การวิเคราะห์ข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 • ถ้ากล่องโต้ตอบ Data Analysis ถูกแสดงอยู่ ให้คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการใช้ภายใต้ Analysis Tools แล้วคลิก OK

 • ป้อนข้อมูลที่เหมาะสมและคลิกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบสำหรับเครื่องมือที่คุณเลือกไว้ แล้วคลิก OK

  สำหรับคำอธิบายของแต่ละเครื่องมือ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้กล่องโต้ตอบของแต่ละเครื่องมือ ให้คลิกชื่อเครื่องมือในรายการต่อไปนี้

  Anova

  เครื่องมือวิเคราะห์ Anova (ความแปรปรวน) มีการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนชนิดต่างๆ เครื่องมือที่คุณควรใช้จะขึ้นอยู่กับจำนวนปัจจัยและจำนวนตัวอย่างที่คุณมีจากประชากรที่คุณต้องการทดสอบ

  Anova: Single Factor

  เครื่องมีอนี้จะดำเนินการวิเคราะห์อย่างง่ายเกี่ยวกับค่าความแปรปรวนบนข้อมูลอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง การวิเคราะห์จะมีการทดสอบสมมุติฐานว่าแต่ละตัวอย่างนั้นถูกสุ่มมาจากการแจกแจงความน่าจะเป็นฐานเดียวกัน เทียบกับสมมติฐานแย้งที่ฐานการแจกแจงความน่าจะเป็นไม่เหมือนกันสำหรับทุกตัวอย่าง ถ้ามีเพียงแค่ 2 ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน TTEST ได้ แต่ถ้ามีตัวอย่างมากกว่า 2 ตัวอย่าง จะไม่สะดวกในการจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปของ TTEST และสามารถนำรูปแบบ Single Factor Anova มาใช้แทนได้

  Anova: ปัจจัยเดียวโต้ตอบกล่อง

  Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ การอ้างอิงต้องประกอบด้วยช่วงข้อมูลที่อยู่ติดกันที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวอย่างน้อยสองช่วง

  Grouped by      เมื่อต้องการระบุว่าข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าถูกจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิก Rows หรือ Columns

  Labels in First Row/Labels in First Column     ถ้าแถวแรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่ออยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Row ถ้าป้ายชื่ออยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Column กล่องกาเครื่องหมายนี้จะว่าง ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Alpha      ใส่ระดับที่คุณต้องการประเมินค่าวิกฤตสำหรับสถิติ F ระดับ Alpha เป็นระดับที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะมีความผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมติฐานที่เป็นจริง)

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ หรืออยู่เกินขอบเขตของแผ่นงาน

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงาน เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  Anova: Two-Factor with Replication

  เครื่องมือวิเคราะห์นี้จะมีประโยชน์เมื่อข้อมูลสามารถแยกประเภทได้เป็นสองมิติที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในการทดลองเพื่อวัดความสูงของพืช พืชอาจจะได้รับปุ๋ยที่มีตราสินค้าต่างกัน (ตัวอย่างเช่น ก ข ค) และยังอาจจะเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่างกัน (ตัวอย่างเช่น ต่ำ สูง) สำหรับแต่ละคู่ที่เป็นไปได้ทั้งหกคู่ {ปุ๋ย, อุณหภูมิ} เราจะมีจำนวนค่าสังเกตของความสูงพืชที่เท่ากัน โดยใช้เครื่องมือ Anova นี้ เราสามารถทดสอบว่า

  • ความสูงของพืชสำหรับปุ๋ยคนละตราสินค้าถูกสุ่มจากประชากรที่เป็นฐานเดียวกันหรือไม่ อุณหภูมิจะถูกละเว้นในการวิเคราะห์นี้

  • ความสูงของพืชสำหรับระดับอุณหภูมิที่ต่างกันถูกสุ่มจากประชากรที่เป็นฐานเดียวกันหรือไม่ ตราสินค้าปุ๋ยจะถูกละเว้นในการวิเคราะห์นี้

   มีความแตกต่างหรือไม่สำหรับผลกระทบของความแตกต่างระหว่างตราสินค้าของปุ๋ยในตัวแปรแรก และความแตกต่างของอุณหภูมิในตัวแปรที่สอง ตัวอย่างทั้งหกที่แทนค่า {ปุ๋ย, อุณหภูมิ} ของทุกคู่จะถูกสุ่มจากประชากรกลุ่มเดียวกัน สมมติฐานแย้งก็คือ มีผลกระทบเนื่องจากคู่ {ปุ๋ย, อุณหภูมิ} ที่ระบุเกินและเหนือกว่าความแตกต่างที่มีพื้นฐานมาจากปุ๋ยหรืออุณหภูมิเพียงอย่างเดียว

   การตั้งค่าช่วงข้อมูลเข้าสำหรับเครื่องมือ Anova

   Anova: สองปัจจัยที่ มีกล่องโต้ตอบการจำลองแบบ

   Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ การอ้างอิงต้องประกอบด้วยช่วงข้อมูลที่อยู่ติดกันที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวอย่างน้อยสองช่วง

   Rows per sample      ใส่จำนวนแถวที่มีในแต่ละตัวอย่าง โดยที่แต่ละตัวอย่างต้องมีจำนวนแถวเท่ากัน เนื่องจากแต่ละแถวจะแสดงการจำลองแบบข้อมูล

   Alpha      ใส่ระดับที่คุณต้องการประเมินค่าวิกฤตสำหรับสถิติ F ระดับ Alpha เป็นระดับที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะมีความผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมติฐานที่เป็นจริง)

   Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Microsoft Office Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ หรืออยู่เกินขอบเขตของแผ่นงาน

   New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

   New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

   Anova: Two-Factor Without Replication

   เครื่องมือวิเคราะห์นี้จะมีประโยชน์เมื่อข้อมูลสามารถแยกประเภทได้ตามสองมิติที่ต่างกันเช่นเดียวกับในกรณีสองปัจจัยที่มีการจำลองแบบ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้จะตั้งสมมติฐานว่ามีค่าสังเกตเพียงชุดเดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละคู่ (ตัวอย่างเช่น คู่ {ปุ๋ย, อุณหภูมิ} แต่ละคู่ในตัวอย่างก่อนหน้านี้)

   Anova: สองปัจจัยที่ไม่ มีการจำลองแบบกล่องโต้ตอบ

   Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ การอ้างอิงต้องประกอบด้วยช่วงข้อมูลที่อยู่ติดกันที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวอย่างน้อยสองช่วง

