การสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ความสัมพันธ์ช่วยให้คุณรวมข้อมูลจากสองตารางที่ต่างกันเข้าด้วยกันได้ แต่ละความสัมพันธ์จะประกอบด้วยเขตข้อมูลต่างๆ ในสองตารางซึ่งมีข้อมูลเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเขตข้อมูล ProductID ในตาราง Products และในตาราง OrderDetails แต่ละระเบียนในตาราง OrderDetails จะมี ProductID ที่สอดคล้องกับระเบียนในตาราง Products ซึ่งมี ProductID ที่เหมือนกัน

เมื่อคุณใช้ตารางที่สัมพันธ์กันในแบบสอบถาม ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ Access สามารถกำหนดได้ว่าระเบียนใดบ้างจากแต่ละตารางที่จะรวมอยู่ในชุดผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย โดยจะรักษาข้อมูลที่ถูกลบให้มีข้อมูลที่ตรงกันอยู่เสมอ

บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการสร้าง แก้ไข และลบความสัมพันธ์ และยังอธิบายถึงวิธีการบังคับให้มี Referential Integrity เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง วิธีตั้งค่าชนิดการรวมเพื่อกำหนดว่ามีระเบียนใดบ้างจากความสัมพันธ์แต่ละด้านที่จะถูกรวมลงในผลลัพธ์แบบสอบถาม และวิธีการตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพื่อทำให้การอ้างอิงตรงกัน

In this article

ภาพรวม

สร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างความสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูล

การสร้างหรือแก้ไขความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ

การแก้ไขความสัมพันธ์

บังคับให้มี Referential Integrity

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

ภาพโดยรวม

ในฐานข้อมูล Access ทั่วไป คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • ในหน้าต่างความสัมพันธ์ ให้เพิ่มตารางที่คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ แล้วลากเขตข้อมูลที่ใช้สร้างความสัมพันธ์จากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่ง

 • ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังแผ่นข้อมูลตาราง

เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เขตข้อมูลร่วมไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แม้ว่าบ่อยครั้งเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนั้นจะเป็นชื่อเดียวกันก็ตาม เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักเป็นเขตข้อมูล AutoNumber เขตข้อมูล Foreign Key สามารถเป็นเขตข้อมูล Number ได้เช่นกันถ้าคุณสมบัติ FieldSize ของเขตข้อมูลทั้งสองเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่เขตข้อมูล AutoNumber กับเขตข้อมูล Number ได้เมื่อคุณสมบัติ FieldSize ของเขตข้อมูลทั้งสองคือ Long Integer เมื่อเขตข้อมูลร่วมเป็นเขตข้อมูล Number เขตข้อมูลทั้งสองนี้ต้องมีการตั้งค่าคุณสมบัติ FieldSize ให้เหมือนกัน

ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งสำคัญ: ทั้งนี้หน้าต่าง ความสัมพันธ์ จะไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลบนเว็บ

ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาและความสัมพันธ์ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตารางใดตารางหนึ่ง และเขตข้อมูลใหม่ดังกล่าวจะดึงค่าโดยการค้นหาในตารางที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่สัมพันธ์ แล้วเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาอีกครั้งเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ปรากฏ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงตารางและแบบสอบถามทั้งหมดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง เมื่อต้องการดูเฉพาะแบบสอบถาม ให้คลิก แบบสอบถาม เมื่อต้องการดูทั้งสองอย่าง ให้คลิก ทั้งสอง

 3. เลือกตารางหรือแบบสอบถามอย่างน้อยหนึ่งรายการ จากนั้นคลิก เพิ่ม เมื่อคุณเพิ่มตารางและแบบสอบถามไปยังแท็บเอกสารความสัมพันธ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิด

 4. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลร่วม (Foreign Key) ในตารางอื่นๆ เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกแต่ละเขตข้อมูล จากนั้นจึงลากเขตข้อมูลเหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ตรวจสอบว่าชื่อเขตข้อมูลที่แสดงให้เห็นนั้นเป็นเขตข้อมูลร่วมสำหรับความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล และเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมจากรายการ

  เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Referential Integrity ให้ดูที่ส่วน การบังคับให้มี Referential Integrity

