การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเรียงลำดับข้อมูลเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องการจัดเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร คอมไพล์ชื่อระดับสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์จากสูงสุดมาต่ำสุด หรือเรียงลำดับแถวตามสีหรือไอคอน การเรียงลำดับข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นภาพและเข้าใจข้อมูลของคุณดีขึ้น จัดการและค้นหาที่คุณต้องการ และในที่สุดทำให้การตัดสินใจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาค่าด้านบนหรือค่าด้านล่างในช่วงของเซลล์หรือตาราง เช่น อันดับคะแนน 10 อันดับแรกหรือยอดขาย 5 อันดับสุดท้าย ให้ใช้ ตัวกรองอัตโนมัติ หรือการจัดรูปแบบเงื่อนไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง Excelและเพิ่ม เปลี่ยน ค้นหา หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับ

เรียงลำดับข้อความ

เรียงลำดับตัวเลข

เรียงลำดับวันที่และเวลา

เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีของฟอนต์ หรือไอคอน

เรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

เรียงลำดับแถว

เรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว

เรียงลำดับตามค่าเพียงบางส่วนในคอลัมน์

เรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในการเรียงลำดับ

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความ (ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก) ตัวเลข (น้อยที่สุดไปหามากที่สุดหรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) และวันที่และเวลา (เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุดและใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด) ในอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง (เช่น ใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือตามรูปแบบ รวมทั้งสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือชุดไอคอน การดำเนินการเรียงลำดับส่วนใหญ่เป็นการเรียงลำดับคอลัมน์ แต่คุณยังเรียงลำดับตามแถวได้ด้วย

เกณฑ์การเรียงลำดับสำหรับตาราง Excel ถูกเก็บบันทึกด้วยเวิร์กบุ๊ก เพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับตารางนั้นไปใช้ใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก แต่เกณฑ์การเรียงจะไม่ถูกบันทึกสำหรับช่วงของเซลล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับ เพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่ได้เป็นระยะๆ เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ตาราง นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเรียงลำดับหลายคอลัมน์หรือการเรียงลำดับที่ใช้เวลานานในการสร้าง

เมื่อคุณนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่ อาจได้ผลลัพธ์ต่างกันด้วยเหตุผลดังนี้

 • ข้อมูลถูกปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบออกจากช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตาราง

 • ค่าที่ส่งกลับโดยสูตรได้เปลี่ยนแปลงไปและแผ่นงานได้ถูกคำนวณใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับข้อความ

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวอักษรจากน้อยไปหามาก ให้คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับจาก A ถึง Z)

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวอักษรจากมากไปหาน้อย ให้คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด เรียงลำดับจาก Z ถึง A

อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถเรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก:

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้เลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

 5. เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้น บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและตัวกรอง ให้คลิก นำไปใช้ใหม่

ปัญหา: ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บเป็นข้อความ    ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับมีตัวเลขที่เก็บเป็นตัวเลข และตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ คุณจำเป็นต้องจัดรูปแบบทั้งหมดเป็นข้อความ ถ้าคุณไม่นำรูปแบบนี้ไปใช้ ตัวเลขที่จัดเก็บเป็นตัวเลขจะถูกเรียงลำดับก่อนตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความ เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลที่เลือกไว้ทั้งหมดเป็นข้อความ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกปุ่ม ฟอนต์ในการจัดรูปแบบเซลล์ คลิกแท็บ ตัวเลข แล้วภายใต้ ประเภท ให้คลิก ข้อความ

ปัญหา: นำช่องว่างนำหน้าออก    ในบางกรณี ข้อมูลที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่นอาจมีช่องว่างนำหน้าแทรกอยู่ที่ด้านหน้าของข้อมูล ให้เอาช่องว่างนำหน้าออกก่อนที่จะเรียงลำดับข้อมูล คุณสามารถดำเนินการนี้ด้วยตนเอง หรือคุณจะใช้ฟังก์ชัน TRIM ก็ได้

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตัวเลข

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก ให้คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด)

