การอธิบายประกอบเวิร์กชีตโดยใช้ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อไปยังแต่ละเซลล์ โดยใช้ข้อคิดเห็นเพื่อให้ผู้อ่านของคุณบริบทเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลประกอบด้วยได้ เมื่อเซลล์มีข้อคิดเห็น ตัวบ่งชี้สีแดงปรากฏขึ้นที่มุมของเซลล์ เมื่อคุณวางตัวชี้บนเซลล์ ข้อคิดเห็นปรากฏขึ้น

ตัวอย่างของข้อคิดเห็นในเวิร์กชีต

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 2. ในเนื้อความของข้อคิดเห็น ให้พิมพ์ข้อความสำหรับข้อคิดเห็น

 3. คลิกด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

  กล่องข้อคิดเห็นหายไป แต่ยังคงอยู่ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น โฮเวอร์เหนือวัตถุ เมื่อต้องการเก็บข้อคิดเห็นมองเห็นได้ ดูในส่วนแสดงหรือซ่อนข้อคิดเห็นบนแผ่นงาน

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลในเวิร์กชีต ข้อคิดเห็นเรียงลำดับร่วมกับข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในรายงาน PivotTable ข้อคิดเห็นไม่ย้ายกับเซลล์เมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

  คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น บนแท็บ รีวิว

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Shift + F2 ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าเซลล์ที่คุณเลือกไม่มีข้อคิดเห็น คำสั่ง แก้ไขข้อคิดเห็น จะไม่พร้อมใช้งานในกลุ่ม ข้อคิดเห็น แต่คำสั่ง ข้อคิดเห็นใหม่ จะพร้อมใช้งานแทน

 3. ดับเบิลคลิกที่ข้อความในข้อคิดเห็น จากนั้นในกล่องข้อความข้อคิดเห็น ให้แก้ไขข้อความข้อคิดเห็น

คลิกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็น

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความในข้อคิดเห็นใช้แบบอักษรTahoma ในขนาดฟอนต์9 คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นที่ใช้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความข้อคิดเห็นในแต่ละข้อคิดเห็น คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างของข้อคิดเห็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำบรรยายมีวงรีแทนที่เป็นข้อคิดเห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนการเปลี่ยนรูปร่างของข้อคิดเห็น

รูปแบบข้อความข้อคิดเห็น

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

  • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

   คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น บนแท็บ รีวิว

   แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Shift + F2 ได้ด้วย

   หมายเหตุ: ถ้าเซลล์ที่คุณเลือกไม่มีข้อคิดเห็น คำสั่ง แก้ไขข้อคิดเห็น จะไม่พร้อมใช้งานในกลุ่ม ข้อคิดเห็น แต่คำสั่ง ข้อคิดเห็นใหม่ จะพร้อมใช้งานแทน

 2. เลือกข้อความข้อคิดเห็นที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วคลิก จัดรูปแบบข้อคิดเห็น จากนั้นในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบข้อคิดเห็น ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลือก สีเติม และ สีฟอนต์ ในกลุ่ม ฟอนต์ จะไม่สามารถใช้งานสำหรับข้อความข้อคิดเห็น ถ้าต้องการเปลี่ยนสีของข้อความ คุณสามารถคลิกขวาที่ข้อความข้อคิดเห็นที่เลือก แล้วคลิก จัดรูปแบบข้อคิดเห็น

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ แล้วคลิกตัวเลือก ในExcel 2007: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Excel ออก

 2. คลิกที่ประเภท แถบเครื่องมือด่วน

 3. ในกล่อง เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งทั้งหมด

  ในรายการ ให้เลือก แก้ไขรูปร่าง คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

  การทำเช่นนี้จะเพิ่มปุ่ม แก้ไขรูปร่าง ลงใน แถบเครื่องมือด่วน ซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง Excel

  ตัวเลือก แก้ไขรูปร่าง บน แถบเครื่องมือด่วน

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปร่าง

 5. เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนเวิร์กชีต บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

  ตัวเลือก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด บนแท็บ รีวิว

 6. คลิกที่เส้นขอบของข้อคิดเห็น

 7. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง แล้วคลิก เปลี่ยนรูปร่าง

 8. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

 1. คลิกขวาที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

 2. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อให้จุดจับสำหรับปรับขนาดปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวชี้ไม่ได้อยู่ในข้อคิดเห็น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายข้อคิดเห็น ให้ลากเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็น หรือกดแป้นลูกศร

  • เมื่อต้องการปรับขนาดข้อคิดเห็น ให้ลากจุดจับที่ด้านข้างและมุมของกล่องข้อคิดเห็น

 1. เลือกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ซึ่งมีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl + C

 3. เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของ พื้นที่วาง

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  คีย์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+Alt+V ได้อีกด้วย

 5. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ภายใต้ วาง ให้คลิก ข้อคิดเห็น แล้วคลิก ตกลง

 6. ถ้าต้องการยกเลิกการย้ายเส้นขอบ ให้คลิกที่เซลล์อื่นหรือกด Esc

หมายเหตุ: 