 6. คลิก สร้าง

  Access จะสร้างเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว เส้นนั้นจะปรากฏหนาขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาที่ด้านหนึ่งของเส้นความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏบนส่วนหนาที่อีกด้านหนึ่งของเส้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

ลากเขตข้อมูลจากตารางไปยังเขตข้อมูลที่ตรงกันในอีกตาราง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง    เขตข้อมูลทั่วไป (คีย์หลักโดยทั่วไปและเขตข้อมูล foreign key) ทั้งสองต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความ ว่า คุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรถูกตั้งค่าเป็นใช่(ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าเขตข้อมูลทั้งสองมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง

 • เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้านเดียว (โดยปกติคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความ ว่า คุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลนี้ควรถูกตั้งค่าเป็นใช่(ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลบนด้านจำนวนมากควรไม่มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน มีดัชนี แต่จะต้องอนุญาตให้มีข้อมูลที่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความ ว่า ควรตั้งค่าคุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลนี้ไม่มีหรือใช่ (ค่าซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน และอื่น ๆ ไม่ได้ Access สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ ซึ่งเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล โดยบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในตารางที่เกี่ยวข้อง และยังแสดงเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในตารางอื่นในฐานข้อมูลอีกด้วย

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่น" (ที่ไม่สัมพันธ์กัน) จากนั้นดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการค้นหาจนเสร็จสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ใหม่แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูลไปไว้ ตามค่าเริ่มต้นนั้น ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดย Access จะไม่มีการบังคับให้มี Referential Integrity เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity คุณจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน การแก้ไขความสัมพันธ์ของตาราง

เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตาราง

เปิดบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • กด ALT+F8 บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงให้เห็นตารางอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ โดยจัดกลุ่มเป็นประเภทไว้ เมื่อคุณทำงานกับตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะแสดงเขตข้อมูลให้เห็น 2 ประเภท ภายในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ได้แก่ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน และเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น โดยประเภทแรกจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับตารางที่คุณกำลังทำงานอยู่ด้วยในปัจจุบัน ส่วนประเภทที่สองจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่ตารางของคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์อยู่

ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากชื่อตาราง คุณจะเห็นรายการของเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตารางนั้น เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลให้กับตารางของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. เมื่อตารางเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ให้กด ALT+F8 บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อตารางเพื่อแสดงรายการของเขตข้อมูลในตารางนั้น

 3. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏขึ้น ให้วางเขตข้อมูลลงในตำแหน่งที่ต้องการ

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา จนเสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่น" (ที่ไม่สัมพันธ์กัน) และดำเนินการตัวช่วยสร้างการค้นหาจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ความสัมพันธ์ใหม่แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางใน รายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูลไปไว้ ตามค่าเริ่มต้นนั้น ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดย Access จะไม่มีการบังคับให้มี Referential Integrity เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity คุณจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน การแก้ไขความสัมพันธ์ของตาราง

ด้านบนของหน้า

การสร้างหรือแก้ไขความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ

เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา ทั้งนี้ หน้าต่างความสัมพันธ์ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณสามารถใช้เขตข้อมูลในตารางหนึ่งเป็นแหล่งที่มาของค่าในเขตข้อมูลที่สัมพันธ์ในอีกตารางหนึ่งได้

หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่คุณใช้เป็นแหล่งที่มาของค่าจะต้องมีอยู่ก่อนแล้ว คุณจึงจะสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาได้

สร้างความสัมพันธ์โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

 1. เปิดตารางที่ต้องการให้รับค่าจากตารางอื่น

 2. ทางด้านขวาของเขตข้อมูลสุดท้าย ให้คลิกที่ คลิกเพื่อเพิ่ม แล้วคลิก การค้นหาและความสัมพันธ์

  คุณอาจต้องเลื่อนไปตามแนวนอนจึงจะเห็น คลิกเพื่อเพิ่ม

 3. ในหน้าจอแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้เลือก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางอื่น จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. เลือกตารางที่มีค่าของแหล่งที่มา แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลที่มีค่าของแหล่งที่มา จากนั้นคลิก ถัดไป

