การเพิ่มกฎ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้กฎโดยอัตโนมัติแสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าของเขตข้อมูล คิวรี หรือส่งไปยังการเชื่อมต่อข้อมูล สลับมุมมอง เปิด หรือปิดฟอร์มในการตอบสนองเหตุการณ์และเงื่อนไขบางอย่าง เหตุการณ์สามารถรวมการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล คลิกปุ่ม การแทรกส่วนการทำซ้ำ หรือแถวในแบบตารางเสริมแถว หรือการเปิดหรือส่งฟอร์ม เงื่อนไขสามารถรวมคำนวณ นิพจน์ XPath บทบาทของผู้ใช้ และว่าค่าของเขตข้อมูล ว่างเปล่า อยู่ภายในช่วงที่ระบุ เท่ากับค่าของเขตข้อมูลอื่น หรือเริ่มต้นด้วย หรือประกอบด้วยอักขระบางอย่าง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มการกระทำให้กับแต่ละกฎได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎที่แสดงข้อความกล่องโต้ตอบเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามุมมองฟอร์มใหม่จะปรากฏขึ้น จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของฟอร์ม จากนั้นจะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในตัวควบคุมที่ถูกผูกกับเขตข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เพิ่มกฎที่ทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม

เพิ่มกฎลงในตัวควบคุม

เพิ่มกฎลงในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

เพิ่มกฎเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณจำเป็นต้องนำตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมไปใช้กับแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้กฎต่างๆ ได้ กฎสามารถดำเนินการต่อไปนี้

 • แสดงข้อความกล่องโต้ตอบ    คุณสามารถเพิ่มกฎเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบแก่ผู้ใช้เมื่อตรงตามบางเงื่อนไขในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงข้อความในฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย ถ้าผู้ใช้ป้อนค่าที่เกินจำนวนที่ระบุ

 • แสดงนิพจน์กล่องโต้ตอบ    คุณสามารถเพิ่มกฎเพื่อแสดงผลลัพธ์ของนิพจน์ XPath ที่คำนวณค่าของเขตข้อมูลต่างๆ บนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การกระทำนี้ในระหว่างการทำงานของกฎต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณที่ซับซ้อน คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อตรวจสอบว่าการคำนวณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่เกิดขึ้นในค่าต่างๆ ในระหว่างที่ทำการคำนวณ

 • สลับมุมมอง    คุณสามารถเพิ่มกฎเพื่อนำทางในมุมมองต่างๆ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองของฟอร์มที่ยึดตามบทบาทผู้ใช้ซึ่งสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎลงในปุ่มที่ให้ผู้ใช้สามารถไปที่มุมมองก่อนหน้าหรือมุมมองถัดไปเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว

 • ตั้งค่าค่าของเขตข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มกฎที่คำนวณค่าของเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎลงในเขตข้อมูลที่แสดงวันสิ้นสุดโครงการที่ยึดตามวันที่จากเขตข้อมูลอื่น รวมถึงชุดจำนวนวันด้วยเช่นกัน

 • คิวรี โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มกฎที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้นบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อผู้ใช้ใส่หมายเลขพนักงานของบุคคล นั้นในฟอร์มรายงานที่มีค่าใช้จ่าย

 • ส่งโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มกฎที่ส่งข้อมูลทั้งหมดในฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎลงในแม่แบบฟอร์มสำหรับใบขออนุญาตที่ส่งข้อมูลในฟอร์มไปยังบริการบนเว็บและฐานข้อมูลเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ส่ง บนฟอร์มดังกล่าว

 • เปิดฟอร์มใหม่เพื่อกรอกข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มกฎที่เปิดสำเนาใหม่ของฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้หรือแม่แบบฟอร์มอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎลงในแม่แบบฟอร์มสำหรับใบขออนุญาตที่ดำเนินการต่อไปนี้ ได้แก่ ถ้าค่าในเขตข้อมูลสูงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ กฎจะเปิดฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มอื่นที่ใช้สำหรับใบขออนุญาตการติดตั้งไฟฟ้าและก่อสร้างอาคาร

 • ปิดฟอร์ม    คุณสามารถเพิ่มกฎที่จะปิดฟอร์มลงเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎที่ปิดฟอร์มหลังจากผู้ใช้ส่งฟอร์ม และแหล่งข้อมูลภายนอกยืนยันว่าได้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ: ชนิดของกฎต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแม่แบบฟอร์มขึ้นอยู่กับตัวควบคุมและเขตข้อมูลต่างๆ บนแม่แบบฟอร์ม

กฎต่างๆ ในตัวควบคุมที่ถูกผูกกับเขตข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และกฎต่างๆ ในเขตข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมที่ถูกผูกกับเขตข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลที่มีกฎต่างๆ ที่มีอยู่ กฎจะถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเพิ่มกฎลงในตัวควบคุม กฎดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูลที่ถูกผูกกับตัวควบคุมนั้นโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มกฎหลายกฎลงในแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath จะเรียกใช้แต่ละกฎตามลำดับที่กฎปรากฏในกล่องโต้ตอบ กฎ คุณสามารถเลือกที่จะหยุดการประมวลผลกฎที่เหลืออยู่หลังจากที่คุณเรียกใช้กฎก่อนหน้าได้

