การสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

หลังจากที่คุณสร้างตารางสำหรับแต่ละเรื่องในฐานข้อมูลของคุณ คุณจะต้องให้ Office Access 2007 มาพร้อมกับนำข้อมูลดังกล่าวกลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อจำเป็น คุณจะทำเช่นนี้ได้ด้วยการวางเขตข้อมูลทั่วไปลงในตารางที่เกี่ยวข้องกัน และด้วยการกำหนดความสัมพันธ์ของตารางระหว่างตารางต่างๆ จากนั้นคุณสามารถสร้างแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานที่แสดงข้อมูลจากหลายตารางพร้อมกัน

บทความนี้จะให้มีกระบวนงานทีละขั้นตอนในการสร้าง แก้ไข และลบความสัมพันธ์ของตาราง คุณจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบังคับให้มี Referential Integrity เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง วิธีตั้งค่าชนิดการรวมเพื่อกำหนดว่ามีระเบียนใดบ้างจากความสัมพันธ์แต่ละด้านที่จะถูกรวมลงในผลลัพธ์แบบสอบถาม และวิธีการตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้การอ้างอิงตรงกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง ให้ดูบทความคำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง

ในบทความนี้

การสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้แท็บเอกสารความสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

การแก้ไขความสัมพันธ์ของตาราง

การบังคับให้มี Referential Integrity

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

การสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางในบานหน้าต่างความสัมพันธ์ หรือด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปวางลงในแผ่นข้อมูล เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เขตข้อมูลร่วมไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แม้ว่าบ่อยครั้งที่เขตข้อมูลเหล่านี้จะมีชื่อเดียวกันก็ตาม แต่เขตข้อมูลร่วมควรมีชนิดข้อมูลเดียวกันมากกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักเป็นเขตข้อมูล AutoNumber เขตข้อมูล foreign key จะยังสามารถเป็นเขตข้อมูล Number ได้ด้วยถ้าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลทั้งสองเขตนั้นเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้เขตข้อมูล AutoNumber และเขตข้อมูล Number ตรงกันได้ถ้าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลทั้งสองเขตนี้คือ Long Integer เมื่อเขตข้อมูลร่วมทั้งสองเขตเป็นเขตข้อมูล Number เขตข้อมูลทั้งสองนี้จะต้องมีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ให้เหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้แท็บเอกสารความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล database.

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ปรากฏ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง

  กลุ่มความสัมพันธ์ของแท็บออกแบบ Ribbon

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงตารางและแบบสอบถามทั้งหมดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง เมื่อต้องการดูเฉพาะแบบสอบถาม ให้คลิก แบบสอบถาม เมื่อต้องการดูทั้งสองอย่าง ให้คลิก ทั้งสองอย่าง

 5. เลือกอย่างน้อยหนึ่งตารางหรือแบบสอบถาม จากนั้นคลิก เพิ่ม หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มตารางและแบบสอบถามลงในแท็บเอกสารความสัมพันธ์ ให้คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลร่วม (foreign key) ในตารางอื่นๆ เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกแต่ละเขตข้อมูล จากนั้นจึงลากเขตข้อมูลเหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 7. ตรวจสอบว่าชื่อเขตข้อมูลที่แสดงคือเขตข้อมูลร่วมของความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกที่ชื่อเขตข้อมูลแล้วเลือกเขตข้อมูลที่ถูกต้องจากรายการ

  เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Referential Integrity ให้ดูส่วนบังคับให้มี Referential Integrity

  นอกจากนี้ ให้ดูบทความคำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง

 8. คลิก สร้าง

  Access จะวาดเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นที่ส่วนปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกเฉพาะกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity ตัวเลข 1 จะปรากฏขึ้นเหนือส่วนที่หนาบนด้านหนึ่งของเส้นของความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์ไม่มีที่สิ้นสุด (?) จะปรากฏเหนือส่วนที่หนาบนด้านอื่นๆ ของเส้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

ลากเขตข้อมูลจากตารางไปยังเขตข้อมูลที่ตรงกันในอีกตาราง

หมายเหตุ: 

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง    เขตข้อมูลร่วมทั้งสองเขต (โดยทั่วไปจะเป็นเขตข้อมูลคีย์หลักและเขตข้อมูล Foreign Key) จะต้องมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรจะตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าทั้งสองเขตข้อมูลมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้านหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลบนด้านกลุ่มไม่ควรจะมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน เขตข้อมูลนี้สามารถมีดัชนีได้แต่จะต้องอนุญาตการซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ไม่ หรือ ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน และเขตข้อมูลอื่นๆ ไม่มี Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

ใน Office Access 2007 คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงเขตข้อมูลต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในตารางที่สัมพันธ์กัน และนอกจากนี้เขตข้อมูลต่างๆ จะพร้อมใช้งานในตารางอื่นในฐานข้อมูลดังกล่าว เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ที่ไม่สัมพันธ์กัน) จากนั้นทำ 'ตัวช่วยสร้างการค้นหา' ให้เสร็จสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ใหม่แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูลไปไว้ ตามค่าเริ่มต้นนั้นความสัมพันธ์ซึ่งสร้างโดย Access นี้จะไม่บังคับให้มี Referential Integrity เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity คุณจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์ดังกล่าว ให้ดูส่วน แก้ไขความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล database.

