การเปลี่ยนการคำนวณสูตรใหม่ การคำนวณซ้ำ หรือความเที่ยงตรง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการใช้สูตรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 3 ประการที่คุณต้องเข้าใจ:

การคำนวณ    เป็นกระบวนการของการคำนวณสูตรแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นค่าในเซลล์ที่มีสูตรนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้เสียเวลาและทำให้คอมพิวเตอร์ช้าลง Excel จะคำนวณสูตรซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อเซลล์ที่อ้างอิงสูตรอยู่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นครั้งแรกและเมื่อคุณกำลังแก้ไขเวิร์กบุ๊ก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมวิธีและเมื่อใดที่จะให้ Excel คำนวณสูตรซ้ำได้

การคำนวณซ้ำ     เป็นการคำนวณแผ่นงานซ้ำจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขตัวเลขที่ระบุ Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรที่อ้างถึงเซลล์ซึ่งมีสูตรนั้นอยู่โดยอัตโนมัติได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม การอ้างอิงเช่นนี้เรียกว่าการอ้างอิงแบบวงกลม ถ้าสูตรอ้างอิงกลับไปที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งของสูตรนั้นเอง คุณต้องระบุจำนวนครั้งที่สูตรควรจะคำนวณซ้ำ การอ้างอิงแบบวงกลมสามารถคำนวณซ้ำได้ไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมจำนวนการคำนวณซ้ำสูงสุดและขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้

Precision     เป็นวิธีการวัดระดับความถูกต้องของการคำนวณ Excel จะเก็บและคำนวณทศนิยมละเอียดถึง 15 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนทศนิยมของการคำนวณ เพื่อให้ Excel ใช้ค่าที่แสดงแทนค่าที่เก็บเมื่อมีการคำนวณสูตรนั้นใหม่อีกครั้ง

เมื่อคำนวณต่อไป คุณสามารถเลือกคำสั่งหรือดำเนินการได้ เช่น การป้อนตัวเลขหรือสูตร ซึ่ง Excel จะหยุดการคำนวณชั่วคราวเพื่อทำคำสั่งหรือการกระทำอื่น จากนั้นจึงจะกลับมาคำนวณต่อ กระบวนการคำนวณอาจใช้เวลามากขึ้น ถ้าเวิร์กบุ๊กมีสูตรหลายสูตร หรือถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลตารางหรือฟังก์ชันที่คำนวณใหม่อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการคำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ และกระบวนการคำนวณอาจใช้เวลามากขึ้น ถ้าในเวิร์กชีตมีลิงก์ไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น คุณสามารถควบคุมการคำนวณได้โดยเปลี่ยนกระบวนการคำนวณเป็นการคำนวณด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ก็ตามจะมีผลต่อเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิกที่ ตัวเลือก แล้วคลิกที่ประเภท สูตร

  ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel จากนั้น คลิกประเภทสูตร

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคำนวณสูตรที่มีการอ้างอิงทั้งหมดใหม่ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงค่า สูตร หรือชื่อ ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ภายใต้ การคำนวณแผ่นงาน ให้คลิก อัตโนมัติ ค่านี้เป็นการตั้งค่าการคำนวณเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการคำนวณสูตรที่มีการอ้างอิงทั้งหมดซ้ำใหม่ โดยยกเว้นตารางข้อมูล ในทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงค่า สูตร หรือชื่อ ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ภายใต้ การคำนวณแผ่นงาน ให้คลิก ยกเว้นตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการปิดการคำนวณใหม่อัตโนมัติและคำนวณสมุดงานที่เปิดอยู่ใหม่ก็ต่อเมื่อคุณทำเช่นนั้นอย่างชัดเจน (โดยการกด F9) ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ภายใต้ การคำนวณสมุดงาน ให้คลิก ด้วยตนเอง

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิก ด้วยตนเอง Excel จะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ก่อนบันทึก โดยอัตโนมัติ ถ้าการบันทึกเวิร์กบุ๊กใช้เวลานาน การล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ก่อนบันทึก อาจช่วยให้ใช้เวลาบันทึกน้อยลง