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มกฎลงเทมเพลตของคุณฟอร์มที่แสดงในกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้ของคุณ กล่องโต้ตอบไม่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกลงในเว็บเบราว์เซอร์ กล่องโต้ตอบจะแสดงโดยอัตโนมัติเท่านั้นในฟอร์มที่จะกรอกใน InfoPath

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎที่จะเรียกใช้เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก เปิดและบันทึก

 3. ภายใต้ ลักษณะการเปิด ให้คลิก กฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเวลาทำงานของกฎ ให้คลิก ตั้งค่าเงื่อนไข ป้อนเงื่อนไข แล้วคลิก ตกลง กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขที่คุณระบุในขั้นนี้เป็นจริง

 7. คลิก เพิ่มการกระทำ

 8. ในรายการ การกระทำ ให้คลิกการกระทำที่คุณต้องการ แล้วใส่ตัวเลือกสำหรับการกระทำนั้น

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 สำหรับแต่ละการกระทำที่คุณต้องการเรียกใช้กับกฎนี้

 10. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใดๆ ทำงานหลังจากเงื่อนไขของกฎนี้เป็นจริงและกฎทำงานแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 11. คลิก ตกลง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎลงในตัวควบคุม

ถ้าตัวควบคุมถูกผูกกับเขตข้อมูลที่มีกฎอย่างน้อยหนึ่งกฎ กฎของเขตข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ กฎใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในตัวควบคุมถูกเพิ่มลงในเขตข้อมูลด้วยเช่นกัน ถ้าคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมองบนแม่แบบฟอร์ม แล้วผูกตัวควบคุมดังกล่าวกับเขตข้อมูลที่มีกฎอยู่ กฎที่มีอยู่จะถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเพิ่มกฎลงในเขตข้อมูลและเขตข้อมูลถูกผูกกับตัวควบคุม กฎจะถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. คลิก กฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเวลาทำงานของกฎ ให้คลิก ตั้งค่าเงื่อนไข ป้อนเงื่อนไข แล้วคลิก ตกลง กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขที่คุณระบุในขั้นนี้เป็นจริง

 7. คลิก เพิ่มการกระทำ

 8. ในรายการ การกระทำ ให้คลิกการกระทำที่คุณต้องการ แล้วใส่ตัวเลือกสำหรับการกระทำนั้น

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 สำหรับแต่ละการกระทำที่คุณต้องการเรียกใช้กับกฎนี้

 10. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใดๆ ทำงานหลังจากเงื่อนไขของกฎนี้เป็นจริงและกฎทำงานแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 11. คลิก ตกลง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎลงในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ถ้าตัวควบคุมถูกผูกกับเขตข้อมูลที่มีกฎอยู่ กฎเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ กฎใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในเขตข้อมูลจะถูกเพิ่มลงในเขตข้อมูลด้วยเช่นกัน

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล

 3. คลิกที่แท็บ กฎและการผสาน

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเวลาทำงานของกฎ ให้คลิก ตั้งค่าเงื่อนไข ป้อนเงื่อนไข แล้วคลิก ตกลง กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขที่คุณระบุในขั้นนี้เป็นจริง

 7. คลิก เพิ่มการกระทำ

 8. ในรายการ การกระทำ ให้คลิกการกระทำที่คุณต้องการ แล้วใส่ตัวเลือกสำหรับการกระทำนั้น

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 สำหรับแต่ละการกระทำที่คุณต้องการเรียกใช้กับกฎนี้

 10. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใดๆ ทำงานหลังจากกฎนี้ (สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 11. คลิก ตกลง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกฎเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม

คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อเรียกใช้กฎอย่าง น้อยหนึ่งเมื่อผู้ใช้ของคุณส่งฟอร์มของพวกเขาโดยยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎของคุณแม่แบบฟอร์มที่ส่งฟอร์ม ลงในฐานข้อมูล และ ในข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เลือกที่จะส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มกฎของคุณแม่แบบฟอร์มที่สลับฟอร์มลงในมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เทมเพลตของคุณฟอร์มมีอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่งการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath จะเพิ่มปุ่ม ส่ง ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง ในเมนู แฟ้ม เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม

 3. คลิก ดำเนินการแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ จากนั้นให้คลิก กฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กฎสำหรับการส่งฟอร์ม ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎนี้ที่อธิบายตำแหน่งการส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มได้โดยใช้ข้อความอีเมลก็ต่อเมื่อค่าในเขตข้อมูลเฉพาะมากกว่า $50 ให้พิมพ์ การส่งอีเมลสำหรับค่าที่มากกว่า $50

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงก่อนที่จะใช้กฎนี้ คลิกตั้งค่าเงื่อนไข ในกล่องโต้ตอบกฎ ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไข กำหนดเงื่อนไข ที่ต้องเป็นจริง แล้ว คลิกตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่มการกระทำ

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกการกระทำที่คุณต้องการเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการนั้น

 9. คลิก ตกลง

 10. เมื่อต้องการเพิ่มการกระทำเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 สำหรับแต่ละการกระทำเพิ่มเติม

 11. เมื่อต้องการเพิ่มกฎอื่น ๆ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 9 สำหรับแต่ละกฎเพิ่มเติม

 12. คลิก ตกลง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 13. เมื่อต้องการป้องกันผู้ใช้จากการใช้คำสั่ง ส่ง หรือปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการเมนู 'ส่ง' และปุ่มบนแถบเครื่องมือ 'ส่ง'

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×