การสืบทอดสิทธิ์คืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสืบทอดสิทธิ์เป็นการส่งการตั้งค่าสิทธิ์ขององค์ประกอบในไซต์คอลเลกชันให้กับลูกขององค์ประกอบนั้นๆ ด้วยวิธีนี้ ไซต์จะสืบทอดสิทธิ์ต่างๆ มาจากไซต์รากของไซต์คอลเลกชัน ไลบรารีต่างๆ ก็จะสืบทอดจากไซต์ที่มีไลบรารีนั้น เป็นต้น การสืบทอดสิทธิ์ทำให้คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์เพียงครั้งเดียว แล้วให้สิทธิ์นั้นนำไปใช้กับทุกไซต์ รายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ และข้อมูลที่สืบทอดสิทธิ์ ลักษณะการทำงานแบบนี้สามารถช่วยลดความซับซ้อนและเวลาของผู้ดูแลระบบและเจ้าของไซต์ในการจัดการความปลอดภัยได้

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ SharePoint จะสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ ซึ่งหมายความว่า เมื่อคุณกำหนดให้ผู้ใช้อยู่ในกลุ่มสมาชิก สิทธิ์ของผู้ใช้จะสืบทอดโดยอัตโนมัติลงไปยังไซต์ รายการ ไลบรารี โฟลเดอร์และรายการทั้งหมดที่สืบทอดระดับสิทธิ์

ในบทความนี้

แม่ในสิทธิ์ของ SharePoint หมายถึงอะไร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบทอดสิทธิ์

สถานการณ์ที่ใช้ลักษณะการทำงานเริ่มต้น

สถานการณ์ที่จำกัดการเข้าถึงไซต์และลูกของไซต์นั้น

สถานการณ์ที่แชร์การเข้าถึงไลบรารีและเอกสารของไลบรารี

แม่ในสิทธิ์ของ SharePoint หมายถึงอะไร

คำว่า แม่ เมื่อใช้ในสิทธิ์ของ SharePoint เป็นเพียงวิธีที่เน้นการสืบทอด แม่จะส่งการตั้งค่าสิทธิ์ไปยังลูกทั้งหมดของตน ตามค่าเริ่มต้น ไซต์รากของไซต์คอลเลกชันจะเป็นแม่อันดับแรกสำหรับไซต์ทั้งหมดและวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ไซต์รากนั้นในลำดับชั้นของไซต์

รากของไซต์คอลเลกชันไม่ได้เป็นเพียงแม่เดียวบนไซต์เท่านั้น วัตถุที่ปลอดภัยทั้งหมด (ไซต์ ไลบรารี รายการ และอื่นๆ) ในไซต์คอลเลกชันสามารถเป็นแม่ได้ นั่นคือ รากของไซต์คอลเลกชันเป็นแม่ของไซต์ย่อยของตน ไซต์แต่ละไซต์จะเป็นแม่ของไลบรารีและรายการ และรายการแต่ละรายการจะเป็นแม่ของข้อมูลรายการต่างๆ ที่อยู่ภายใน ในความหมายนี้ วัตถุที่มีแม่จะถูกเรียกว่าลูก ดังนั้น ไซต์ย่อยจึงเป็นลูกของไซต์แม่ ข้อมูลในรายการเป็นลูกของแม่รายการนั้น และอื่นๆ

ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์จะสืบทอดจากแม่สู่ลูก นั่นคือ ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิทธิ์ ข้อมูลในรายการสืบทอดสิทธิ์ (ผ่านทางรายการแม่) จากไซต์ระดับบนสุดในคอลเลกชัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณตัดการสืบทอดของรายการ รายการนั้นจะยังคงเป็นแม่สำหรับข้อมูลในรายการของตน ข้อมูลในรายการของรายการจะสืบทอดสิทธิ์ที่รายการนั้นมี และถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของรายการ ข้อมูลในรายการจะสืบทอดการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

เมื่อคุณตัดการสืบทอดจากแม่ไปยังลูกนั้น ลูกจะเริ่มต้นด้วยสำเนาสิทธิ์ของแม่ จากนั้น คุณแก้ไขสิทธิ์เหล่านี้ตามแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์ เอาสิทธิ์ออก สร้างกลุ่มพิเศษ และอื่นๆ ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะไม่ส่งผลต่อแม่ดั้งเดิม และถ้าคุณพบว่าการตัดการสืบทอดเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถเรียกคืนการสืบทอดสิทธิ์ได้ตลอดเวลา

ด้านบนของหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบทอดสิทธิ์

การสืบทอดสิทธิ์ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดระดับสิทธิ์เพียงแค่ครั้งเดียว และนำสิทธิ์นั้นไปใช้ได้ทั้งไซต์คอลเลกชัน สิทธิ์ส่งผ่านจากแม่สู่ลูกตลอดทั้งลำดับชั้นของ SharePoint จากระดับบนสุดของไซต์ไปยังระดับล่าง การสืบทอดสิทธิ์ช่วยประหยัดเวลาของผู้ดูแลไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนไซต์คอลเลกชันที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์บางสถานการณ์จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์หนึ่ง คุณอาจต้องจำกัดการเข้าถึงไซต์ เนื่องจากไซต์นั้นมีข้อมูลสำคัญที่คุณต้องป้องกันไว้ ในอีกสถานการณ์ที่แตกต่างกัน คุณอาจต้องการขยายการเข้าถึงและเชิญบุคคลอื่นเพื่อแชร์ข้อมูล ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถตัดลักษณะการการสืบทอด (หยุดการสืบทอดสิทธิ์) ในระดับใดๆ ในลำดับชั้นได้