   Labels      กล่องกาเครื่องหมายนี้จะว่างถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

   Alpha      ใส่ระดับที่คุณต้องการประเมินค่าวิกฤตสำหรับสถิติ F ระดับ Alpha เป็นระดับที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะมีความผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมติฐานที่เป็นจริง)

   Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ หรืออยู่เกินขอบเขตของแผ่นงาน

   New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

   New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  สหสัมพันธ์

  ทั้งฟังก์ชันแผ่นงาน CORREL และ PEARSON จะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวัดสองตัว เมื่อการวัดค่าตัวแปรแต่ละตัวถูกสังเกต N เรื่อง (การสังเกตใดก็ตามที่หายไปในเรื่องใดๆ จะทำให้เรื่องนั้นถูกละเว้นในการวิเคราะห์) เครื่องมือวิเคราะห์สหสัมพันธ์มีประโยชน์ในกรณีที่มีตัวแปรการวัดมากกว่าสองตัวสำหรับแต่ละเรื่องจำนวน N เรื่อง เครื่องมือวิเคราะห์สหสัมพันธ์จะสร้างตารางผลลัพธ์ ซึ่งก็คือเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ที่จะแสดงค่าของ CORREL (หรือ PEARSON) ที่นำไปใช้กับตัวแปรการวัดแต่ละคู่ที่เป็นไปได้

  เช่นเดียวกับค่าความแปรปรวนร่วม ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เป็นการวัดขอบเขตว่าตัวแปรการวัดสองตัวจะ "แปรตามกัน" อย่างไร แต่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะไม่เหมือนกับค่าความแปรปรวนร่วมตรงที่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะถูกปรับสัดส่วน เพื่อให้ค่าไม่ขึ้นกับหน่วยที่ตัวแปรการวัดสองตัวนั้นถูกแสดงอยู่ (ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวแปรการวัดสองตัวคือน้ำหนักและความสูง ค่าของสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จะไม่เปลี่ยนถ้าน้ำหนักถูกแปลงจากปอนด์ไปเป็นกิโลกรัม) ค่าของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใดๆ ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 และ +1

  คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบตัวแปรการวัดแต่ละคู่ เมื่อต้องการระบุว่าตัวแปรการวัดสองตัวมีแนวโน้ม "แปรตามกัน" หรือไม่ นั่นก็คือ ตัวแปรหนึ่งที่มีค่ามากมีแนวโน้มจะสัมพันธ์กับอีกตัวแปรที่มีค่ามากหรือไม่ (สหสัมพันธ์บวก) ตัวแปรหนึ่งที่มีค่าน้อยมีความสัมพันธ์กับอีกตัวแปรที่มีค่ามากหรือไม่ (สหสัมพันธ์ลบ) หรือค่าของทั้งสองตัวแปรมีแนวโน้มที่จะไม่สัมพันธ์กัน (สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0 (ศูนย์))

  กล่องโต้ตอบสหสัมพันธ์

  Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ การอ้างอิงต้องประกอบด้วยช่วงข้อมูลที่อยู่ติดกันที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวอย่างน้อยสองช่วง

  Grouped By      เมื่อต้องการระบุว่าข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าถูกจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิก Rows หรือ Columns

  Labels in First Row/Labels in First Column     ถ้าแถวแรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่ออยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Row ถ้าป้ายชื่ออยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Column กล่องกาเครื่องหมายนี้จะว่าง ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะใส่ประชากรเพียงครึ่งเดียวของตาราง เนื่องจากสหสัมพันธ์ระหว่างช่วงข้อมูลสองช่วงไม่ขึ้นกับลำดับที่ช่วงถูกประมวลผล เซลล์ในตารางผลลัพธ์ที่มีแถวและคอลัมน์ตรงกันจะมีค่า 1 เนื่องจากชุดข้อมูลแต่ละชุดจะสัมพันธ์กับชุดข้อมูลนั้นเองทุกประการ

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  ค่าความแปรปรวนร่วม

  ทั้งเครื่องมือ Correlation (สหสัมพันธ์) และ Covariance (ความแปรปรวนร่วม) สามารถใช้ในการตั้งค่าเดียวกันได้ เมื่อคุณมีตัวแปรการวัดที่ต่างกัน N ตัวแปร ซึ่งสังเกตจากแต่ละชุด เครื่องมือ Correlation และ Covariance ต่างก็ให้ตารางผลลัพธ์ ซึ่งก็คือเมทริกซ์ที่แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรการวัดแต่ละคู่ตามลำดับ สิ่งที่ต่างกันก็คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะถูกปรับสัดส่วนให้มีค่าอยู่ระหว่าง -1 และ +1 แต่ค่าความแปรปรวนร่วมที่สอดคล้องกันจะไม่ถูกปรับสัดส่วน ทั้งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าความแปรปรวนร่วมเป็นการวัดขอบเขตว่าตัวแปรสองตัวนั้น "แปรตามกัน" หรือไม่

  เครื่องมือ Covariance จะคำนวณค่าของฟังก์ชันแผ่นงาน COVAR สำหรับตัวแปรการวัดแต่ละคู่ (การใช้ COVAR โดยตรงแทนที่จะเป็นเครื่องมือ Covariance เป็นอีกทางเลือกที่สมเหตุสมผล เมื่อมีตัวแปรการวัดแค่เพียงสองตัว นั่นก็คือ N=2) รายการบนเส้นทแยงมุมของตารางผลลัพธ์ของเครื่องมือ Covariance ในแถว i คอลัมน์ i คือค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรการวัดลำดับที่ i กับรายการนั้น นี่เป็นเพียงแค่ความแปรปรวนของประชากรสำหรับตัวแปรนั้นที่คำนวณโดยฟังก์ชันแผ่นงาน VARP

  คุณสามารถใช้เครื่องมือ Covariance เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปรการวัดแต่ละคู่ เพื่อกำหนดว่าตัวแปรการวัดทั้งสองตัวมีแนวโน้มที่ไปด้วยกันหรือไม่ นั่นก็คือ ค่าที่มีค่ามากของตัวแปรหนึ่งมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับค่าที่มีค่ามากของตัวแปรอื่นหรือไม่ (ค่าความแปรปรวนร่วมค่าบวก) ค่าที่มีค่าน้อยของตัวแปรหนึ่งมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับค่าที่มีค่ามากของตัวแปรอื่นหรือไม่ (ค่าความแปรปรวนร่วมค่าลบ) หรือตัวแปรทั้งสองตัวมีแนวโน้มที่ไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ (ค่าความแปรปรวนร่วมเข้าใกล้ 0 (ศูนย์))

