การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้หัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลขเพื่อช่วยจัดระเบียบข้อความของคุณ หรือแสดงขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอของคุณPowerPoint

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  มุมมอง ribbon กับปกติที่ถูกเน้น
 2. ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มลำดับเลข หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  แกลเลอรีรูปขนาดย่อซ้ายกับภาพนิ่งที่เลือก
 3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข รูปปุ่ม   

  เลือกข้อความ ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกนำไปใช้

  หมายเหตุ: 

ใช้แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อนำเสนอข้อความจำนวนมากหรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอMicrosoft PowerPoint 2010

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

  Ribbon มุมมองปกติปุ่มที่เลือก
 2. ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยเค้าร่าง และแท็บสไลด์ คลิกแท็บสไลด์ แล้ว คลิ กรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มลำดับเลข หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่ง

 3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

  เลือกข้อความและปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ถูกเน้น
 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข รูปปุ่ม   

  หมายเหตุ: 

ใช้แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อนำเสนอจำนวนมากข้อความหรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอMicrosoft Office PowerPoint 2007

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

  Ribbon มุมมองปกติปุ่มที่เลือก
 2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์

  แกลเลอรีรูปขนาดย่อซ้ายกับภาพนิ่งที่เลือก
 3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

  เลือกปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ถูกเน้นข้อความ
 4. บนแท็บ Home ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดการเยื้อง และระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความเปลี่ยนแปลง ดูฉันเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความในบรรทัดได้อย่างไรในบทความนี้

รูปแบบข้อความเป็นรายการ

 1. ไปยังสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบรายการ

 2. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข รูปปุ่ม   

  เลือกข้อความ ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกนำไปใช้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัดข้อความทั้งหมด คุณสามารถเลือกเค้าร่างของกล่องของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือข้อความที่ประกอบด้วยข้อความ แล้วนำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือลำดับเลขได้

  ลักษณะลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อการเริ่มต้นทันทีนำไปใช้กับข้อความที่เลือกของคุณ เมื่อต้องการดูแกลเลอรีการจัดรูปแบบตัวเลือกสำหรับรายการของคุณ คลิกลูกศรชี้ลงในขนาดเล็กบนสัญลักษณ์ หรือลำดับเลขปุ่ม:

  แกลเลอรีของสไตล์รายการหัวข้อย่อย

  รูปที่ 1: รายการหัวข้อย่อย: แกลเลอรีสไตล์

  แกลเลอรีของสไตล์รายการลำดับเลขใน PowerPoint Online

  รูปที่ 2: รายการลำดับเลข: แกลเลอรีสไตล์

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการเยื้องของรายการ เลือกรายการ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon เครื่องมือ คลิ กเพิ่มการเยื้อง ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง หรือลดการเยื้อง ปุ่ม ลดการเยื้อง

เลือกข้อความ

เมื่อต้องการเลือกคำ: จุดที่คำนั้น และคลิกสองครั้งที่เมาส์

เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า: จุดที่คำในย่อหน้าและคลิกสามค

เปลี่ยนสีและสไตล์ของสัญลักษณ์ และเข้าใจถึงข้อจำกัดต่าง ๆ

คุณสามารถเปลี่ยนสี สไตล์ หรือขนาดของหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในงานนำเสนอของคุณPowerPoint และคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นจาก

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหนึ่งๆ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหลายรายการ ให้เลือกข้อความในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ปุ่ม แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตัวเลข

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขอย่างรวดเร็ว คุณเพียงแค่คลิกสไตล์ที่ต้องการในรายการที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกลูกศรที่อยู่ข้าง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

 3. ในกล่องแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข บนแท็บBulleted หรือแท็บลำดับเลข (โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการที่คุณกำลังทำงานกับ), เลือกเปลี่ยนแปลงลักษณะที่คุณต้องการทำให้ เช่นเดียวกัน:

  • สไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  • สี

  • ขนาด (เพื่อปรับขนาดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือหมายเลขเพื่อให้มีขนาดที่สัมพันธ์กับข้อความของคุณ คลิกขนาด และใส่เปอร์เซ็นต์)

  • หมายเลขเริ่มต้น (บนแท็บลำดับเลข ใส่หมายเลขที่คุณต้องการในกล่องเริ่มที่ )

  • รูปภาพ (เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ บนแท็บBulleted คลิกรูปภาพ และเลื่อนเพื่อค้นหารูปภาพ)

  • สัญลักษณ์ (การชั่วคราวเพิ่มอักขระจากรายการสัญลักษณ์ไปยังแท็บBulleted บนแท็บBulleted คลิกกำหนดเอง คลิกสัญลักษณ์ แล้ว คลิกตกลง คุณสามารถสัญลักษณ์นำไปใช้กับสไลด์ของคุณจากรายการสไตล์)

  • กราฟิก SmartArt (เพื่อแปลงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการที่มีอยู่เป็นกราฟิก SmartArtคลิกหน้าแรก >แปลงเป็น SmartArt )

  เคล็ดลับ: 

นำสไตล์แบบกำหนดเองไปใช้กับสไลด์หลายๆ แผ่น

วิธีดีที่สุดในการนำสไตล์ของรายการแบบกำหนดเองไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณคือการ ปรับเปลี่ยนต้นแบบภาพนิ่ง กำหนดเองรายการใด ๆ ที่คุณทำกับต้นแบบสไลด์จะถูกบันทึก และนำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถแก้ไข หรือสร้างอย่าง น้อยหนึ่งเค้าโครงสไลด์ที่มีสไตล์ของรายการแบบกำหนดเอง และเพิ่มเค้าโครงเหล่านี้ลงในงานนำเสนอของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการใช้สไตล์ของรายการ