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ จากนั้นคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล บนเมนูทางลัด

เปิดบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงให้เห็นตารางอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ โดยจัดกลุ่มตามประเภท เมื่อคุณทำงานกับตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะแสดงเขตข้อมูลให้เห็นสองประเภทในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ได้แก่ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน และ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น โดยประเภทแรกจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับตารางที่คุณกำลังทำงานด้วย ประเภทที่สองจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่ตารางของคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์อยู่

ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากชื่อตาราง คุณจะเห็นรายการของเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตารางนั้น เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลให้กับตารางของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

การเพิ่มเขตข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อตารางเพื่อแสดงรายการของเขตข้อมูลในตารางนั้น

 3. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏขึ้น ให้วางเขตข้อมูลลงในตำแหน่งที่ต้องการ

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา จนเสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ที่ไม่สัมพันธ์กัน) และใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ความสัมพันธ์ใหม่แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางใน รายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูลไปไว้ ตามค่าเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้จะสร้างขึ้นโดย Access ซึ่งจะไม่บังคับให้มี Referential Integrity เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity คุณจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ให้ดูส่วนแก้ไขความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขความสัมพันธ์ของตาราง

คุณเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางได้ด้วยการเลือกความสัมพันธ์ในแท็บเอกสารความสัมพันธ์แล้วจึงแก้ไข

 1. วางเคอร์เซอร์อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ชี้ไปที่เส้นของความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าวเพื่อเลือก

  เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. หลังจากที่เลือกเส้นของความสัมพันธ์ ให้คลิกสองครั้งที่เส้นดังกล่าว

  –หรือ–

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขความสัมพันธ์

กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

การเปิดกล่องโต้ตอบ 'การแก้ไขความสัมพันธ์'

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล database.

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  แท็บเอกสารความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดแท็บเอกสารความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏ ให้คลิก ปิด

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  กลุ่มความสัมพันธ์ของแท็บออกแบบ Ribbon

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อน ให้ดูบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง

 5. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 6. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 7. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตาราง โดยเฉพาะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางหรือแบบสอบถามได้ทั้งสองด้านของความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลต่างๆ ทั้งสองด้าน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชนิดการรวม หรือบังคับให้มี Referential Integrity แล้วเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการรวมและวิธีการตั้งค่า ให้ดูส่วนตั้งค่าชนิดการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ให้ดูส่วนบังคับให้มี Referential Integrity

การตั้งค่าชนิดการรวม

เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะแจ้งการออกแบบแบบสอบถามของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง และจากนั้นคุณสร้างแบบสอบถามที่ใช้สองตาราง Access จะเลือกเขตข้อมูลที่ตรงกันโดยอัตโนมัติโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ระบุในความสัมพันธ์เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นแรกเริ่มเหล่านี้ในแบบสอบถามของคุณ แต่ค่าต่างๆ ที่ได้รับจากความสัมพันธ์มักจะเป็นค่าที่พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เนื่องจากการทำให้ตรงกันและการรวบรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางเป็นสิ่งที่คุณจะได้กระทำบ่อย แต่ฐานข้อมูลอย่างง่ายส่วนใหญ่ซึ่งการตั้งค่าเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์จะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและเป็นประโยชน์

แบบสอบถามแบบหลายตารางจะรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางด้วยการทำให้ค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลร่วมตรงกัน การดำเนินการที่ทำให้ตรงกันและการรวมนี้เรียกว่าการรวม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการแสดงใบสั่งซื้อของลูกค้า คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อด้วยเขตข้อมูล ID ประจำตัวลูกค้า ผลลัพธ์แบบสอบถามจะมีข้อมูลลูกค้าและข้อมูลใบสั่งซื้อเฉพาะแถวที่พบว่าตรงกับข้อมูลที่สอดคล้องกันเท่านั้น