 6. คุณอาจเลือกระบุลำดับการจัดเรียงให้กับเขตข้อมูลการค้นหาได้ คลิก ถัดไป

 7. คุณอาจเลือกปรับความกว้างของเขตข้อมูลการค้นหาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กรณีที่ค่ามีความยาว คลิก ถัดไป

 8. ใส่ชื่อของเขตข้อมูลใหม่ ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจได้ว่าค่าในสองตารางนั้นตรงกันเสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง – ตัวเลือกนี้หมายความว่าถ้าคุณลบระเบียนจากตารางหนึ่ง ระเบียนที่เกี่ยวข้องในอีกตารางหนึ่งจะถูกลบออกด้วย

  • ลบแบบจำกัด – ตัวเลือกนี้หมายความว่าถ้าคุณพยายามที่จะลบระเบียนจากตารางหนึ่งแต่มีระเบียนที่เกี่ยวข้องอยู่ในอีกตารางหนึ่ง คุณจะไม่สามารถดำเนินการลบได้

   หมายเหตุ:  อย่าเลือก อนุญาตให้มีหลายค่า ในตัวช่วยสร้างการค้นหา เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ

 1. เปิดตารางที่ต้องการให้รับค่าจากอีกตารางหนึ่ง

 2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการให้รับค่าจากอีกตารางหนึ่ง

 3. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้ได้

  • เขตข้อมูลที่เป็นแหล่งที่มาของค่า

  • ลำดับการจัดเรียงของค่า

  • ความกว้างของเขตข้อมูลและการซ่อนหรือแสดงคอลัมน์หลัก

  • ป้ายชื่อของเขตข้อมูลการค้นหา

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  • ถ้าเปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การลบข้อมูลจะเป็นแบบลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือลบแบบจำกัด

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขความสัมพันธ์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้ด้วยการเลือกความสัมพันธ์ในหน้าต่างความสัมพันธ์แล้วทำการแก้ไข

 1. วางเคอร์เซอร์อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ชี้ไปที่เส้นของความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าวเพื่อเลือก

  เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. หลังจากที่เลือกเส้นของความสัมพันธ์ ให้คลิกสองครั้งที่เส้นดังกล่าว

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขความสัมพันธ์

กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

เปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

  ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นมา ให้คลิก ปิด กล่องโต้ตอบนั้น

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางได้ และยังทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางหรือแบบสอบถามได้ทั้งสองด้านของความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลต่างๆ ทั้งสองด้าน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชนิดการรวม หรือบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการรวมและวิธีการตั้งค่า ให้ดูในส่วน ตั้งค่าชนิดการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ให้ดูส่วน บังคับให้มี Referential Integrity

ตั้งค่าชนิดการรวม

เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะให้ข้อมูลการออกแบบแบบสอบถามของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง และจากนั้นคุณสร้างแบบสอบถามที่ใช้สองตารางนั้น Access จะเลือกเขตข้อมูลที่ตรงกันโดยอัตโนมัติโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ระบุในความสัมพันธ์เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นแรกเริ่มเหล่านี้ในแบบสอบถามของคุณได้ แต่ค่าต่างๆ ที่ได้รับจากความสัมพันธ์มักจะเป็นค่าที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง เนื่องจากการทำให้ตรงกันและการรวบรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางเป็นสิ่งที่คุณจะทำอยู่บ่อยครั้งในฐานข้อมูลอย่างง่ายส่วนใหญ่ การตั้งค่าเริ่มต้นตามการสร้างความสัมพันธ์จะช่วยประหยัดเวลาทำงานและเป็นประโยชน์ได้มาก

แบบสอบถามแบบหลายตารางจะรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางด้วยการทำให้ค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลร่วมตรงกัน การดำเนินการที่ทำให้ตรงกันและการรวมนี้เรียกว่าการรวม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการแสดงใบสั่งซื้อของลูกค้า คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อบนเขตข้อมูลรหัสลูกค้าได้ ผลลัพธ์แบบสอบถามจะมีข้อมูลลูกค้าและข้อมูลใบสั่งซื้อเฉพาะแถวที่พบว่าตรงกับข้อมูลที่สอดคล้องกันเท่านั้น

