การเพิ่มหรือการเอาพื้นหลังแผ่นงานออก

ใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังแผ่นงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเท่านั้น พื้นหลังแผ่นงานจะไม่ถูกพิมพ์และไม่คงไว้ในแต่ละแผ่นงานหรือในรายการใดที่คุณบันทึกเป็นเว็บเพจ

เนื่องจากพื้นหลังแผ่นงานไม่ถูกพิมพ์ จึงไม่สามารถใช้เป็นลายน้ำได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบลายน้ำที่จะพิมพ์ออกมาได้ด้วยการแทรกกราฟิกลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มพื้นหลังแผ่นงาน

เอาพื้นหลังแผ่นงานออก

การเลียนแบบลายน้ำใน Excel

ใช้รูปภาพในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเลียนแบบลายน้ำ

ใช้ WordArt เพื่อเลียนแบบลายน้ำ

เพิ่มพื้นหลังแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงพื้นหลังแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแผ่นงานเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก พื้นหลัง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลังแผ่นงาน แล้วคลิก แทรก

  ภาพที่เลือกไว้จะเกิดซ้ำเพื่อเติมให้เต็มแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการปรับปรุงความยากง่ายในการอ่าน คุณสามารถซ่อนเส้นตารางของเซลล์ และนำการแรเงาสีทึบไปใช้กับเซลล์ที่มีข้อมูล

 • พื้นหลังแผ่นงานจะถูกบันทึกพร้อมกับข้อมูลแผ่นงานเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน

เมื่อต้องการใช้สีทึบเป็นพื้นหลังแผ่นงาน คุณสามารถนำการแรเงาเซลล์ไปใช้กับเซลล์ทั้งหมดในแผ่นงานได้

ด้านบนของหน้า

เอาพื้นหลังแผ่นงานออก

 1. คลิกแผ่นงานที่แสดงพร้อมกับพื้นหลังแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแผ่นงานเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ลบพื้นหลัง

  รูป Ribbon ของ Excel

  ลบพื้นหลัง จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแผ่นงานมีพื้นหลังแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

เลียนแบบลายน้ำใน Excel

Microsoft Excel ไม่มีคุณลักษณะลายน้ำ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบลายน้ำได้ด้วยวิธีหนึ่งในสองวิธี

คุณสามารถแสดงข้อมูลลายน้ำในแต่ละหน้าที่พิมพ์  — เช่น เพื่อระบุว่าข้อมูลในแผ่นงานเป็นข้อมูลลับหรือเป็นสำเนาร่าง — โดยการใส่รูปภาพที่มีข้อมูลลายน้ำลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้น รูปภาพนั้นจะปรากฏอยู่หลังข้อมูลของแผ่นงาน โดยเริ่มที่ด้านบนหรือด้านล่างของทุกหน้า และคุณยังสามารถปรับขนาดหรือปรับมาตราส่วนรูปภาพให้เต็มหน้ากระดาษได้

คุณยังสามารถใช้อักษรศิลป์ส่วนบนของข้อมูลแผ่นงานเพื่อระบุว่าข้อมูลเป็นข้อมูลลับหรือเป็นสำเนาร่าง

ใช้รูปภาพในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเลียนแบบลายน้ำ

 1. ในโปรแกรมสำหรับวาดภาพ เช่น Paintbrush สร้างรูปภาพที่คุณต้องการจะใช้ทำลายน้ำ

 2. ใน Excel คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงโดยมีลายน้ำ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นงานถูกเลือกไว้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ภายใต้ หัวกระดาษ ให้คลิกกล่องการเลือกหัวกระดาษด้านซ้าย ตรงกลาง หรือด้านขวา

 5. บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ในกลุ่ม องค์ประกอบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก รูปภาพ ปุ่มขยาย แล้วหารูปภาพที่คุณต้องการใส่

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. คลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น &[รูปภาพ] จะปรากฏขึ้นในกล่องการเลือกหัวกระดาษ

