การส่งข้อมูลฟอร์มในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งทุติยภูมิให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณที่อนุญาตผู้ใช้ให้ส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ในข้อมูลอีเมล คุณสามารถใช้ค่าแบบ Static ค่าที่ได้จากข้อมูลในฟอร์ม หรือสูตรเพื่อระบุที่อยู่อีเมลที่ฟอร์มนั้นถูกส่งไป บรรทัดเรื่องของข้อความอีเมล และชื่อของฟอร์มนั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุว่าคุณต้องการฟอร์มให้ปรากฏในเนื้อความของข้อความอีเมลหรือเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความนั้น

ถ้าคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณให้รวมฟอร์มนั้นเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล คุณยังสามารถแนบแม่แบบฟอร์มไปกับข้อความอีเมลนั้นได้ ด้วยการรวมฟอร์มและแม่แบบฟอร์มนี้เป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล คุณสามารถช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าผู้รับอีเมลจะสามารถเปิดฟอร์มนั้นใน Microsoft Office InfoPath ได้แม้ว่าผู้รับเหล่านั้นจะไม่มีแม่แบบฟอร์มที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับเหล่านั้น ในการเปิดสิ่งที่แนบนั้น ผู้รับต้องมี InfoPath ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ในข้อความอีเมล InfoPath จะสร้างข้อความอีเมลพร้อมด้วยข้อมูลฟอร์ม และส่งข้อความนั้นไปยังผู้รับอีเมลที่คุณระบุไว้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ถ้าบุคคลที่รับฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วใช้ Microsoft Office Outlook 2007 บุคคลเหล่านั้นจะสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ให้กับกล่องจดหมายเข้าเพื่อเก็บฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดที่ได้รับและกำหนดค่าโฟลเดอร์นั้นให้แสดงข้อมูลในฟอร์มในคอลัมน์ใน Outlook

หลังจากคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของตนได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม InfoPath จะเพิ่มปุ่ม ส่ง ให้กับแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง ให้กับเมนู แฟ้ม โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งเองสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้

 • ระบุว่าจะปล่อยเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มว่างอื่นหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มนั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลของการส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

 3. คลิก ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังปลายทางเดียว และต่อจากนั้น ในรายการ ให้คลิก อีเมล

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ในกล่องที่เหมาะสม ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่องที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความอีเมล และข้อความนำที่คุณต้องการ จากนั้นให้คลิก ถัดไป

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุเขตข้อมูล หรือใช้สูตรเพื่อสร้างค่าสำหรับแต่ละกล่องได้ ยกเว้นกล่อง ข้อความนำ

  วิธีการ

  1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อใช้เขตข้อมูลในสูตร ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

   • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน แล้วคลิก ตกลง

    เคล็ดลับ: ถ้าฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์ ให้เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน คลิก ตกลง แล้วในกล่อง สูตร ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วน ดูเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร ให้พิมพ์ค่าหรือสัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในกล่อง สูตร

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  บวก

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างก่อนหน้าและหลังตัวดำเนินการการหาร ถ้าตัวดำเนินการการหารไม่มีช่องว่างก่อนและหลังตัวดำเนินการนั้น InfoPath อาจแปล "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนตำแหน่ง XPath มากกว่าที่จะเป็นตัวดำเนินการการหาร

  • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

   ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วน ดูเพิ่มเติม

 6. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการแสดงฟอร์มในเนื้อความของข้อความอีเมล ให้คลิก ส่งเฉพาะมุมมองที่ใช้งานอยู่ของฟอร์มโดยไม่มีสิ่งที่แนบ

  2. เมื่อต้องการส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบกับข้อความอีเมล ให้คลิก ส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แนบแม่แบบฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถเปิดฟอร์มได้ จากนั้นให้พิมพ์ชื่อสำหรับฟอร์มในกล่อง ชื่อของสิ่งที่แนบ คุณยังสามารถระบุเขตข้อมูลหรือใช้สูตรเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละชื่อฟอร์มนั้นไม่ซ้ำกัน

   วิธีการ

   1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

   2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อใช้เขตข้อมูลในสูตร ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

    • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน แล้วคลิก ตกลง

     เคล็ดลับ: ถ้าฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์ ให้เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน คลิก ตกลง แล้วในกล่อง สูตร ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วน ดูเพิ่มเติม

    • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร ให้พิมพ์ค่าหรือสัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในกล่อง สูตร

   การดำเนินการ

   สัญลักษณ์

   บวก

   +

   ลบ

   -

   คูณ

   *

   หาร

   /

   • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างก่อนหน้าและหลังตัวดำเนินการการหาร ถ้าตัวดำเนินการการหารไม่มีช่องว่างก่อนและหลังตัวดำเนินการนั้น InfoPath อาจแปล "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนตำแหน่ง XPath มากกว่าที่จะเป็นตัวดำเนินการการหาร

   • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

    ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วน ดูเพิ่มเติม

   หมายเหตุ: บุคคลที่รับข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบในข้อความอีเมลจะเป็นต้องมี InfoPath ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดสิ่งที่แนบนั้น

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ชื่อที่ใช้อธิบายสำหรับชนิดส่งเชื่อมต่อข้อมูล

 9. ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องในส่วน สรุป จากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องเพื่อใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่าง เพื่อกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 10. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×