การเชื่อมต่อกับ (นำเข้า) ฐานข้อมูล OLAP

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แฟ้ม Office Data Connection (.odc) เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP)

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น แล้วคลิก จากบริการการวิเคราะห์

  รูป Ribbon ของ Excel

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจะถูกแสดง ตัวช่วยสร้างนี้มีสามหน้าจอ

  หน้าจอที่ 1: เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล   

 2. ในขั้นที่ 1 ให้พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ OLAP ในกล่องข้อความ ชื่อเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุความไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ พิมพ์เส้นทางไฟล์ที่สมบูรณ์ ชื่อไฟล์ และนามสกุล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ดูที่การสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์จากฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ OLAP

 3. ในขั้นที่ 2 ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Windows ปัจจุบันของคุณ ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  • เมื่อต้องการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านฐานข้อมูล ให้คลิก ใช้ชื่อและรหัสผ่านต่อไปนี้แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในกล่องข้อความ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่สอดคล้องกัน

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย : 

   • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   • It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

   หน้าจอที่ 2: เลือกฐานข้อมูลและตาราง   

 4. ภายใต้ เลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้เลือกฐานข้อมูล

 5. เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคิวบ์ใดในฐานข้อมูล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อกับคิวบ์หรือตารางที่ระบุ ถูกเลือกอยู่ แล้วเลือกคิวบ์จากรายการ

  หน้าจอที่ 3: บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อและไฟล์   

 6. เลือกทำหรือไม่ก็ได้ โดยในกล่องข้อความ ชื่อแฟ้ม ให้ตรวจทานชื่อแฟ้มเริ่มต้น คลิก เรียกดู เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มเริ่มต้นของ My Data Sources หรือตรวจสอบชื่อแฟ้มที่มีอยู่

 7. เลือกทำหรือไม่ก็ได้ โดยพิมพ์คำอธิบายของแฟ้ม ชื่อที่เรียกง่าย และคำสำคัญสำหรับการค้นหาทั่วไปในกล่องข้อความ คำอธิบาย ชื่อที่เรียกง่าย และ คำสำคัญสำหรับการค้นหา

 8. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มการเชื่อมต่อถูกใช้เสมอเมื่อ PivotTable ถูกฟื้นฟู ให้คลิก ให้ใช้แฟ้มนี้เสมอเพื่อฟื้นฟูข้อมูลนี้ กล่องกาเครื่องหมายนี้ทำให้แน่ใจว่าการปรับปรุงแฟ้มการเชื่อมต่อจะถูกใช้เสมอโดยสมุดงานทั้งหมดที่ใช้แฟ้มการเชื่อมต่อนั้น

 9. เมื่อต้องการระบุวิธีการเข้าถึง PivotTable ถ้าบันทึกสมุดงานใน Excel Services และเปิดสมุดงานโดยใช้ Excel Services ให้คลิก การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่แหล่งข้อมูล

  • การรับรองความถูกต้องของ Windows    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Windows ของผู้ใช้ปัจจุบัน วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด แต่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพเมื่อมีผู้ใช้หลายคน

  • SSO    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ Single Sign On แล้วป้อนสตริงการระบุที่เหมาะสมในกล่องข้อความ SSO ID ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าไซต์ SharePoint เพื่อใช้ฐานข้อมูล Single Sign On ที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้สามารถถูกเก็บไว้ได้ วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีผู้ใช้หลายคน

  • ไม่มี    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในแฟ้มการเชื่อมต่อ

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

 10. หมายเหตุ: การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องถูกใช้โดย Excel Services เท่านั้น ไม่ใช่โดย Microsoft Office Excel ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าเข้าถึงข้อมูลเดียวกันไม่ว่าคุณจะเปิดสมุดงานใน Excel หรือ Excel Services ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใน Excel เหมือนกัน

 11. คลิก ตกลง

 12. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การนำเข้าข้อมูล จะถูกแสดง

 13. ภายใต้ เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเพียงรายงาน PivotTable ให้คลิก รายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ให้คลิก รายงาน PivotTable และ PivotChart

  • เมื่อต้องการเก็บการเชื่อมต่อที่เลือกในสมุดงานเพื่อใช้งานในภายหลัง ให้คลิก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะทำให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกใช้โดยสูตรที่มีฟังก์ชันคิวบ์ที่คุณสร้าง และคุณไม่ต้องการสร้างรายงาน PivotTable

 14. ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ในแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือก แผ่นงานที่มีอยู่ แล้วพิมพ์เซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการระบุตำแหน่งรายงาน PivotTable

   คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว กดขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม หรือ

 15. เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable ในแผ่นงานใหม่ โดยเริ่มต้นที่เซลล์ A1 ให้คลิก แผ่นงานใหม่

 16. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อ โดยการคลิกคุณสมบัติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ แล้ว โดยการคลิกตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้เวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services คุณอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับนิพจน์หลายมิติ (MDX), หรือกำหนดค่าขั้นตอนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2005 Analysis Services คุณสามารถเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×