  ความแปรปรวนร่วมของกล่องโต้ตอบ

  Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ การอ้างอิงต้องประกอบด้วยช่วงข้อมูลที่อยู่ติดกันที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวอย่างน้อยสองช่วง

  Grouped By      เมื่อต้องการระบุว่าข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าถูกจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิก Rows หรือ Columns

  Labels in First Row/Labels in First Column     ถ้าแถวแรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่ออยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Row ถ้าป้ายชื่ออยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Column กล่องกาเครื่องหมายนี้จะว่าง ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะใส่ประชากรเพียงครึ่งเดียวของตาราง เนื่องจากค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างช่วงข้อมูลสองช่วงไม่ขึ้นกับลำดับที่ช่วงถูกประมวลผล เส้นทแยงมุมของตารางจะมีความแปรปรวนของแต่ละช่วงอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  สถิติเชิงพรรณนา

  เครื่องมือวิเคราะห์ Descriptive Statistics (สถิติเชิงพรรณา) จะสร้างรายงานของสถิติหนึ่งตัวแปรสำหรับข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้า โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการแปรผันของข้อมูลของคุณ

  กล่องโต้ตอบสถิติเชิงพรรณนา

  Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ การอ้างอิงต้องประกอบด้วยช่วงข้อมูลที่อยู่ติดกันที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวอย่างน้อยสองช่วง

  Grouped By      เมื่อต้องการระบุว่าข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าถูกจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิก Rows หรือ Columns

  Labels in First Row/Labels in First Column     ถ้าแถวแรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่ออยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Row ถ้าป้ายชื่ออยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Column กล่องกาเครื่องหมายนี้จะว่าง ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Confidence Level for Mean      ให้เลือก ถ้าคุณต้องการรวมแถวในตารางผลลัพธ์สำหรับระดับความมั่นใจของค่าเฉลี่ย ในกล่อง ให้ใส่ระดับความมั่นใจที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น ค่า 95 เปอร์เซ็นต์จะคำนวณระดับความมั่นใจของค่าเฉลี่ยที่นัยสำคัญ 5 เปอร์เซ็นต์

  Kth Largest      ให้เลือก ถ้าคุณต้องการรวมแถวในตารางผลลัพธ์สำหรับค่า kth มากที่สุดสำหรับข้อมูลแต่ละช่วง ในกล่อง ให้ใส่ตัวเลขที่จะใช้กับค่า k ถ้าคุณใส่ค่า 1 แถวนี้จะมีค่ามากที่สุดของชุดข้อมูลอยู่

  Kth Smallest      ให้เลือก ถ้าคุณต้องการรวมแถวในตารางผลลัพธ์สำหรับค่า kth น้อยที่สุดสำหรับข้อมูลแต่ละช่วง ในกล่อง ให้ใส่ตัวเลขที่จะใช้กับค่า k ถ้าคุณใส่ค่า 1 แถวนี้จะมีค่าน้อยที่สุดของชุดข้อมูลอยู่

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ เครื่องมือนี้จะให้คอลัมน์ข้อมูลสองคอลัมน์สำหรับชุดข้อมูลแต่ละชุด คอลัมน์ด้านซ้ายมีป้ายชื่อสถิติ และคอลัมน์ด้านขวามีสถิติ Excel จะเขียนตารางสถิติแบบสองคอลัมน์สำหรับแต่ละคอลัมน์หรือแต่ละแถวในช่วงข้อมูลเข้า ทั้งนี้ขึ้นกับตัวเลือก Grouped By ที่คุณเลือก

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  Summary statistics      ให้เลือก ถ้าคุณต้องการให้ Excel สร้างหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับสถิติต่อไปนี้ในตารางผลลัพธ์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (ของค่าเฉลี่ย), ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าความแปรปรวน, ค่าความโด่ง, ค่าความเบ้, ช่วง, ค่าน้อยที่สุด, ค่ามากที่สุด, ผลรวม, จำนวน, (#) มากที่สุด, (#) น้อยที่สุด และระดับความมั่นใจ

  การปรับเรียบโพเนนเชียล

  เครื่องมือ Exponential Smoothing (การปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล) จะทำนายค่าจากการพยากรณ์ช่วงก่อนหน้านี้ ที่ปรับเปลี่ยนสำหรับข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ครั้งก่อนหน้านั้น เครื่องมือจะใช้ค่าคงที่ปรับเรียบ a ซึ่งเป็นขนาดที่กำหนดว่าการพยากรณ์จะตอบสนองต่อข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ก่อนหน้านั้นมากน้อยเพียงใด

  หมายเหตุ: ค่า 0.2 ถึง 0.3 เป็นค่าที่เหมาะสำหรับค่าคงที่ปรับเรียบ ค่าเหล่านี้จะระบุว่าการพยากรณ์ปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนจาก 20 เปอร์เซ็นต์เป็น 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ก่อนหน้านี้ ค่าคงที่ที่มากขึ้นจะให้การตอบสนองที่เร็วขึ้นแต่ก็จะทำให้ผลการคาดคะเนแกว่งได้ ส่วนค่าคงที่ที่น้อยลงก็อาจทำให้ค่าพยากรณ์ล่าช้าไปมาก

  กล่องโต้ตอบ Smoothing โพเนนเชียล

  Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงนั้นต้องมีคอลัมน์หรือแถวเดี่ยวที่มีข้อมูลอย่างน้อย 4 เซลล์

  Damping factor      ใส่ปัจจัยหน่วงที่คุณต้องการใช้เป็นค่าคงที่ปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ปัจจัยหน่วงเป็นปัจจัยแก้ไขที่ลดความไม่มั่นคงของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บตลอดทั้งประชากร ปัจจัยหน่วงเริ่มต้นคือ 0.3

  หมายเหตุ: ค่า 0.2 ถึง 0.3 เป็นค่าที่เหมาะสำหรับค่าคงที่ปรับเรียบ ค่าเหล่านี้จะระบุว่าการพยากรณ์ปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนจาก 20 เปอร์เซ็นต์เป็น 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ก่อนหน้านี้ ค่าคงที่ที่มากขึ้นจะให้การตอบสนองที่เร็วขึ้นแต่ก็จะทำให้ผลการคาดคะเนแกว่งได้ ส่วนค่าคงที่ที่น้อยลงก็อาจทำให้ค่าพยากรณ์ล่าช้าไปมาก

