การเข้าถึง SQL: จากคำสั่ง from

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นี่คือข้อมูลหนึ่งชุดของบทความเกี่ยวกับ SQL ของ Access บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนคำสั่ง from และใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงตัวอย่างเทคนิคต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ในคำสั่ง from

ในคำสั่ง select คุณระบุแหล่งข้อมูลในคำสั่ง from คำสั่ง from อาจจะประกอบด้วยการดำเนินการรวม คุณสามารถใช้การดำเนินการรวมเพื่อให้ตรงกับ และรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสอง เช่นตาราง 2 หรือตาราง และคิวรี

สำหรับภาพรวมของ SQL ของ Access ให้ดูบทความSQL ของ Access: แนวคิดพื้นฐาน คำศัพท์ และไวยากรณ์

ในบทความนี้

ระบุแหล่งข้อมูล

ใช้แทนชื่อสำหรับแหล่งข้อมูล

รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบุแหล่งข้อมูล

ในคำสั่ง select คำสั่ง from ระบุตารางหรือคิวรีที่ประกอบด้วยข้อมูลที่จะใช้คำสั่ง select

สมมติว่า คุณต้องการจดจำหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง สมมติว่าตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลนี้จะเรียกว่า tblCustomer คำสั่ง from จะมีลักษณะต่อไปนี้:

FROM tblCustomer

คุณสามารถใช้วงเล็บเหลี่ยมคร่อมชื่อ ถ้าชื่อประกอบด้วยช่องว่างใด ๆ หรืออักขระพิเศษ (เช่นเครื่องหมายวรรคตอน), วงเล็บเหลี่ยมจะไม่จำเป็น ถ้าชื่อประกอบด้วยช่องว่างหรืออักขระพิเศษ คุณต้องใช้เครื่องหมายวงเล็บ

เคล็ดลับ: ชื่อที่ประกอบด้วยช่องว่างจะอ่านง่ายขึ้น และสามารถคุณประหยัดเวลาออกแบบฟอร์มและรายงาน แต่อาจสิ้นสุดค่าทำให้คุณพิมพ์เมื่อคุณเขียนคำสั่ง SQL คุณควรพิจารณาข้อเท็จจริงนี้เมื่อคุณตั้งชื่อวัตถุในฐานข้อมูล Access ของคุณ

ใช้แทนชื่อสำหรับแหล่งข้อมูล

คุณสามารถใช้ชื่อแตกต่างในการอ้างอิงไปยังตารางในคำสั่ง select โดยใช้นามแฝงของตารางในคำสั่ง from ของคุณ นามแฝงของตารางเป็นชื่อที่คุณกำหนดให้กับแหล่งข้อมูลในคิวรีเมื่อคุณใช้นิพจน์ เป็นแหล่งข้อมูล หรือ เพื่อทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ และอ่านคำสั่ง SQL นี้อาจเป็นประโยชน์มากถ้าชื่อของแหล่งข้อมูลเป็นความยาว หรือยากที่จะพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวจากตารางอื่น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเลือกข้อมูลจากเขตข้อมูลที่สอง รหัสทั้งสองมีชื่อ หนึ่งที่มาจากตาราง tblCustomer และอีกจากเดียวตาราง คำสั่ง select ของคุณอาจมีลักษณะต่อไปนี้:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

คุณไม่สามารถทำแบบสอบถามที่ง่ายต่อการพิมพ์ได้ โดยใช้นามแฝงของตารางในของคำสั่ง from ของคำสั่ง from มีนามแฝงของตาราง อาจมีลักษณะต่อไปนี้:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

คุณไม่สามารถแล้วใช้นามแฝงของตารางเหล่านั้นในคำสั่ง select ดังนี้:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้นามแฝงของตาราง คุณสามารถอ้างอิงไปยังตารางในคำสั่ง SQL ของคุณ โดยใช้นามแฝง หรือ โดยการใช้ชื่อตารางทั้งหมด

รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อคุณต้องการรวมคู่ของระเบียนจากแหล่งข้อมูลที่สองลงในระเบียนเดียวในผลลัพธ์ของแบบสอบถามวิธี คุณสามารถดำเนินการรวม การรวมเป็นการดำเนินการ SQL ที่ระบุว่า สองแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งควรถูกรวมไว้ถ้าไม่มีข้อมูลที่สอดคล้องกันจากแหล่งอื่น