 • อย่ากด Enter หลังจากที่คลิก ตกลง ถ้าคุณทำเช่นนั้น เนื้อหาของเซลล์จะถูกคัดลอกไปยังพื้นที่ที่จะวางนอกเหนือจากข้อคิดเห็น

 • ข้อคิดเห็นที่ถูกคัดลอกจะแทนที่ข้อคิดเห็นใดๆ ที่มีอยู่ใน พื้นที่ปลายทาง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Excel จะแสดงตัวบ่งชี้เฉพาะเมื่อเซลล์มีข้อคิดเห็นเท่านั้น คุณสามารถควบคุมวิธีที่ Excel แสดงข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้ในเซลล์ได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นแสดงหรือซ่อนข้อคิดเห็นเสมอ

กล่องข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้สามเหลี่ยมสีแดง

รูปปุ่ม ตัวบ่งชี้

คำบรรยายภาพ 2 ข้อคิดเห็น

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นแสดงการตั้งค่าสำหรับข้อคิดเห็น

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ แล้วคลิกตัวเลือก ในExcel 2007: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Excel ออก

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ แสดง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนทั้งข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้ทั่วทั้งเวิร์กบุ๊ก ภายใต้ สำหรับเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น ให้แสดง ให้คลิก ไม่มีข้อคิดเห็นหรือตัวบ่งชี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวบ่งชี้โดยให้แสดงข้อคิดเห็นเฉพาะเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือเซลล์ ภายใต้ สำหรับเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น ให้แสดง ให้คลิก ตัวบ่งชี้เท่านั้น และข้อคิดเห็นเมื่อโฮเวอร์

  • ถ้าต้องการให้แสดงทั้งข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้ตลอดเวลา ภายใต้ สำหรับเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น ให้แสดง ให้คลิก ข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้

แสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็นบนแผ่นงาน

คลิกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ซึ่งมีตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

 • บนแท็บ รีวิว ให้คลิก แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น

แสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็นทั้งหมดบนแผ่นงาน

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด

  ตัวเลือก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด บนแท็บ รีวิว

  เคล็ดลับ: เมื่อคลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด อีกครั้ง จะเป็นการซ่อนข้อคิดเห็นทั้งหมดบนเวิร์กชีต

Excel ป้ายชื่อแต่ละข้อคิดเห็นใหม่ โดยใช้ชื่อที่คุณระบุในกล่องโต้ตอบตัวเลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่จำเป็น

 1. คลิกแท็บไฟล์ แล้ว คลิ กตัวเลือก ในExcel 2007: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Excel ออก

 2. ในประเภท ทั่วไป ภายใต้ ปรับเปลี่ยนสำเนาของMicrosoft Office ในแบบที่คุณต้องการ ให้พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อผู้ใช้

  หมายเหตุ: ถ้าในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ว่างเปล่า เมื่อคุณเพิ่มข้อคิดเห็น Excel จะกำหนดค่าของกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ และใช้ชื่อนั้นสำหรับป้ายชื่อด้วย

เคล็ดลับ: แม้ว่าคุณจะไม่สามารถระงับป้ายชื่อข้อคิดเห็นได้ แต่คุณสามารถเอาป้ายชื่อออกจากข้อคิดเห็นได้โดยการลบป้ายชื่อนั้น

 1. บนเวิร์กชีต คลิกที่เซลล์แรกที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการรีวิว

 2. เมื่อต้องการรีวิวแต่ละข้อคิดเห็น บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า เพื่อดูข้อคิดเห็นตามลำดับหรือตามลำดับย้อนหลัง

  บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

ถ้าเวิร์ชีตของคุณมีข้อคิดเห็นเหมือนกับที่แสดงอยู่ตรงนี้ คุณจะสามารถพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบข้อคิดเห็นนั้นปรากฏในแผ่นงานหรือที่ท้ายแผ่นงาน

 1. คลิกเวิร์กชีตที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อคิดเห็นตามตำแหน่งบนเวิร์กชีต ให้แสดงข้อคิดเห็นโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นแต่ละรายการ ให้คลิกขวาที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น แล้วคลิก แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเวิร์กชีต ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น

   ตัวเลือก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด บนแท็บ รีวิว

 3. คุณสามารถย้ายและปรับขนาดข้อคิดเห็นใดๆ ที่ซ้อนทับกันอยู่ได้ถ้าจำเป็น โดยคลิกที่เส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็นแล้วจุดจับจะปรากฏขึ้น

  คลิกที่ขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาด

  เมื่อต้องการย้ายข้อคิดเห็น ให้ลากเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็น เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด ให้ลากจุดจับที่ด้านข้างและมุมของกล่อง

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบเพื่อเริ่มกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 5. คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

 6. ในกล่อง ข้อคิดเห็น ให้คลิก เหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน หรือ ที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน

  บนแท็บ แผ่นงาน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งภายใต้ ข้อคิดเห็น

 7. ให้คลิก พิมพ์ ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จากนั้นคุณจะไปที่แท็บ ไฟล์ และประเภท พิมพ์ ซึ่งคุณสามารถคลิก พิมพ์ อีกครั้งเพื่อพิมพ์เอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น การวางแนวหน้ากระดาษก่อนที่คุณจะพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×