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวและคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Standard Errors Excel จะสร้างตารางผลลัพธ์แบบสองคอลัมน์ที่มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานในคอลัมน์ด้านขวา ถ้ามีค่าประวัติไม่เพียงพอที่จะคาดคะเนการพยากรณ์หรือคำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน Excel จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  หมายเหตุ: ช่วงผลลัพธ์ต้องอยู่บนแผ่นงานเดียวกันกับข้อมูลที่ใช้ในช่วงข้อมูลเข้า ด้วยเหตุนี้ ตัวเลือก New Worksheet Ply และ New Workbook จะไม่พร้อมใช้งาน

  Chart Output      เลือกเพื่อสร้างแผนภูมิฝังตัวสำหรับค่าจริงและค่าพยากรณ์ในตารางผลลัพธ์

  Standard Errors      ให้เลือก ถ้าคุณต้องการรวมคอลัมน์ที่มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานในตารางผลลัพธ์ ให้ล้าง ถ้าคุณต้องการตารางผลลัพธ์คอลัมน์เดี่ยวที่ไม่มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

  แบบ F-test สองตัวอย่างสำหรับแปรปรวน

  เครื่องมือวิเคราะห์ F-Test Two-Sample for Variances (ความแปรปรวนแบบ F-test สองตัวอย่าง) จะดำเนินการ F-test แบบสองตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่ม

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือ F-Test กับตัวอย่างเวลาในการว่ายน้ำของทีมสองทีม เครื่องมือจะให้ผลลัพธ์ในการทดสอบสมมติฐานว่างว่า ตัวอย่างสองกลุ่มมาจากการแจกแจงที่มีความแปรปรวนเท่ากัน เทียบกับสมมติฐานแย้งว่าค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันบนฐานการแจกแจง

  เครื่องมือจะคำนวณค่า F-statistic (หรือ F-ratio) ค่าที่เข้าใกล้ 1 จะให้เหตุการณ์ที่ความแปรปรวนของประชากรที่เป็นฐานมีค่าเท่ากัน ในตารางผลลัพธ์ ถ้า f < 1 แล้ว "P(F <= f) one-tail" จะให้ความน่าจะเป็นในการสังเกตค่าสถิติ F ที่น้อยกว่า f เมื่อความแปรปรวนของประชากรเท่ากัน และ "F Critical one-tail" ให้ค่าวิกฤตน้อยกว่า 1 สำหรับระดับนัยสำคัญที่เลือกซึ่งก็คือ Alpha ถ้า f > 1 แล้ว "P(F <= f) one-tail" จะให้ความน่าจะเป็นในการสังเกตค่าสถิติ F ที่มากกว่า f เมื่อความแปรปรวนของประชากรเท่ากัน และ "F Critical one-tail" ให้ค่าวิกฤตมากกว่า 1 สำหรับ Alpha

  แบบ F-test สองตัวอย่างสำหรับกล่องโต้ตอบความแปรปรวน

  Variable 1 Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับคอลัมน์ข้อมูลคอลัมน์แรกหรือแถวข้อมูลแถวแรกที่คุณต้องการวิเคราะห์

  Variable 2 Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับคอลัมน์ข้อมูลคอลัมน์ที่สองหรือแถวข้อมูลแถวที่สองที่คุณต้องการวิเคราะห์

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวและคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Alpha      ใส่ระดับความมั่นใจของการทดสอบ ค่านี้ต้องอยู่ในช่วง 0...1 ระดับ Alpha เป็นระดับนัยสำคัญที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นในการมีข้อผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมุติฐานที่เป็นจริง)

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์

  เครื่องมือ Fourier Analysis (การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์) จะแก้ปัญหาในระบบเชิงเส้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคาบโดยใช้วิธีการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (Fast Fourier Transform หรือ FFT) เพื่อแปลงข้อมูล เครื่องมือนี้ยังสนับสนุนการแปลงกลับ ซึ่งข้อมูลที่แปลงกลับจะคืนค่าข้อมูลเดิมอีกด้วย

  ช่วงข้อมูลเข้าและช่วงผลลัพธ์สำหรับการวิเคราะห์แบบฟูเรียร์

  กล่องโต้ตอบการวิเคราะห์แบบฟูเรียร์

  Input Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงของข้อมูลจริงหรือข้อมูลเชิงซ้อนที่คุณต้องการแปลง ข้อมูลเชิงซ้อนต้องอยู่ในรูปแบบ x+yi หรือ x+yj จำนวนค่าของช่วงข้อมูลเข้าต้องเป็นเลขยกกำลังของ 2 ถ้า x เป็นจำนวนลบ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ( ' ) ไว้ด้านหน้า จำนวนค่าสูงสุดคือ 4096

  Labels in First Row      ให้เลือก ถ้าแถวแรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้าง ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  Inverse      ถ้ากล่องกาเครื่องหมายถูกเลือก ข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าจะถูกพิจารณาว่าแปลงแล้ว และจะดำเนินการแปลงกลับ และคืนค่าข้อมูลเข้าเดิม ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกล้าง ข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าจะถูกแปลงในตารางผลลัพธ์

  ฮีสโตแกรม

  เครื่องมือวิเคราะห์ Histogram (ฮิสโทแกรม) จะคำนวณแต่ละความถี่และความถี่สะสมสำหรับช่วงเซลล์ของข้อมูลและตัวเก็บข้อมูล เครื่องมือนี้จะสร้างข้อมูลสำหรับจำนวนครั้งที่ค่าในชุดข้อมูลนั้นเกิดขึ้น

  ตัวอย่างเช่น ในห้องเรียนที่มีนักเรียน 20 คน คุณสามารถกำหนดการแจกแจงคะแนนในประเภทของผลการเรียนเป็นตัวอักษร ตารางฮิสโทแกรมจะแสดงขอบเขตของผลการเรียนที่เป็นตัวอักษร และจำนวนของคะแนนระหว่างขอบเขตล่างสุดและขอบเขตปัจจุบัน คะแนนหนึ่งที่มีความถี่มากที่สุดคือค่าฐานนิยมของข้อมูล

  กล่องโต้ตอบฮิสโตแกรม

  Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์ของช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์

  Bin Range (optional)      ใส่การอ้างอิงเซลล์ลงในช่วงที่มีชุดเสริมของค่าขอบเขตที่กำหนดช่วงไบนารี ค่าเหล่านี้ควรเรียงจากน้อยไปหามาก Microsoft Office Excel จะนับจำนวนจุดข้อมูลระหว่างหมายเลขไบนารีปัจจุบันและไบนารีถัดขึ้นไปถ้ามี ตัวเลขจะถูกนับในแต่ละไบนารีถ้าตัวเลขเท่ากับหรือน้อยกว่าตัวเลขไบนารีนั้นไปจนถึงไบนารีสุดท้าย ค่าทั้งหมดที่น้อยกว่าค่าไบนารีแรกจะถูกนับรวมกัน เช่นเดียวกับค่าที่มากกว่าค่าไบนารีสุดท้าย