เมื่อต้องการรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สอง คุณดำเนินการรวมบนเขตข้อมูลที่พวกเขามีเหมือนกัน เมื่อตรงกับค่าเก็บไว้ในเขตข้อมูลนี้ ข้อมูลจากระเบียนจะถูกรวมในผลลัพธ์

นอกจากการรวมข้อมูล คุณยังใช้การรวมเพื่อระบุว่า จะรวมระเบียนจากตารางใดก็ได้ถ้าไม่มีระเบียนที่สอดคล้องกันในตารางเกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง สมมติว่า คุณต้องการใช้ข้อมูลจากตารางสองตารางในแบบสอบถาม: tblCustomer และเดียว ทั้งสองตารางทั้งสองมีเขตข้อมูล CustomerID ที่ระบุลูกค้า แต่ละระเบียนในตาราง tblCustomer อาจมีอย่าง น้อยหนึ่งระเบียนที่สอดคล้องกันในตารางเดียว และสามารถกำหนดค่าสอดคล้องกันตามค่าในเขตข้อมูลรหัสลูกค้า

ถ้าคุณต้องการรวมตารางต่าง ๆ เพื่อให้คิวรีรวมระเบียนจากตาราง ยกเว้นระเบียนจากตารางใดก็ได้ถ้าไม่มีระเบียนที่สอดคล้องกันใน ther อีกตารางหนึ่ง คำสั่ง from ของคุณอาจมีลักษณะคล้ายต่อไปนี้ (ตัวแบ่งบรรทัดเพิ่มต่อไปนี้สำหรับอ่าน):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

ใน Access รวมอยู่ในคำสั่ง from ของคำสั่ง select มีสองชนิดของการรวม: การรวมภายในและการรวมภายนอก ส่วนต่อไปนี้อธิบายเหล่านี้สองชนิดการรวม

การรวมภายใน

การรวมภายในเป็นชนิดของการรวมโดยทั่วไป เมื่อมีการเรียกใช้คิวรีที่ มีการรวมภายใน ระเบียนเฉพาะที่รวมอยู่ในผลลัพธ์ของคิวรีเป็นระเบียนที่มีค่าร่วมกันอยู่ในทั้งสองตารางที่ใช้

การรวมภายในได้ (ตัวแบ่งบรรทัดเพิ่มต่อไปนี้สำหรับอ่าน) ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินการ INNER JOIN

ส่วน

คำอธิบาย

table1, table2

ชื่อของตารางที่ระเบียนถูกรวม

field1, field2

ชื่อของเขตข้อมูลที่นำมารวมกัน ถ้าไม่ใช่ตัวเลข เขตข้อมูลเหล่านั้นจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน และมีข้อมูลประเภทเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเหมือนกัน

compopr

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเชิงสัมพันธ์ใดๆ ได้แก่ "=", "<", ">", "<=", ">=" หรือ "<>"

การรวมภายนอก

การรวมภายนอกจะเหมือนกับการรวมภายในได้เนื่องจากจะบอกแบบสอบถามวิธีเพื่อรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สอง จะแตกต่างกันเนื่องจากจะระบุว่า จะรวมข้อมูลที่ไม่มีค่าร่วมกันอยู่ การรวมภายนอกจะแบบมีทิศทาง: คุณสามารถระบุว่า จะรวมระเบียนทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลแรกที่ระบุไว้ในการรวม (หรือเรียกว่าการรวมด้านซ้าย), หรือรวมระเบียนทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลสองในการรวม (หรือเรียกว่าการรวมแบบขวา) ได้

การรวมภายนอกมีไวยากรณ์ต่อไปนี้:

FROM table1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN table2
ON table1.field1compopr table2.field2

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินการ LEFT JOIN และ RIGHT JOIN

ส่วน

คำอธิบาย

table1, table2

ชื่อของตารางที่ระเบียนถูกรวม

field1, field2

ชื่อของเขตข้อมูลที่จะเข้าร่วม เขตข้อมูลต้องมีความเดียวกันชนิดข้อมูล และประกอบด้วยชนิดเดียวกันของข้อมูล แต่จะไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน

compopr

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเชิงสัมพันธ์ใดๆ ได้แก่ "=", "<", ">", "<=", ">=" หรือ "<>"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม ดูบทความรวมตารางและคิวรี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×