ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การสร้างไดอะแกรมเวนน์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงไดอะแกรมเวนน์ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word ไดอะแกรมเวนน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือแนวคิดที่แตกต่างกันหลายรายการ

ภาพรวมของไดอะแกรมเวนน์

ไดอะแกรมเวนน์ใช้วงกลมที่ซ้อนทับกันเพื่อแสดงความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ความคิด ประเภท หรือกลุ่มต่างๆ ความเหมือนระหว่างกลุ่มถูกแสดงในส่วนที่ซ้อนทับของวงกลม ขณะที่ความแตกต่างถูกแสดงในส่วนที่ไม่ซ้อนทับของวงกลม

ไดอะแกรมเวนน์

1 กลุ่มขนาดใหญ่แต่ละกลุ่มจะถูกแทนที่ด้วยหนึ่งในวงกลม

2 พื้นที่ที่ซ้อนกันแต่ละพื้นที่แสดงถึงความเหมือนระหว่างกลุ่มใหญ่สองกลุ่มหรือกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่าที่เป็นของกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าสองกลุ่มนั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  SmartArt ในกลุ่มภาพประกอบ บนแท็บ แทรก

  ตัวอย่างของกลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2013

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ความสัมพันธ์ แล้วคลิกเค้าโครงไดอะแกรมเวนน์ (เช่น เวนน์พื้นฐาน) จากนั้นคลิก ตกลง

  เค้าโครงกราฟิก SmartArt

เพิ่มข้อความในวงกลมหลัก

 1. เลือกรูปร่างในกราฟิก SmartArt

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ (หรือเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ)

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

  • คลิกวงกลมในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่าง ข้อความ คุณสามารถเปิดขึ้นมาได้ด้วยการคลิกตัวควบคุมที่ด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt

  ตัวควบคุม บานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

คุณไม่สามารถเพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของไดอะแกรมเวนน์จากบานหน้าต่างข้อความ แต่คุณสามารถแทรกกล่องข้อความและวางตำแหน่งให้อยู่บนพื้นที่ที่ซ้อนกันนั้น

ใน Excel, Outlook และ Word:

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ

  • ใน Excel ให้คลิก กล่องข้อความ

  • ใน Outlook ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิก วาดกล่องข้อความ

  • ใน Word ให้คลิก กล่องข้อความ และที่ด้านล่างของแกลเลอรี ให้คลิก วาดกล่องข้อความ

 2. จากนั้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  • คลิกและลากในวงกลมที่ซ้อนทับกัน วาดกล่องข้อความให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องแล้วพิมพ์ข้อความ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังจากสีขาวเป็นสีของวงกลมที่ซ้อนทับกัน ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  • ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เติม เลือก ไม่เติม

  • เมื่อต้องการลบเส้นรอบๆ กล่องข้อความในขณะที่ยังคงเลือกกล่องข้อความนั้นอยู่ ให้คลิก เส้น ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเส้น

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรกากบาท ( ลูกศรสี่หัว ) ให้ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

   • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

ใน PowerPoint:

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. คลิกและลากในวงกลมที่ซ้อนทับกัน วาดกล่องข้อความให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกภายในกล่องแล้วพิมพ์ข้อความ

 1. คลิกวงกลมที่มีอยู่แล้วซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มวงกลมใหม่มากที่สุด

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกวงกลมหลังวงกลมที่เลือก ซึ่งจะเหลื่อมกับวงกลมที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกวงกลมหลังวงกลมที่เลือก ซึ่งจะเหลื่อมกับวงกลมที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มวงกลมในไดอะแกรมเวนน์ของคุณ ให้ทดลองเพิ่มรูปร่างไว้ก่อนหรือหลังวงกลมที่เลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการสำหรับวงกลมใหม่

 • เมื่อต้องการเพิ่มวงกลมจากบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกวงกลมที่มีอยู่ ย้ายตัวชี้ไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความบริเวณที่ต้องการเพิ่มวงกลม แล้วกด Enter

 • เมื่อต้องการลบวงกลมจากไดอะแกรมเวนน์ ให้คลิกที่วงกลมที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

