การเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อมูลในพื้นที่ค่าสรุปแหล่งข้อมูลเบื้องหลัง (ไม่แสดงค่าที่จะแสดง) ในรายงาน PivotChart ในวิธีต่อไปนี้: ค่าตัวเลขที่ใช้ฟังก์ชัน SUM และค่าข้อความที่ใช้ฟังก์ชัน COUNT คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุป อย่างไรก็ตาม เลือก คุณยังสามารถสร้างแบบการคำนวณแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปของรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิกเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แล้ว คลิ กการตั้งค่าเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงขึ้น

  ชื่อแหล่งข้อมูล เป็นชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

  ชื่อที่กำหนดเอง จะแสดงชื่อปัจจุบันในรายงาน PivotTable หรือชื่อแหล่งข้อมูล ถ้าไม่มีชื่อที่กำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ให้คลิกข้อความในกล่องแล้วแก้ไขชื่อ

 3. คลิกที่แท็บสรุปค่าโดย

 4. ในกล่อง สรุปเขตข้อมูล 'ข้อมูล' โดยใช้ ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่ต้องการใช้

  คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุป

  ฟังก์ชัน

  สรุป

  ผลรวม

  ผลรวมของค่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลข

  นับจำนวน

  จำนวนของค่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชันCOUNTAแผ่นงาน นับเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข

  Average

  ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

  Max

  ค่ามากที่สุด

  Min

  ค่าน้อยที่สุด

  Product

  ผลคูณของค่า

  นับตัวเลข

  จำนวนของค่าที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเหมือนกับเวิร์กชีตฟังก์ชันCOUNT

  StDev

  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  StDevp

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Var

  ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  Varp

  ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  หมายเหตุ: สำหรับบางชนิดของแหล่งข้อมูล เช่นข้อมูล OLAP และ สำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณและเขตข้อมูลที่ มีรายการจากการคำนวณ คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุป

 5. อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกได้ที่จะใช้การคำนวณแบบกำหนดเองด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกที่แท็บแสดงค่าเป็น

  2. คลิกการคำนวณที่คุณต้องการในกล่อง แสดงค่าเป็น

   ใช้การคำนวณนี้

   เมื่อต้องการ

   ไม่มีการคำนวณ

   ปิดการคำนวณแบบกำหนดเอง

   % ของผลรวมทั้งหมด

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของทั้งหมดค่าหรือจุดข้อมูลในรายงาน

   % ของผลรวมคอลัมน์

   แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

   % ของผลรวมแถว

   แสดงค่าในแถวหรือประเภทแต่ละเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

   % ของ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   % ของผลรวมแถวพาเรนต์

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในแถว)

   % ของผลรวมคอลัมน์พาเรนต์

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในคอลัมน์)

   % ของผลรวมพาเรนต์

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ของเขตข้อมูลพื้นฐานที่เลือก)

   ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   % ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   ผลรวมสะสมสำหรับ

   แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

   % ผลรวมสะสมสำหรับ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

   ลำดับเลขที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุด

   แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการน้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และแต่ละค่ามีขนาดใหญ่ ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

   อันดับที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

   แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการมากที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และแต่ละค่าที่น้อยกว่า ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

   ดัชนี

   คำนวณค่าดังนี้:

   ((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

  3. เลือก เขตข้อมูลพื้นฐาน และ รายการพื้นฐาน ในกรณีที่มีตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ในการคำนวณตามที่คุณได้เลือกไว้

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลพื้นฐานไม่ควรถูกเขตข้อมูลเดียวกันกับที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก รูปแบบตัวเลข และในแท็บ ตัวเลข ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

 7. ถ้ารายงานมีเขตข้อมูลค่าอยู่หลายเขตข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันสรุปมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันสำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ให้เพิ่มเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล PivotTable อีกครั้ง แล้วแล้วทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ด้วยการเลือกฟังก์ชันอื่นที่คุณต้องการ

 1. เลือกเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปของรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงขึ้น

  ชื่อแหล่งข้อมูล เป็นชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

  ชื่อที่กำหนดเอง จะแสดงชื่อปัจจุบันในรายงาน PivotTable หรือชื่อแหล่งข้อมูล ถ้าไม่มีชื่อที่กำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ให้คลิกข้อความในกล่องแล้วแก้ไขชื่อ

 3. คลิกที่แท็บสรุปค่าโดย

 4. ในกล่อง สรุปเขตข้อมูล 'ข้อมูล' โดยใช้ ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่ต้องการใช้

  ฟังก์ชัน

  สรุป

  ผลรวม

  ผลรวมของค่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลข

  นับจำนวน

  จำนวนของค่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชันCOUNTAแผ่นงาน นับเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข

  Average

  ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

  Max

  ค่ามากที่สุด

  Min

  ค่าน้อยที่สุด

  Product

  ผลคูณของค่า

  นับตัวเลข

  จำนวนของค่าที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเหมือนกับเวิร์กชีตฟังก์ชันCOUNT

