การเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable

ข้อมูลในพื้นที่ค่าจะสรุปแหล่งข้อมูล (ไม่ใช่ค่าที่กำลังแสดงอยู่) ในรายงาน PivotChart ด้วยวิธีต่อไปนี้: ค่าตัวเลขใช้ฟังก์ชัน SUM และค่าข้อความใช้ฟังก์ชัน COUNT อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยน ฟังก์ชันสรุป ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง การคำนวณแบบกำหนดเอง ได้อีกด้วย

 1. เลือกเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปของรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงขึ้น

  ชื่อแหล่งข้อมูล เป็นชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

  ชื่อที่กำหนดเอง จะแสดงชื่อปัจจุบันในรายงาน PivotTable หรือชื่อแหล่งข้อมูล ถ้าไม่มีชื่อที่กำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ให้คลิกข้อความในกล่องแล้วแก้ไขชื่อ

 3. คลิกแท็บ สรุปค่าตาม

 4. ในกล่อง สรุปเขตข้อมูลค่าตาม ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการใช้

  ฟังก์ชันสรุปที่คุณสามารถใช้ได้

  ฟังก์ชัน

  สรุป

  ผลรวม

  ผลรวมของค่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลข

  นับจำนวน

  จำนวนของค่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับฟังก์ชันเวิร์กชีต COUNTA โดย Count เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข

  Average

  ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

  Max

  ค่ามากที่สุด

  Min

  ค่าน้อยที่สุด

  Product

  ผลคูณของค่า

  นับตัวเลข

  จำนวนค่าที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเช่นเดียวกับฟังก์ชันเวิร์กชีต COUNT

  StDev

  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  StDevp

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Var

  ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  Varp

  ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  หมายเหตุ: สำหรับ แหล่งข้อมูล บางชนิด เช่น ข้อมูล OLAP และสำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณและเขตข้อมูลที่มีรายการจากการคำนวณ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปได้

 5. หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถใช้การคำนวณแบบกำหนดเองได้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บ แสดงค่าเป็น

  2. คลิกการคำนวณที่คุณต้องการในกล่อง แสดงค่าเป็น

   ใช้การคำนวณนี้

   ถึง

   ไม่มีการคำนวณ

   ปิดการคำนวณแบบกำหนดเอง

   % ของผลรวมทั้งหมด

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของค่าหรือจุดข้อมูลทั้งหมดในรายงาน

   % ของผลรวมคอลัมน์

   แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

   % ของผลรวมแถว

   แสดงค่าในแต่ละแถวหรือประเภทเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

   % ของ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   % ของผลรวมแถวหลัก

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการหลักในแถว)

   % ของผลรวมคอลัมน์หลัก

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการหลักในคอลัมน์)

   % ของผลรวมหลัก

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการหลักของเขตข้อมูลฐานที่เลือก)

   ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นผลต่างจากค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   % ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างจากค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   ผลรวมสะสมใน

   แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันใน เขตข้อมูลฐาน เป็นผลรวมสะสม

   % ผลรวมสะสมใน

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันใน เขตข้อมูลฐาน เป็นผลรวมสะสม

   จัดอันดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

   แสดงอันดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงรายการที่น้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่มากกว่าแต่ละค่าด้วยค่าอันดับที่สูงกว่า

   จัดอันดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

   แสดงอันดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงรายการที่มากที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่น้อยกว่าแต่ละค่าด้วยค่าอันดับที่ที่สูงกว่า

   ดัชนี

   คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

   ((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

  3. เลือก เขตข้อมูลพื้นฐาน และ รายการพื้นฐาน ในกรณีที่มีตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ในการคำนวณตามที่คุณได้เลือกไว้

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลฐาน ไม่ควรเป็นเขตข้อมูลเดียวกันกับที่คุณได้เลือกในขั้นตอนที่ 1

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก รูปแบบตัวเลข และในแท็บ ตัวเลข ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

 7. ถ้ารายงานมีเขตข้อมูลค่าอยู่หลายเขตข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันสรุปมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันสำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ให้เพิ่มเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล PivotTable อีกครั้ง แล้วแล้วทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ด้วยการเลือกฟังก์ชันอื่นที่คุณต้องการ

 1. เลือกเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปของรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงขึ้น

  ชื่อแหล่งข้อมูล เป็นชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

  ชื่อที่กำหนดเอง จะแสดงชื่อปัจจุบันในรายงาน PivotTable หรือชื่อแหล่งข้อมูล ถ้าไม่มีชื่อที่กำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ให้คลิกข้อความในกล่องแล้วแก้ไขชื่อ

 3. คลิกแท็บ สรุปค่าตาม

 4. ในกล่อง สรุปเขตข้อมูลค่าตาม ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการใช้

  ฟังก์ชัน

  สรุป

  ผลรวม

  ผลรวมของค่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลข

  นับจำนวน

  จำนวนของค่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับฟังก์ชันเวิร์กชีต COUNTA โดย Count เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข

  Average

  ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

  Max

  ค่ามากที่สุด

  Min

  ค่าน้อยที่สุด

  Product

  ผลคูณของค่า

  นับตัวเลข

  จำนวนค่าที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเช่นเดียวกับฟังก์ชันเวิร์กชีต COUNT

  StDev

  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  StDevp

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Var

  ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  Varp

  ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  หมายเหตุ: สำหรับ แหล่งข้อมูล บางชนิด เช่น ข้อมูล OLAP และสำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณและเขตข้อมูลที่มีรายการจากการคำนวณ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปได้

