ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

คุณสามารถสร้าง หน้าบันทึกย่อ เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอของคุณได้ คุณอาจต้องการพิมพ์และตรวจทานเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ

ความคิดเชิงอนุรักษ์... ใบไม้สีเขียว

อย่างไรก็ตาม ก่อนพิมพ์หน้าบันทึกย่อ ให้พิจารณาดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอแทน คุณสามารถดูบันทึกย่อของคุณเมื่อคุณส่งงานนำเสนอบนจอภาพที่สองเพื่อประหยัดกระดาษและหมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูบันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นการส่วนตัว ในขณะที่คุณนำเสนองานนำเสนอบนจอแสดงผลหลายจอ

ใช้ บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในมุมมองปกติเพื่อเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับสไลด์ของคุณ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

บานหน้าต่างบันทึกย่อ

รูปภาพ: บานหน้าต่างบันทึกย่อ (ในวงกลมสีแดง) ในมุมมองปกติ

คุณสามารถพิมพ์และจัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณเมื่อคุณทำงานในมุมมองปกติ แต่เมื่อต้องการดูลักษณะหน้าบันทึกย่อที่จะพิมพ์ของคุณ และเพื่อดูผลของการจัดรูปแบบ เช่น สีฟอนต์ข้อความทั้งหมด ให้สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนส่วนหัวและส่วนท้ายของบันทึกย่อของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

บันทึกย่อแต่ละหน้าแสดงรูปขนาดย่อของสไลด์ ร่วมกับบันทึกย่อที่มาพร้อมกับสไลด์ ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถตกแต่งบันทึกย่อด้วยแผนภูมิ รูปภาพ ตาราง หรือภาพประกอบอื่นๆ

หน้าบันทึกย่อใน PowerPoint

(ตัวเลขต่อไปนี้ตรงกับตัวเลขในรูปภาพ)

 1. หน้าบันทึกย่อรวมบันทึกย่อของคุณและแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ

 2. พิมพ์แต่ละภาพนิ่งบนหน้าบันทึกย่อของภาพนิ่ง

 3. บันทึกย่อของคุณกับสไลด์

 4. คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เช่น แผนภูมิหรือรูปภาพไปยังหน้าบันทึกย่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มบันทึกย่อ ให้คำนึงถึงรายการต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม และลบที่คุณทำบนหน้าบันทึกย่อนำไปใช้กับหน้าบันทึกย่อนั้นและข้อความบันทึกย่อในมุมมองปกติเท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการขยาย จัดตำแหน่ง หรือจัดรูปแบบพื้นที่รูปสไลด์หรือพื้นที่บันทึกย่อ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 • คุณไม่สามารถวาดหรือใส่รูปภาพในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ และวาด หรือเพิ่มรูปภาพ

 • รูปภาพและวัตถุที่คุณเพิ่มในมุมมองหน้าบันทึกย่อจะปรากฏบนหน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมาของคุณ แต่จะไม่อยู่บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้นมีรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในครึ่งบนของหน้าและส่วนที่มีขนาดเท่ากันสำหรับบันทึกย่อบนส่วนล่างของหน้า

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้น

ถ้าครึ่งหน้าไม่เพียงพอสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมบนหน้าบันทึกย่อเดียว:

 1. ในมุมมองปกติในบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและสไลด์ ให้คลิกแท็บสไลด์ จากนั้นคลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อ

  บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและสไลด์

 2. บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อของสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ ให้คลิกภาพนิ่ง จากนั้นกด DELETE

  • เมื่อต้องการลดขนาดของรูปขนาดย่อของสไลด์บนหน้าบันทึกย่อ ลากจุดจับการปรับขนาดบนรูปขนาดย่อของสไลด์

 4. บนขอบด้านบนของพื้นที่ที่สำรองไว้ของบันทึกย่อ ให้ลากจุดจับปรับขนาดเมื่อต้องการขยายพื้นที่ที่สำรองไว้ของบันทึกย่อไปยังช่วงของหน้าตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเพิ่มงานศิลป์ เช่น รูปร่างหรือรูปภาพ หรือต้องการจัดรูปแบบหน้าบันทึกย่อทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปลี่ยนต้นแบบบันทึกย่อ ตัวอย่าง เมื่อต้องการใส่โลโก้บริษัทหรือชิ้นส่วนของงานศิลป์บนหน้าบันทึกย่อทั้งหมด ให้เพิ่มงานศิลป์ลงในต้นแบบบันทึกย่อ หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์ของบันทึกย่อทั้งหมด ให้เปลี่ยนสไตล์บนต้นแบบบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะและตำแหน่งของพื้นที่สไลด์ พื้นที่บันทึกย่อ ส่วนหัว ส่วนท้าย หมายเลขหน้า และวัน

คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณพร้อมรูปขนาดย่อสไลด์เพื่อแจกให้ผู้ชมของคุณหรือเพื่อช่วยให้คุณเตรียมงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์รูปขนาดย่อของภาพนิ่งเดียวกับบันทึกย่อสำหรับแต่ละหน้าที่พิมพ์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อที่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. ทางด้านซ้ายของแท็บ ไฟล์ คลิก พิมพ์

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า แล้วภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 5. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การวางแนวในแนวตั้ง แล้วคลิก การวางแนวในแนวตั้ง หรือ การวางแนวในแนวนอน ในรายการ

 6. ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อและรูปขนาดย่อของภาพนิ่งของคุณเป็นสี ให้เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สี แล้วคลิก สี ในรายการ

 7. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อได้เพียงหน้าเดียวต่อหนึ่งหน้าที่พิมพ์เท่านั้น

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อโดยไม่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 2. เปิดแต่ละภาพนิ่งในมุมมองหน้าบันทึกย่อ เมื่อต้องการไปที่มุมมองหน้า​​บันทึกย่อ บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 3. ลบรูปขนาดย่อของสไลด์จากแต่ละหน้าบันทึกย่อ เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อของสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ ให้คลิกสไลด์ จากนั้นกด DELETE

 4. คลิกแท็บ ไฟล์

 5. ทางด้านซ้ายของแท็บ ไฟล์ คลิก พิมพ์

 6. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า แล้วภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 7. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การวางแนวในแนวตั้ง แล้วคลิก การวางแนวในแนวตั้ง หรือ การวางแนวในแนวนอน ในรายการ

 8. ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อและรูปขนาดย่อของภาพนิ่งของคุณเป็นสี ให้เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สี แล้วคลิก สี ในรายการ

 9. คลิก พิมพ์

ใช้ บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในมุมมองปกติเพื่อเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับสไลด์ของคุณ

สไลด์ในมุมมองปกติพร้อมกับบันทึกย่อของสไลด์ที่มีป้ายชื่อ

1. บานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ

คุณสามารถพิมพ์และจัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณเมื่อคุณทำงานในมุมมองปกติ แต่เมื่อต้องการดูลักษณะหน้าบันทึกย่อที่จะพิมพ์ของคุณ และเพื่อดูผลของการจัดรูปแบบ เช่น สีฟอนต์ข้อความทั้งหมด ให้สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนส่วนหัวและส่วนท้ายของบันทึกย่อของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

บันทึกย่อแต่ละหน้าแสดงรูปขนาดย่อของสไลด์ ร่วมกับบันทึกย่อที่มาพร้อมกับสไลด์ ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถตกแต่งบันทึกย่อด้วยแผนภูมิ รูปภาพ ตาราง หรือภาพประกอบอื่นๆ

หน้าบันทึกย่อใน PowerPoint

1. หน้าบันทึกย่อรวมบันทึกย่อของคุณและแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ

2. พิมพ์แต่ละภาพนิ่งบนหน้าบันทึกย่อของภาพนิ่ง

3. บันทึกย่อของคุณกับสไลด์

4. คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เช่น แผนภูมิหรือรูปภาพไปยังหน้าบันทึกย่อของคุณ

รูปภาพและวัตถุที่คุณเพิ่มในมุมมองหน้าบันทึกย่อจะปรากฏบนหน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมาของคุณ แต่จะไม่อยู่บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจ รูปภาพและวัตถุจะไม่ปรากฏเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ แม้ว่าจะปรากฏในบันทึกย่อ

การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม และลบที่คุณทำบนหน้าบันทึกย่อนำไปใช้กับหน้าบันทึกย่อนั้นและข้อความบันทึกย่อในมุมมองปกติเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการขยาย จัดตำแหน่ง หรือจัดรูปแบบพื้นที่รูปสไลด์หรือพื้นที่บันทึกย่อ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

คุณไม่สามารถวาดหรือใส่รูปภาพในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ และวาด หรือเพิ่มรูปภาพ

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้นมีรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในครึ่งบนของหน้าและส่วนที่มีขนาดเท่ากันสำหรับบันทึกย่อบนส่วนล่างของหน้า

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้น

ถ้าครึ่งหน้าไม่เพียงพอสำหรับบันทึกย่อของคุณ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อของคุณ:

 • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมบนหน้าบันทึกย่อเดียว ให้ทำดังนี้:

  1. ในมุมมองปกติในบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและสไลด์ บนแท็บสไลด์ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อ

  2. บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อของสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ ให้คลิกภาพนิ่ง จากนั้นกด Delete

   • เมื่อต้องการลดขนาดของรูปขนาดย่อของสไลด์บนหน้าบันทึกย่อ ลากจุดจับการปรับขนาดบนรูปขนาดย่อของสไลด์

  4. บนขอบด้านบนของพื้นที่ที่สำรองไว้ของบันทึกย่อ ให้ลากจุดจับปรับขนาดเมื่อต้องการขยายพื้นที่ที่สำรองไว้ของบันทึกย่อไปยังช่วงของหน้าตามที่คุณต้องการ