  ถ้าคุณละเว้นช่วงไบนารี Excel จะสร้างชุดไบนารีที่แจกแจงเท่าๆ กันระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของข้อมูล

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวและคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  Pareto (sorted histogram)      เลือกเพื่อแสดงข้อมูลในตารางผลลัพธ์จากความถี่มากไปหาน้อย ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ว่าง Excel จะแสดงข้อมูลจากน้อยไปหามาก และจะละเว้นคอลัมน์สามคอลัมน์ขวาสุดที่มีข้อมูลที่เรียงลำดับ

  Cumulative Percentage      เลือกเพื่อสร้างคอลัมน์ตารางผลลัพธ์สำหรับเปอร์เซ็นต์สะสม และเพื่อรวมเส้นเปอร์เซ็นต์สะสมในแผนภูมิฮิสโทแกรม ให้ล้างเพื่อละเว้นเปอร์เซ็นต์สะสม

  Chart Output      เลือกเพื่อสร้างแผนภูมิฮิสโทแกรมฝังตัวที่มีตารางผลลัพธ์

  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  เครื่องมือวิเคราะห์ Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) จะทำนายค่าในช่วงการพยากรณ์ โดยมีพื้นฐานมาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรในคาบก่อนหน้าที่มีจำนวนแน่นอน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้ข้อมูลแนวโน้มที่ค่าเฉลี่ยทั่วไปของข้อมูลประวัติทั้งหมดจะครอบคลุม ให้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อพยากรณ์การขาย สินค้าคงคลัง หรือแนวโน้มอื่น ค่าพยากรณ์แต่ละค่ามีพื้นฐานมาจากสูตรดังต่อไปนี้

  สูตรที่ใช้คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  โดยที่

  • N คือจำนวนคาบก่อนหน้าที่จะรวมไว้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  • Ajเป็นค่าจริง ณเวลาj

  • Fjเป็นค่าพยากรณ์ ณเวลาj

   กล่องโต้ตอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

   Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงข้อมูลซึ่งคุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องประกอบด้วยคอลัมน์เดี่ยวที่มีเซลล์ข้อมูลอย่างน้อย 4 เซลล์

   Labels in First Row      ให้เลือก ถ้าแถวแรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

   Interval      ใส่จำนวนค่าที่คุณต้องการรวมในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จำนวนช่วงเริ่มต้นคือ 3

   Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Standard Errors Excel จะสร้างตารางผลลัพธ์แบบสองคอลัมน์ที่มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานในคอลัมน์ด้านขวา ถ้ามีค่าประวัติไม่เพียงพอที่จะคาดคะเนการพยากรณ์หรือคำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน Excel จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

   ช่วงผลลัพธ์ต้องอยู่บนแผ่นงานเดียวกันกับข้อมูลที่ใช้ในช่วงข้อมูลเข้า ด้วยเหตุนี้ ตัวเลือก New Worksheet Ply และ New Workbook จะไม่พร้อมใช้งาน

   Chart Output      เลือกเพื่อสร้างแผนภูมิฮิสโทแกรมฝังตัวที่มีตารางผลลัพธ์

   Standard Errors      ให้เลือก ถ้าคุณต้องการรวมคอลัมน์ที่มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานในตารางผลลัพธ์ ให้ล้าง ถ้าคุณต้องการตารางผลลัพธ์คอลัมน์เดี่ยวที่ไม่มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

  การสร้างหมายเลขสุ่ม

  เครื่องมือวิเคราะห์ Random Number Generation (การสร้างเลขสุ่ม) จะเติมช่วงด้วยตัวเลขสุ่มที่ไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งถูกสุ่มมาจากหนึ่งในหลายๆ การแจกแจง คุณสามารถแสดงลักษณะของเรื่องในประชากรที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การแจกแจงปกติเพื่อแสดงลักษณะประชากรของแต่ะละความสูง หรือคุณสามารถใช้การแจกแจงแบบเบอร์นูลลีของผลที่เกิดขึ้นสองผลที่เป็นไปได้ เพื่อแสดงลักษณะประชากรของผลลัพธ์การทอยเหรียญ

  กล่องโต้ตอบสร้างหมายเลขสุ่ม

  Number of Variables      ใส่จำนวนคอลัมน์ของค่าที่คุณต้องการในตารางผลลัพธ์ ถ้าคุณไม่ใส่ตัวเลข Microsoft Office Excel จะเติมทุกคอลัมน์ในตารางผลลัพธ์ที่คุณระบุไว้

  Number of Random Numbers      ใส่จำนวนจุดข้อมูลที่คุณต้องการดู จุดข้อมูลแต่ละจุดจะปรากฏในแถวตารางผลลัพธ์ ถ้าคุณไม่ใส่ตัวเลข Excel จะเติมทุกแถวในช่วงผลลัพธ์ที่คุณระบุไว้

  Distribution      คลิกวิธีการแจกแจงที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างค่าสุ่ม

  Uniform      วิธีนี้จะแสดงลักษณะด้วยขอบเขตล่างและขอบเขตบน ตัวแปรจะถูกสุ่มด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากันจากค่าทั้งหมดในช่วง การนำไปใช้ทั่วไปจะใช้การแจกแจงเอกรูปในช่วง 0...1

  Normal      วิธีนี้จะแสดงลักษณะด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนำไปใช้ทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 สำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

  Bernoulli      วิธีนี้จะแสดงลักษณะด้วยความน่าจะเป็นของความสำเร็จ (p value) ของการทดลองที่กำหนด ตัวแปรการสุ่มเบอร์นูลลีจะมีค่า 0 หรือ 1 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสุ่มตัวแปรสุ่มเอกรูปในช่วง 0...1 ถ้าตัวแปรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับความน่าจะเป็นของความสำเร็จ ตัวแปรสุ่มเบอร์นูลลีจะถูกกำหนดให้มีค่า 1 ถ้าไม่ใช่ ตัวแปรจะถูกกำหนดให้มีค่า 0

  Binomial      วิธีนี้จะแสดงลักษณะด้วยความน่าจะเป็นของความสำเร็จ (p value) ของการทดลองจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวแปรสุ่มเบอร์นูลลีตามจำนวนการทดลอง ผลรวมที่ได้คือตัวแปรสุ่มทวินาม