 5. หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถใช้การคำนวณแบบกำหนดเองได้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บ แสดงค่าเป็น

  2. คลิกการคำนวณที่คุณต้องการในกล่อง แสดงค่าเป็น

   ใช้การคำนวณนี้

   ถึง

   ไม่มีการคำนวณ

   ปิดการคำนวณแบบกำหนดเอง

   % ของผลรวมทั้งหมด

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของค่าหรือจุดข้อมูลทั้งหมดในรายงาน

   % ของผลรวมคอลัมน์

   แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

   % ของผลรวมแถว

   แสดงค่าในแต่ละแถวหรือประเภทเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

   % ของ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   % ของผลรวมแถวหลัก

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการหลักในแถว)

   % ของผลรวมคอลัมน์หลัก

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการหลักในคอลัมน์)

   % ของผลรวมหลัก

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการหลักของเขตข้อมูลฐานที่เลือก)

   ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นผลต่างจากค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   % ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างจากค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   ผลรวมสะสมใน

   แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันใน เขตข้อมูลฐาน เป็นผลรวมสะสม

   % ผลรวมสะสมใน

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันใน เขตข้อมูลฐาน เป็นผลรวมสะสม

   จัดอันดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

   แสดงอันดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงรายการที่น้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่มากกว่าแต่ละค่าด้วยค่าอันดับที่สูงกว่า

   จัดอันดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

   แสดงอันดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงรายการที่มากที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่น้อยกว่าแต่ละค่าด้วยค่าอันดับที่ที่สูงกว่า

   ดัชนี

   คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

   ((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

  3. เลือก เขตข้อมูลพื้นฐาน และ รายการพื้นฐาน ในกรณีที่มีตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ในการคำนวณตามที่คุณได้เลือกไว้

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลฐาน ไม่ควรเป็นเขตข้อมูลเดียวกันกับที่คุณได้เลือกในขั้นตอนที่ 1

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก รูปแบบตัวเลข และในแท็บ ตัวเลข ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

 7. ถ้ารายงานมีเขตข้อมูลค่าอยู่หลายเขตข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันสรุปมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันสำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ให้เพิ่มเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล PivotTable อีกครั้ง แล้วแล้วทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ด้วยการเลือกฟังก์ชันอื่นที่คุณต้องการ

 1. เลือกเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปของรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงขึ้น

  ชื่อแหล่งข้อมูล เป็นชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

  ชื่อที่กำหนดเอง จะแสดงชื่อปัจจุบันในรายงาน PivotTable หรือชื่อแหล่งข้อมูล ถ้าไม่มีชื่อที่กำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ให้คลิกข้อความในกล่องแล้วแก้ไขชื่อ

 3. คลิกแท็บ สรุปโดย

 4. ในกล่อง สรุปเขตข้อมูล 'ข้อมูล' โดยใช้ ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่ต้องการใช้

  ฟังก์ชันสรุปที่คุณสามารถใช้ได้

  ฟังก์ชัน

  สรุป

  ผลรวม

  ผลรวมของค่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลข

  นับจำนวน

  จำนวนของค่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับฟังก์ชันเวิร์กชีต COUNTA โดย Count เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข

  Average

  ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

  Max

  ค่ามากที่สุด

  Min

  ค่าน้อยที่สุด

  Product

  ผลคูณของค่าต่างๆ

  Count Nums

  จำนวนค่าที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเช่นเดียวกับฟังก์ชันเวิร์กชีต COUNT

  StDev

  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  StDevp

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Var

  ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  Varp

  ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  หมายเหตุ: สำหรับ แหล่งข้อมูล บางชนิด เช่น ข้อมูล OLAP และสำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณและเขตข้อมูลที่มีรายการจากการคำนวณ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปได้

 5. หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถใช้การคำนวณแบบกำหนดเองได้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บ แสดงค่าเป็น

  2. คลิกการคำนวณที่คุณต้องการในกล่อง แสดงค่าเป็น

   ใช้ฟังก์ชันนี้

   ถึง

   ปกติ

   ปิดการคำนวณแบบกำหนดเอง

   ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นผลต่างจากค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   % ของ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   % ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างจากค่าของ รายการฐาน ใน เขตข้อมูลฐาน

   ผลรวมสะสมใน

   แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันใน เขตข้อมูลฐาน เป็นผลรวมสะสม

   % ของแถว

   แสดงค่าในแต่ละแถวหรือประเภทเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

   % ของคอลัมน์

   แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

   % ของผลรวม

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของค่าหรือจุดข้อมูลทั้งหมดในรายงาน

   ดัชนี

   คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

   ((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

  3. เลือก เขตข้อมูลพื้นฐาน และ รายการพื้นฐาน ในกรณีที่มีตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ในการคำนวณตามที่คุณได้เลือกไว้

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลฐาน ไม่ควรเป็นเขตข้อมูลเดียวกันกับที่คุณได้เลือกในขั้นตอนที่ 1

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก รูปแบบตัวเลข และในแท็บ ตัวเลข ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

 7. ถ้ารายงานมีเขตข้อมูลค่าอยู่หลายเขตข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันสรุปมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันสำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ให้เพิ่มเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล PivotTable อีกครั้ง แล้วแล้วทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ด้วยการเลือกฟังก์ชันอื่นที่คุณต้องการ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×