การสร้างตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมจากการคำนวณบนฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูล Access เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายงานที่แสดงจำนวนของสินค้าที่ขายได้และราคาของแต่ละหน่วย คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความจากการคำนวณที่คูณเขตข้อมูลเหล่านั้นสองเพื่อแสดงผลรวมราคา คุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความจากการคำนวณประกอบด้วยความนิพจน์ ที่คูณสองเขตข้อมูล (จำนวนรายการราคาต่อหน่วยเวลา) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

การสร้างตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ

เปลี่ยนตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมจากการคำนวณ

เรียนรู้ว่าชนิดของตัวควบคุมสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ

การสร้างตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณ

กระบวนงานนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวควบคุมจากการคำนวณโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บออกแบบในกลุ่มตัวควบคุมคลิกเครื่องมือสำหรับชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการสร้าง

  สำหรับรายการของชนิดตัวควบคุมที่สามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ ดูส่วนการเรียนรู้ว่าชนิดของตัวควบคุมสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ

 3. วางตำแหน่งตัวชี้ที่คุณต้องการให้ตัวควบคุมจะถูกวางไว้บนฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิกบนฟอร์ม หรือรายงานเพื่อแทรกตัวควบคุม

 4. ถ้าตัวช่วยสร้างตัวควบคุมเริ่มต้น คลิกยกเลิกเพื่อปิด

 5. เลือกตัวควบคุม กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ แล้ว พิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม เมื่อต้องการใช้ตัวสร้างนิพจน์ เพื่อสร้างนิพจน์ คลิ ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม

 6. สลับไปยังมุมมองฟอร์มหรือมุมมองรายงาน และตรวจสอบว่า ตัวควบคุมจากการคำนวณสามารถทำงาน ตามที่คุณคาดไว้

  หมายเหตุ: 

  • นำหน้าแต่ละนิพจน์ ด้วยตัวดำเนินการ= ตัวอย่าง: = [ราคาต่อหน่วย] .75

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ เรียนรู้วิธีการสร้างนิพจน์

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มที่ว่างให้พิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมกด SHIFT + F2 เพื่อเปิดกล่องย่อ/ขยาย

  • ถ้าฟอร์มหรือรายงานของคุณยึดตามคิวรี คุณอาจต้องการใส่นิพจน์ในคิวรีแทนในตัวควบคุมจากการคำนวณ การทำเช่นนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และ ถ้าคุณกำลังจะคำนวณผลรวมสำหรับกลุ่มของระเบียน จะเป็นการใช้ชื่อของแบบเขตข้อมูลจากการคำนวณ ในแอฟังก์ชันการรวม ง่ายกว่า

  • เมื่อคุณเรียงลำดับบนตัวควบคุมจากการคำนวณในฟอร์มหรือรายงาน ให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบของตัวควบคุมอย่างเหมาะสม มิฉะนั้น จากการคำนวณตัวเลขหรือวันค่าอาจเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรแทนที่เป็นตัวเลข

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมจากการคำนวณ

วิธีดีในการสร้างตัวควบคุมจากการคำนวณจะตามก่อน สร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ (ตัวอย่างเช่น โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน), แล้วจึง แก้ไขคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมถูกผูกไว้เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ นี้ใช้ได้ดี ตราบใดที่คุณแน่ใจว่า ชื่อของตัวควบคุมไม่ขัดแย้งกับชื่อเขตข้อมูลที่อยู่ในนิพจน์ใดก็ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลดูบทความเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

สมมติว่า คุณได้สร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ของคุณ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลงในตัวควบคุมจากการคำนวณ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของชื่อ

 1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. คลิกเขตข้อมูลคุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บทั้งหมดของแผ่นคุณสมบัติ ถ้าคุณสมบัติชื่อตรงกับคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม แก้ไขคุณสมบัติชื่อเพื่อที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติสอง ให้แน่ใจว่า ชื่อที่คุณใส่ไม่คำสำรองไว้หรือชื่อของเขตข้อมูลอื่นในฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสงวน ดูบทความเรียนรู้เกี่ยวกับคำ Access ที่สำรองไว้และสัญลักษณ์

 4. แก้ไขสตริงในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมเพื่อให้ประกอบด้วยนิพจน์ที่คุณต้องการ

 5. กด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 6. สลับไปยังมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองฟอร์ม และตรวจสอบว่า ตัวควบคุมจากการคำนวณสามารถทำงาน ตามที่คุณคาดไว้

ถ้าตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลคุณต้อง (ถ้า Access แสดงตัวอย่าง#Name ได้อย่างไรในตัวควบคุม), เลือกแหล่งระเบียนของฟอร์ม หรือรายงานเพื่อให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในนิพจน์จะพร้อมใช้งาน ถ้าแหล่งระเบียนเป็นคิวรี คุณอาจต้องการเพิ่ม หรือเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในคิวรีก่อนนิพจน์จะทำงาน

หมายเหตุ: 

 • นำหน้าแต่ละนิพจน์ ด้วยตัวดำเนินการ= ตัวอย่าง: = [ราคาต่อหน่วย] .75

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มที่ว่างให้พิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมกด SHIFT + F2 เพื่อเปิดกล่องย่อ/ขยาย

 • ถ้าฟอร์มหรือรายงานของคุณยึดตามคิวรี คุณอาจต้องการใส่นิพจน์ในคิวรีแทนในตัวควบคุมจากการคำนวณ การทำเช่นนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และ ถ้าคุณกำลังจะคำนวณผลรวมสำหรับกลุ่มของระเบียน จะเป็นการใช้ชื่อของแบบเขตข้อมูลจากการคำนวณ ในแอฟังก์ชันการรวม ง่ายกว่า

 • เมื่อคุณเรียงลำดับบนตัวควบคุมจากการคำนวณในฟอร์มหรือรายงาน ให้แน่ใจว่า คุณสมบัติรูปแบบของตัวควบคุมที่ถูกตั้งค่าอย่างเหมาะสม มิฉะนั้น จากการคำนวณตัวเลขหรือวันค่าอาจเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรแทนที่เป็นตัวเลข

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้ว่าชนิดของตัวควบคุมสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ

กล่องข้อความเป็นตัวเลือกได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับตัวควบคุมจากการคำนวณได้เนื่องจากพวกเขาสามารถแสดงข้อมูลหลายชนิด อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมใด ๆ ที่มีคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ ในหลายกรณี จะไม่ถูกต้องการใช้ตัวควบคุมบางชนิดเป็นตัวควบคุมจากการคำนวณ เนื่องจากคุณไม่สามารถปรับปรุงที่ควบคุมวิธีคุณสามารถปรับปรุงตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ หรือไม่ถูกผูก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายไว้บนฟอร์มแล้ว ใส่นิพจน์ในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องกาเครื่องหมาย คุณสามารถไม่เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยคลิกที่ กล่องกาเครื่องหมายปรากฏขึ้นที่เลือก หรือล้าง ข้อมูล โดยยึดตามผลลัพธ์ของนิพจน์ ถ้าคุณคลิกกล่องกาเครื่องหมาย Access แสดงการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ Access:ไม่สามารถแก้ไขตัวควบคุม นั้นถูกผูกไว้กับนิพจน์<your expression> บนรายงาน อย่างไรก็ตาม อาจเป็นประโยชน์มากมายจะยึดตามตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายในผลลัพธ์ของการคำนวณ เนื่องจากตัวควบคุมบนรายงานจะนำมาใช้เพื่อแสดงข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×