การออกแบบแม่แบบฟอร์มสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟอร์มแบบออฟไลน์

สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล SQL สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access สำหรับใช้งานแบบออฟไลน์

สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับไลบรารีเอกสาร SharePoint สำหรับใช้งานแบบออฟไลน์

กำหนดค่าความพร้อมใช้งานข้อมูล

ปิดใช้งานการใช้งานแบบออฟไลน์

ทำความเข้าใจกับฟอร์มแบบออฟไลน์

คุณอาจจำเป็นในการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ที่ผู้ใช้สามารถกรอกลงในขณะที่คอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อจากเครือข่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถใช้ในเขตข้อมูลแอ adjuster ประกันในขณะตรวจการอ้างสิทธิ์ แม่แบบฟอร์มประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ให้ข้อมูลไปยังฟอร์มจากฐานข้อมูลภายนอก Adjuster ที่จำเป็นข้อมูลนี้เพื่อกรอกฟอร์ม ขณะที่ยังคงอยู่ในสำนักงาน และเชื่อมต่อกับเครือข่าย adjuster ประกันสามารถสร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม แล้ว บันทึกฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของ ตน ในเขตข้อมูล adjuster ที่สามารถเปิด และกรอกฟอร์ม โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย หลังจากกลับไปยัง office และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย adjuster ที่สามารถแล้วส่งฟอร์ม

ตามค่าเริ่มต้น ฟอร์มที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงาน โดยไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ดาวน์โหลด และเก็บสำเนาของเทมเพลตฟอร์มนั้นบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลฟอร์ม InfoPath ขั้นแรกตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อเครือข่ายลงในคอมพิวเตอร์ที่ ถ้ามีการเชื่อมต่อเครือข่าย InfoPath ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกดาวน์โหลดจาก เทมเพลตฟอร์เพื่อตรวจสอบว่า มีเทมเพลตฟอร์รุ่นปรับปรุง ถ้ามีรุ่นปรับปรุง InfoPath อัปเดเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ InfoPath ใช้เวอร์ชันของเทมเพลตฟอร์ที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์มสำหรับใช้งานแบบออฟไลน์ เทมเพลตฟอร์ต้องเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็น โดยผู้ใช้เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์ม เช่นรายการในกล่องรายการ ต้องพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้แม้ว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ข้อมูลในตัวควบคุมเหล่านี้มาจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก ข้อมูลนี้สามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในเทมเพลตฟอร์ หรือ ในตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลพิเศษเรียกว่าแค

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองเทมเพลตฟอร์มคิวรีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก InfoPath คิวรีส่งไปที่แหล่งข้อมูลภายนอก ผลลัพธ์ของคิวรีแล้วเก็บอยู่ในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์มใหม่โดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม ข้อมูลบันทึกไปยังเทมเพลตฟอร์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้

เมื่อฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของกล่องรายการ หรือตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมที่ มีข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอก InfoPath เก็บผลลัพธ์ของคิวรีนี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลพิเศษที่เรียกว่าแค ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย InfoPath ใช้ข้อมูลในแคนี้เมื่อต้องการใส่ข้อมูลกับตัวควบคุมเหล่านั้น

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

 • จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งมาข้อมูลภายนอกในเทมเพลตฟอร์ม

 • ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเมื่อฟอร์มเปิดขึ้น

หลังจากกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อทำงานในขณะที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทำงานแบบออฟไลน์ คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อเรียกข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อเรียกข้อมูลล่าสุด (ด้วยการจำกัดความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบเป็นตัวเลขที่ระบุของวัน) แล้วเพิ่มปุ่มเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

เก็บข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

คุณสามารถเก็บข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์มได้ ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ

กล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก แล้วจัดเก็บข้อมูลนี้ในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มที่มีอยู่โดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม สำเนาของเทมเพลตฟอร์ พร้อมกับข้อมูลที่จัดเก็บ ถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อมีสร้างฟอร์ม InfoPath ดึงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกเมื่อใดก็ได้ในฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อมีสร้างฟอร์ม InfoPath ใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