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อย ให้คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)

ปัญหา: ตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลข    ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ คอลัมน์อาจมีตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าลบที่นำเข้าจากระบบบัญชีบางอย่างหรือตัวเลขที่ป้อนโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว () นำหน้าจะได้รับการจัดเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แก้ไขข้อความที่จัดรูปแบบเป็นตัวเลขโดยการนำการจัดรูปแบบตัวเลขไปใช้

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

 1. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีวันที่หรือเวลา

 2. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์หรือตาราง

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากก่อนไปหลัง ให้คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับจากเก่าสุดไปหาใหม่สุด)

 5. เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากหลังไปก่อน ให้คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับจากใหม่สุดไปหาเก่าสุด)

 6. เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้น บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและตัวกรอง ให้คลิก นำไปใช้ใหม่

ปัญหา: ตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บวันที่และเวลาเป็นวันที่หรือเวลา    ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ คอลัมน์อาจมีวันที่และเวลาที่จัดเก็บเป็นข้อความแทนที่จะเป็นวันที่หรือเวลา เพื่อให้ Excel เรียงลำดับวันที่และเวลาได้อย่างถูกต้อง วันที่และเวลาทั้งหมดในคอลัมน์ต้องจัดเก็บเป็นหมายเลขลำดับเวลาหรือวันที่ ถ้า Excel ไม่สามารถจำค่าเป็นวันที่หรือเวลา วันที่หรือเวลาจะได้รับการจัดเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แปลงวันที่ที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นวันที่

หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการให้เรียงลำดับตามวันในสัปดาห์ ให้จัดรูปแบบเซลล์ให้แสดงวันในสัปดาห์ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามวันในสัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงวันที่ ให้แปลงเซลล์เป็นข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน Text อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน TEXT จะส่งกลับค่าข้อความ และดังนั้นการเรียงลำดับจะเป็นไปตามข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แสดงวันที่เป็นวันในสัปดาห์

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน

ถ้าคุณจัดรูปแบบช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข ตามสีของเซลล์ หรือสีแบบอักษร คุณสามารถเรียงลำดับตามสีเหล่านี้ได้ด้วย และคุณยังสามารถเรียงลำดับตามชุดไอคอนที่คุณสร้างโดยการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฎขึ้น

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีของเซลล์ ให้เลือก สีของเซลล์

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีแบบอักษร ให้เลือก สีแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามชุดไอคอน ให้เลือก ไอคอนของเซลล์

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม แล้วเลือกสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์ โดยขึ้นกับชนิดของรูปแบบ

 6. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนที่ด้านบนหรือด้านซ้าย ให้เลือก ด้านบน สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านซ้าย สำหรับการเรียงลำดับแถว

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนไปยังด้านล่างหรือด้านขวา ให้เลือก ด้านล่าง สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านขวา สำหรับการเรียงลำดับแถว

   หมายเหตุ: ไม่มีค่าเริ่มต้นของสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือการเรียงลำดับไอคอน คุณต้องกำหนดลำดับที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการเรียงลำดับ

 7. เมื่อต้องการระบุสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนในการเรียงลำดับตาม ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกคอลัมน์เดียวกันในกล่อง แล้วตามด้วย และคุณเลือกส่วนเดียวกันใน ลำดับ

  ทำซ้ำไปเรื่อยๆ กับแต่ละสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้รวมในการเรียงลำดับ

 8. เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้น บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและตัวกรอง ให้คลิก นำไปใช้ใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้รายการแบบกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับตามลำดับที่ผู้ใช้กำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น คอลัมน์หนึ่งอาจมีค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม เช่น สูง กลาง หรือต่ำ คุณสามารถเรียงลำดับเพื่อให้แถวที่มี สูง ปรากฏขึ้นก่อน ตามด้วย กลาง แล้วตามด้วย ต่ำ ได้อย่างไร ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับตามตัวอักษร การเรียงลำดับ “ก ถึง ฮ” จะวาง กลาง ไว้ที่ด้านบน ตามด้วย ต่ำ และจากนั้นจึงจะเป็น สูง และถ้าคุณเรียงลำดับจาก “ฮ ไป ก” สูง จะปรากฏขึ้นก่อน โดย ต่ำ จะอยู่ตรงกลาง แต่คุณต้องการให้ "กลาง" ปรากฏขึ้นตรงกลางเสมอไม่ว่าจะเรียงลำดับทางใด การสร้างรายการแบบกำหนดเองจะช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้