  Poisson      วิธีนี้จะแสดงลักษณะด้วยค่าแลมบ์ดาเท่ากับ 1/ค่าเฉลี่ย การแจกแจงปัวซงมักจะถูกนำมาใช้เพื่อแสดงลักษณะจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งหน่วยเวลา ตัวอย่างเช่น อัตราเฉลี่ยของรถที่มาถึงด่านเก็บค่าผ่านทาง

  Patterned      วิธีนี้จะแสดงลักษณะด้วยขอบเขตล่างและขอบเขตบน ขั้นตอน อัตราการซ้ำของค่า และอัตราการซ้ำของลำดับ

  Discrete      วิธีนี้จะแสดงลักษณะด้วยค่าและช่วงความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกัน ช่วงต้องมีคอลัมน์สองคอลัมน์คือ คอลัมน์ด้านซ้ายที่มีค่า และคอลัมน์ด้านขวาที่มีความน่าจะเป็นที่เชื่อมโยงกับค่าในแถวนั้นๆ ผลรวมของความน่าจะเป็นต้องมีค่าเป็น 1

  Parameters      ใส่ค่าเพื่อแสดงลักษณะการแจกแจงที่เลือก

  Random Seed      ใส่ค่าที่จะใส่หรือไม่ก็ได้เพื่อสร้างตัวเลขสุ่ม คุณสามารถนำค่านี้มาใช้ใหม่ในภายหลังเพื่อสร้างตัวเลขสุ่มชุดเดิมได้

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  ลำดับเลขและเปอร์เซ็นไทล์

  เครื่องมือวิเคราะห์ Rank and Percentile (ลำดับที่และเปอร์เซ็นไทล์) จะสร้างตารางที่มีเลขลำดับและอันดับเปอร์เซ็นต์ของแต่ละค่าในชุดข้อมูล คุณสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งสัมพัทธ์ของค่าในชุดข้อมูลได้ เครื่องมือนี้ใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน RANK และ PERCENTRANK โดยที่ RANK ไม่ได้แสดงถึงค่าที่ผูกกันอยู่ ถ้าคุณต้องการแสดงถึงค่าที่ผูกกันอยู่ ให้ใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน RANK ร่วมกับค่าตัวประกอบปรับแก้ที่แนะนำในแฟ้มวิธีใช้ของ RANK

  กล่องโต้ตอบลำดับเลขและเปอร์เซ็นไทล์

  Input Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงของข้อมูลแผ่นงานที่คุณต้องการวิเคราะห์

  Grouped By      เมื่อต้องการระบุว่าข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าถูกจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิก Rows หรือ Columns

  Labels in First Row/Labels in First Column     ถ้าคุณคลิก Columns และแถวแรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Row ถ้าคุณคลิก Rows และคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Labels in First Column ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนั้น ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ที่เหมาะสมกับตารางผลลัพธ์

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะสร้างตารางผลลัพธ์หนึ่งตารางสำหรับชุดข้อมูลในช่วงข้อมูลเข้าแต่ละชุด ตารางผลลัพธ์แต่ละตารางมีคอลัมน์ 4 คอลัมน์คือ ตัวเลขจุดข้อมูล ค่าจุดข้อมูล อันดับจุดข้อมูล และลำดับเปอร์เซ็นต์จุดข้อมูล ที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  ถดถอย

  เครื่องมือวิเคราะห์ Regression (การถดถอย) จะทำการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นโดยใช้วิธี "กำลังสองน้อยที่สุด" เพื่อจัดเส้นให้พอดีตลอดชุดของการสังเกต คุณสามารถวิเคราะห์ว่าตัวแปรตามตัวเดียวได้รับผลกระทบจากค่าของตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งค่าอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวิเคราะห์ว่าประสิทธิภาพของนักกีฬาได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ความสูง และน้ำหนักอย่างไรบ้าง คุณสามารถจัดสรรส่วนแบ่งในการวัดประสิทธิภาพให้แก่ปัจจัยทั้งสามนี้ โดยยึดตามชุดข้อมูลประสิทธิภาพ แล้วใช้ผลลัพธ์เพื่อทำนายประสิทธิภาพของนักกีฬาคนใหม่ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ

  เครื่องมือวิเคราะห์ Regression จะใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน LINEST

  กล่องโต้ตอบการถดถอย

  Input Y Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงข้อมูลตาม ช่วงต้องประกอบด้วยข้อมูลในคอลัมน์เดี่ยว

  Input X Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงข้อมูลต้น Microsoft Office Excel จะจัดลำดับตัวแปรต้นจากช่วงนี้จากน้อยไปหามากและจากซ้ายไปขวา จำนวนสูงสุดของตัวแปรต้นคือ 16

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวหรือคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้าง ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีป้ายชื่อ Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Confidence Level      เลือกเพื่อรวมระดับเพิ่มเติมในตารางผลลัพธ์สรุป ในกล่อง ให้ใส่ระดับความมั่นใจที่คุณต้องการนำไปใช้ นอกเหนือจากระดับเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่ 95

  Constant is Zero      เลือกเพื่อบังคับเส้นถดถอยให้ผ่านจุดกำเนิด

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ เผื่อคอลัมน์ไว้อย่างน้อยเจ็ดคอลัมน์สำหรับตารางผลลัพธ์สรุป ซึ่งรวมถึงตาราง Anova, ค่าสัมประสิทธิ์, ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณแบบ y, ค่า r2, จำนวนของการสังเกต และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  Residuals      เลือกเพื่อรวมค่าส่วนต่างในตารางผลลัพธ์ค่าส่วนต่าง

  Standardized Residuals      เลือกเพื่อรวมค่าส่วนต่างมาตรฐานในตารางผลลัพธ์ค่าส่วนต่าง

  Residual Plots      เลือกเพื่อสร้างแผนภูมิระหว่างแต่ละตัวแปรต้นกับค่าส่วนต่าง

  Line Fit Plots      เลือกเพื่อสร้างแผนภูมิระหว่างค่าที่ทำนายกับค่าที่สังเกต

  Normal Probability Plots      เลือกเพื่อสร้างแผนภูมิที่ลงจุดความน่าจะเป็นปกติ

  สุ่มตัวอย่าง

  เครื่องมือวิเคราะห์ Sampling (การสุ่มตัวอย่าง) จะสร้างตัวอย่างจากประชากร ด้วยการถือเอาช่วงข้อมูลเข้าเป็นประชากร เมื่อประชากรมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการประมวลผลหรือสร้างแผนภูมิ คุณสามารถใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนได้ คุณยังสามารถสร้างตัวอย่างที่มีเพียงค่าจากส่วนหนึ่งของการวนรอบได้เช่นกัน ถ้าคุณเชื่อว่าข้อมูลเข้าเป็นคาบ ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงข้อมูลเข้ามีโครงสร้างเป็นการขายรายไตรมาส การสุ่มตัวอย่างด้วยอัตราคาบเป็นสี่จะวางตำแหน่งค่าจากไตรมาสเดียวกันในช่วงผลลัพธ์