  • เมื่อต้องการคำนวณแผ่นงานที่เปิดค้างอยู่ทั้งหมดรวมทั้งตารางข้อมูลด้วยตนเอง และปรับปรุงแผ่นงานแผนภูมิที่เปิดค้างอยู่ทั้งหมด บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การคำนวณ ให้คลิกปุ่ม คำนวณเดี๋ยวนี้

   กลุ่มการคำนวณ

  • เมื่อต้องการคำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดรวมทั้งแผนภูมิและแผ่นงานแผนภูมิใดๆ ที่เชื่อมโยงกับแผ่นงานนี้ด้วยตนเอง บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การคำนวณ ให้คลิกปุ่ม คำนวณแผ่นงาน

เคล็ดลับ: หรือคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต่างๆ เหล่านี้หลายตัวเลือกภายนอกกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ก็ได้ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การคำนวณ ให้คลิก ตัวเลือกการคำนวณ แล้วคลิก อัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าแผ่นงานมีสูตรที่เชื่อมโยงกับแผ่นงานที่ยังไม่มีการคำนวณซ้ำ และคุณได้ปรับปรุงการเชื่อมโยงนั้น Excel จะแสดงข้อความที่ระบุว่าแผ่นงานหลักยังไม่ได้รับการคำนวณใหม่อย่างสมบูรณ์ เมื่อต้องการปรับปรุงการเชื่อมโยงด้วยค่าปัจจุบันตามที่เก็บไว้ในแผ่นงานหลัก ถึงแม้ว่าค่านั้นอาจจะไม่ถูกต้อง ให้คลิก ตกลง เมื่อต้องการยกเลิกการปรับปรุงการเชื่อมโยง และใช้ค่าก่อนหน้านี้ที่ได้จากแผ่นงานหลัก ให้คลิก ยกเลิก

ถึง

กด

คำนวณสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทำการคำนวณครั้งล่าสุดและสูตรที่อ้างอิงไปยังสูตรนั้นใหม่ ในสมุดงานที่เปิดทั้งหมด ถ้าตั้งค่าสมุดงานไว้เป็นการคำนวณอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม F9 เพื่อคำนวณใหม่

F9

คำนวณสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทำการคำนวณครั้งล่าสุดและสูตรที่อ้างอิงไปยังสูตรนั้นใหม่ ในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

Shift+F9 

คำนวณสูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมดซ้ำใหม่ โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการคำนวณซ้ำครั้งล่าสุดหรือไม่

Ctrl+Alt+F9 

ตรวจสอบสูตรที่เกี่ยวข้อง แล้วคำนวณสูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการคำนวณซ้ำครั้งล่าสุดหรือไม่

Ctrl+Shift+Alt+F9 

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิกที่ ตัวเลือก แล้วคลิกที่ประเภท สูตร

  ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel จากนั้น คลิกประเภทสูตร

 2. ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการคำนวณซ้ำ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่ Excel จะคำนวณซ้ำ ให้พิมพ์จำนวนการคำนวณซ้ำในกล่องการคำนวณซ้ำสูงสุด โดยค่าจำนวนการคำนวณซ้ำสูงมากเท่าใด Excel ก็จะยิ่งใช้เวลาในการคำนวณแผ่นงานซ้ำใหม่มากเท่านั้น

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าความแตกต่างสูงสุดที่คุณจะยอมรับระหว่างผลลัพธ์การคำนวณซ้ำ ให้พิมพ์จำนวนลงในกล่อง ค่าแตกต่างสูงสุดที่รับได้ ยิ่งตัวเลขมีค่าน้อยเท่าไร ความถูกต้องของผลลัพธ์และเวลาที่ Excel ต้องใช้เพื่อคำนวณแผ่นงานใหม่ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุ: Solver และ 'ค้นหาค่าเป้าหมาย' เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งที่บางครั้งเรียกว่าเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ What-If คำสั่งทั้งสองแบบจะใช้การคำนวณซ้ำในแบบที่ควบคุมได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณสามารถใช้ Solver เมื่อคุณจำเป็นต้องค้นหาค่าสูงสุดสำหรับเซลล์เฉพาะโดยปรับค่าของเซลล์หลายเซลล์ หรือเมื่อคุณต้องการใช้ข้อจำกัดแบบเฉพาะกับค่าอย่างน้อยหนึ่งค่าในการคำนวณ คุณสามารถใช้ 'ค้นหาค่าเป้าหมาย' เมื่อคุณทราบผลลัพธ์ที่ต้องการของสูตรเดี่ยวๆ แต่ไม่ใช่ค่าข้อมูลเข้าที่สูตรต้องการใช้เพื่อกำหนดผลลัพธ์