นอกเหนือจากรายการแบบกำหนดเองแล้ว Excel ยังมีรายการแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้วภายใน รายการแบบกำหนดเองของวันในสัปดาห์ และรายการแบบกำหนดเองของเดือนในปีอีกด้วย

 1. อีกทางหนึ่งคือ สร้างรายการแบบกำหนดเอง

  1. ในช่วงของเซลล์ ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม ในลำดับที่คุณต้องการให้เป็น จากบนลงล่าง ตัวอย่างเช่น

   A

   1

   สูง

   2

   ปานกลาง

   3

   ต่ำ

  2. เลือกช่วงที่คุณเพิ่งใส่ จากตัวอย่างก่อนหน้าคือ ให้เลือกเซลล์ A1:A3

  3. คลิกที่แท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  4. ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

  5. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่กำหนดเอง ให้คลิก นำเข้า แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองตามค่า (ข้อความ ตัวเลข และวันที่หรือเวลา) เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างรายการที่กำหนดเองตามรูปแบบ (สีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน)

   • ความยาวสูงสุดสำหรับรายการแบบกำหนดเองคือ 255 อักขระ และอักขระแรกต้องเริ่มต้นด้วยตัวเลข

 2. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตาราง

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฎขึ้น

 4. ภายใต้ คอลัมน์ ใน เรียงลำดับตาม หรือกล่อง แล้วตามด้วย ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก รายการที่กำหนดเอง

 6. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่กำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการ การใช้รายการที่กำหนดเองที่คุณสร้างในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ให้คลิก สูง กลาง ต่ำ

 7. คลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้น บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและตัวกรอง ให้คลิก นำไปใช้ใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับแถว

 1. เลือกแถวของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฎขึ้น

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา แล้วคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 6. เมื่อต้องการเรียงลำดับตามค่า ให้ทำดังนี้

  1. สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

  2. สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  3. สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

 7. เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนของเซลล์ ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่า

  2. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  3. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

  4. คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม แล้วเลือกสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์

  5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา

 8. เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้น บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและตัวกรอง ให้คลิก นำไปใช้ใหม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับแถวที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างแผ่นงาน Excel เรียงลำดับกลุ่มระดับสูงสุด (ระดับ 1) เพื่อให้แถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะอยู่ด้วยกัน แม้ว่าแถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะถูกซ่อนอยู่ก็ตาม

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว

คุณอาจต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว เมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตามค่าเดียวกันในนึ่งคอลัมน์หรือแถว แล้วเรียงอีกลำดับคอลัมน์หรือแถวภายในกลุ่มของค่าเดียวกันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์แผนก และคอลัมน์พนักงาน คุณอาจเรียงลำดับตามแผนกก่อน (เพื่อจัดกลุ่มพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันไว้ด้วยกัน) แล้วเรียงลำดับตามชื่อ (เพื่อวางชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก) คุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวได้ถึง 64 คอลัมน์

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงของเซลล์ที่คุณเรียงลำดับควรมีส่วนหัวของคอลัมน์ด้วย

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลอย่างน้อยสองคอลัมน์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในตารางที่มีอย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฎขึ้น

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามข้อความ ตัวเลข หรือวันที่และเวลา ให้เลือก ค่า

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรูปแบบ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

  • สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  • สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง ให้เลือก รายการที่กำหนดเอง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์ในการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

 7. เมื่อต้องการคัดลอกคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับตาม ให้เลือกรายการ แล้วคลิก คัดลอกระดับ