  กล่องโต้ตอบสุ่มตัวอย่าง

  Input Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงข้อมูลที่มีค่าประชากรที่คุณต้องการสุ่มตัวอย่าง Microsoft Office Excel จะสุ่มตัวอย่างจากคอลัมน์แรก แล้วสุ่มจากคอลัมน์ที่สอง และต่อๆ ไป

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวและคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้าง ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Sampling Method      คลิก Periodic หรือ Random เพื่อระบุช่วงการสุ่มตัวอย่างที่คุณต้องการ

  Period      ใส่ระยะเวลาเป็นคาบที่คุณต้องการให้การสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้น ค่าที่ period ในช่วงข้อมูลเข้าและค่าทุกๆ period หลังจากนั้น จะถูกคัดลอกไปยังคอลัมน์ผลลัพธ์ การสุ่มตัวอย่างจะหยุดเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของช่วงข้อมูลเข้า

  Number of Samples      ใส่จำนวนค่าสุ่มที่คุณต้องการในคอลัมน์ผลลัพธ์ ค่าแต่ละค่าจะถูกสุ่มจากตำแหน่งการสุ่มในช่วงข้อมูลเข้า และตัวเลขทุกตัวอาจถูกเลือกได้มากกว่าหนึ่งครั้ง

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ ข้อมูลจะถูกเขียนในคอลัมน์เดี่ยวด้านล่างเซลล์ ถ้าคุณเลือก Periodic จำนวนค่าในตารางผลลัพธ์จะเท่ากับจำนวนค่าในช่วงข้อมูลเข้า หารด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง ถ้าคุณเลือก Random จำนวนค่าในตารางผลลัพธ์จะเท่ากับจำนวนค่าของการสุ่มตัวอย่าง

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  ทดสอบ t

  เครื่องมือวิเคราะห์ Two-Sample t-Test (t-Test สองตัวอย่าง) จะทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยประชากรที่เป็นฐานของแต่ละตัวอย่าง เครื่องมือทั้งสามจะใช้สมมติฐานที่ต่างกันคือ ความแปรปรวนประชากรมีค่าเท่ากัน ความแปรปรวนประชากรมีค่าไม่เท่ากัน และทั้งสองตัวอย่างแสดงการสังเกตก่อนและหลังการทดลองในเรื่องเดียวกัน

  สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ t-Test ทั้งสามต่อไปนี้ 't-Statistic value' หรือ 't' จะถูกคำนวณและแสดงเป็น "t Stat" ในตารางผลลัพธ์ ค่า t นี้อาจเป็นค่าลบหรือไม่ใช่ค่าลบก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูล ภายใต้สมมติฐานของค่าเฉลี่ยที่มีฐานประชากรเท่ากัน ถ้า t < 0 แล้ว "P(T <= t) one-tail" จะให้ความน่าจะเป็นที่ t-Statistic จะถูกสังเกตได้ว่ามีค่าลบมากกว่า t และถ้า t >=0 แล้ว "P(T <= t) one-tail" จะให้ความน่าจะเป็นที่ t-Statistic จะถูกสังเกตได้ว่ามีค่าบวกมากกว่า t ส่วน "t Critical one-tail" จะให้ค่าตัด เพื่อให้ความน่าจะเป็นในการสังเกตค่าสถิติ t ที่มากกว่าหรือเท่ากับ "t Critical one-tail" เป็น Alpha

  "P(T <= t) two-tail" จะให้ความน่าจะเป็นที่ค่าสถิติ t จะถูกสังเกตว่ามีค่าสัมบูรณ์มากกว่า t หรือไม่ ส่วน"P Critical two-tail" จะให้ค่าตัด เพื่อให้ความน่าจะเป็นของ t-Statistic ที่สังเกตที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ "P Critical two-tail" เป็น Alpha

  t-Test: จับคู่สองตัวอย่างสำหรับค่าเฉลี่ย

  คุณสามารถใช้การทดสอบแบบจับคู่เมื่อมีการจับคู่ค่าสังเกตตามธรรมชาติในตัวอย่างต่างๆ เช่น เมื่อมีการทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองครั้ง คือก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือวิเคราะห์นี้และสูตรของเครื่องมือจะทำ t-Test แบบจับคู่สองตัวอย่างของนักเรียน เพื่อระบุว่าการสังเกตที่ทำก่อนการทดลองและการสังเกตที่ทำหลังการทดลองน่าจะมาจากการแจกแจงที่มีค่าเฉลี่ยประชากรที่เท่ากันหรือไม่ รูปแบบ t-Test นี้ไม่ได้ตั้งสมมติฐานว่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองมีค่าเท่ากัน

  หมายเหตุ: ในบรรดาผลลัพธ์ที่สร้างโดยเครื่องมือนี้คือค่าความแปรปรวนรวม ซึ่งเป็นการวัดสะสมของข้อมูลที่กระจายค่าอยู่รอบค่าเฉลี่ย และสามารถหาได้จากสูตรต่อไปนี้

  สูตรที่ใช้คำนวณค่าความแปรปรวนรวม

  ทดสอบ t-test: จับคู่สองตัวอย่างสำหรับกล่องโต้ตอบเฉลี่ย

  Variable 1 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์ของช่วงข้อมูลแรกที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องประกอบด้วยคอลัมน์หรือแถวเดี่ยว และมีจำนวนจุดข้อมูลเท่ากับช่วงที่สอง

  Variable 2 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์ของช่วงข้อมูลช่วงที่สองที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องประกอบด้วยคอลัมน์หรือแถวเดี่ยว และมีจำนวนจุดข้อมูลเท่ากับช่วงแรก

  Hypothesized Mean Difference      ใส่จำนวนที่คุณต้องการให้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างเลื่อนไป ค่า 0 (ศูนย์) ระบุว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างถูกตั้งสมมุติฐานว่าเท่ากัน