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนทศนิยมของการคำนวณ ให้ระลึกถึงสิ่งสำคัญดังนี้

ตามค่าเริ่มต้น การคำนวณของ Excel จะถูกเก็บไว้และไม่แสดงค่า   

ค่าที่แสดงและพิมพ์จะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกจัดรูปแบบและแสดงค่าที่จัดเก็บ เช่น เซลล์ที่แสดงวันที่เป็น "6/22/2008" จะยังมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บค่าของวันที่ในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงวันที่เป็นรูปแบบอื่นได้ (เช่น เป็น "22-มิ.ย.-2008") แต่การเปลี่ยนแปลงการแสดงค่าบนเวิร์กชีตจะไม่เปลี่ยนค่าที่จัดเก็บ

ใช้ความระมัดระวังในการเปลี่ยนความแม่นยำของการคำนวณ   

เมื่อมีการคำนวณสูตร โดยปกติแล้ว Excel จะใช้ค่าที่จัดเก็บในเซลล์ที่อ้างอิงตามสูตร เช่น เซลล์ 2 เซลล์ที่แต่ละเซลล์มีค่า 10.005 และกำหนดรูปแบบการแสดงค่าเป็นสกุลเงิน ค่า $10.01 จะแสดงในแต่ละเซลล์ ถ้าคุณเพิ่ม 2 เซลล์เข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ $20.01 เพราะ Excel บวกค่าที่จัดเก็บ 10.005 และ 10.005 ไม่ใช่บวกค่าที่แสดง

เมื่อคุณเปลี่ยนจำนวนทศนิยมของการคำนวณในสมุดงาน โดยใช้ค่าที่แสดง (ที่กำหนดรูปแบบไว้) Excel จะเปลี่ยนค่าคงที่ทั้งหมดบนแผ่นงานในสมุดงานอย่างถาวร ถ้าคุณเลือกการคำนวณโดยใช้จำนวนทศนิยมเต็มในภายหลัง คุณจะไม่สามารถเรียกค่าดั้งเดิมที่เป็นฐานกลับมาได้ใหม่

 1. คลิกที่แท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel แล้ว คลิกประเภทขั้นสูง

 2. ในส่วน เมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้ ให้เลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กําหนดความแม่นยำเหมือนที่แสดง

แม้ว่า Excel จะจำกัดความแม่นยำไว้ 15 หลัก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะจำกัดขนาดของตัวเลขที่คุณสามารถจัดเก็บใน Excel ไว้เพียง 15 หลักเท่านั้น โดยจะจำกัดไว้เท่ากับ 9.99999999999999E+307 สำหรับจำนวนบวก และ -9.99999999999999E+307 สำหรับจำนวนลบ ซึ่งประมาณไว้คร่าวๆ จะเท่ากับ 1 หรือ -1 แล้วตามด้วยเลขศูนย์ 308 ตัว

ความแม่นยำใน Excel หมายถึงตัวเลขใดๆ ก็ตามที่เกิน 15 หลักจะถูกเก็บไว้ และจะแสดงเพียง 15 หลักของความแม่นยำเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวสามารถนับรวมที่ตำแหน่งก่อนหรือหลังจุดทศนิยมก็ได้ โดยตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านขวาของหลักที่ 15 จะเป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น 1234567.890123456 มี 16 หลัก (7 หลักอยู่ด้านหน้าและ 9 หลักอยู่หลังจุดทศนิยม) โดยใน Excel ตัวเลขเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้และแสดงเป็น 1234567.89012345 (ซึ่งจะแสดงอยู่ในแถบสูตรและในเซลล์) ถ้าคุณตั้งค่าเซลล์เป็นรูปแบบตัวเลขเพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดจะแสดง (แทนการแสดงเป็นรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น 1.23457E+06) คุณจะพบว่าตัวเลขจะแสดงเป็น 1234567.890123450 เลข 6 ที่ส่วนท้าย (ตำแหน่งที่ 16) จะถูกตัดทิ้งแล้วแทนที่ด้วย 0 ความแม่นยำจะหยุดที่หลักที่ 15 ดังนั้น ตัวเลขต่อไปจะเท่ากับศูนย์

