การเปรียบเทียบระหว่าง Microsoft Access SQL กับ ANSI SQL

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access SQL คือ ANSI-89 โดยทั่วไปตามกฎระเบียบ 1 ระดับ อย่างไรก็ตาม ANSI SQL คุณลักษณะบางอย่างจะไม่ได้ใช้ใน SQL ของ Microsoft Access ยัง Microsoft SQL ของ Access มีคำที่สำรองไว้และฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน ANSI SQL

ความแตกต่างที่สำคัญ

 • Microsoft Access SQL และ ANSI SQL มีคำสงวนและชนิดข้อมูลที่ต่างกัน การใช้ตัวให้บริการ OLE DB ของ Microsoft จะทำให้มีคำสงวนเพิ่มเติม

 • กฎที่แตกต่างกันที่นำไปใช้กับโครงสร้างตัวดำเนินการ Between...And มีไวยากรณ์ดังต่อไปนี้

  expr1 [NOT] Betweenvalue1Andvalue2

  ใน Microsoft Access SQL value1 อาจมากกว่า value2 ได้ ใน ANSI SQL value1 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ value2

 • Microsoft Access SQL สนับสนุนทั้งอักขระตัวแทนของ ANSI SQL และอักขระตัวแทนที่เจาะจงของ Microsoft Access สำหรับใช้กับตัวดำเนินการ Like การใช้อักขระตัวแทนของ ANSI และ Microsoft Access จะแยกออกจากกันและกันโดยเด็ดขาด คุณต้องใช้อักขระชุดใดชุดหนึ่งไม่สามารถใช้ผสมกันได้ อักขระตัวแทนของ ANSI SQL จะพร้อมใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access และMicrosoft Office Access 2007ตัวให้บริการ OLE DB เท่านั้น ถ้าคุณลองใช้อักขระตัวแทนของ ANSI SQL ใน Office Access 2007 หรือ DAO อักขระตัวแทนเหล่านั้นจะถูกตีความตามตัวอักษรจริง

อักขระที่แทนได้

Microsoft Access SQL

ANSI SQL

อักขระใดๆ หนึ่งอักขระ

?

_ (ขีดล่าง)

กี่อักขระก็ได้

*

%

 • Microsoft Access SQL โดยทั่วไปมีข้อจำกัดน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น Microsoft Access SQL จะให้มีการจัดกลุ่มหรือการจัดลำดับในนิพจน์ได้

 • Microsoft Access SQL สนับสนุนนิพจน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

คุณลักษณะพิเศษของ Microsoft Access SQL

Microsoft Access SQL มีคุณลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้

การแปลงคำชี้แจง ซึ่งมีการสนับสนุนสำหรับคิวรีแบบตาราง

 • ฟังก์ชันการรวมของ SQL เพิ่มเติม เช่น StDev และ VarP

Parameters สำหรับการกำหนดคิวรีพารามิเตอร์

คุณลักษณะของ ANSI SQL ที่ไม่สนับสนุนใน Microsoft Access SQL

Microsoft Access SQL ไม่สนับสนุนคุณลักษณะของ ANSI SQL ดังต่อไปนี้

 • การอ้างอิงฟังก์ชันการรวม DISTINCT ตัวอย่างเช่น Microsoft Access SQL ไม่ยอมให้ทำ SUM(DISTINCT columnname)

 • ส่วนคำสั่ง LIMIT TO nn ROWS ใช้เพื่อจำกัดจำนวนแถวที่ส่งกลับจากแบบสอบถาม คุณสามารถใช้เฉพาะส่วนคำสั่ง WHERE เพื่อจำกัดขอบเขตของแบบสอบถามขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×