การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดหรือย่อหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ระยะห่างบรรทัดกำหนดขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความในย่อหน้า ตามค่าเริ่มต้น บรรทัดอยู่ห่างกันหนึ่งระยะ หมายความ ว่า ระยะห่างที่เหมาะสมกับฟอนต์ มากที่สุดในบรรทัดนั้น บวกเพิ่มช่องว่างจำนวนเล็กน้อย

ระยะห่างย่อหน้ากำหนดขนาดระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า เมื่อคุณกด Enter เพื่อเริ่มย่อหน้าใหม่ ระยะห่างจะถูกนำไปย่อหน้าถัด แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละย่อหน้า

คุณตั้งค่าบรรทัด และย่อหน้าระยะห่างบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า (แท็บหน้าแรก )

คุณยังสามารถจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวหลัก ไปอย่างแม่นยำจัดเรียงข้อความในหลายคอลัมน์ คุณสามารถตั้งค่าเส้นบอกแนวบนแท็บเส้นบอกแนว ของกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง (แท็บออกแบบหน้า ) คุณสามารถจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า (แท็บหน้าแรก )

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเส้นและตั้งค่าย่อหน้าจะถูกกำหนด โดยใช้สไตล์

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้ย่อหน้า เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บการเยื้องและระยะห่าง

 4. ภายใต้ ระยะห่างบรรทัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง ก่อนย่อหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างเหนือย่อหน้าที่ต้องการ

  • ในกล่อง หลังย่อหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างใต้ย่อหน้าที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับช่องว่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าจะแสดงในหน่วยพอยต์ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่น ด้วยการพิมพ์ตัวย่อหาทั้งหมดหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (ใน), เซนติเมตร (เซนติเมตร), พิ (pi), จุด (pt), หรือพิกเซล) ได้ เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นนอกเหนือจากจุด Microsoft Office Publisher แปลงหน่วยวัดเป็นพอยต์

ตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้ย่อหน้า เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกที่แท็บการเยื้องและระยะห่าง

 4. ภายใต้ระยะห่างบรรทัด ในกล่องระหว่างบรรทัด พิมพ์ หรือเลือกขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างบรรทัดของข้อความ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ระยะห่างสองช่องหรือเลือก2spเมื่อต้องการเปลี่ยนจากระยะห่างสองช่องการกำหนดระยะห่างหนึ่งช่องว่างชนิด หรือเลือก1sp

  เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดจะแสดงเป็นหน่วยบรรทัด (บรรทัด) ถ้าคุณพิมพ์เลขจำนวนเต็ม Publisher จะแปลความหมายเป็นจำนวนบรรทัด คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่นได้ด้วยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับหน่วยวัดตามหลังค่าตัวเลข ซึ่งได้แก่ นิ้ว (น.), เซนติเมตร (ซม.), พิกะ (พก.), พอยต์ (พ.), หรือพิกเซล (พิกเซล) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่บรรทัด Publisher จะแปลงเป็นหน่วยพอยต์

คุณตั้งค่าบรรทัด และย่อหน้าระยะห่างบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า (เมนูรูปแบบ )

คุณยังสามารถจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวหลัก ไปอย่างแม่นยำจัดเรียงข้อความในหลายคอลัมน์ คุณสามารถตั้งค่าเส้นบอกแนวบนแท็บเส้นบอกแนว ของกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง (เมนูจัดเรียง ) คุณเลือกการจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า (เมนูรูปแบบ )

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเส้นและตั้งค่าย่อหน้าจะถูกกำหนด โดยใช้สไตล์

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ภายใต้ ระยะห่างบรรทัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง ก่อนย่อหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างเหนือย่อหน้าที่ต้องการ

  • ในกล่อง หลังย่อหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างใต้ย่อหน้าที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับช่องว่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าจะแสดงในหน่วยพอยต์ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่น ด้วยการพิมพ์ตัวย่อหาทั้งหมดหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (ใน), เซนติเมตร (เซนติเมตร), พิ (pi), จุด (pt), หรือพิกเซล) ได้ เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นนอกเหนือจากจุด Microsoft Office Publisher แปลงหน่วยวัดเป็นพอยต์

ตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ภายใต้ระยะห่างบรรทัด ในกล่องระหว่างบรรทัด พิมพ์ หรือเลือกขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างบรรทัดของข้อความ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ระยะห่างสองช่องหรือเลือก2spเมื่อต้องการเปลี่ยนจากระยะห่างสองช่องการกำหนดระยะห่างหนึ่งช่องว่างชนิด หรือเลือก1sp

  เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดจะแสดงเป็นหน่วยบรรทัด (บรรทัด) ถ้าคุณพิมพ์เลขจำนวนเต็ม Publisher จะแปลความหมายเป็นจำนวนบรรทัด คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่นได้ด้วยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับหน่วยวัดตามหลังค่าตัวเลข ซึ่งได้แก่ นิ้ว (น.), เซนติเมตร (ซม.), พิกะ (พก.), พอยต์ (พ.), หรือพิกเซล (พิกเซล) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่บรรทัด Publisher จะแปลงเป็นหน่วยพอยต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×