 7. คลิกในแผ่นงาน รูปภาพที่คุณเลือกจะปรากฏแทนที่ &[รูปภาพ]

 8. เมื่อต้องการปรับขนาดหรือปรับมาตราส่วนรูปภาพ ให้คลิกกล่องการเลือกหัวกระดาษที่มีรูปภาพอยู่ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ ขนาด

 • การเปลี่ยนแปลงของรูปภาพหรือรูปแบบรูปภาพจะมีผลทันทีและไม่สามารถยกเลิกได้

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มช่องว่างด้านบนหรือด้านล่างรูปภาพ ในกล่องเลือกหัวกระดาษที่มีรูปภาพอยู่ ให้คลิกก่อนหรือหลัง &[รูปภาพ] แล้วกด ENTER เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่

 • เมื่อต้องการแทนที่รูปภาพในกล่องส่วนหัวกระดาษที่มีรูปภาพอยู่ ให้เลือก &[รูปภาพ] คลิก รูปภาพ ปุ่มขยาย แล้วคลิก แทนที่

 • ก่อนพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ มีที่ว่างเพียงพอสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการลบรูปภาพในกล่องการเลือกหัวกระดาษที่มีรูปภาพอยู่ ให้เลือก &[รูปภาพ] แล้วกด DELETE จากนั้นให้คลิกในแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนจากมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษไปเป็นมุมมองปกติ ให้คลิกแท็บ มุมมอง และในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

ด้านบนของหน้า

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเลียนแบบลายน้ำ

 1. คลิกตำแหน่งที่ตั้งแผ่นงานตรงที่คุณต้องการจะแสดงลายน้ำ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการจะใช้

  ตัวอย่างเช่น ใช้ เติม - สีขาว, เงาที่ตกกระทบเติม - ข้อความ 1, เงาภายใน หรือ เติม - สีขาว, ยกนูนด้านปานกลาง

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจะใช้เป็นลายน้ำ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของอักษรศิลป์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก อักษรศิลป์

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง โปรดสังเกตว่าค่านี้จะเปลี่ยนขนาดของกล่องที่มีอักษรศิลป์อยู่เท่านั้น

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากจุดจับสำหรับปรับขนาดบนอักษรศิลป์เพื่อให้ได้ขนาดที่คุณต้องการ

  3. เลือกข้อความภายในอักษรศิลป์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ขนาดแบบอักษร

   รูป Ribbon ของ Excel

 6. เมื่อต้องการเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้คุณสามารถเห็นข้อมูลของแผ่นงานภายใต้อักษรศิลป์ได้มากขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาที่อักษรศิลป์ และคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  2. ในประเภท เติม ภายใต้ เติม ให้คลิก สีเติมแบบทึบ

  3. ลากแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปที่เปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสที่คุณต้องการ หรือป้อนเปอร์เซ็นต์ลงในกล่อง ความโปร่งใส

 7. ถ้าคุณต้องการหมุนอักษรศิลป์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก อักษรศิลป์

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. คลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  4. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ ขนาดและการหมุนในกล่อง การหมุน ป้อนองศาของการหมุนที่คุณต้องการ

  5. คลิก ปิด

   และคุณยังสามารถลากจุดจับการหมุน ในทิศทางที่คุณต้องการหมุน WordArt ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ WordArt ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เพื่อแสดงผลในพื้นหลังได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้าง WordArt ในแผ่นงานเปล่าที่ไม่แสดงเส้นตาราง (ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง) คุณสามารถกดปุ่ม PRINT SCREEN เพื่อจับภาพ WordArt และวาง WordArt ที่จับได้ลงในโปรแกรมวาดรูป จากนั้น คุณสามารถแทรกรูปภาพที่คุณสร้างในโปรแกรมวาดภาพลงในหัวกระดาษและท้ายกระดาษตามที่อธิบายใน ใช้รูปภาพในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เพื่อเลียนแบบลายน้ำ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×