เนื่องจากข้อมูลถูกเรียกข้อมูลในเวลาที่สร้างการเชื่อมต่อข้อมูล แหล่งข้อมูลภายนอกอาจมีการอัพเดตตามเวลาผู้ใช้สร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอกเมื่อพวกเขาสร้างฟอร์มใหม่ หรือเปิดฟอร์มที่มีอยู่โดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณควรออกแบบฟอร์มของคุณจะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเมื่อเปิดฟอร์มครั้งแรก

ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเมื่อฟอร์มเปิดขึ้น

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอก แทนที่จะใช้ข้อมูลเก็บอยู่ในเทมเพลตฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์ม ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ หน้าสุดท้ายของกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์มใหม่ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย InfoPath ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้เพื่อเรียกข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอก ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในแคช ถ้าผู้ใช้เปิดฟอร์มที่มีอยู่ที่ถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา InfoPath ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย InfoPath ดึงข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอก โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าผู้ใช้ที่กำลังทำงานแบบออฟไลน์ InfoPath ใช้ข้อมูลเก็บอยู่ ในแคช หรือ ในเทมเพลตฟอร์ม

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ข้อมูลตัวดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรองจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้อความธรรมดา ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลจากการใช้ไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

รับข้อมูลล่าสุด

ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกจะปรับปรุง เป็นประจำคุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อเรียกข้อมูลล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถจำกัดความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่เก็บอยู่ในแคชเพื่อระบุจำนวนวัน ทางแล้ว คุณสามารถเพิ่มปุ่มเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกใด ๆ โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองทั้งหมดในฟอร์ม การทำเช่นนี้ช่วยให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ที่กำลังทำงานกับข้อมูลล่าสุด

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถจำกัดความพร้อมใช้งานของข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง โดยการตั้งค่าวันหมดอายุในระยะเวลาที่คุณต้องการให้ข้อมูลถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ กล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม

เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ InfoPath ทำให้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองทั้งหมดพร้อมใช้งานไปยังฟอร์มสำหรับจำนวนวันที่ระบุเท่านั้น หลังจากที่มีการส่งผ่านจำนวนวันที่ ข้อมูลจะไม่ปรากฏในฟอร์ม จากนั้นคุณสามารถเพิ่มปุ่มลงในฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อเรียกข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเฉพาะหรือเชื่อมต่อข้อมูลรองทั้งหมดในฟอร์ม

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: แม้ว่าข้อมูลจะไม่พร้อมใช้งานไปยังฟอร์ม ข้อมูลยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หลังจากที่มีการส่งผ่านจำนวนชุดของวัน ข้อมูลจะเท่านั้นถูกเขียนทับเมื่อระบบปฏิบัติใช้พื้นที่นี้เพื่อเก็บสีอื่น

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล SQL สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

ก่อนที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณต้องการข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ฐานข้อมูลต้องการให้มีการรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ฐานข้อมูลสามารถใช้ทั้งการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows หรือการรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้

 • ชื่อของตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังฟอร์ม นี่คือตารางหลัก ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้มากกว่าหนึ่งตารางในฐานข้อมูล คุณจำเป็นต้องชื่อของผู้อื่น ๆ ตารางลูก คุณยังต้องชื่อเขตข้อมูลในตารางลูกที่มีความสัมพันธ์ที่ไปยังเขตข้อมูลในตารางหลัก

 • คุณสามารถเก็บผลลัพธ์แบบสอบถามในฟอร์มสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เมื่อคุณได้รับข้อมูลนี้ คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล SQL สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฐานข้อมูล (เฉพาะ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น) แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เลือกฐานข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งใหม่

 7. ในรายการ แหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง ให้คลิก Microsoft SQL Server แล้วคลิก ถัดไป

 8. ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บฐานข้อมูล

 9. ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครสามารถเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ใน Microsoft Windows เครือข่าย คลิรับรองความถูกต้องของ Windows ใช้

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครสามารถเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยยึดตามชื่อผู้ใช้ที่ระบุและรหัสผ่านที่คุณได้รับจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คลิกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้ แล้ว พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นในกล่องชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

