การสร้างการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์เดียวกันบนแผ่นงานหลายแผ่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การอ้างอิงที่อ้างถึงเซลล์หรือช่วงเดียวกันบนแผ่นงานหลายแผ่นเรียกว่า การอ้างอิงสามมิติ การอ้างอิงสามมิติเป็นวิธีที่สะดวกและมีประโยชน์ในการอ้างอิงแผ่นงานหลายแผ่นที่มีรูปแบบเดียวกันและมีข้อมูลชนิดเดียวกัน เช่น เมื่อคุณต้องการรวมข้อมูลงบประมาณจากแผนกต่างๆ ในองค์กร

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงสามมิติ

เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการอ้างอิงสามมิติ เมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบแผ่นงาน

สร้างการอ้างอิงสามมิติ

สร้างชื่อสำหรับการอ้างอิงสามมิติ

หัวข้อถัดไปคืออะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงสามมิติ

คุณสามารถใช้การอ้างอิงสามมิติเพื่อรวมการจัดสรรงบประมาณระหว่างสามแผนก คือ แผนกขาย แผนกบุคคล และแผนกการตลาด แยกบนแผ่นงานแต่ละแผ่น โดยใช้การอ้างอิงสามมิติต่อไปนี้

=SUM(Sales:Marketing!B3)

คุณสามารถเพิ่มแผ่นงานอีกแผ่น แล้วย้ายไปไว้ในช่วงที่สูตรของคุณอ้างถึงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะเพิ่มการอ้างอิงลงในเซลล์ B3 ในแผ่นงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ย้ายแผ่นงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ที่อยู่ระหว่างแผ่นงาน ฝ่ายขาย และแผ่นงาน ฝ่ายบุคคล ด้วยการลากแท็บนั้น ตามตัวอย่างต่อไปนี้

การแทรกแผ่นงานในการรวมข้อมูล

เนื่องจากสูตรของคุณมีการอ้างอิงสามมิติไปยังช่วงของชื่อแผ่นงาน ฝ่ายขาย:การตลาด!B3 แผ่นงานทั้งหมดในช่วงนี้จะถูกรวมอยู่ในการคำนวณครั้งใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการอ้างอิงสามมิติ เมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบแผ่นงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบแผ่นงานที่อยู่ในการอ้างอิงสามมิติ ตัวอย่างนี้ใช้สูตร =SUM(แผ่นงาน2:แผ่นงาน6!A2:A5) เพื่อบวกค่าของเซลล์ A2 ถึง A5 ในแผ่นงานที่ 2 ถึง 6

การแทรกหรือคัดลอก    ถ้าคุณแทรกหรือคัดลอกแผ่นงานระหว่างแผ่นงาน2 ถึงแผ่นงาน6 (ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดในตัวอย่างนี้) Excel จะรวมค่าทั้งหมดในเซลล์ A2 ถึง A5 จากแผ่นงานที่คุณเพิ่มเข้ามาในการคำนวณด้วย

การลบ    ถ้าคุณลบแผ่นงานที่อยู่ระหว่างแผ่นงาน2 ถึงแผ่นงาน6 ออก Excel จะเอาค่าจากแผ่นงานเหล่านั้นออกจากการคำนวณ

การย้าย    ถ้าคุณย้ายแผ่นงานที่อยู่ระหว่างแผ่นงาน2 ถึงแผ่นงาน6 ไปยังตำแหน่งนอกช่วงแผ่นงานที่อ้างอิงถึง Excel จะไม่นำค่าของแผ่นงานนั้นมาคำนวณ

การย้ายจุดสิ้นสุด    ถ้าคุณย้ายแผ่นงาน2 หรือแผ่นงาน6 ไปที่ตำแหน่งอื่นในสมุดงานเดียวกัน Excel จะปรับการคำนวณค่าให้รวมถึงสมุดงานใหม่ด้วย เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนลำดับจุดสิ้นสุดในสมุดงานให้ย้อนกลับ ซึ่งถ้าคุณย้อนลำดับจุดสิ้นสุด การอ้างอิงสามมิติจะเปลี่ยนสมุดงานปลายทาง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณทำการอ้างอิงไปยังแผ่นงาน2:แผ่นงาน6: ถ้าคุณย้ายแผ่นงาน2 ไปอยู่หลังแผ่นงาน6 สูตรจะปรับการคำนวณไปที่แผ่นงาน3:แผ่นงาน6 ถ้าคุณย้ายแผ่นงาน6 ไปไว้หน้าแผ่นงาน2 สูตรจะปรับการคำนวณไปที่แผ่นงาน2:แผ่นงาน5

