การสร้างนิพจน์เงื่อนไข (บูลีน)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีสร้างนิพจน์เงื่อนไข (หรือที่เรียกว่าบูลีน) นิพจน์เงื่อนไขจะประเมินว่าเป็น 'จริง' (True) หรือ 'เท็จ' (False) จากนั้นจะส่งกลับผลลัพธ์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันในนิพจน์เงื่อนไข คุณยังสามารถระบุแอคชันสำหรับค่าที่ตรงและไม่ตรงกับเงื่อนไขในนิพจน์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างนิพจน์ที่ค้นหาการขายทั้งหมดที่มีส่วนต่างของกำไรเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วระบุว่าตัวเลขเหล่านี้จะปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง หรือจะให้แทนที่ค่าด้วยข้อความ

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิพจน์เงื่อนไข

สร้างนิพจน์เงื่อนไข

ตัวอย่างของนิพจน์เงื่อนไข

ทำความเข้าใจกับนิพจน์เงื่อนไข

นิพจน์เงื่อนไขคือชนิดของนิพจน์ที่ทดสอบข้อมูลของคุณเพื่อดูว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ จากนั้นจะดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ได้ ตัวอย่างเช่น นิพจน์อาจหาค่าวันที่หลังจากวันที่เริ่มต้นที่ให้ไว้ จากนั้นแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามป้อนวันที่ก่อนหน้าวันที่เริ่มต้นที่กำหนด

นิพจน์เงื่อนไขจะมีรูปแบบเดียวกัน และใช้ไวยากรณ์พื้นฐานเดียวกันกับนิพจน์อื่นๆ และคุณสามารถใช้นิพจน์เงื่อนไขเหล่านี้ในวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้นิพจน์อื่นๆ

 • สำหรับเขตข้อมูลตาราง คุณเพิ่มนิพจน์ของคุณลงในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ ของเขตข้อมูล จากนั้น ผู้ใช้ต้องป้อนค่าลงในเขตข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขต่างๆ ในนิพจน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้นิพจน์ เช่น >=#1/1/2443# ในเขตข้อมูล 'วันที่/เวลา' ผู้ใช้จะต้องป้อนค่าที่เท่ากับหรือหลังจาก '1 มกราคม 2443'

 • สำหรับตัวควบคุมบนฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ของคุณไปยังControl แหล่งข้อมูลหรือกฎการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวควบคุม โดยปกติ คุณเพิ่มนิพจน์ตามเงื่อนไขไปคุณสมบัติกฎการตรวจสอบและคุณเพิ่มนิพจน์ที่คำนวณค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม ใช้ตัวอย่างเช่น> = #1/1/1900 #ในในValidaปฏิบัติกฎคุณสมบัติของตัวควบคุมป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใส่วันไม่ถูกต้อง ใช้นิพจน์เช่นdate ()ในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมแสดงวันปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

 • สำหรับแบบสอบถามต่างๆ คุณสามารถเพิ่มนิพจน์เงื่อนไขลงในเซลล์ว่างในแถว เขตข้อมูล หรือคุณสามารถใช้นิพจน์ในแถว เกณฑ์ ของแบบสอบถาม เมื่อคุณใช้นิพจน์ในแถว เขตข้อมูล ผลลัพธ์จะปรากฏเป็นคอลัมน์ในผลลัพธ์แบบสอบถาม เมื่อคุณใช้นิพจน์เป็นเงื่อนไขสำหรับเขตข้อมูลที่มีอยู่ นิพจน์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวกรองและจำกัดจำนวนระเบียนที่แบบสอบถามจะส่งกลับ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิพจน์นี้ในแถว เขตข้อมูล ของแบบสอบถามดังนี้ =IIf([วันที่สั่งซื้อ]<=#01/04/2546#,[วันที่สั่งซื้อ],"ใบสั่งซื้อที่ป้อนหลังจากวันที่ 1 เมษายน") นิพจน์ดังกล่าวระบุเงื่อนไขวันที่ (<=#01/04/2546#) เมื่อแบบสอบถามทำงาน แบบสอบถามจะแสดงค่าวันที่ทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์ และค่าวันที่ใดๆ ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์จะถูกแทนที่ด้วยข้อความ "ใบสั่งซื้อที่ป้อนหลังจากวันที่ 1 เมษายน" ขั้นตอนในส่วน เพิ่มนิพจน์ลงในแบบสอบถาม จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้นิพจน์นี้ในแบบสอบถาม

