การสร้างหรือแก้ไข Target Application ของ Secure Store

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการใช้ข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลจากแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลคู่ค้าใน SharePoint คุณสามารถใช้ Business Connectivity Services (BCS) พร้อมกับ Secure Store และคุณสามารถจัดการ BCS และ Secure Store ได้ในศูนย์การจัดการ SharePoint โดยตรง แหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้จะเรียกว่า Target Application ของ Secure Store หรือเรียกสั้นๆ ว่า Target Application

BCS ทำให้คุณสามารถตั้งการเชื่อมต่อกับ Target Application และ Secure Store ทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลประจำตัวที่แหล่งข้อมูลภายนอกต้องการ

ในบทความนี้

วิธีการทำงานของ Secure Store Service

การสร้าง Target Application

แก้ไขการตั้งค่าสำหรับ Target Application

กำหนดข้อมูลประจำตัวสำหรับ Target Application

วิธีการทำงานของ Secure Store Service

บริการ SharePoint นี้จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลแอปพลิเคชันธุรกิจภายนอกง่ายขึ้น เพื่อเข้าใจว่าเหตุใด Secure Store Service จึงมีประโยชน์ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้เข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายนอกอาจไม่เหมือนกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้เข้าถึง SharePoint Online เมื่อผู้ใช้เข้าถึงหน้า SharePoint Online ที่แสดงข้อมูลจากระบบข้อมูลภายนอก SharePoint ต้องทำการร้องขอแยกต่างหากเพื่อดึงข้อมูลจากระบบข้อมูลภายนอก โดยต้องทำกับข้อมูลประจำตัวที่ระบบข้อมูลภายนอกรู้จักเพื่อให้การร้องขอเนื้อหาประสบความสำเร็จ หลังจากนั้น SharePoint จึงจะสามารถแสดงข้อมูลจากระบบข้อมูลภายนอกบนหน้าได้ Secure Store Service เก็บข้อมูลประจำตัวของระบบข้อมูลภายนอกเพราะเหตุผลนี้

Secure Store Service ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการแมปเบื้องหลังระหว่างกลุ่มผู้ใช้ใน SharePoint กับผู้ใช้หนึ่งรายที่ระบบข้อมูลภายนอกรู้จัก เมื่อกำหนดค่า Secure Store Service ได้เหมาะสมแล้ว สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

 • ผู้ใช้จะรับรองความถูกต้องผ่าน Internet Information Services (เทคโนโลยีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยี SharePoint) ไปยัง SharePoint Online โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง

 • ภายใน SharePoint Online นั้น Secure Store Service จะใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกแมปซึ่งแอปพลิเคชันธุรกิจภายนอกรู้จักเพื่อแสดงข้อมูลภายนอกที่จำเป็นบนไซต์สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Secure Store Service ก็คือการไม่ต้องมีพร้อมท์การรับรองความถูกต้องสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้นำทางไปยังหน้า SharePoint Online ที่เข้าถึงระบบข้อมูลภายนอก Secure Store Service จะทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้และให้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกแมปกับข้อมูลภายนอกเมื่อเหมาะสม ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องแสดงพร้อมท์ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เจาะจงสำหรับแอปพลิเคชันภายนอกนั้น

ด้านบนของหน้า

การสร้าง Target Application

 1. ไปที่ SharePoint Online Administration Center

 2. ใน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก Secure Store

 3. ในกลุ่ม จัดการ Target Application บน Ribbon ให้คลิก ใหม่

สกรีนช็อตของหน้า SharePoint Online Administration Center สำหรับการกำหนดค่า Target Application ของ Secure Store

 1. ในส่วน การตั้งค่า Target Application ให้ใส่ค่าสำหรับเขตข้อมูลต่อไปนี้

 2. ID ของ target Application คุณอาจพบว่าเป็นประโยชน์มากมายเพื่อกำหนดชื่อที่สื่อความหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลพนักงาน คุณอาจใส่EmployeeTargetApp

 3. ชื่อที่ใช้แสดง เขตข้อมูลนี้ควรจะเป็นชื่อที่เข้าใจง่ายสำหรับแอปพลิเคชันเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ข้อมูลพนักงาน

 4. อีเมลติดต่อ ใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้เพื่อใช้ในกรณีที่พวกเขามีคำถาม

