การเพิ่มหรือการเอาพื้นหลังแผ่นงานออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office Excel คุณสามารถใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังแผ่นงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเท่านั้น พื้นหลังแผ่นงานจะไม่ถูกพิมพ์และไม่คงไว้ในแผ่นงานหรือในรายการใดที่คุณบันทึกเป็นเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากพื้นหลังแผ่นงานไม่ถูกพิมพ์ พื้นหลังแผ่นงานจึงไม่สามารถใช้เป็นลายน้ำได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบลายน้ำได้ด้วยการแทรกกราฟิกลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มพื้นหลังแผ่นงาน

เอาพื้นหลังแผ่นงาน

เลียนแบบลายน้ำใน Excel

เพิ่มพื้นหลังแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงพื้นหลังแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแผ่นงานเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกพื้นหลัง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลังแผ่นงาน แล้วคลิก แทรก

  ภาพที่เลือกไว้จะเกิดซ้ำเพื่อเติมให้เต็มแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการปรับปรุงความยากง่ายในการอ่าน คุณสามารถซ่อนเส้นตารางของเซลล์ และนำการแรเงาสีทึบไปใช้กับเซลล์ที่มีข้อมูล

 • พื้นหลังแผ่นงานจะถูกบันทึกพร้อมกับข้อมูลแผ่นงานเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้สีทึบเป็นพื้นหลังแผ่นงาน คุณสามารถนำการแรเงาสีไปใช้ได้กับเซลล์ทั้งหมดได้

สำหรับข้อมูล ดูที่นำไปใช้หรือเอาการแรเงาเซลล์ออก

ด้านบนของหน้า

เอาพื้นหลังแผ่นงานออก

 1. คลิกแผ่นงานที่แสดงพร้อมกับพื้นหลังแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแผ่นงานเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ลบพื้นหลัง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ลบพื้นหลัง จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแผ่นงานมีพื้นหลังแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

การเลียนแบบลายน้ำใน Excel

ฟังก์ชันลายน้ำไม่มีใน Microsoft Office Excel อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบลายน้ำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธี

คุณสามารถแสดงข้อมูลลายน้ำในแต่ละหน้าที่พิมพ์  — เช่น เพื่อระบุว่าข้อมูลในแผ่นงานเป็นข้อมูลลับหรือเป็นสำเนาร่าง — โดยการใส่รูปภาพที่มีข้อมูลลายน้ำลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้น รูปภาพนั้นจะปรากฏอยู่หลังข้อมูลของแผ่นงาน โดยเริ่มที่ด้านบนหรือด้านล่างของทุกหน้า และคุณยังสามารถปรับขนาดหรือปรับมาตราส่วนรูปภาพให้เต็มหน้ากระดาษได้

คุณยังสามารถใช้อักษรศิลป์ส่วนบนของข้อมูลแผ่นงานเพื่อระบุว่าข้อมูลเป็นข้อมูลลับหรือเป็นสำเนาร่าง

ใช้รูปภาพในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเลียนแบบลายน้ำ

 1. ในโปรแกรมสำหรับวาดภาพ เช่น Paintbrush สร้างรูปภาพที่คุณต้องการจะใช้ทำลายน้ำ

 2. ใน Excel คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงโดยมีลายน้ำ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นงานถูกเลือกไว้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ภายใต้ หัวกระดาษ ให้คลิกกล่องการเลือกหัวกระดาษด้านซ้าย ตรงกลาง หรือด้านขวา

 5. บนแท็บออกแบบ ของหัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ ในกลุ่มองค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกรูปภาพ รูปปุ่ม แล้ว ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ เพื่อใส่รูปภาพไว้ในกล่องการเลือกหัวกระดาษ

 7. การปรับขนาด หรือปรับมาตราส่วนรูปภาพ คลิก รูปปุ่ม รูปภาพรูปแบบ ในกลุ่มองค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้ว ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บขนาด

หมายเหตุ: 

 • การเปลี่ยนแปลงของรูปภาพหรือรูปแบบรูปภาพจะมีผลทันทีและไม่สามารถยกเลิกได้

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มช่องว่างด้านบนหรือด้านล่างรูปภาพ ในกล่องเลือกหัวกระดาษที่มีรูปภาพอยู่ ให้คลิกก่อนหรือหลัง &[รูปภาพ] แล้วกด ENTER เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่

 • การแทนรูปภาพ เลือก& [รูปภาพ], คลิกรูปภาพ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแทน

 • ก่อนพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษมีที่ว่างเพียงพอสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่กำหนดเอง

 • เมื่อต้องการลบรูปภาพ ให้เลือก &[รูปภาพ] แล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนจากมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษไปเป็นมุมมองปกติ ให้คลิกแท็บ มุมมอง และในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเลียนแบบลายน้ำ

 1. คลิกตำแหน่งที่ตั้งแผ่นงานตรงที่คุณต้องการจะแสดงลายน้ำ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกลักษณะ WordArt ที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างเช่น ใช้ เติม - สีขาว เงาที่ตกกระทบ, เติม - ข้อความ 1, เงาภายใน หรือ เติม - ขาว, ยกนูนด้านปานกลาง

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของ WordArt ให้คลิก WordArt และคลิกบนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง ป้อนขนาดที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Outlook

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากจุดจับสำหรับปรับขนาดเพื่อให้ได้ขนาดที่คุณต้องการได้

 6. เมื่อต้องการเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้คุณสามารถเห็นข้อมูลของแผ่นงานภายใต้อักษรศิลป์ได้มากขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาที่อักษรศิลป์ และคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  2. ในประเภท เติม ภายใต้ เติม ให้คลิก สีเติมแบบทึบ

  3. ลากแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปที่เปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสที่คุณต้องการ หรือป้อนเปอร์เซ็นต์ลงในกล่อง ความโปร่งใส

 7. ถ้าคุณต้องการหมุนอักษรศิลป์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก อักษรศิลป์

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน

   รูป Ribbon ของ Outlook

  3. คลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  4. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ ขนาดและการหมุนในกล่อง การหมุน ป้อนองศาของการหมุนที่คุณต้องการ

  5. คลิก ปิด

   และคุณยังสามารถลากจุดจับการหมุน ในทิศทางที่คุณต้องการหมุน WordArt ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้อักษรศิลป์ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงในเบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างอักษรศิลป์ในเวิร์กชีตเปล่าที่ไม่แสดงเส้นตาราง (ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บมุมมอง ), คุณสามารถกด PRINT SCREEN การจับภาพอักษรศิลป์ นั้นแล้ว วางอักษรศิลป์จับภาพลงในโปรแกรมรูปวาด คุณสามารถแทรกรูปภาพที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมรูปวาดลงในหัวกระดาษและท้ายกระดาษตามที่อธิบายไว้ในการใช้รูปภาพในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเลียนแบบลายน้ำแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×