การหาผลรวมในรายงาน

ในรายงาน Access ที่มีตัวเลข คุณสามารถใช้ผลรวม ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ หรือผลรวมสะสมเพื่อทำให้ข้อมูลเข้าใจได้มากขึ้น บทความนี้อธิบายวิธีเพิ่มองค์ประกอบเหล่านี้ลงในรายงานของคุณ

ในบทความนี้

ชนิดของค่ารวมที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงานได้

เพิ่มค่ารวมทั้งหมดหรืออื่นๆ ในมุมมองเค้าโครง

เพิ่มค่ารวมทั้งหมดหรืออื่นๆ ในมุมมองออกแบบ

คำนวณหาผลรวมสะสม (ผลรวมสะสม)

ชนิดของค่ารวมที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงาน

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงชนิดของฟังก์ชันค่ารวมใน Access ที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงานได้

การคำนวณ

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน

ผลรวม

ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

Sum()

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

Avg()

จำนวน

จำนวนรายการในคอลัมน์

Count()

สูงสุด

ค่าตัวเลขหรือตัวอักษรสูงสุดในคอลัมน์

Max()

ต่ำสุด

ค่าตัวเลขหรือตัวอักษรต่ำสุดในคอลัมน์

Min()

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้ามชุดค่าในคอลัมน์

StDev()

ค่าความแปรปรวน

การประเมินค่าความแปรปรวนข้ามชุดค่าในคอลัมน์

Var()

เพิ่มค่ารวมทั้งหมดหรืออื่นๆ ในมุมมองเค้าโครง

มุมมองเค้าโครงจะทำให้คุณเพิ่มผลรวม ค่าเฉลี่ย และค่ารวมอื่นๆ ลงในรายงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงาน แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการสรุป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มผลรวมลงในคอลัมน์จำนวน ให้คลิกจำนวนหนึ่งในคอลัมน์

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การจัดกล่มและผลรวม ให้คลิก ผลรวม รายการย่อ/ขยาย

  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม การจัดกลุ่มและผลรวม ให้คลิก ผลรวม

 4. คลิกชนิดของค่ารวมที่คุณต้องการเพิ่มสำหรับเขตข้อมูล

Access เพิ่มกล่องข้อความลงในส่วนท้ายของรายงานและตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม เป็นนิพจน์ที่ดำเนินการคำนวณที่คุณต้องการ ถ้ามีระดับการจัดกลุ่มใดๆ ในรายงานของคุณ Access ยังจะเพิ่มกล่องข้อความที่ดำเนินการคำนวณแบบเดียวกันกับแต่ละส่วนท้ายของกลุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างระดับการจัดกลุ่มในรายงาน ให้ดูบทความ สร้างรายงานที่จัดกลุ่มแล้วหรือรายงานสรุป

เพิ่มค่ารวมทั้งหมดหรืออื่นๆ ในมุมมองออกแบบ

มุมมองออกแบบจะทำให้คุณควบคุมการวางและลักษณะของผลรวมของคุณได้มากยิ่งขึ้น ในรายงานที่จัดกลุ่มแล้ว คุณสามารถใส่ผลรวมหรือค่ารวมอื่นๆ ในส่วนหัวหรือส่วนท้ายของแต่ละกลุ่ม ค่ารวมของทั้งรายงานสามารถวางไว้ในส่วนหัวของรายงานหรือส่วนท้ายของรายงานได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงาน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการสรุป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มผลรวมลงในคอลัมน์จำนวน ให้คลิกจำนวนหนึ่งในคอลัมน์

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การจัดกล่มและผลรวม ให้คลิก ผลรวม รายการย่อ/ขยาย

  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม การจัดกลุ่มและผลรวม ให้คลิก ผลรวม

 4. คลิกชนิดของค่ารวมที่คุณต้องการเพิ่มสำหรับเขตข้อมูล

Access เพิ่มกล่องข้อความลงในส่วนท้ายของรายงานและตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม เป็นนิพจน์ที่ดำเนินการคำนวณที่คุณต้องการ ถ้ามีระดับการจัดกลุ่มใดๆ ในรายงานของคุณ Access ยังจะเพิ่มกล่องข้อความที่ดำเนินการคำนวณแบบเดียวกันกับแต่ละส่วนท้ายของกลุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างระดับการจัดกลุ่มในรายงาน ให้ดูบทความ สร้างรายงานที่จัดกลุ่มแล้วหรือรายงานสรุป

คำนวณผลรวมสะสม

คุณสามารถใช้ Access เพื่อสร้างผลรวมสะสมในรายงาน ผลรวมสะสมคือผลรวมที่สะสมไว้จากระเบียนเพื่อบันทึกทั้งกลุ่ม หรือแม้แต่จากทั้งรายงาน

ผลรวมสะสมในรายงาน

สร้างผลรวมสะสม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงาน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. คลิกในส่วนรายละเอียด ส่วนหัวของกลุ่ม หรือส่วนท้ายของกลุ่มเพื่อสร้างกล่องข้อความ

  ถ้าป้ายชื่อปรากฏขึ้นถัดจากกล่องข้อความ ให้ลบป้ายชื่อหรือเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อเป็นค่าที่มีความหมาย

 4. เลือกกล่องข้อความ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดง

 5. คลิกแท็บ ข้อมูล ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่คุณต้องการสร้างผลรวมสะสม

  ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ ราคารวม สำหรับเขตข้อมูลราคารวมหรือ ที่ระดับของกลุ่ม ให้พิมพ์นิพจน์ =Sum([ExtendedPrice])

 6. คลิกที่กล่องคุณสมบัติ ผลรวมสะสม

 7. คลิกที่ลูกศรดรอปดาวน์ในกล่องคุณสมบัติ แล้วใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการให้ผลรวมสะสมตั้งค่าใหม่เป็น 0 เมื่อถึงระดับการจัดกลุ่มที่สูงขึ้นถัดไป ให้เลือก เหนือกลุ่ม ในรายการ

  • ถ้าคุณต้องการให้ผลรวมสะสมสะสมจนถึงส่วนท้ายของรายงาน ให้เลือก ทั้งหมด ในรายการ

 8. ปิดแผ่นคุณสมบัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ RunningSum เป็น ทั้งหมด คุณสามารถทำซ้ำผลรวมทั้งหมดในส่วนท้ายของรายงานได้ สร้างกล่องข้อความในส่วนท้ายของรายงานและตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม เป็นชื่อของกล่องข้อความที่คำนวณผลรวมสะสม ตัวอย่างเช่น =[OrderAmount]

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×