การสร้างการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์เดียวกันบนแผ่นงานหลายแผ่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การอ้างอิงที่อ้างอิงไปยังเซลล์เดียวกันหรือช่วง บนแผ่นงานหลาย เรียกว่าการอ้างอิงสามมิติ การอ้างอิงสามมิติเป็นวิธีมีประโยชน์ และสะดวกในการอ้างอิงหลายเวิร์กชีตที่ตามรูปแบบเดียวกัน และประกอบด้วยชนิดเดียวกันของข้อมูล ซึ่งเช่นเมื่อคุณรวมข้อมูลงบประมาณจากแผนกอื่นในองค์กรของคุณ

คุณสามารถใช้การอ้างอิงสามมิติเพื่อรวมการจัดสรรงบประมาณระหว่างสามแผนก คือ แผนกขาย แผนกบุคคล และแผนกการตลาด แยกบนแผ่นงานแต่ละแผ่น โดยใช้การอ้างอิงสามมิติต่อไปนี้

=SUM(Sales:Marketing!B3)

คุณสามารถเพิ่มแผ่นงานอื่นแม้ และย้ายลงในช่วงที่แสดงถึงสูตรของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มการอ้างอิงไปยังเซลล์ B3 ในฟังก์ชัน เวิร์กชีต ย้ายแผ่นงานฟังก์ชัน ระหว่างเวิร์กชีตยอดขาย และHR โดยการลากแท็บของ ดังที่แสดงในรูปแบบ:

การแทรกแผ่นงานในการรวมข้อมูล

เนื่องจากสูตรของคุณประกอบด้วยการอ้างอิงสามมิติไปยังช่วงของชื่อแผ่นงานยอดขาย: การตลาด B3 แผ่นงานทั้งหมดในช่วงเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณใหม่

ตัวอย่างด้านล่างนี้อธิบายเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแทรก คัดลอก ลบ หรือย้ายแผ่นงานที่รวมอยู่ในการอ้างอิงสามมิติ ตัวอย่างเหล่านี้แต่ละใช้สูตร = SUM (Sheet2:Sheet6 A2: a5)เมื่อต้องการเพิ่มเซลล์ A2 ถึง A5 บนแผ่นงาน 2 ถึง 6:

 • แทรกหรือคัดลอก    ถ้าคุณแทรก หรือคัดลอกแผ่นงานระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 (จุดสิ้นสุดในตัวอย่างนี้), Excel รวมค่าทั้งหมดในเซลล์ A2 ถึง A5 ในส่วนประกอบต่าง ๆ ของเวิร์กชีตในการคำนวณ

 • ลบ    ถ้าคุณลบแผ่นงานระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6, Excel เอาค่าจากการคำนวณ

 • ย้าย    ถ้าคุณย้ายแผ่นงานที่อยู่ระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 ไปยังตำแหน่งนอกช่วงแผ่นงานที่อ้างอิง Excel เอาค่าจากการคำนวณ

 • ย้ายจุดสิ้นสุด    ถ้าคุณย้าย Sheet2 หรือ Sheet6 ไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน Excel ปรับการคำนวณรวมแผ่นงานใหม่ได้เว้นแต่ว่าคุณย้อนกลับลำดับของปลายทางในเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณย้อนกลับจุดสิ้นสุด การอ้างอิงสามมิติเปลี่ยนเวิร์กชีตปลายทาง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีการอ้างอิงถึง Sheet2:Sheet6 ถ้าคุณย้าย Sheet2 เพื่อที่ว่าหลัง Sheet6 ในเวิร์กบุ๊ก สูตรจะปรับปรุงให้ชี้ไปที่ Sheet3:Sheet6 ถ้าคุณย้าย Sheet6 ด้านหน้า Sheet2 สูตรจะปรับปรุงให้ชี้ไปที่ Sheet2:Sheet5

 • ลบจุดสิ้นสุด    ถ้าคุณลบ Sheet2 หรือ Sheet6, Excel เอาค่าบนแผ่นงานจากการคำนวณ

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกเซลล์ที่คุณจะใส่ฟังก์ชัน

 2. ชนิดเป็น= (เครื่องหมายเท่ากับ), แล้วตาม ด้วยชื่อของฟังก์ชัน (ให้ดูที่ตารางด้านล่าง), แล้ววงเล็บเปิด

 3. คลิกแท็บของแผ่นงานแรกที่คุณต้องการอ้างอิง

 4. กดแป้น Shift ค้างไว้จาก นั้นคลิกแท็บของแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการอ้างอิง

 5. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง

 6. กรอกสูตรให้สมบูรณ์ แล้วกด ENTER

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในการอ้างอิงสามมิติ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน AVERAGE

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของตัวเลข

ฟังก์ชัน AVERAGEA

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของตัวเลข รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน COUNT

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข

ฟังก์ชัน COUNTA

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่าง

ฟังก์ชัน HARMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของชุดข้อมูลจำนวนบวก หรือก็คือส่วนกลับของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มีสูตรเป็นส่วนกลับ

ฟังก์ชัน KURT

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LARGE

ส่งกลับค่ามากที่สุดลำดับที่ k ในชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ค่ามากที่สุดในลำดับที่ห้า

ฟังก์ชัน MAX

หาค่ามากที่สุดในชุดของค่า

ฟังก์ชัน MAXA

หาค่ามากที่สุดในชุดของค่า รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MEDIAN

ส่งกลับค่าตรงกลาง หรือตัวเลขตรงกลางของชุดของตัวเลขที่กำหนด

ฟังก์ชัน MIN

หาค่าน้อยที่สุดในชุดของค่า

ฟังก์ชัน MINA

หาค่าที่น้อยที่สุดในชุดของค่า รวมทั้งข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน PERCENTILE

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วง 0..1 มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

ส่งกลับเปอร์เซนต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดยที่ k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (0..1) ของชุดข้อมูล มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน QUARTILE

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จาก 0..1 มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงปิด 0..1

ฟังก์ชัน PRODUCT

คูณตัวเลข

ฟังก์ชัน RANK

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน RANK.EQ

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ

ฟังก์ชัน RANK.AVG

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ

ฟังก์ชัน SKEW

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

ฟังก์ชัน SMALL

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน STDEV.S

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEV.P

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEVA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVPA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรทั้งหมด รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน TRIMMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน SUM

บวกตัวเลข

ฟังก์ชัน VAR.S

ประมาณค่าความแปรปรวนจากค่าตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VAR.P

คำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VARA

ประมาณค่าความแปรปรวนจากตัวอย่าง รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARPA

คำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด มีข้อความและค่าตรรกะ

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บสูตร คลิกกำหนดชื่อ (ในกลุ่มชื่อ กำหนด)

 2. ในหน้าต่างป็อปอัพชื่อใหม่ ใส่ชื่อ สำหรับการอ้างอิงของคุณ ชื่อสามารถมีได้ถึง 255 อักขระ

 3. ในรายการอ้างอิงไปยัง เลือกเครื่องหมายเท่ากับ (=) และการอ้างอิง แล้วกดแป้น Backspace

 4. คลิกที่แท็บแผ่นงานแรกที่คุณต้องการอ้างอิง

 5. กดแป้น Shift ค้างไว้ และคลิกแท็บของแผ่นงานของการอ้างอิง

 6. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายแผ่นงานภายในเวิร์กบุ๊ก ดูย้าย หรือคัดลอกแผ่นงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ชื่อที่กำหนด ดูกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×