ข้อจำกัดต่าง ๆ ของรายการในPowerPoint

มีบางสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้กับรายการในPowerPoint ที่คุณสามารถทำได้ในโปรแกรมอื่น ๆOffice เช่นWord ตัวอย่างเช่นPowerPoint ไม่สนับสนุน:

 • รายการลำดับเลขทศนิยม (1.1, 1.2 และอื่น ๆ)

 • การกำหนดรูปแบบตัวเลขที่ใหม่ (คุณต้องเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของสไตล์ที่นำเสนอบนแท็บลำดับเลข ในกล่องแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข )

 • การนำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข (รูปแบบดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับบรรทัดหรือรายการที่เลือกไว้ทั้งหมด)

 • รายการที่ซ้อนกัน (คุณสามารถกด Tab หรือคลิกเพิ่มระดับรายการ ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง เพื่อสร้างผลลัพธ์แบบเดียวกัน แต่สไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเยื้องใหม่ไม่ได้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ โดย PowerPoint)

คำถามที่ถามบ่อย

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังย้ายแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในกล่องข้อความ และไม่ได้ในกล่องชื่อเรื่อง ในกล่องข้อความ คุณได้รับตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อทุกครั้งที่คุณกดEnter. ถ้าคุณกดCtrl+Enterคุณได้รับบรรทัด โดยไม่มีสัญลักษณ์เพิ่มเติม (ที่ดีสำหรับรายละเอียดหรือบันทึกย่อบนบรรทัดหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข)

รูปภาพของชื่อเรื่องว่างและกล่องข้อความว่างเพื่อแสดงตำแหน่งที่จะทำงานสัญลักษณ์

ในกล่องชื่อเรื่อง ข้อความจะคาดว่าจะ หัวเรื่องบรรทัดเดียวหรือชื่อเรื่อง คุณสามารถใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ แต่ไว้ถือว่าบรรทัดของข้อความทั้งหมดเป็นเส้นเดียว เกิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหนึ่งหรือตัวเลข

เมื่อต้องการหยุดการสร้างหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข และกลับไปยังข้อความ คลิกสัญลักษณ์   รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข   รูปปุ่ม อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คุณยังสามารถกดEnter จากนั้นกด Backspaceเมื่อต้องการลบหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ แล้วคุณสามารถเริ่มเพิ่มข้อความ หรือกดEnterเมื่อต้องการเพิ่มบรรทัดว่างพิเศษ

เมื่อต้องการสร้างรายการ (ย่อย) มีการเยื้องภายในรายการ วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิ กเพิ่มระดับรายการ

ปุ่ม ลดระดับรายการ และ เพิ่มระดับรายการ

1กลดระดับรายการ (เยื้อง)

2การเพิ่มระดับรายการ (เยื้อง)

เมื่อต้องการย้ายข้อความกลับไประดับน้อยมีการเยื้องในรายการ วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิ กลดระดับรายการ

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความในบรรทัด วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความ เมื่อต้องการดูไม้บรรทัด บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง คลิกกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัด บนไม้บรรทัด คลิกกั้นหน้าลอย (ดังที่แสดงไว้ในไดอะแกรมด้านล่าง) และลากเมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความสอดคล้องกัน

มีเครื่องหมายต่างกันสามที่ปรากฏอยู่บนไม้บรรทัดเพื่อระบุการย่อหน้าที่กำหนดไว้สำหรับกล่องข้อความ

ตัวทำเครื่องหมายการเยื้อง

1การเยื้องบรรทัดแรกระบุตำแหน่งของอักขระตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่จริง ถ้าไม่เป็นย่อหน้าหัวข้อย่อย แล้วบ่งชี้ตำแหน่งของบรรทัดแรกของข้อความ

2การเยื้องซ้าย – ปรับบรรทัดแรกและเครื่องหมายการเยื้องแบบลอย และรักษาระยะห่างสัมพัทธ์ของพวกเขา

3การกั้นหน้าลอย – บ่งชี้ตำแหน่งของบรรทัดข้อความจริง ถ้าไม่เป็นย่อหน้าหัวข้อย่อย แล้วบ่งชี้ตำแหน่งของบรรทัดที่สอง (และบรรทัดที่ตามมา) ของข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์เริ่มต้นในPowerPoint บนพีซี Windows ของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. เลือกต้นแบบสไลด์ (มีขนาดใหญ่ แรกสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ)

  ต้นแบบภาพนิ่งที่เลือกจากแผงรูปขนาดย่อ
 3. คลิกแท็บ หน้าแรก

 4. เลือกอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดหัวข้อย่อยในตัวอย่าง

 5. คลิกลูกศรบนปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และเลือกสไตล์คุณต้องการสำหรับการเริ่มต้น

  การตั้งค่าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเริ่มต้นสำหรับทุกระดับ
 6. ทำซ้ำถ้า คุณมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อแตกต่างกันสำหรับเส้นอื่น

 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้อัปเดสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และการแล้ว คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เมื่อคุณแทรกสไลด์หรือกล่องข้อความสำหรับสัญลักษณ์ นั้นจะแสดงค่าเริ่มต้นของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่การทำงานกับต้นแบบ ดูที่การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์

ดูเพิ่มเติม

ทำให้คำปรากฏ ครั้งใน PowerPoint หนึ่งบรรทัด

นำไปใช้หรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

ต้นแบบสไลด์คืออะไร?

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×