ค่าหนึ่งที่คุณสามารถระบุให้กับแต่ละความสัมพันธ์คือชนิดการรวม ชนิดการรวมจะบอก Access ว่าจะมีระเบียนใดบ้างที่รวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น ให้ลองพิจารณาแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อด้วยเขตข้อมูลร่วมที่แสดง ID ประจำตัวลูกค้า การใช้ชนิดการรวมที่เป็นค่าเริ่มต้น (เรียกว่าการรวมภายใน) แบบสอบถามจะส่งกลับเฉพาะแถวลูกค้าและแถวใบสั่งซื้อซึ่งเขตข้อมูลร่วม (หรือที่เรียกว่าเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวม) จะต้องมีค่าเท่ากันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการรวมลูกค้าทั้งหมด รวมถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้มีการสั่งซื้อใดๆ เมื่อต้องการทำขึ้นตอนนี้ให้สำเร็จ คุณจะต้องเปลี่ยนชนิดการรวมจากการรวมภายในไปเป็นการรวมภายนอกด้านซ้าย การรวมภายนอกด้านซ้ายจะส่งกลับแถวทั้งหมดในตารางด้านซ้ายของความสัมพันธ์และเฉพาะแถวที่ตรงกันในตารางด้านขวาเท่านั้น ส่วนการรวมภายนอกด้านขวาจะส่งกลับแถวทั้งหมดในด้านขวาและเฉพาะแถวที่ตรงกันในด้านซ้ายเท่านั้น

หมายเหตุ: ในกรณีนี้ "ซ้าย" และ "ขวา" อ้างอิงถึงตำแหน่งของตารางในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ไม่ใช่ในแท็บเอกสาร 'ความสัมพันธ์'

คุณควรจะพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คุณจะต้องการบ่อยที่สุดจากแบบสอบถามที่รวมตารางในความสัมพันธ์นี้ จากนั้นตั้งค่าชนิดการรวมให้สอดคล้องกัน

การตั้งค่าชนิดการรวม

 1. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ให้คลิก ชนิดการรวม

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกทางเลือกของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

ตารางต่อไปนี้ (โดยใช้ตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ) จะแสดงทางเลือกสามทางที่แสดงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ชนิดของการรวมที่ใช้ และแถวทั้งหมดหรือแถวที่ตรงกันจะถูกส่งกลับให้กับแต่ละตารางหรือไม่

ทางเลือก

การรวมเชิงสัมพันธ์

ตารางด้านซ้าย

ตารางด้านขวา

1. รวมเฉพาะแถวที่เขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมจากทั้งสองตารางต้องมีค่าเท่ากันเท่านั้น

การรวมภายใน

แถวที่ตรงกัน

แถวที่ตรงกัน

2. รวมระเบียน 'ทั้งหมด' จาก 'ลูกค้า' และเฉพาะระเบียนจาก 'ใบสั่งซื้อ' เท่านั้นที่เขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมต้องมีค่าเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านซ้าย

แถวทั้งหมด

แถวที่ตรงกัน

3. รวมระเบียน 'ทั้งหมด' จาก 'ใบสั่งซื้อ' และเฉพาะระเบียนจาก 'ลูกค้า' เท่านั้นที่เขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมต้องมีค่าเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านขวา

แถวที่ตรงกัน

แถวทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 2 หรือตัวเลือก 3 ลูกศรจะแสดงบนเส้นของความสัมพันธ์ ลูกศรนี้จะชี้ไปที่ด้านของความสัมพันธ์ที่แสดงเฉพาะแถวที่ตรงกันเท่านั้น

การทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติการรวม'

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล database.

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  รูป Ribbon ของ Access

  แท็บเอกสารความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดแท็บเอกสารความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏ ให้คลิก ปิด

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  กลุ่มความสัมพันธ์ของแท็บออกแบบ Ribbon

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อน ให้ดูบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง

 5. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 6. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 7. คลิก ชนิดการรวม

 8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ให้คลิกตัวเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 9. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การบังคับให้มี Referential Integrity

วัตถุประสงค์ของ Referential Integrity คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง และเพื่อทำให้การอ้างอิงต่างๆ ตรงกัน เพื่อคุณจะไม่มีระเบียนใดๆ ที่อ้างอิงระเบียนอื่นที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป คุณสามารถบังคับให้มี Referential Integrity ได้โดยการเปิดใช้งานสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง หลังจากที่บังคับแล้ว Access จะปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่จะละเมิด Referential Integrity ของความสัมพันธ์ของตารางนั้นๆ สิ่งนี้หมายความว่า Access จะปฏิเสธการปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการอ้างอิงและการลบที่เอาเป้าหมายของการอ้างอิงออก เมื่อต้องการให้ Access กระจายการปรับปรุงอ้างอิงและการลบเพื่อที่แถวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกัน ให้ดูส่วนตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

การเปิดหรือปิด Referential Integrity

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล database.