 • เมื่อต้องการย้ายวงกลม ให้คลิกที่วงกลมนั้น แล้วลากวงกลมนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายวงกลมทีละน้อย กด CTRL ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

 1. คลิกขวาที่ไดอะแกรมเวนน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt เมื่อคุณชี้ไปที่ตัวเลือกเค้าโครง กราฟิก SmartArt ของคุณจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงตัวอย่างให้คุณเห็นว่า จะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรเมื่อใช้เค้าโครงนั้น การเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันเป็นลำดับ ให้คลิก เวนน์เชิงเส้น

   ไดอะแกรม เวนน์เชิงเส้น

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมด้วยการเน้นที่การเติบโตหรือลำดับ ให้คลิก เวนน์แบบเรียงซ้อน

   ไดอะแกรม เวนน์แบบเรียงซ้อน

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลัก ให้คลิก เวนน์แบบรัศมี

   เวนน์แบบรัศมี

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบและปรับแต่งกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนสีไดอะแกรมเวนน์ของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น การเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือ เอฟเฟ็กต์สามมิติได้

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จาก สีของธีม ไปใช้กับวงกลมในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 • ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ตัวเลือก เปลี่ยนสี ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตำแหน่งตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีนั้นๆ มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์เส้นของเส้นขอบของวงกลม

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาที่เส้นขอบของวงกลมที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ถ้าจำเป็น ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้น เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของวงกลมให้คลิกสี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์เส้นของเส้นขอบวงกลม ให้เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ เช่น ความโปร่งใสความกว้าง หรือ ชนิดเส้นประ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของวงกลมในไดอะแกรมเวนน์ของคุณ

คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของวงกลม แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เติม เลือก ไม่เติม

 3. คลิกสี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนเอกสาร ธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มความโปร่งใสของรูปร่างในไดอะแกรม ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อนนั้น คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ การหมุนสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับวงกลมในกราฟิก SmartArt ของคุณ เพื่อสร้างลักษณะหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์

คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 • ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม สไตล์ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือออกแบบ SmartArt

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เมื่อคุณวางตำแหน่งตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะเห็นได้ว่าสไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint 2013 หรือPowerPoint 2016 คุณสามารถเคลื่อนไหวไดอะแกรมเวนน์ของคุณเพื่อเน้นแต่ละวงกลมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ทำให้กราฟิก SmartArt เคลื่อนไหว

ดูเพิ่มเติม

การเลือกกราฟิก SmartArt

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt

การปรับปรุงสีรูปร่าง เส้นขอบรูปร่่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

เพิ่มรูปร่าง

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  กลุ่มรูปร่างบนแท็บแทรก

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ความสัมพันธ์ แล้วคลิกเค้าโครงไดอะแกรมเวนน์ (เช่น เวนน์พื้นฐาน) จากนั้นคลิก ตกลง

เพิ่มข้อความในวงกลมหลัก

 1. เลือกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArtบนแท็บออกแบบในกลุ่มสร้างกราฟิกให้คลิกบานหน้าต่างข้อความ
  กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt
  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ smartartหรือแท็บออกแบบให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 4. คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 5. คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

 6. คลิกวงกลมในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 7. ในบานหน้าต่างข้อความภายใต้พิมพ์ข้อความของคุณที่นี่ให้เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดบานหน้าต่างข้อความได้ด้วยการคลิกที่ตัวควบคุม

ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

คุณไม่สามารถเพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของไดอะแกรมเวนน์จากบานหน้าต่างข้อความ แต่คุณสามารถแทรกกล่องข้อความและวางตำแหน่งให้อยู่บนพื้นที่ที่ซ้อนกันนั้น

เมื่อต้องการแทรกกล่องข้อความให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. ลากเพื่อวาดกล่องข้อความ

 3. เลือกกล่องข้อความแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. วางตำแหน่งกล่องข้อความเหนือพื้นที่ที่ซ้อนกันของวงกลม