ลองพิจารณาตัวอย่างสถานการณ์สมมติเหล่านี้

สมมติว่าคุณมีบริษัทหนังสือที่เรียกว่า Litware และคุณสมัครใช้งาน Office 365 คุณสร้างไซต์ SharePoint Online ชื่อ www.litware.com นี่คือรากของไซต์คอลเลกชัน ที่รากของไซต์คอลเลกชัน คุณตั้งค่ากลุ่ม SharePoint, กำหนดระดับสิทธิ์ และเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม

สมมติว่าหลังจากนั้นคุณสร้างไซต์ย่อย เช่น www.Litware.com/BookAwards และ www.Litware.com/Bestsellers และไซต์ย่อยเหล่านี้มีไซต์ย่อยมากมาย

สถานการณ์ที่ใช้ลักษณะการทำงานเริ่มต้น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะการทำงานเริ่มต้นเมื่อสิทธิ์ส่งผ่านไปยังไซต์ย่อยโดยตรง นั่นคือ กลุ่มและระดับสิทธิ์ที่คุณกำหนดให้กับรากของไซต์คอลเลกชันจะส่งผ่านโดยอัตโนมัติลงไปยังไซต์ย่อยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

ไดอะแกรมที่แสดงไซต์คอลเลกชันที่มี 2 ไซต์ย่อยที่สืบทอดสิทธิ์มาจากไซต์ราก

สถานการณ์ที่จำกัดการเข้าถึงไซต์และลูกของไซต์นั้น

คุณอาจต้องการทำสิ่งนี้เพื่อจำกัดการเข้าถึงไซต์ที่แยกกันและลูกของไซต์นั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทของคุณ คือ Litware สนับสนุนโอกาสในการส่งเสริมการขายและการทำข้อตกลงสำหรับหนังสือที่ขายดีที่สุด เนื่องจากข้อตกลงที่บริษัทเสนอเป็นความลับ และเฉพาะบางคนในบริษัทเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนักเขียนยอดนิยมและข้อตกลงได้ ดังนั้น ผู้ดูแลจึงตัดสินใจแยกไซต์ Bestseller ออกมา และตัดการสืบทอดสิทธิ์

ในภาพประกอบต่อไปนี้ www.Litware.com/Bestsellers ตัดการสืบทอดจากไซต์แม่ คือ www.litware.com เจ้าของไซต์ Best Sellers เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับไซต์ โดยการเอากลุ่มบางกลุ่มออกและสร้างกลุ่มอื่นๆ ขึ้นมา ในตอนนี้ ไซต์ย่อยของไซต์ Bestsellers ซึ่งก็คือนักเขียนและข้อตกลง จะสืบทอดสิทธิ์จากไซต์ย่อย Bestsellers เท่านั้น เฉพาะกลุ่มและผู้ใช้ของ Bestsellers เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงรายการและไลบรารีที่มีข้อมูลสำคัญได้

ไดอะแกรมที่แสดงไซต์คอลเลกชันจุดที่การสืบทอดสิทธิ์ถูกหยุดไว้

เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการที่คล้ายๆ กันนี้เพื่อจำกัดการเข้าถึง โดยการจัดระเบียบไซต์ของคุณเพื่อให้เอกสารสำคัญอยู่ในที่เดียวกัน ถ้าคุณจัดการไซต์ด้วยวิธีนี้ คุณต้องตัดการสืบทอดครั้งเดียวสำหรับไซต์หรือไลบรารีเฉพาะดังกล่าว ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายน้อยลงมาก และต้องการการทำงานที่น้อยกว่าการสร้างโครงสร้างสิทธิ์แยกต่างหากในหลายตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไซต์ย่อยและไลบรารีแต่ละรายการ

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์ที่แชร์การเข้าถึงไลบรารีและเอกสารของไลบรารี

ในสถานการณ์สมมตินี้ ให้สมมติว่า อัญชนา เป็นบรรณาธิการของแผนกหนังสือท้องถิ่น อัญชนากับนักเขียนทำงานร่วมกันในหัวข้อประวัติศาสตร์ของขบวนการสหภาพแรงงาน อัญชนารวบรวมเอกสารการค้นคว้าที่เธอต้องการแชร์กับนักเขียน ซึ่งเอกสารการค้นคว้าดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากในการทำงานร่วมกัน แต่นักเขียนไม่ได้ทำงานกับ Litware และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนไซต์ Litware ได้

อัญชนาสามารถแก้ปัญหานี้เพื่อให้เธอสามารถแชร์เอกสารร่วมกับนักเขียนได้ง่ายๆ โดยการคลิกคำสั่งบน Ribbon แล้ว SharePoint จะจัดการรายละเอียดของสิทธิ์และการเข้าถึงทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ ด้วยการตัดการสืบทอดสิทธิ์ในเอกสารนั้น ในขณะนี้ นักเขียนสามารถเรียกดูไซต์เพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเอกสาร และสามารถเข้าถึงเอกสารได้ แต่ไม่สามารถดูหรือเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ในไซต์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญผู้ใช้ภายนอกให้ใช้ข้อมูลบนไซต์ของคุณ ให้ดูที่ การแชร์ไซต์หรือเอกสารกับบุคคลที่อยู่นอกองค์กรของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×