การเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความลงในฟอร์มหรือรายงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องข้อความเป็นตัวควบคุมมาตรฐานที่ใช้สำหรับดูและแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มและรายงาน กล่องข้อความสามารถแสดงผลข้อมูลต่างชนิดกันได้หลายอย่าง และคุณยังสามารถใช้กล่องข้อความคำนวณข้อมูลได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างและใช้กล่องข้อความ และยังอธิบายถึงคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างของกล่องข้อความด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้

เพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ถูกผูก

เพิ่มกล่องข้อความจากการคำนวณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของกล่องข้อความ

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้

กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้จะแสดงข้อมูลจากเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม บนฟอร์มคุณสามารถใช้กล่องข้อความที่ผูกกับแหล่งระเบียนที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อป้อนหรือแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในกล่องข้อความจะมีผลกับตารางต้นแบบด้วย

วิธีการที่รวดเร็วในการสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้คือการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปไว้ในฟอร์มหรือรายงานของคุณ Access จะสร้างกล่องข้อความสำหรับเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลต่อไปนี้ให้โดยอัตโนมัติ

 • Text

 • Memo

 • Number

 • Date/Time

 • Currency

 • Hyperlink

การลากเขตข้อมูลของข้อมูลชนิดอื่นๆ จะเป็นการสร้างตัวควบคุมที่ต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลากเขตข้อมูล Yes/No จากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access จะสร้างกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณลากเขตข้อมูล OLE Object ไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access จะสร้างกรอบวัตถุที่ถูกผูกไว้ และถ้าคุณลากเขตข้อมูล Attachment ไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access จะสร้างตัวควบคุมสิ่งที่แนบ

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ลงในฟอร์มหรือรายงาน โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกมุมมองที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ รูปปุ่ม

 3. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ขยายตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกไว้กับกล่องข้อความของคุณ

 4. ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในรายงานหรือฟอร์ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ดูบทความเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ลงในฟอร์มหรือรายงานได้ด้วยการเพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ได้ผูกไว้ก่อน แล้วจึงตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของกล่องข้อความให้เป็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกด้วย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ได้ผูกไว้

กล่องข้อความที่ไม่ได้ผูกไว้จะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม คุณสามารถใช้กล่องข้อความที่ไม่ได้ผูกไว้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ หรือเพื่อรับการป้อนค่าที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้ในตารางโดยตรง การเพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ได้ผูกไว้ในมุมมองออกแบบเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 3. วางตัวชี้ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้กล่องข้อความถูกวางไว้บนฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิกเพื่อแทรกกล่องข้อความนั้น

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ Access ยังวางป้ายชื่อไว้ให้ทางด้านซ้ายของกล่องข้อความด้วย ดังนั้นจึงต้องเว้นที่ว่างทางด้านซ้ายของตัวชี้เผื่อสำหรับป้ายชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดตำแหน่งป้ายชื่อและกล่องข้อความใหม่ในภายหลัง และะคุณยังสามารถลบป้ายชื่อได้ด้วยการคลิกที่ป้ายชื่อแล้วกด DELETE

วิธีสร้างกล่องข้อความที่ไม่ได้ผูกไว้อีกวิธีคือการสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงานก่อน แล้วจึงลบค่าในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ถ้าคุณทำเช่นนี้ในมุมมองออกแบบ กล่องข้อความจะแสดง "ไม่ได้ผูกไว้" แทนชื่อเขตข้อมูล ในมุมมองเค้าโครงกล่องข้อความจะไม่แสดงข้อมูลอีกต่อไป นั่นคือ กล่องข้อความจะว่างเปล่านั่นเอง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกล่องข้อความที่มีการคำนวณ

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 3. วางตัวชี้ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้กล่องข้อความถูกวางไว้บนฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิกเพื่อแทรกกล่องข้อความนั้น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  วางเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์นิพจน์ที่คำนวณผลรวม

  เลือกกล่องข้อความ กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ และพิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม การใช้ตัวสร้างนิพจน์ เพื่อสร้างนิพจน์ คลิก ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม

 5. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน แล้วสลับไปยังมุมมองฟอร์มหรือมุมมองรายงานเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนิพจน์ ดูบทความสร้างนิพจน์

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการพื้นที่มากขึ้นเพื่อพิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้กด SHIFT+F2 เพื่อเปิดกล่อง ย่อ/ขยาย