  StDev

  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  StDevp

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Var

  ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  Varp

  ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  หมายเหตุ: สำหรับบางชนิดแหล่งข้อมูล เช่นข้อมูล OLAP และ สำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณและเขตข้อมูลที่ มีรายการจากการคำนวณ คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุป

 5. อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกได้ที่จะใช้การคำนวณแบบกำหนดเองด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกที่แท็บแสดงค่าเป็น

  2. คลิกการคำนวณที่คุณต้องการในกล่อง แสดงค่าเป็น

   ใช้การคำนวณนี้

   เมื่อต้องการ

   ไม่มีการคำนวณ

   ปิดการคำนวณแบบกำหนดเอง

   % ของผลรวมทั้งหมด

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของทั้งหมดค่าหรือจุดข้อมูลในรายงาน

   % ของผลรวมคอลัมน์

   แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

   % ของผลรวมแถว

   แสดงค่าในแถวหรือประเภทแต่ละเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

   % ของ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   % ของผลรวมแถวพาเรนต์

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในแถว)

   % ของผลรวมคอลัมน์พาเรนต์

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในคอลัมน์)

   % ของผลรวมพาเรนต์

   คำนวณ (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ของเขตข้อมูลพื้นฐานที่เลือก)

   ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   % ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   ผลรวมสะสมสำหรับ

   แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

   % ผลรวมสะสมสำหรับ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

   ลำดับเลขที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุด

   แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการน้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่มากกว่าแต่ละค่า ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

   อันดับที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

   แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการมากที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และแต่ละค่าที่น้อยกว่า ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

   ดัชนี

   คำนวณค่าเป็นดังนี้:

   ((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

  3. เลือก เขตข้อมูลพื้นฐาน และ รายการพื้นฐาน ในกรณีที่มีตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ในการคำนวณตามที่คุณได้เลือกไว้

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลพื้นฐานไม่ควรถูกเขตข้อมูลเดียวกันกับที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก รูปแบบตัวเลข และในแท็บ ตัวเลข ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

 7. ถ้ารายงานมีเขตข้อมูลค่าอยู่หลายเขตข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันสรุปมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันสำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ให้เพิ่มเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล PivotTable อีกครั้ง แล้วแล้วทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ด้วยการเลือกฟังก์ชันอื่นที่คุณต้องการ

 1. เลือกเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปของรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงขึ้น

  ชื่อแหล่งข้อมูล เป็นชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

  ชื่อที่กำหนดเอง จะแสดงชื่อปัจจุบันในรายงาน PivotTable หรือชื่อแหล่งข้อมูล ถ้าไม่มีชื่อที่กำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ให้คลิกข้อความในกล่องแล้วแก้ไขชื่อ

 3. คลิกแท็บ สรุปโดย

 4. ในกล่อง สรุปเขตข้อมูล 'ข้อมูล' โดยใช้ ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่ต้องการใช้

  คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุป

  ฟังก์ชัน

  สรุป

  ผลรวม

  ผลรวมของค่า ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลข

  นับจำนวน

  จำนวนของค่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชันCOUNTAแผ่นงาน นับเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข

  Average

  ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

  Max

  ค่ามากที่สุด

  Min

  ค่าน้อยที่สุด

  Product

  ผลคูณของค่าต่างๆ

  Count Nums

  จำนวนของค่าที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเหมือนกับเวิร์กชีตฟังก์ชันCOUNT

  StDev

  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  StDevp

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Var

  ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

  Varp

  ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือค่าทั้งหมดที่นำมาสรุป

  หมายเหตุ: สำหรับบางชนิดของแหล่งข้อมูล เช่นข้อมูล OLAP และ สำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณและเขตข้อมูลที่ มีรายการจากการคำนวณ คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุป

 5. อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกได้ที่จะใช้การคำนวณแบบกำหนดเองด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บแสดงค่าเป็น

  2. คลิกการคำนวณที่คุณต้องการในกล่อง แสดงค่าเป็น

   ใช้ฟังก์ชันนี้

   ถึง

   ปกติ

   ปิดการคำนวณแบบกำหนดเอง

   ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   % ของ

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   % ความแตกต่างจาก

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

   ผลรวมสะสมสำหรับ

   แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

   % ของแถว

   แสดงค่าในแถวหรือประเภทแต่ละเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

   % ของคอลัมน์

   แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

   % ของผลรวม

   แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของทั้งหมดค่าหรือจุดข้อมูลในรายงาน

   ดัชนี

   คำนวณค่าดังนี้:

   ((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

  3. เลือก เขตข้อมูลพื้นฐาน และ รายการพื้นฐาน ในกรณีที่มีตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ในการคำนวณตามที่คุณได้เลือกไว้

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลพื้นฐานไม่ควรถูกเขตข้อมูลเดียวกันกับที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก รูปแบบตัวเลข และในแท็บ ตัวเลข ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

 7. ถ้ารายงานมีเขตข้อมูลค่าอยู่หลายเขตข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันสรุปมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันสำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ให้เพิ่มเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล PivotTable อีกครั้ง แล้วแล้วทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ด้วยการเลือกฟังก์ชันอื่นที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันสรุปที่มีอยู่ในรายงาน PivotTable

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×