การสร้างตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมจากการคำนวณในฐานข้อมูล Access เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายงานที่แสดงจำนวนของสินค้าที่ขายได้และราคาของแต่ละหน่วย คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความจากการคำนวณที่คูณเขตข้อมูลเหล่านั้นสองเพื่อแสดงผลรวมราคา คุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมของกล่องข้อความจากการคำนวณประกอบด้วยความนิพจน์ ที่คูณสองเขตข้อมูล (จำนวนรายการราคาต่อหน่วยเวลา) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างตัวควบคุมจากการคำนวณ

เปลี่ยนตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมจากการคำนวณ

เรียนรู้ว่าชนิดของตัวควบคุมสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ

สร้างตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ

กระบวนงานนี้จะช่วยคุณสร้างตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกเครื่องมือของชนิดตัวควบคุมที่คุณต้องการสร้าง

  รูป Ribbon ของ Access

  สำหรับรายการของชนิดตัวควบคุมที่สามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ ดูส่วนการเรียนรู้ว่าชนิดของตัวควบคุมสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ

 3. วางตัวชี้ในตำแหน่งที่คุณต้องการวางตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน จากนั้นคลิกบนฟอร์มหรือรายงานเพื่อแทรกตัวควบคุม

 4. ถ้าตัวช่วยสร้างตัวควบคุมเริ่มทำงาน ให้คลิก ยกเลิก เพื่อปิดตัวช่วยสร้าง

 5. เลือกตัวควบคุม กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ แล้ว พิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม เมื่อต้องการใช้ตัวสร้างนิพจน์ เพื่อสร้างนิพจน์ คลิ ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม

 6. สลับไปยังมุมมองฟอร์มหรือรายงาน และตรวจสอบว่าตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณนั้นทำงานได้ตามที่คุณคาดไว้หรือไม่

หมายเหตุ: 

 • นำหน้าแต่ละนิพจน์ ด้วยตัวดำเนินการ= ตัวอย่าง: = [UnitPrice] .75

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนิพจน์ ดูบทความสร้างนิพจน์

 • ถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อพิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้กด SHIFT+F2 เพื่อเปิดกล่อง ย่อ/ขยาย

 • ถ้าฟอร์มหรือรายงานของคุณยึดตามแบบสอบถาม คุณอาจต้องการป้อนนิพจน์ในแบบสอบถามแทนที่จะป้อนในตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ การทำเช่นนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและถ้าคุณจะคำนวณผลรวมสำหรับกลุ่มของระเบียน จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าใช้ชื่อของเขตข้อมูลจากการคำนวณในฟังก์ชันการรวม

 • เมื่อคุณเรียงลำดับตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณในฟอร์มหรือรายงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ รูปแบบ ของตัวควบคุมจะถูกตั้งค่าอย่างเหมาะสม หรือมิฉะนั้น ค่าตัวเลขหรือวันที่ที่ใช้ในการคำนวณอาจเรียงลำดับตามตัวอักษรแทนที่จะเรียงตามตัวเลข

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้เป็นตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ

วิธีดีในการสร้างตัวควบคุมจากการคำนวณจะตามก่อน สร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ (ตัวอย่างเช่น โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มหรือรายงาน), แล้วจึง แก้ไขคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมถูกผูกไว้เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ นี้ใช้ได้ดี ตราบใดที่คุณแน่ใจว่า ชื่อของตัวควบคุมไม่ขัดแย้งกับชื่อเขตข้อมูลที่อยู่ในนิพจน์ใดก็ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ดูบทความเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

สมมติว่าคุณสร้างเขตข้อมูลที่ถูกผูกไว้ของคุณขึ้นมาแล้ว ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตัวควบคุมนั้นให้เป็นตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเรื่องชื่อ

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บทั้งหมด ของแผ่นคุณสมบัติ ถ้าคุณสมบัติชื่อตรงกับคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม แก้ไขคุณสมบัติชื่อเพื่อที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติสอง ให้แน่ใจว่า ชื่อที่คุณใส่ไม่คำสำรองไว้หรือชื่อของเขตข้อมูลอื่นในฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสงวน ดูบทความAccess 2007 จองคำและสัญลักษณ์

 4. แก้ไขสตริงในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม เพื่อให้มีนิพจน์ที่คุณต้องการ

 5. กด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 6. สลับไปยังมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองฟอร์ม แล้วตรวจสอบว่าตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณทำงานได้ตามที่คุณคาดไว้หรือไม่

ถ้าตัวควบคุมไม่แสดงข้อมูลที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น ถ้า Access แสดง #Name? ในตัวควบคุม) ให้ตรวจสอบแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงานให้แน่ใจว่าทุกเขตข้อมูลที่คุณใช้ในนิพจน์จะพร้อมใช้งาน ถ้าแหล่งระเบียนเป็นแบบสอบถาม คุณอาจต้องเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลลงในแบบสอบถามก่อนที่นิพจน์จะทำงานได้

หมายเหตุ: 

 • นำหน้าแต่ละนิพจน์ ด้วยตัวดำเนินการ= ตัวอย่าง: = [UnitPrice] .75

 • ถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อพิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้กด SHIFT+F2 เพื่อเปิดกล่อง ย่อ/ขยาย

 • ถ้าฟอร์มหรือรายงานของคุณยึดตามแบบสอบถาม คุณอาจต้องการป้อนนิพจน์ในแบบสอบถามแทนที่จะป้อนในตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ การทำเช่นนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและถ้าคุณจะคำนวณผลรวมสำหรับกลุ่มของระเบียน จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าใช้ชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณในฟังก์ชันการรวม

 • เมื่อคุณเรียงลำดับตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณในฟอร์มหรือรายงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ รูปแบบ ของตัวควบคุมจะถูกตั้งค่าอย่างเหมาะสม มิฉะนั้น ค่าตัวเลขหรือวันที่ที่ใช้ในการคำนวณอาจเรียงลำดับตามตัวอักษรแทนที่จะเรียงตามตัวเลข

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้ว่าตัวควบคุมชนิดใดสามารถใช้เป็นตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณได้

กล่องข้อความเป็นตัวเลือกได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับตัวควบคุมจากการคำนวณได้เนื่องจากพวกเขาสามารถแสดงข้อมูลหลายชนิด อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมใด ๆ ที่มีคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ ในหลายกรณี จะไม่ถูกต้องการใช้ตัวควบคุมบางชนิดเป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ เนื่องจากคุณไม่สามารถปรับปรุงที่ควบคุมวิธีคุณสามารถปรับปรุงตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ หรือไม่ถูกผูก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายไว้บนฟอร์มแล้ว ใส่นิพจน์ในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องกาเครื่องหมาย คุณสามารถไม่เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยคลิกที่ กล่องกาเครื่องหมายปรากฏขึ้นที่เลือก หรือล้าง ข้อมูล โดยยึดตามผลลัพธ์ของนิพจน์ ถ้าคุณคลิกกล่องกาเครื่องหมาย Access แสดงการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ Access:สามารถควบคุม 't ที่สามารถแก้ไขได้ วัตถุนั้นถูกผูกไว้กับนิพจน์นิพจน์ของคุณได้ บนรายงาน อย่างไรก็ตาม อาจเป็นประโยชน์มากมายจะยึดตามตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายในผลลัพธ์ของการคำนวณ เนื่องจากตัวควบคุมบนรายงานจะนำมาใช้เพื่อแสดงข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×