  ในทางตรงข้าม โดยใช้นิพจน์นี้ในเขตข้อมูลเกณฑ์ ของคิวรีส่งกลับเฉพาะระเบียนที่ มีวันที่ตรงกับเกณฑ์:สิ่งที่ใกล้เคียงระหว่าง #04/01/2003 # AND #05/15/2003 #

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการใช้นิพจน์ โปรดดูบทความ สร้างนิพจน์

ด้านบนสุดของหน้า

สร้างนิพจน์เงื่อนไข

ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มนิพจน์เงื่อนไขลงในตาราง ตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน และแบบสอบถาม ขั้นตอนแต่ละชุดจะใช้นิพจน์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการทดสอบค่าในเขตข้อมูล 'วันที่/เวลา' แล้วดำเนินการ โดยขึ้นอยู่กับว่าค่าวันที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุหรือไม่

เพิ่มนิพจน์ลงในเขตข้อมูลตาราง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้คลิกที่เขตข้อมูล Date/Time

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ แล้วพิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้

  >=#01/01/2443#

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบวันที่แบบสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้รูปแบบวันที่ของประเทศ/ภูมิภาคหรือระบบภาษาของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องกำกับค่าวันที่ด้วยเครื่องหมายเลขที่ (#) ดังตัวอย่าง

 4. คลิกคอลัมน์ที่อยู่ถัดจาก ข้อความตรวจสอบ แล้วพิมพ์สตริงข้อความดังนี้

  วันที่ต้องอยู่หลังวันที่ 1 มกราคม 2443

  คุณสามารถใช้รูปแบบวันที่ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยเช่นกัน

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของคุณแล้วสลับไปที่มุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่แท็บเอกสารของตาราง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล บนเมนูทางลัด

 6. พิมพ์ค่าวันที่ในเขตข้อมูล Date/Time ก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2443 แล้ว Access จะแสดงข้อความที่ระบุในกล่องคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ และคุณไม่สามารถออกจากเขตข้อมูลได้ ยกเว้นคุณได้ป้อนค่าที่นิพจน์ของคุณประเมินว่าเป็นจริง

เพิ่มนิพจน์ลงในตัวควบคุม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่ผูกอยู่กับเขตข้อมูล Date/Time แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

  แผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมจะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ ข้อมูล หรือบนแท็บ ทั้งหมด ให้คลิกช่องที่อยู่ถัดจาก กฎการตรวจสอบ แล้วพิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้

  >=#01/01/2443#

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบวันที่แบบสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้รูปแบบวันที่ของประเทศ/ภูมิภาคหรือระบบภาษาของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องกำกับค่าวันที่ด้วยเครื่องหมายเลขที่ (#) ดังตัวอย่าง

 4. คลิกคอลัมน์ที่อยู่ถัดจาก ข้อความตรวจสอบ แล้วพิมพ์สตริงข้อความดังนี้

  วันที่ต้องอยู่หลังวันที่ 1 มกราคม 2443

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วสลับกลับไปที่มุมมองฟอร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่แท็บเอกสารของฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองฟอร์ม บนเมนูทางลัด

เพิ่มนิพจน์ลงในแบบสอบถาม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาแบบสอบถามที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกเซลล์ว่างในแถว เขตข้อมูล ของตารางออกแบบ แล้วพิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้

  = IIf ([Field_Name] < =##04/01/2003, [Field_Name], "วันหลังเมษายน 2003 1")

