การเปลี่ยนหรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเชื่อมต่อข้อมูลเป็นการเชื่อมต่อระหว่างฟอร์ม Microsoft Office InfoPath และแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล บริการบนเว็บ แฟ้ม XML หรือไลบรารีเอกสารหรือรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services การเชื่อมต่อข้อมูลใช้สำหรับการสอบถามและการส่งข้อมูล ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับแม่แบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนหรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลที่สอดคล้องกันออกจากแม่แบบฟอร์มของคุณ

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล

เอาการเชื่อมต่อข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลของเทมเพลตฟอร์มมีผลต่อแหล่งข้อมูลและตัวควบคุมของฟอร์มที่มีอยู่ หรือที่ใหม่ที่ยึดตามเทมเพลฟอร์ม เมื่อคุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ที่ยึดตามว่า ข้อมูลถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอกใหม่ ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกใหม่เก็บข้อมูลเดียวกันกับแหล่งข้อมูลภายนอกเก่าที่ไม่ได้ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังแหล่งข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ทั้งหมดจะถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกใหม่เก็บข้อมูลในแบบที่แตกต่างจากแหล่งข้อมูลภายนอกเก่า InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลใหม่กับเขตข้อมูลใหม่และกลุ่ม ตัวควบคุมบนฟอร์มแม่แบบที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลเก่า จะไม่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลใหม่ ถ้าคุณต้องการใช้ตัวควบคุมที่มีอยู่เหล่านี้ คุณจะต้องผูกตัวควบคุมเหล่านี้ไปยังเขตข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งข้อมูลใหม่

คุณสามารถเอาเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลรองออกจากแม่แบบฟอร์ม คุณไม่สามารถเอาการเชื่อมต่อข้อมูลหลักออกจากแม่แบบฟอร์มได้ เมื่อคุณเอาการเชื่อมต่อข้อมูลรองออก InfoPath จะลบแหล่งข้อมูลรองที่สอดคล้องกันออกจากแม่แบบฟอร์ม ตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่ถูกลบและยังคงมีอยู่บนแม่แบบฟอร์ม แต่จะไม่ผูกไว้กับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป ถ้าคุณต้องการใช้ตัวควบคุมเหล่านี้ คุณจะต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ผูกตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลหลักหรือกับแหล่งข้อมูลรองที่มีอยู่แหล่งอื่น

 • เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองแหล่งใหม่ลงในแม่แบบฟอร์ม จากนั้นผูกตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองแหล่งใหม่ดังกล่าว

 • เอาตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ออกจากแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ: การเปลี่ยนหรือการเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออกจากแม่แบบฟอร์มอาจมีผลให้เกิดการสูญเสียข้อมูลสำหรับฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่มีอยู่ InfoPath จะตรวจสอบตำแหน่งที่ประกาศสำหรับแม่แบบฟอร์มรุ่นที่ใหม่กว่า ถ้ามีรุ่นที่ใหม่กว่าอยู่ InfoPath จะแสดงฟอร์มโดยใช้แม่แบบฟอร์มรุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลลงในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแม่แบบฟอร์มรุ่นเดิม และคุณได้เปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งส่งผลให้มีการเอาเขตข้อมูลดังกล่าวออกจากแหล่งข้อมูล ผู้ใช้จะสูญเสียข้อมูลที่ถูกเก็บในเขตข้อมูลที่ถูกเอาออกจากแหล่งข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนหรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาผลกระทบที่มีต่อตัวควบคุมและแหล่งข้อมูลในฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนหรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออก ให้ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณก่อนที่จะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. คลิก ปรับเปลี่ยน

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจะเริ่มต้นเพื่อแนะนำคุณในระหว่างกระบวนการการเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจะขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณกำลังเปลี่ยน

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  หมายเหตุ: โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อฟอร์มกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่ระบุในส่วน ดูเพิ่มเติม

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออก

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก

 3. คลิก เอาออก

  หมายเหตุ: ถ้าปุ่ม เอาออก ถูกปิดการทำงาน หมายความว่าคุณได้เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์ม คุณไม่สามารถเอาการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มออกได้

 4. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath ให้คลิก ใช่

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×