การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือตารางเมื่อต้องการเพิ่ม และลบแถวและคอลัมน์ในPowerPoint ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านล่าง

   ตัวเลือกในกลุ่มแถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการเพิ่มหลายแถวพร้อมกัน ให้ใช้เมาส์ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวที่เท่ากันกับจำนวนที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิก แทรกด้านบน หรือ แทรกด้านล่าง ตัวอย่างเช่น เลือกแถวที่มีอยู่สามแถว ให้คลิก แทรกด้านบน หรือ แทรกด้านล่าง จากนั้นจะมีการเพิ่มแถวให้สามแถว

   • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ตำแหน่งท้ายสุดของตาราง ให้คลิกเซลล์ขวาสุดของแถวสุดท้าย แล้วกด TAB

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางทางด้านขวาหรือซ้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านขวา

   ตัวเลือกในกลุ่มแถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มหลายแถวพร้อมกัน ให้ใช้เมาส์ลากเพื่อเลือกจำนวนคอลัมน์ที่เท่ากันกับจำนวนที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิก แทรกด้านซ้าย หรือ แทรกด้านขวา ตัวอย่างเช่น เลือกสามคอลัมน์ที่มีอยู่ ให้คลิก แทรกด้านซ้าย หรือ แทรกด้านขวา จากนั้นจะมีการเพิ่มคอลัมน์ให้สามคอลัมน์

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก ลบ จากนั้น คลิก ลบคอลัมน์ หรือ ลบแถว

  การลบคอลัมน์หรือแถว

ลบตาราง

 1. คลิกตารางเพื่อเลือก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้วคลิกลบตาราง หรือกดแป้น DELETE บนคีย์บอร์ดของคุณ

  การลบตาราง

ดูเพิ่มเติม

ผสาน แยก หรือลบเซลล์ตาราง

เปลี่ยนลักษณะของตาราง

เพิ่มตารางลงในสไลด์

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก จากนั้น คลิกเลือกแถว

  รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 3. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่ม แถว และ คอลัมน์ ของ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนแถวที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้แถวที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านล่าง

   เมื่อต้องการเพิ่มหลายแถวพร้อมกัน ให้เลือกจำนวนแถวที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิก แทรกด้านบน หรือ แทรกด้านล่าง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่จุดสิ้นสุดตาราง ให้คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย จากนั้น กด TAB

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก จากนั้น คลิก เลือกคอลัมน์

  รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 3. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่ม แถว และ คอลัมน์ ของ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านขวา

   เมื่อต้องการเพิ่มหลายคอลัมน์พร้อมกัน ให้เลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิก แทรกด้านซ้าย หรือ แทรกด้านขวา

ลบคอลัมน์หรือแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก จากนั้น คลิก เลือกคอลัมน์ หรือ เลือกแถว

  รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 3. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ ลบ

  รูปกลุ่ม แถว และ คอลัมน์ ของ PowerPoint

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้คลิก ลบคอลัมน์ หรือกด BACKSPACE

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้คลิก ลบแถว หรือกด BACKSPACE

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านล่าง

   ตัวเลือกในกลุ่มแถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ส่วนท้ายของตาราง คุณสามารถคลิกเซลล์ด้านขวาสุดของแถวสุดท้าย นั้นแล้ว กด TAB

   • PowerPoint Online ไม่สามารถเพิ่มหลาย ๆ แถวหรือคอลัมน์ในครั้งเดียว

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางทางด้านขวาหรือซ้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้คลิก แทรกด้านขวา

   ตัวเลือกในกลุ่มแถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: PowerPoint Online ไม่สามารถเพิ่มหลาย ๆ แถวหรือคอลัมน์ในครั้งเดียว

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก ลบ จากนั้น คลิก ลบคอลัมน์ หรือ ลบแถว

  การลบคอลัมน์หรือแถว

ลบตาราง

 1. คลิกที่ใดที่หนึ่งในตาราง

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้ว คลิ กลบตาราง

  การลบตาราง

ดูเพิ่มเติม

ผสาน แยก หรือลบเซลล์ตาราง

เปลี่ยนลักษณะของตาราง

เพิ่มตารางลงในสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×