 1. คลิกที่กราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มวงกลมอื่น

 2. คลิกวงกลมที่มีอยู่แล้วซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มวงกลมใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกวงกลมหลังวงกลมที่เลือก ซึ่งจะเหลื่อมกับวงกลมที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกวงกลมหลังวงกลมที่เลือก ซึ่งจะเหลื่อมกับวงกลมที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มวงกลมในไดอะแกรมเวนน์ของคุณ ให้ทดลองเพิ่มรูปร่างไว้ก่อนหรือหลังวงกลมที่เลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการสำหรับวงกลมใหม่

 • เมื่อต้องการเพิ่มวงกลมจากบานหน้าต่างข้อความให้คลิกที่วงกลมที่มีอยู่แล้วย้ายตัวชี้ของคุณไปมาก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มวงกลมแล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบวงกลมจากไดอะแกรมเวนน์ของคุณให้คลิกที่วงกลมที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการย้ายวงกลม ให้คลิกที่วงกลมนั้น แล้วลากวงกลมนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายวงกลมทีละน้อย กด CTRL ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

 1. คลิกขวาที่ไดอะแกรมเวนน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกเปลี่ยนเค้าโครง

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกกราฟิก SmartArtให้คลิกความสัมพันธ์ในบานหน้าต่างด้านซ้ายและในบานหน้าต่างด้านขวาให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันเป็นลำดับ ให้คลิก เวนน์เชิงเส้น

   ไดอะแกรม เวนน์เชิงเส้น

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมด้วยการเน้นที่การเติบโตหรือลำดับ ให้คลิก เวนน์แบบเรียงซ้อน

   ไดอะแกรม เวนน์แบบเรียงซ้อน

  • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลัก ให้คลิก เวนน์แบบรัศมี

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ของคุณได้ด้วยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่มเค้าโครงบนแท็บออกแบบภายใต้เครื่องมือ SmartArt เมื่อคุณชี้ไปที่ตัวเลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt ของคุณจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงตัวอย่างลักษณะที่ปรากฏของเค้าโครงนั้น

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพของตัวออกแบบและภาษาโปแลนด์ให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็วคุณสามารถเปลี่ยนสีของไดอะแกรมเวนน์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นการเรืองแสงขอบนุ่มหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จาก สีของธีม ไปใช้กับวงกลมในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 1. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  กลุ่ม สไตล์ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตำแหน่งตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีนั้นๆ มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์เส้นของเส้นขอบของวงกลม

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาที่เส้นขอบของวงกลมที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่างให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของวงกลมให้คลิกสีเส้นในบานหน้าต่างด้านซ้ายในบานหน้าต่างสีบรรทัดให้คลิกสี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์เส้นของเส้นขอบของวงกลมให้คลิกสไตล์เส้นในบานหน้าต่างด้านซ้ายในบานหน้าต่างสไตล์เส้นแล้วเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของวงกลมในไดอะแกรมเวนน์ของคุณ

คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของวงกลม แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่างในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้คลิกเติมจากนั้นในบานหน้าต่างการเติมให้คลิกเติมแบบทึบ

 3. คลิกสี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนเอกสาร ธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มความโปร่งใสของรูปร่างในไดอะแกรม ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อนนั้น คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ การหมุนสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับวงกลมในกราฟิก SmartArt ของคุณ เพื่อสร้างลักษณะหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์

คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 1. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม สไตล์ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

 • เมื่อคุณวางตำแหน่งตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะเห็นได้ว่าสไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

ถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint 2010 คุณสามารถทำการเคลื่อนไหวไดอะแกรมเวนน์ของคุณให้เน้นแต่ละวงกลมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้กราฟิก SmartArt เคลื่อนไหวให้ดูที่การทำให้กราฟิก smartart ของคุณเคลื่อนไหว

 1. คลิเวนน์ไดอะแกรมที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวให้คลิกปุ่มเพิ่มเติมที่ ปุ่มเพิ่มเติม แล้วคลิกที่ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการทำให้แต่ละวงกลมในไดอะแกรมเวนน์ใส่ตามลำดับบนแท็บภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวให้คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์แล้วคลิกทีละรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกไดอะแกรมเวนน์ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่นภาพเคลื่อนไหวจะถูกคัดลอกด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

การเลือกกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×