คอมพิวเตอร์มีตัวประมวลผลทมากกว่าหนึ่งตัว (มีตัวประมวลผลทางกายภาพหลายตัว) หรือมีการเกี่ยวพันหลายมิติ (มีตัวประมวลผลแบบตรรกะหลายตัว) ในคอมพิวเตอร์เหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มหรือควบคุมเวลาที่ใช้ในการคำนวณสมุดงานใหม่ซึ่งมีสูตรหลายสูตรได้ โดยตั้งค่าจำนวนตัวประมวลผลที่จะใช้ในการคำนวณใหม่ ในหลายๆ กรณี ส่วนของการโหลดงานสามารถทำได้พร้อมกัน การแยกการโหลดงานนี้ระหว่างตัวประมวลผลหลายตัวอาจลดเวลารวมที่ใช้ในการคำนวณใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. คลิกที่แท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel แล้ว คลิกประเภทขั้นสูง

 2. เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวประมวลผลหลายตัวระหว่างการคำนวณ ในส่วน สูตร ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการคำนวณแบบหลายเธรด

  หมายเหตุ    กล่องกาเครื่องหมายนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และจะใช้ตัวประมวลผลทั้งหมดระหว่างการคำนวณ จำนวนตัวประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะได้รับการตรวจหาและแสดงโดยอัตโนมัติถัดจากตัวเลือก ใช้ตัวประมวลผลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์นี้

 3. อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าคุณเลือก เปิดใช้งานการคำนวณแบบหลายเธรด คุณสามารถควบคุมจำนวนตัวประมวลผลที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจำกัดจำนวนตัวประมวลผลที่ใช้ระหว่างการคำนวณใหม่ ถ้าคุณมีโปรแกรมอื่นที่ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเวลาในการประมวลผลตามที่กำหนดไว้

 4. เมื่อต้องการควบคุมจำนวนตัวประมวลผล ภายใต้ จำนวนเธรดการคำนวณ ให้คลิก ด้วยตัวเอง ใส่จำนวนตัวประมวลผลที่ต้องการใช้ (จำนวนสูงสุด คือ 1024)

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดงานของรุ่นก่อนหน้าได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง Excel จะทำงานในลักษณะที่แตกต่างเมื่อคุณเปิดสมุดงานที่บันทึกไว้ใน Excel รุ่นก่อนหน้า กับเมื่อคุณเปิดสมุดงานที่สร้างในรุ่นปัจจุบัน

 • เมื่อคุณเปิดสมุดงานที่สร้างในรุ่นปัจจุบัน Excel จะคำนวณใหม่เฉพาะสูตรที่อ้างอิงเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

 • เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่ถูกสร้างใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า สูตรทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กซึ่งขึ้นกับเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสูตรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกคำนวณใหม่ วิธีนี้เป็นการรับประกันว่าเวิร์กบุ๊กนั้นจะถูกปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับเวอร์ชันปัจจุบันของ Excel แต่ข้อยกเว้นคือ เมื่อเวิร์กบุ๊กอยู่ในโหมดการคำนวณอื่น เช่น ด้วยตนเอง

 • เนื่องจากการคำนวณซ้ำใหม่ทั้งหมดใช้เวลานานกว่าการคำนวณซ้ำใหม่เพียงบางส่วน การเปิดสมุดงานที่ไม่ได้บันทึกไว้ใน Excel รุ่นปัจจุบันอาจใช้เวลานานกว่าปกติ แต่เมื่อคุณบันทึกสมุดงานใน Excel รุ่นปัจจุบันแล้ว สมุดงานดังกล่าวจะเปิดได้เร็วขึ้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×