ค่าใดค่าหนึ่งที่คุณสามารถระบุให้กับแต่ละความสัมพันธ์คือชนิดการรวม ชนิดการรวมจะบอก Access ให้รู้ว่ามีระเบียนใดบ้างที่รวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น ให้ลองพิจารณาแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อไว้บนเขตข้อมูลร่วมที่แสดงรหัสลูกค้า การใช้ชนิดการรวมที่เป็นค่าเริ่มต้น (เรียกว่าการรวมภายใน) จะทำให้แบบสอบถามส่งกลับเฉพาะแถวลูกค้าและแถวใบสั่งซื้อที่เขตข้อมูลร่วม (หรือที่เรียกว่าเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวม) มีค่าเท่ากัน

อย่างไรก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการรวมเอาลูกค้าทั้งหมดมาด้วย  แม้ว่าจะเป็นลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อใดๆ ก็ตาม วิธีการทำให้สำเร็จได้คือ คุณจะต้องเปลี่ยนชนิดการรวมจาก การรวมภายใน ไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า การรวมภายนอกด้านซ้าย การรวมภายนอกด้านซ้ายจะส่งกลับแถวทั้งหมดในตารางทางด้านซ้ายของความสัมพันธ์และเฉพาะแถวที่ตรงกันในตารางด้านขวาเท่านั้น ส่วนการรวมภายนอกด้านขวาจะส่งกลับแถวทั้งหมดในด้านขวาและเฉพาะแถวที่ตรงกันทางด้านซ้ายเท่านั้น

ในกรณีนี้ "ซ้าย" และ "ขวา" หมายถึงตำแหน่งของตารางในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ไม่ใช่บนหน้าต่างความสัมพันธ์

คุณควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คุณจะต้องการบ่อยที่สุดจากแบบสอบถามที่รวมตารางในความสัมพันธ์นี้ จากนั้นตั้งค่าชนิดการรวมให้สอดคล้องกัน

ตั้งค่าชนิดการรวม

 1. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ให้คลิก ชนิดการรวม

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ตารางต่อไปนี้ (โดยใช้ตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ) จะแสดงทางเลือกสามทางที่แสดงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ชนิดของการรวมที่ใช้ และแถวทั้งหมดหรือแถวที่ตรงกันจะถูกส่งกลับให้กับแต่ละตารางหรือไม่

ตัวเลือก

การรวมเชิงสัมพันธ์

ตารางด้านซ้าย

ตารางด้านขวา

1. รวมเฉพาะแถว (row) ซึ่งเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมจากทั้งสองตารางต้องมีค่าเท่ากันเท่านั้น

การรวมภายใน

แถวที่ตรงกัน

แถวที่ตรงกัน

2. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ลูกค้า' และเฉพาะระเบียนจาก 'ใบสั่งซื้อ' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านซ้าย

แถวทั้งหมด

แถวที่ตรงกัน

3. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ใบสั่งซื้อ' และเฉพาะระเบียนจาก 'ลูกค้า' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านขวา

แถวที่ตรงกัน

แถวทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 2 หรือตัวเลือก 3 จะมีลูกศรแสดงให้เห็นบนเส้นของความสัมพันธ์ ลูกศรนี้จะชี้ไปที่ด้านของความสัมพันธ์ที่แสดงเฉพาะแถวที่ตรงกันเท่านั้น

ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

 3. ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 4. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 5. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 6. คลิกชนิดรวม.

 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ให้คลิกตัวเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  1. กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 8. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

บังคับให้มี Referential Integrity

วัตถุประสงค์ของการใช้ Referential Integrity คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง และเพื่อไม่ให้มีระเบียนใดๆ ที่อ้างอิงกับระเบียนอื่นที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป คุณสามารถบังคับให้มี Referential Integrity ได้ด้วยการเปิดใช้งาน Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตาราง เมื่อมีการบังคับให้มี Referential Integrity แล้ว Access จะปฏิเสธการดำเนินการที่อาจละเมิด Referential integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าว นั่นหมายความว่า Access จะปฏิเสธทั้งการปรับปรุงที่เปลี่ยนเป้าหมายของการอ้างอิง และการลบที่เอาเป้าหมายของการอ้างอิงนั้นออก เมื่อต้องการให้ Access เผยแพร่การปรับปรุงและการลบการอ้างอิงเพื่อให้แถวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกัน ให้ที่ดูส่วน ตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