ลบจุดสิ้นสุด     ถ้าคุณลบแผ่นงาน2 หรือแผ่นงาน6 Excel จะย้ายค่าในแผ่นงานออกจากการคำนวณ

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงสามมิติ

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ฟังก์ชัน

 2. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ใส่ชื่อฟังก์ชัน แล้วพิมพ์วงเล็บเปิด

  คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในการอ้างอิงสามมิติ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน AVERAGE

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของตัวเลข

ฟังก์ชัน AVERAGEA

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของตัวเลข รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน COUNT

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข

ฟังก์ชัน COUNTA

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่าง

ฟังก์ชัน HARMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของชุดข้อมูลจำนวนบวก หรือก็คือส่วนกลับของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มีสูตรเป็นส่วนกลับ

ฟังก์ชัน KURT

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LARGE

ส่งกลับค่ามากที่สุดลำดับที่ k ในชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ค่ามากที่สุดในลำดับที่ห้า

ฟังก์ชัน MAX

หาค่ามากที่สุดในชุดของค่า

ฟังก์ชัน MAXA

หาค่ามากที่สุดในชุดของค่า รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MEDIAN

ส่งกลับค่าตรงกลาง หรือตัวเลขตรงกลางของชุดของตัวเลขที่กำหนด

ฟังก์ชัน MIN

หาค่าน้อยที่สุดในชุดของค่า

ฟังก์ชัน MINA

หาค่าที่น้อยที่สุดในชุดของค่า รวมทั้งข้อความและค่าตรรกะ

PERCENTILE

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วง 0..1 มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

ส่งกลับเปอร์เซนต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดยที่ k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วงที่ระบุ โดย k อยู่ในช่วงปิด 0..1

PERCENTRANK

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (0..1) ของชุดข้อมูล มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

QUARTILE

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จาก 0..1 มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงปิด 0..1

ฟังก์ชัน PRODUCT

คูณตัวเลข

RANK

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน RANK.EQ

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ

ฟังก์ชัน RANK.AVG

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ

ฟังก์ชัน SKEW

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

ฟังก์ชัน SMALL

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน STDEV.S

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEV.P

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEVA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVPA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรทั้งหมด รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน TRIMMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน SUM

บวกตัวเลข

ฟังก์ชัน VAR.S

ประมาณค่าความแปรปรวนจากค่าตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VAR.P

คำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VARA

ประมาณค่าความแปรปรวนจากตัวอย่าง รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARPA

คำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด รวมถึงข้อความและค่าตรรกะ

 1. คลิกแท็บของแผ่นงานแรกที่คุณต้องการอ้างอิง

 2. กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการอ้างอิง

 3. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง

 4. กรอกสูตรให้สมบูรณ์ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

สร้างชื่อสำหรับการอ้างอิงสามมิติ

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ชื่อที่กำหนด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการจะใช้ในการอ้างอิง ชื่อสามารถมีความยาวอักขระได้ถึง 255 ตัว

 3. ในกล่องอ้างถึง ให้เลือกเครื่องหมายเท่ากับ (=) และเลือกการอ้างอิง จากนั้นกด Backspace

 4. คลิกแท็บของแผ่นงานแรกที่จะถูกอ้างอิง

 5. กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานสุดท้ายที่จะอ้างอิง

 6. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่จะถูกอ้างอิง

ด้านบนของหน้า

หัวข้อถัดไปคืออะไร

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายแผ่นงานภายในสมุดงาน ให้ดูที่ การย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการใช้ชื่อที่กำหนดไว้แล้ว ให้ดูที่ การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×