การส่งออกข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้คุณจะไม่สามารถส่งออกข้อความจาก Microsoft Office Publisher ได้โดยตรง แต่คุณสามารถตัดและวางข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนในสิ่งพิมพ์ลงบนเอกสารในโปรแกรมอื่นได้ เช่น Microsoft Office Word คุณยังสามารถบันทึกสิ่งพิมพ์ในรูปแบบแฟ้มอื่นเพื่อใช้ในโปรแกรมอื่นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

คัดลอก และวางข้อความในสิ่งพิมพ์ไปยังโปรแกรมอื่น

บันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในโปรแกรมอื่นบนระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การคัดลอกและวางข้อความในสิ่งพิมพ์ลงในโปรแกรมอื่น

 1. เลือกข้อความ

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วคลิก คัดลอก

 3. เปิดโปรแกรมและแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกข้อความลงไป

 4. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ แล้วคลิก วาง

ด้านบนของหน้า

การบันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์สำหรับนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มที่โปรแกรมอื่นใช้

  ถ้าคุณไม่ทราบรูปแบบ ให้เลือก Rich Text Format หรือ Plain Text อย่างใดอย่างหนึ่ง

 4. คลิก บันทึก แล้วคลิก ตกลง ในกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกสิ่งพิมพ์เป็น Plain Text กล่องโต้ตอบ การแปลงแฟ้ม อาจปรากฏขึ้น ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกชนิดของการเข้ารหัสข้อความที่คุณต้องการ ได้แก่ Windows (ค่าเริ่มต้น), MS-DOS หรือ การเข้ารหัสอื่นๆ (ถ้าคุณเลือกข้อนี้ คุณต้องเลือกรูปแบบการเข้ารหัส เช่น Baltic (Windows))

 5. คัดลอกแฟ้มไปยังสื่อ เช่น ฟลอปปีดิสก์หรือซีดี หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถเข้าถึงได้

 6. เปิดโปรแกรมและแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่มข้อความลงไป

 7. เพิ่มแฟ้มที่คุณบันทึกโดยใช้คำสั่ง แทรกข้อความ, นำเข้าข้อความ, แทรกแฟ้ม หรือ เปิด ของโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×