เปิดหรือปิดใช้งาน Referential Integrity

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

 5. เลือกหรือลบเครื่องหมายจาก บังคับให้มี Referential Integrity

 6. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณบังคับให้มี Referential Integrity กฎต่อไปนี้จะมีผลใช้งาน

 • คุณไม่สามารถป้อนค่าในเขตข้อมูล Foreign Key ของตารางที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางหลัก การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง

 • คุณไม่สามารถลบระเบียนออกจากตารางหลักได้ถ้ามีระเบียนที่ตรงกันอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลบระเบียนพนักงานจากตารางพนักงานได้ถ้ามีใบสั่งซื้อที่มอบหมายให้กับพนักงานคนดังกล่าวในตารางใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะลบระเบียนหลัก และ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการเพียงครั้งเดียวด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าของคีย์หลักในตารางหลักถ้าลงมือทำจึงจะสร้างระเบียนสุดท้ายของย่อหน้า ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อถ้ามีรายการที่กำหนดให้กับลำดับในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ เลือกที่จะอัปเดแบบระเบียนหลักและระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคราวเดียว ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณประสบความยุ่งยากในการเปิดใช้งาน Referential Integrity ให้สังเกตว่าเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องการบังคับให้มี Referential Integrity ดังนี้

  • เขตข้อมูลร่วมจากตารางหลักจะต้องเป็นคีย์หลักหรือมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน

  • เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อคือเขตข้อมูล AutoNumber สามารถเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล Number ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล เป็น Long Integer ได้

  • ซึ่งตารางทั้งสองจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล Access เดียวกัน โดยคุณจะไม่สามารถบังคับให้มี Referential Integrity กับตารางที่เชื่อมโยงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าตารางแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Access คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลดังกล่าวและเปิดใช้งาน Referential Integrity ในฐานข้อมูลนั้นได้

ตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณอาจเจอกับสถานการณ์ที่คุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ในกรณีนี้ คุณต้องให้ Access อัปเดตแถวทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติในการดำเนินการเดียว ด้วยวิธีนี้จะทำให้การอัปเดตมีความสมบูรณ์เต็มทำให้ฐานข้อมูลของคุณไม่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สอดคล้องกัน  ที่บางแถวมีการอัปเดตแต่บางแถวไม่ได้รับการอัปเดตด้วย Access จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ด้วยการสนับสนุนตัวเลือก อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือก อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นคุณได้อัปเดตคีย์หลัก Access จะอัปเดตเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องการที่จะลบแถวและระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมด  ตัวอย่างเช่น ระเบียนผู้ขนส่งสินค้ากับใบสั่งซื้อทั้งหมดที่สัมพันธ์กับผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ Access ได้สนับสนุนตัวเลือก ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Access จะลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลบระเบียนที่มีคีย์หลัก

เปิดหรือปิดการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและ/หรือการลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 6. เลือก ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือเลือกทั้งสองตัวเลือก

 7. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคีย์หลักคือเขตข้อมูล AutoNumber การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูล AutoNumber ได้

ด้านบนของหน้า

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเอาความสัมพันธ์ออก คุณยังได้เอาการสนับสนุน Referential Integrity ของความสัมพันธ์ดังกล่าวออกด้วย ถ้ามีการเปิดใช้งานการสนับสนุนนั้นอยู่ ด้วยเหตุนี้ Access จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติได้อีกต่อไป

เมื่อต้องการเอาความสัมพันธ์ของตารางออก คุณต้องลบเส้นของความสัมพันธ์ในบานหน้าต่างความสัมพันธ์ ให้วางเคอร์เซอร์ชี้ไปที่เส้นของความสัมพันธ์ แล้วคลิกที่เส้นดังกล่าว เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก ในขณะที่เส้นของความสัมพันธ์ถูกเลือกอยู่ ให้กด DELETE

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. กดแป้น DELETE

 5. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความการยืนยันนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ:  ถ้ากำลังมีการใช้ตารางใดตารางหนึ่งเกี่ยวข้องกับความสำคัญของตาราง  ซึ่งอาจจะเป็นโดยบุคคลอื่นหรือโดยกระบวนการอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ เช่น ฟอร์ม คุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณจะต้องปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งใช้งานตารางเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถเอาความสัมพันธ์นั้นออกได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×