 • ถ้าคุณต้องการบันทึกย่อมากกว่าหนึ่งหน้า ให้ทำดังนี้:

  1. ในมุมมองปกติในหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าโครง และ สไลด์ บนแท็บ สไลด์ ให้คลิกพื้นที่ว่างท้ายสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อเพิ่มเติม
   เพิ่มสไลด์ที่ถูกซ่อน

  2. บนแท็บ Home ในกลุ่มสไลด์ ให้คลิกสไลด์ใหม่แล้วคลิกเค้าโครงแบบกำหนดเอง

  3. ในมุมมองปกติในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และ สไลด์ บนแท็บ สไลด์ คลิกขวาสไลด์ที่คุณเพิ่งเพิ่ม แล้วจึงคลิก ซ่อนสไลด์

   หมายเหตุ: 

   • ในแท็บ สไลด์ ไอคอนสไลด์ที่ซ่อน รูปไอคอน จะปรากฏขึ้นพร้อมกับหมายเลขสไลด์ภายใน ถัดจากรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่คุณซ่อน

   • ภาพนิ่งที่ซ่อนจะไม่ปรากฏในงานนำเสนอของคุณนอกจากคุณจะยกเลิกการซ่อนโดยการคลิกขวารูปขนาดย่อของภาพนิ่งอีกครั้ง แล้วคลิก ซ่อนสไลด์ อีกครั้ง

  4. บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

  5. บนหน้าบันทึกย่อ ให้คลิกภาพนิ่ง จากนั้นกด Delete

  6. ลากจุดจับการปรับขนาดบนเส้นขอบด้านบนของพื้นที่ที่สำรองไว้ของบันทึกย่อเพื่อให้ประกอบด้วยทั้งหน้า

   หมายเหตุ: หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลในบันทึกย่อสำหรับสไลด์ที่มองเห็นได้ คุณจะป็นต้องเปิดสไลด์ที่ซ่อนอยู่ใน หน้าบันทึกย่อ แล้วดูและพิมพ์บันทึกย่อของคุณต่อ

  7. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ที่ซ่อนอยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นหน้าบันทึกย่อเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6

เมื่อต้องการเพิ่มงานศิลป์ เช่น รูปร่างหรือรูปภาพ หรือต้องการจัดรูปแบบหน้าบันทึกย่อทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปลี่ยน ต้นแบบ บันทึกย่อ ตัวอย่าง เมื่อต้องการใส่โลโก้บริษัทหรือชิ้นส่วนของงานศิลป์บนหน้าบันทึกย่อทั้งหมดของคุณ ให้เพิ่มงานศิลป์ลงในต้นแบบบันทึกย่อ หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์ของบันทึกย่อทั้งหมด ให้เปลี่ยนสไตล์บนต้นแบบบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะและตำแหน่งของพื้นที่สไลด์ พื้นที่บันทึกย่อ ส่วนหัว ส่วนท้าย หมายเลขหน้า และวัน

ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจ บันทึกย่อของคุณจะแสดงโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะซ่อน ชื่อสไลด์กลายเป็นสารบัญในงานนำเสนอ และบันทึกย่อของสไลด์จะปรากฏใต้สไลด์ บันทึกย่อของคุณสามารถเติมเต็มบทบาทของผู้บรรยาย อธิบายเบื้องหลังให้กับผู้ชมของคุณ และรายละเอียดที่ผู้บรรยายจะระบุในระหว่างการนำเสนอสด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้บันทึกย่อของคุณแสดงบนเว็บเพจ คุณสามารถปิดบันทึกย่อก่อนที่จะบันทึกไฟล์เป็นเว็บเพจ

คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณพร้อมรูปขนาดย่อสไลด์เพื่อแจกให้ผู้ชมของคุณหรือเพื่อช่วยให้คุณเตรียมงานนำเสนอของคุณ เมื่อคุณพิมพ์ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถพิมพ์รูปขนาดย่อของสไลด์ได้เพียงรูปเดียวต่อหน้า

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อที่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกลูกศรใต้กล่อง สิ่งที่พิมพ์ จากนั้น คลิก หน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการระบุการวางแนวของหน้า ให้คลิกลูกศรภายใต้ วางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ส่วนหัวและส่วนท้าย

 6. คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อและรูปขนาดย่อของสไลด์เป็นสี ให้เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ภายใต้ พิมพ์ คลิก ตัวเลือก ชี้ไปยัง สี/ระดับสีเทา แล้วคลิก สี

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อโดยไม่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 2. เปิดแต่ละสไลด์ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 3. ลบรูปขนาดย่อของสไลด์จากแต่ละหน้าบันทึกย่อ

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 5. ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกลูกศรใต้กล่อง สิ่งที่พิมพ์ จากนั้น คลิก หน้าบันทึกย่อ

 6. เมื่อต้องการระบุการวางแนวของหน้า ให้คลิกลูกศรภายใต้ วางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 7. เมื่อต้องการตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ส่วนหัวและส่วนท้าย

 8. คลิก พิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×