 • ถ้าฟอร์มหรือรายงานของคุณยึดตามแบบสอบถาม คุณอาจต้องการใส่นิพจน์ไว้ในแบบสอบถามแทนที่จะเป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ การทำเช่นนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ และถ้าคุณจะคำนวณผลรวมสำหรับกลุ่มของระเบียน การใช้ชื่อของเขตข้อมูลจากการคำนวณในฟังก์ชันการรวมจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจกับคุณสมบัติของกล่องข้อความ

ไม่ว่าคุณจะสร้างกล่องข้อความอย่างไร คุณสมบัติบางอย่างจำเป็นต้องถูกตั้งค่าเพื่อให้กล่องข้อความนั้นทำงานได้และปรากฏในลักษณะที่คุณต้องการ รายการต่อไปนี้จะแสดงคุณสมบัติสองสามอย่างของกล่องข้อความที่มีความสำคัญและถูกใช้อยู่บ่อยๆ ได้แก่

 • ชื่อ    คุณควรตั้งกล่องข้อความของคุณมีความหมาย สั้น ๆ ชื่อเพื่อให้คุณสามารถทราบได้อย่างง่ายดายข้อมูลใดประกอบด้วย จะทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงไปยังกล่องข้อความในนิพจน์ที่คุณอาจใช้ในกล่องข้อความอื่น ๆ นักพัฒนาฐานข้อมูลบางอย่างที่ต้องการเพิ่มคำนำหน้า เช่นtxtชื่อกล่องข้อความเพื่อให้พวกเขาสามารถแยกกล่องข้อความได้อย่างง่ายดายจากตัวควบคุมชนิดอื่น ๆ เช่นตัวอย่างtxtFirstNameหรือtxtAddress

  เมื่อคุณสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล Access จะใช้ชื่อเขตข้อมูลเป็นชื่อกล่องข้อความนั้น ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะแก้ไขคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม และสร้างนิพจน์ จะเป็นการดีกว่าที่จะเปลี่ยนชื่อกล่องข้อความให้ต่างจากชื่อเขตข้อมูล มิฉะนั้น Access อาจไม่สามารถระบุได้ว่าคุณอ้างอิงถึงกล่องข้อความหรือเขตข้อมูลในตาราง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีรายงานที่มีกล่องข้อความชื่อว่า First Name ซึ่งถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลชื่อ First Name ถ้าคุณต้องการเอาช่องว่างที่อยู่หน้าค่าในเขตข้อมูล First Name ออก คุณอาจตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของกล่องข้อความเป็น

  =Trim([First Name])

  อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะส่งผลให้เกิด #Error ปรากฏในกล่องข้อความนั้น เนื่องจาก Access ไม่สามารถกำหนดได้ว่านิพจน์กำลังอ้างอิงถึงเขตข้อมูลหรือกล่องข้อความ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนชื่อกล่องข้อความเพื่อจะได้มีชื่อไม่ซ้ำกัน

 • แหล่งตัวควบคุม    คุณสมบัตินี้จะกำหนดว่ากล่องข้อความนั้นถูกผูกไว้ ไม่ได้ผูกไว้ หรือมีการคำนวณ

  • ถ้าค่าในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม เป็นชื่อของเขตข้อมูลในตาราง กล่องข้อความจะถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น

  • ถ้าค่าใน แหล่งตัวควบคุม ว่างเปล่า กล่องข้อความจะไม่ได้ผูกไว้

  • ถ้าค่าใน แหล่งตัวควบคุม เป็นนิพจน์ กล่องข้อความจะเป็นกล่องข้อความที่มีการคำนวณ

 • รูปแบบข้อความ    ถ้ากล่องข้อความถูกผูกไว้กับเขต Memo คุณสามารถตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ เป็น Rich Text ได้ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถนำลักษณะการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับคำๆ หนึ่ง และนำการขีดเส้นใต้ไปใช้กับคำอีกคำหนึ่งได้

 • ขยายได้    คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์มากกับรายงานของกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล Text หรือเขตข้อมูล Memo การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ไม่ใช่ ถ้ามีข้อความที่จะแสดงในกล่องข้อความยาวเกินไป ข้อความนั้นจะถูกตัด (ตัดออก) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตั้งค่าของกล่องคุณสมบัติ ขยายได้ เป็น ใช่ กล่องข้อความจะปรับขนาดแนวตั้งโดยอัตโนมัติเพื่อพิมพ์หรือดูตัวอย่างข้อมูลทั้งหมดที่มี

  เคล็ดลับ: Access 2010 มีคุณลักษณะจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใหม่ที่สามารถปรับปรุงอ่านง่ายของรายงานอย่างมากขึ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×