การเปลี่ยนขนาดหรือเนื้อหาของแถบรายการที่ต้องทำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดแถบรายการที่ต้องทำให้มีเนื้อที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเองได้ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงอยู่ในแถบรายการได้

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปิดแถบรายการที่ต้องทำ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกแถบรายการที่ต้องทำ จากนั้น คลิปกติ หรือปิด

ในบทความนี้

เปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในแถบรายการที่ต้องทำ

การนำทางวันที่

การนัดหมาย

รายการงาน

ติดต่ออย่างรวดเร็ว

คู่มือแบบเป็นภาพลงในแถบรายการที่ต้องทำ

การเปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ

 • ชี้ไปขอบของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ลากเพื่อปรับขนาด

 • เมื่อต้องการย่อแถบรายการที่ต้องทำให้เล็กสุด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ย่อเล็กสุด

 • เมื่อต้องการคืนค่าแถบรายการที่ต้องทำกลับไปเป็นขนาดเดิมก่อนหน้าที่จะปิดหรือย่อแถบรายการที่ต้องทำให้เล็กสุดครั้งสุดท้าย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ปกติ

บนของเพจ

การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำประกอบด้วยส่วนสี่ — ตัวนำ ทางวันที่ ส่วนนัดหมาย งานรายการ และที่ ติดต่อด่วน คุณสามารถปรับขนาด หรือซ่อนแต่ละส่วน

หมายเหตุ: ติดต่อด่วนจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office Communications Server 2007R2 กับ Microsoft Office Communicator 2007 หรือ Microsoft Communicator 2010

เมื่อต้องการซ่อนส่วนใดส่วนหนึ่งของแถบรายการที่ต้องทำ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวนำทางวันที่การนัดหมายรายการงาน หรือ ที่ติดต่อด่วน เครื่องหมายถูกจะระบุส่วนที่เปิดใช้งาน ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกและซ่อนส่วนที่ต้องการ หรือคลิกอีกครั้งเพื่อคืนค่าเครื่องหมายถูกและเปิดส่วนนั้นกลับขึ้นมาอีกครั้ง

 • ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกแถบรายการที่ต้องทำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับส่วนที่คุณต้องการให้แสดง หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับส่วนที่คุณต้องการซ่อนไว้

ตัวนำทางวันที่

คุณสามารถจัดเรียงปฏิทินหลายชุดตามแนวนอนในแถวเดียวได้ด้วยการเพิ่มความกว้างของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการแสดงปฏิทินเพิ่มเติมตามแนวตั้ง ให้เปลี่ยนจำนวนแถวของปฏิทินที่ปรากฏในแถบรายการที่ต้องทำ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • แสดงปฏิทินเพิ่มเติมที่จัดเรียงตามแนวนอน   

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการแสดงปฏิทินในตัวนำทางวันที่เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนปฏิทินที่แสดงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ ดังนี้

  • ชี้ไปขอบของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเพิ่ม หรือลดความกว้างของแถบรายการที่ต้องทำ

   เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของปฏิทินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

 • แสดงปฏิทินเพิ่มเติมที่จัดเรียงตามแนวตั้ง   

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เดือนของปฏิทินจะแสดงในตัวนำทางวันที่เพียงแถวเดียวเท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ เนื้อหาของแถบรายการที่ต้องทำ คุณสามารถระบุจำนวนปฏิทินที่จะแสดงตามแนวตั้งได้ ดังนี้

  1. ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. ภายใต้แสดงการนำทางวันที่ ในกล่องข้อความจำนวนของแถวเดือน พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่0ถึง9

   การเพิ่มจำนวนแถวของเดือนที่ปรากฏในตัวนำทางวันที่ให้มากขึ้น จะเป็นการเพิ่มขนาดพื้นที่ของตัวนำทางวันที่ให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

การนัดหมาย

เมื่อต้องการดูการนัดหมายเพิ่มเติมในส่วน การนัดหมาย ให้ซ่อนหรือลดขนาดของส่วนอื่นๆ ของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนการนัดหมายที่แสดงในแถบรายการที่ต้องทำ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ชี้ไปแถบระหว่างส่วนการนัดหมายและรายการงาน เมื่อตัวชี้เปลี่ยน เคอร์เซอร์ปรับขนาดแนวตั้ง ลากขึ้น หรือลง เพื่อเพิ่ม หรือลดขนาดของการนัดหมายส่วนตัว

  เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของการนัดหมายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในส่วนการนัดหมาย ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ภายใต้ แสดงการนัดหมาย ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการนัดหมาย เพื่อซ่อนส่วนการนัดหมาย

รายการงาน

เมื่อต้องการดูงานใน รายการงาน เพิ่มเติม ให้ปิดหรือลดขนาดของส่วนอื่นๆ ของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนงานที่แสดงโดยตรง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ชี้ไปแถบระหว่างส่วนการนัดหมายและรายการงาน เมื่อตัวชี้เปลี่ยน เคอร์เซอร์ปรับขนาดแนวตั้ง ลากขึ้น หรือลง เพื่อเพิ่ม หรือลดขนาดของส่วนรายการงาน

  เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของการนัดหมายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

ที่ติดต่อด่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อด่วน ดูเปิด หรือปิดติดต่อด่วนในแถบรายการที่ต้องทำ

คำแนะนำแบบเป็นภาพสำหรับแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำ

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×