 10. คลิก ถัดไป

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการ โปรดเลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้ และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อไปยังตารางที่ระบุ คลิกชื่อของตารางหลัก จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 12. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มที่จัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูล

 13. เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ ให้คลิก เสร็จสิ้น

 14. เพิ่มตารางอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

  วิธีการ

  1. คลิก เพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในทั้งสองตาราง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กลบความสัมพันธ์ เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

 15. คลิก ถัดไป

 16. ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้จะพร้อมใช้งานแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath แบบสอบถามแหล่งข้อมูลภายนอก และจัดเก็บผลลัพธ์ในเทมเพลตฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บผลลัพธ์คิวรีในเทมเพลตฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในเทมเพลตฟอร์ จะพร้อมใช้งานในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอก แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าคุณได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย

 17. คลิก ถัดไป

 18. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้องหรือไม่ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้เมื่อพวกเขาสร้างฟอร์มใหม่ หรือเปิดฟอร์มที่มีอยู่โดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access สำหรับใช้งานแบบออฟไลน์

ก่อนที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังฐานข้อมูล Access เทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณต้องการข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ

 • ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณจะต้องทราบว่า ฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้อื่นบนเครือข่ายจะสร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม ฐานข้อมูลของคุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ของคุณ

 • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มจะแบบสอบถามฐานข้อมูลเท่านั้น คุณจะต้องชื่อของตารางที่ให้ผลลัพธ์ของคิวรีถูกส่งไปยังฐานข้อมูล ตารางนี้จะเป็นตารางหลักเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ชื่อของตารางอื่น ๆ ที่ตารางหลักอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก ในกรณีส่วนใหญ่ แล้วเป็นสร้างความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล ถ้าคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลักและตารางอื่น คุณจะต้องชื่อเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทั้งสองตาราง

เมื่อคุณได้รับข้อมูลนี้ คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access สำหรับใช้งานแบบออฟไลน์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฐานข้อมูล (เฉพาะ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น) แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เลือกฐานข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย เรียกดูไปยังเส้นทาง UNC ของตำแหน่งที่ตั้ง เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายผ่านไดรฟ์เครือข่ายแมป ถ้าคุณใช้ไดรฟ์เครือข่ายแมป ฟอร์มที่สร้างโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะค้นหาสำหรับฐานข้อมูลจากไดรฟ์เครือข่ายที่แมป ถ้าผู้ใช้มีไดรฟ์เครือข่ายแมป ฟอร์มจะไม่ค้นหาฐานข้อมูล

 7. คลิกที่ชื่อของฐานข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเปิด

 8. ในกล่องโต้ตอบเลือกตาราง คลิกตารางหลักที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคอลัมน์ตาราง

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลในตารางทั้งหมดจะถูกเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม

 10. ภายใต้โครงสร้างแหล่งข้อมูล ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในแหล่งข้อมูลหลัก

  เพิ่มตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลอื่น ๆ

  วิธีการ

  1. คลิก เพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กลบความสัมพันธ์ เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

 11. คลิก ถัดไป

 12. เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้พร้อมใช้งานแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath แบบสอบถามแหล่งข้อมูลภายนอก และเก็บผลลัพธ์คิวรีในต้นแบบ

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บผลลัพธ์คิวรีในเทมเพลตฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในเทมเพลตฟอร์ จึงพร้อมใช้งานในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอก แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเช่นกัน ถ้าคุณได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย

 13. คลิก ถัดไป

 14. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้องหรือไม่ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้เมื่อพวกเขาสร้างฟอร์มใหม่ หรือเปิดฟอร์มที่มีอยู่โดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับไลบรารีเอกสาร SharePoint สำหรับใช้งานแบบออฟไลน์

ก่อนที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณต้องการข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลไซต์ของคุณ

 • ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services และสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงได้

 • ตรวจสอบว่า ไซต์ที่มีการกำหนดค่าเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจากไลบรารีเอกสารหรือรายการ

 • ตรวจสอบว่า คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลจากไลบรารีเอกสารหรือรายการบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