 8. เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับตาม ให้เลือกรายการ แล้วคลิก ลบระดับ

  หมายเหตุ: คุณต้องเก็บรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 9. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่คอลัมน์ถูกเรียงลำดับอยู่ ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่ง แล้วคลิกลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเปลี่ยนลำดับของรายการนั้น

  รายการที่อยู่สูงกว่าในรายการจะถูกเรียงลำดับก่อนรายการที่อยู่ต่ำกว่าในรายการ

 10. เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้น บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและตัวกรอง ให้คลิก นำไปใช้ใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามค่าเพียงบางส่วนในคอลัมน์

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามส่วนหนึ่งของค่าในคอลัมน์หนึ่ง เช่น รหัสหมายเลขอะไหล่ (789-WDG-34), นามสกุล (Carol Philips) หรือชื่อ (Philips, Carol) ขั้นแรกคุณจะต้องแยกคอลัมน์ออกเป็นอย่างน้อยสองคอลัมน์ เพื่อให้ค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับอยู่ในคอลัมน์ของตัวเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันข้อความต่างๆ เพื่อแยกส่วนของเซลล์ หรือคุณจะใช้ตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความเป็นคอลัมน์ก็ได้ สำหรับตัวอย่างและข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แยกข้อความลงในเซลล์ต่างๆ และ แยกข้อความลงในคอลัมน์โดยใช้ฟังก์ชัน

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่น

คำเตือน: ให้ระมัดระวังขณะใช้คุณลักษณะนี้ การเรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงอาจให้ผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ เช่นการย้ายเซลล์ในคอลัมน์นั้นไปจากเซลล์อื่นในแถวเดียวกัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปนี้ในตารางได้

 1. เลือกคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ที่มีคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง แล้วคลิกคำสั่งการเรียงลำดับคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่มีอยู่
  กล่องข้อความ คำเตือนการเรียงลำดับ จะปรากฎขึ้น

 4. ให้เลือก ทำต่อไปกับสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

 5. คลิก เรียงลำดับ

 6. เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับอื่นๆ ที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คุณต้องการ ให้คลิก เลิกทำ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

ตรวจสอบเพื่อดูว่าค่าที่ส่งกลับจากสูตรเปลี่ยนแปลงหรือไม่    ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรมากกว่าหนึ่งสูตร ค่าที่ส่งกลับจากสูตรเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อแผ่นงานถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำการเรียงลำดับไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน

ยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับ    คอลัมน์ที่ซ่อนจะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนคุณเรียงลำดับข้อมูล เป็นความคิดที่ดีที่จะยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถวที่ซ่อนอยู่

ตรวจสอบการตั้งค่าประจำท้องที่    ลำดับการจัดเรียงจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการที่เหมาะสมใน การตั้งค่าภูมิภาค หรือ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ใน แผงควบคุม ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ของ Windows

ป้อนส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวเดียวเท่านั้น    ถ้าคุณต้องการป้ายชื่อที่มีหลายบรรทัด ให้ตัดข้อความภายในเซลล์

เปิดหรือปิดแถวหัวเรื่อง    โดยปกติจะเป็นการดีที่สุดที่จะมีแถวหัวเรื่องเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจความหมายของข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ค่าในหัวเรื่องไม่ได้รวมอยู่ในการเรียงลำดับ ในบางโอกาสคุณอาจจำเป็นต้องเปิดหรือปิดหัวเรื่อง เพื่อให้ค่าในหัวเรื่องจะอยู่หรือไม่อยู่ในการเรียงลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการคัดแถวข้อมูลแถวแรกออกจากการเรียงลำดับ เนื่องจากเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง ให้คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้วเลือก ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

 • เมื่อต้องการรวมแถวข้อมูลแถวแรกในการเรียงลำดับเนื่องด้วยไม่ใช่ส่วนหัวของคอลัมน์ ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้วลบ ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

ด้านบนของหน้า

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในศูนย์ข้อมูลชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

ทางลัดคีย์บอร์ด Excel และปุ่มฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามประเภท)

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×