 5. ชนิดของ Target Application ตามค่าเริ่มต้น SharePoint Online จะใช้ชนิด การจำกัดกลุ่ม

 6. ในส่วนเขตข้อมูลข้อมูลประจำตัว ใส่ชื่อเขตข้อมูล และชนิดเขตข้อมูล ข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลในแอปพลิเคชันเป้าหมาย เขตข้อมูลเหล่านี้ตรวจสอบว่าคุณจะแมปข้อมูลประจำตัวใน Secure Store Service ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลข้อมูลประจำตัวรายการWindows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Windowsที่ มีการจับคู่เขตข้อมูลชนิด (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน), และระบุว่า รหัสผ่านถูกมาสก์

 7. ในส่วน ผู้ดูแลระบบ Target Application ให้ใส่รายชื่อของผู้ใช้ หรือใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาชื่อของกลุ่ม โดยส่วนนี้ปกติจะมีบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ SharePoint Online หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 8. ในส่วน สมาชิก ให้ใส่รายชื่อของผู้ใช้ หรือ กลุ่มของผู้ใช้ SharePoint Online ที่ต้องการเข้าถึง Target application หรือคุณสามารถใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาชื่อของกลุ่มที่ที่คุณต้องการแมปกับ Target Application

 9. คลิก ตกลง เพื่อยอมรับการกำหนดค่านี้และกลับไปยังหน้า Secure Storage Service Target Application ใหม่จะปรากฏขึ้นบนหน้า

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขการตั้งค่าสำหรับ Target Application

 1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ SharePoint Online

 2. เลือก Secure Store ในเปิดใช้ด่วน

 3. เลือก Target Application ที่มีอยู่จากรายการของ Target Application

 4. บน Ribbon ให้คลิก แก้ไข

หมายเหตุ: บางเขตข้อมูลบนหน้าแก้ไขจะไม่พร้อมใช้งาน องค์ประกอบเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังจากที่คุณสร้าง Target Application แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน ID ของ Target Application, ชนิดของ Target Application หรือ เขตข้อมูลข้อมูลประจำตัว

 1. ให้เลือกรายการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขเนื้อหา

  • ชื่อที่ใช้แสดง

  • อีเมลติดต่อ

  • ผู้ดูแลระบบ Target Application

  • สมาชิก

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดข้อมูลประจำตัวสำหรับ Target Application

 1. ไปที่ SharePoint Online Administration Center

 2. ในเปิดใช้ด่วน ให้คลิก Secure Store

 3. เลือกหนึ่ง Target Application จากรายการถ้าคุณสร้างไว้หลายรายการ

 4. ในกลุ่ม ข้อมูลประจำตัว บน Ribbon ให้คลิก ตั้งค่า ซึ่งจะเป็นการเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าข้อมูลประจำตัวสำหรับ Target Application ของ Secure Store (กลุ่ม) เมื่อคุณตั้งค่าข้อมูลประจำตัว คุณได้แมปกลุ่ม Target Application เข้ากับชุดของข้อมูลประจำตัวชุดเดียวสำหรับระบบข้อมูลภายนอก

  สกรีนช็อตกล่องโต้ตอบ "ตั้งค่าข้อมูลประจำตัวสำหรับ Target Application ของ Secure Store" คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่าข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าข้อมูลประจำตัวสำหรับ Target Application ของ Secure Store (กลุ่ม) ให้ใส่ค่าข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการ เขตข้อมูลข้อมูลประจำตัวที่คุณใส่จะนำไปใช้กับระบบข้อมูลภายนอก

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เขตข้อมูลเหล่านี้ระบุการแมป Secure Store สำหรับ Target Application ได้แก่ ชื่อ Target Application, ID ของ Target Application และ เจ้าของข้อมูลประจำตัว

  สิ่งสำคัญ: โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณใส่รหัสผ่าน ถ้าคุณใส่รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่เห็นข้อความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ และคุณจะยังสามารถดำเนินการการกำหนดค่าต่อได้ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในภายหลัง เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ BCS นอกจากนี้ ถ้ารหัสผ่านสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกมีการอัปเดต คุณต้องกลับมาที่หน้านี้เพื่ออัปเดตข้อมูลประจำตัวรหัสผ่านด้วยตนเอง

 6. เมื่อคุณใส่ค่าสำหรับเขตข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×