เมื่อคุณได้รับข้อมูลนี้ คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access สำหรับใช้งานแบบออฟไลน์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไลบรารีหรือรายการ SharePoint จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ URL ของไซต์ SharePoint ที่มีไลบรารีเอกสารหรือรายการ จากนั้นคลิก ถัดไป

 6. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการ เลือกรายการหรือไลบรารี ให้คลิกที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากเขตข้อมูลที่จะใส่ข้อมูลลงในเทมเพลตฟอร์ม ถ้าเทมเพลตฟอร์จะถูกประกาศไปยังไลบรารีเอกสาร และคุณต้องการให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้เพื่อเรียกใช้ metadata เกี่ยวกับฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมข้อมูลสำหรับฟอร์มที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

 8. คลิก ถัดไป

 9. เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้พร้อมใช้งานแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath แบบสอบถามแหล่งข้อมูลภายนอก และเก็บผลลัพธ์คิวรีในเทมเพลตฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บผลลัพธ์คิวรีในเทมเพลตฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในเทมเพลตฟอร์ จะพร้อมใช้งานในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอก แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าคุณได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย

 10. คลิก ถัดไป

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์คำอธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ และตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง

 12. เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้เมื่อพวกเขาสร้างฟอร์มใหม่ หรือเปิดฟอร์มที่มีอยู่โดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าความพร้อมใช้งานข้อมูล

ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกของคุณจะอัปเดตด้วยข้อมูลใหม่ เป็นประจำคุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อทำให้ข้อมูลที่แคชไว้พร้อมใช้งาน ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานกับฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มสำหรับการจำกัดจำนวนวันที่สอดคล้องกับกำหนดการอัปเดตข้อมูลของแหล่งข้อมูลภายนอก ด้วยการจำกัดจำนวนวันที่พร้อมใช้งานกับฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มข้อมูล คุณสามารถกำหนดได้ว่า ผู้ใช้ของคุณอัปเดตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเป็นประจำ

เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูล คุณสามารถเพิ่มปุ่มลงเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่ออัปเดตข้อมูลจากทั้งหมดของการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ใช้ในแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ปุ่มเพื่อรีเฟรชเชื่อมต่อข้อมูล บอกผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการคลิกปุ่มนี้ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ระบุจำนวนวันที่มีข้อมูลที่แคช

ตั้งค่านี้นำไปใช้กับทั้งหมดของการเชื่อมต่อข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม ให้คลิก ออฟไลน์

 3. ภายใต้ออฟไลน์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บข้อมูลที่ส่งกลับจากแบบสอบถามเพื่อให้สามารถใช้ได้ในโหมดออฟไลน์

 4. คลิกแบบสอบถามที่จัดเก็บวันหมดอายุหรือหลังจำนวนวัน

 5. ในรายการ เลือกหมายเลขของวันที่ที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่แคชไว้จะพร้อมใช้งานไปยังฟอร์ม

เพิ่มปุ่มการรีเฟรชเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งมาข้อมูลรอง

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ลากตัวควบคุมปุ่มลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 4. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมปุ่มที่คุณเพิ่งจะเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์ม

 5. คลิกแท็บ ทั่วไป

 6. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู

 7. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม

 8. คลิก การตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบการรีเฟรช เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกำหนดค่าปุ่มเพื่อเรียกข้อมูลล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คลิกแหล่งข้อมูลรองหนึ่ง

  • เมื่อต้องการกำหนดค่าปุ่มเพื่อเรียกข้อมูลล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลรองทั้งหมด คลิกแหล่งข้อมูลรองทั้งหมด

 10. ในรายการ เลือกแหล่งข้อมูลรอง ให้คลิกแหล่งข้อมูลรองที่สัมพันธ์กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

 11. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งหมด

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานการใช้งานแบบออฟไลน์

ในบางกรณี คุณจะต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ หรือเป็นความลับ คุณอาจต้องการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการกรอกในสถานะการเชื่อมต่อเท่านั้น โดยการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์ในลักษณะนี้ คุณสามารถช่วยป้องกันข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือ ขโมย เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

เมื่อต้องการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์ม เฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม ให้คลิก ออฟไลน์

 3. ภายใต้ออฟไลน์ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ในการกรอกฟอร์มนี้ถ้าข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×