  ขณะที่คุณพิมพ์นิพจน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณแทนทั้งสองอินสแตนซ์ของ Field_Name ด้วยชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ ยัง ถ้าตารางของคุณไม่ประกอบด้วยวันที่ก่อน 1 เมษายน 2003 เปลี่ยนวันที่ในนิพจน์เพื่อทำงานกับข้อมูลของคุณ

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากนั้นคลิก เรียกใช้ เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

นิพจน์ที่ทำงานได้ดังนี้: อาร์กิวเมนต์แรก (= IIf ([Field_Name] < = #04 01/2003 #) ระบุเงื่อนไขที่ต้องตรงกับข้อมูลนั่นคือวันต้องการ หรือรุ่นที่เก่ากว่า 1 เมษายน 2003 อาร์กิวเมนต์สอง ([Field_Name]) ระบุสิ่งที่ผู้ใช้เห็นเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนั่นคือวันที่ในเขตข้อมูล อาร์กิวเมนต์ที่สาม ("วันหลังเมษายน 2003 1")) ข้อความที่ผู้ใช้เห็นเมื่อข้อมูลตรงกับเงื่อนไขระบุ

ในขณะที่คุณดำเนินการต่อไป โปรดจำไว้ว่าไม่ใช่นิพจน์เงื่อนไขทุกนิพจน์ที่จะใช้ฟังก์ชัน IIf ได้ นอกจากนี้ ให้จำด้วยว่าฟังก์ชัน IIf เป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ที่ต้องการอาร์กิวเมนต์ และไม่ใช่ต้องการนิพจน์เอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์และวิธีคุณสามารถใช้ ดูบทความสร้างนิพจน์

ด้านบนสุดของหน้า

ตัวอย่างของนิพจน์เงื่อนไข

นิพจน์ในตารางต่อไปนี้จะแสดงบางวิธีที่ใช้ในการคำนวณค่า 'จริง' และ 'เท็จ' นิพจน์เหล่านี้จะใช้ฟังก์ชัน IIf (Immediate If) เพื่อกำหนดว่าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเท็จ ให้ส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริง และส่งกลับค่าอื่นถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ

ให้ดูบทความ IIf Function สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นิพจน์

คำอธิบาย

=IIf([ยืนยัน] = "ใช่", "ใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว", "ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยัน")

แสดงข้อความ "ใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว" ถ้าค่าของเขตข้อมูลยืนยัน เป็น 'ใช่' มิฉะนั้น จะแสดงข้อความ "ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยัน"

=IIf(IsNull([ประเทศ/ภูมิภาค])," ", [ประเทศ/ภูมิภาค])

แสดงสตริงว่างถ้าค่าของเขตข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคเป็น Null มิฉะนั้น จะแสดงค่าของเขตข้อมูลประเทศ/ภูมิภาค

=IIf(IsNull([ภูมิภาค]),[เมือง]&" "& [รหัสไปรษณีย์], [เมือง]&" "&[ภูมิภาค]&" " &[รหัสไปรษณีย์])

แสดงค่าของเขตข้อมูลเมืองและรหัสไปรษณีย์ ถ้าค่าของเขตข้อมูลภูมิภาค เป็น Null มิฉะนั้น จะแสดงค่าของเขตข้อมูล เมือง ภูมิภาค และรหัสไปรษณีย์

=IIf(IsNull([วันที่กำหนดส่ง] - [วันที่ส่งสินค้า]), "ตรวจสอบวันที่หายไป", [วันที่กำหนดส่ง] - [วันที่ส่งสินค้า])

แสดงข้อความ "ตรวจสอบวันที่หายไป" ถ้าผลลัพธ์ของการดึงค่าของเขตข้อมูลจากวันที่ส่งสินค้า จากเขตข้อมูลวันที่กำหนดส่ง เป็น Null มิฉะนั้น จะแสดงความแตกต่างระหว่างค่าของเขตข้อมูลวันที่กำหนดส่งและเขตข้อมูลวันที่ส่งสินค้า

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×