การอ้างอิง: บันทึกทรานแซคชันของ IdFix สำหรับ Office 365

แสดงตัวอย่างและอธิบายรูปแบบการตั้งชื่อและระดับบันทึกเริ่มต้นของบันทึกทรานแซคชัน IdFix ของ Office 365

ตำแหน่งที่ตั้งของบันทึกทรานแซคชัน IdFix

เครื่องมือ IdFix ของ Office 365 จะสร้างบันทึกทรานแซคชันใหม่ทุกครั้งที่คุณนำการเปลี่ยนไปใช้กับกลุ่ม Active Directory ซึ่งก็คือ แต่ละครั้งที่คุณคลิก นำไปใช้ ใน IdFix บันทึกทรานแซคชันจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับที่คุณติดตั้ง IdFix ตามค่าเริ่มต้น นี่คือ C:\Deployment Tools\IDFix ชื่อไฟล์บันทึกทรานแซคชันจะใช้รูปแบบประทับวันที่และเวลา ตัวอย่างเช่น Verbose 6-1-2014 6-17-22 PM ซึ่งระบุว่าไฟล์ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2014 เวลา 6:17:22 PM การใช้คำฟุ่มเฟือยระบุระดับการบันทึก

ระดับการบันทึกของบันทึกทรานแซคชัน IdFix

การใช้คำฟุ่มเฟือยในชื่อไฟล์บันทึกทรานแซคชันระบุถึงระดับของการบันทึกในไฟล์ การใช้คำฟุ่มเฟือยหมายถึงปริมาณข้อมูลสูงสุดที่เก็บไว้ในบันทึก นี่คือระดับการบันทึกเริ่มต้น ในครั้งนี้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนระดับการบันทึกได้

รูปแบบบันทึกทรานแซคชัน IdFix

IdFix จะเขียนผลลัพธ์ของการดำเนินการ อัปเดต แต่ละครั้งลงในบันทึกทรานแซคชันตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

5/22/2014 6:36:44 AM Initialized - IdFix version 1.07 - Multi-Tenant
5/22/2014 6:36:47 AM Query AD
5/22/2014 6:36:47 AM FOREST:e2k10.com SERVER:dc1.e2k10.com FILTER:(|(objectCategory=Person)(objectCategory=Group))
5/22/2014 6:36:47 AM Please wait while the LDAP Connection is established.
5/22/2014 6:36:49 AM Query Count: 140  Error Count: 29  Duplicate Check Count: 191
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: AD Query - 00:00:02.3890432
5/22/2014 6:36:49 AM Write split files
5/22/2014 6:36:49 AM Merge split files
5/22/2014 6:36:49 AM Count duplicates
5/22/2014 6:36:49 AM Write filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read error file
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: Duplicate Checks - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:49 AM Populating DataGrid
5/22/2014 6:36:50 AM Elapsed Time: Populate DataGridView - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:50 AM Query Count: 140  Error Count: 53
5/22/2014 6:37:34 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][EDIT]
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][REMOVE]
5/22/2014 6:37:34 AM COMPLETE
5/22/2014 6:37:40 AM Loading Updates
5/22/2014 6:37:40 AM Action Selection
5/22/2014 6:37:57 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM COMPLETE
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×