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  รูป Ribbon ของ Access

  แท็บเอกสารความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดแท็บเอกสารความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏ ให้คลิก ปิด

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อน ให้ดูบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง

 5. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 6. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 7. ตรวจสอบ บังคับให้มี Referential Integrity

 8. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หลังจากที่คุณได้บังคับให้มี Referential Integrity จะมีการนำกฏต่อไปนี้นำไปใช้

 • คุณไม่สามารถป้อนค่าในเขตข้อมูล Foreign Key ของตารางที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางหลัก  การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง

 • คุณไม่สามารถลบระเบียนออกจากตารางหลักได้ถ้ามีระเบียนที่ตรงกันอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลบระเบียนพนักงานจากตารางพนักงานได้ถ้ามีใบสั่งซื้อที่มอบหมายให้กับพนักงานคนดังกล่าวในตารางใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเลือกที่จะลบระเบียนหลัก และ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการหนึ่งครั้งด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคีย์หลักในตารางหลักได้ถ้าการทำเช่นนี้จะทำให้เกิดระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อได้ ถ้ามีรายการบรรทัดที่กำหนดให้กับใบสั่งซื้อที่อยู่ในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเลือกที่จะปรับปรุงระเบียนหลัก และ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการหนึ่งครั้งด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย 'ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด'

  หมายเหตุ: ถ้าคุณประสบความยุ่งยากในการเปิดใช้งาน Referential Integrity ให้สังเกตว่าเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องการบังคับให้มี Referential Integrity ดังนี้

  • เขตข้อมูลร่วมจากตารางหลักจะต้องเป็นคีย์หลักหรือมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน

  • เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อคือเขตข้อมูล AutoNumber สามารถเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล Number ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล เป็น Long Integer

  • ตารางทั้งสองจะต้องมีอยู่ในฐานข้อมูล Access เดียวกัน คุณจะไม่สามารถบังคับให้มี Referential Integrity กับตารางที่เชื่อมโยงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าตารางแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Access คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลดังกล่าวในที่ซึ่งได้จัดเก็บไว้แล้วเปิดใช้งาน Referential Integrity ในฐานข้อมูลนั้นได้

การตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณอาจประสบกับสถานการณ์ที่คุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าที่ถูกต้องบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ในกรณีดังกล่าว คุณจำเป็นต้องให้ Access ปรับปรุงแถวทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติเป็นการดำเนินการเดียว วิธีดังกล่าวการปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเพื่อที่ฐานข้อมูลของคุณไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน มีแถวจำนวนหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงและมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการปรับปรุง Access จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการสนับสนุนตัวเลือก 'ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือก 'ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' จากนั้นคุณจะปรับปรุงคีย์หลัก Access จะปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

คุณอาจยังจำเป็นต้องลบแถวและระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ตัวอย่างเช่น ระเบียนผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าว ด้วยเหตุผลนี้ Access จะสนับสนุนตัวเลือก 'ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Access จะลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักเมื่อคุณลบระเบียนที่มีคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

การเปิดหรือปิดการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและ/หรือการลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล database.

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  รูป Ribbon ของ Access

  แท็บเอกสารความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดแท็บเอกสารความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏ ให้คลิก ปิด

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อน ให้ดูบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง

 5. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 6. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 8. เลือก ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือให้เลือกทั้งสองตัวเลือก

 9. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคีย์หลักคือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล AutoNumber การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูล AutoNumber ได้

ด้านบนของหน้า

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

เมื่อต้องการเอาความสัมพันธ์ของตารางออก คุณจะต้องลบเส้นของความสัมพันธ์ในแท็บเอกสาร 'ความสัมพันธ์' วางเคอร์เซอร์อย่างระมัดระวังเพื่อที่ให้ชี้ไปที่เส้นของความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่เส้น เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก ในขณะที่เส้นของความสัมพันธ์ถูกเลือกอยู่ ให้กด DELETE ให้สังเกตว่าเมื่อคุณเอาความสัมพันธ์ออก คุณยังจะเอาการสนับสนุน Referential Integrity ของความสัมพันธ์ดังกล่าวออกด้วยเช่นกัน ถ้าการสนับสนุนเปิดใช้งานอยู่ ผลลัพธ์คือ Access จะไม่ป้องกันการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติอีกต่อไป

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล database.

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  รูป Ribbon ของ Access

  แท็บเอกสารความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดแท็บเอกสารความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏ ให้คลิก ปิด

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อน ให้ดูบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง

 5. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 6. กดแป้น DELETE

  หรือ

  คลิกขวาแล้วคลิก DELETE

 7. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความการยืนยันนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: ถ้ากำลังมีการใช้ตารางใดที่ใช้งานในความสัมพันธ์ของตาราง ซึ่งอาจจะเป็นโดยบุคคลอื่นหรือโดยกระบวนการอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ เช่น ฟอร์ม  คุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณจะต้องปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งใช้ตารางเหล่านี้ก่อนที่จะลองย้ายความสัมพันธ์ออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×