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวแรกหรือคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Alpha      ใส่ระดับความมั่นใจของการทดสอบ ค่านี้ต้องอยู่ในช่วง 0...1 ระดับ Alpha เป็นระดับนัยสำคัญที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นในการมีข้อผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมุติฐานที่เป็นจริง)

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

  เครื่องมือวิเคราะห์นี้จะทำ t-Test สองตัวอย่างของนักเรียน รูปแบบ t-Test นี้จะตั้งสมมติฐานว่าชุดข้อมูลทั้งสองชุดมาจากการแจกแจงที่มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน หรือที่เรียกว่า homoscedastic t-Test คุณสามารถใช้ t-Test นี้เพื่อกำหนดว่าทั้งสองตัวอย่างน่าว่าจะมาจากการแจกแจงที่มีค่าเฉลี่ยประชากรเท่ากันหรือไม่

  ทดสอบ t-test: สองตัวอย่างที่ตั้งสมมติฐานว่าความแปรปรวนเท่ากันกล่องโต้ตอบ

  Variable 1 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงแรกของข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องมีข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือแถวเดียว

  Variable 2 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงที่สองของข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องมีข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือแถวเดียว

  Hypothesized Mean Difference      ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการให้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างเลื่อนไป ค่าของ 0 (ศูนย์) ระบุว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างถูกตั้งสมมุติฐานว่าเท่ากัน

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวแรกหรือคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Alpha      ใส่ระดับความมั่นใจของการทดสอบ ค่านี้ต้องอยู่ในช่วง 0...1 ระดับ Alpha เป็นระดับนัยสำคัญที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นในการมีข้อผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมุติฐานที่เป็นจริง)

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

  เครื่องมือวิเคราะห์นี้จะทำ t-Test สองตัวอย่างของนักเรียน รูปแบบ t-Test นี้จะตั้งสมมติฐานว่าชุดข้อมูลสองชุดมาจากการแจกแจงที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า heteroscedastic t-Test เช่นเดียวกับในกรณี Equal Variances ก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ t-Test นี้เพื่อกำหนดว่าทั้งสองตัวอย่างน่าจะมาจากการแจกแจงที่มีค่าเฉลี่ยประชากรเท่ากันหรือไม่ ให้ใช้การทดสอบนี้เมื่อทั้งสองตัวอย่างมีเรื่องที่ต่างกัน และให้ใช้การทดสอบแบบคู่ที่อธิบายในตัวอย่างต่อไป เมื่อมีเรื่องชุดเดียวและทั้งสองตัวอย่างแสดงการวัดสำหรับแต่ละเรื่องก่อนและหลังทำการทดลอง

  สูตรต่อไปนี้ใช้กำหนดค่าสถิติ t

  สูตรที่ใช้คำนวณค่า t

  สูตรต่อไปนี้ใช้เพื่อคำนวณองศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom, df) เนื่องจากผลลัพธ์ในการคำนวณมักจะไม่เป็นจำนวนเต็ม ค่า df จึงถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อให้ได้ค่าวิกฤตจากตาราง t โดยฟังก์ชันแผ่นงาน TTEST ของ Excel จะใช้ค่า df จากการคำนวณโดยไม่ปัดเศษ เนื่องจากเป็นไปได้ที่จะคำนวณค่า TTEST โดยใช้ค่า df ที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม และเพราะความแตกต่างในการกำหนดค่าองศาความเป็นอิสระนี้ ผลลัพธ์ของ TTEST และเครื่องมือ t-Test นี้จะแตกต่างในกรณี Unequal Variances

  สูตรที่ใช้ประมาณระดับความเป็นอิสระ

  ทดสอบ t-test: สองตัวอย่างที่ตั้งสมมติฐานว่าความแปรปรวนไม่เท่ากันกล่องโต้ตอบ

  Variable 1 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงแรกของข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องมีข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือแถวเดียว

  Variable 2 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงที่สองของข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องมีข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือแถวเดียว

  Hypothesized Mean Difference      ใส่จำนวนที่คุณต้องการให้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างเลื่อนไป ค่า 0 (ศูนย์) ระบุว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างถูกตั้งสมมุติฐานว่าเท่ากัน

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวแรกหรือคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Alpha      ใส่ระดับความมั่นใจของการทดสอบ ค่านี้ต้องอยู่ในช่วง 0...1 ระดับ Alpha เป็นระดับนัยสำคัญที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นในการมีข้อผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมุติฐานที่เป็นจริง)

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  ทดสอบ z

  เครื่องมือวิเคราะห์ z-Test: Two Sample for Means (สองตัวอย่างสำหรับค่าเฉลี่ย) จะดำเนินการ z-Test ที่ใช้สองตัวอย่างสำหรับค่าเฉลี่ยที่ทราบความแปรปรวน เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่างว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรสองค่า เทียบกับสมมุติฐานแย้งแบบทางเดียวหรือแบบสองทาง ถ้าไม่ทราบค่าความแปรปรวน ควรใช้ฟังก์ชันแผ่นงาน ZTEST แทน

  เมื่อคุณใช้เครื่องมือ z-Test ควรระวังการทำความเข้าใจผลลัพธ์ สำหรับ "P(Z <= z) one-tail" นั้นที่จริงก็คือ P(Z >= ABS(z)) ซึ่งคือความน่าจะเป็นที่ค่า z จะมีค่าห่างจาก 0 ในทิศทางเดียวกับค่า z ที่สังเกตเมื่อไม่มีผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร ส่วน "P(Z <= z) two-tail" ที่จริงก็คือ P(Z >= ABS(z) หรือ Z <= -ABS(z)) ซึ่งคือความน่าจะเป็นที่ค่า z จะมีค่าห่างออกมาจาก 0 คนละทิศทางกับค่า z ที่สังเกตเมื่อไม่มีผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร ผลลัพธ์จากการทดสอบแบบสองทางเป็นเพียงการนำผลลัพธ์จากการทดสอบแบบทางเดียวมาคูณด้วย 2 เครื่องมือ z-Test ยังสามารถใช้ในกรณีที่สมมุติฐานว่างคือค่าที่ระบุที่ไม่ใช่ศูนย์สำหรับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรสองค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การทดสอบนี้เพื่อกำหนดความแตกต่างระหว่างสมรรถนะของรถสองรุ่น

  ทดสอบ z: สองตัวอย่างสำหรับกล่องโต้ตอบเฉลี่ย

  Variable 1 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงแรกของข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องมีข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือแถวเดียว

  Variable 2 Range      ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงที่สองของข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ช่วงต้องมีข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือแถวเดียว

  Hypothesized Mean Difference      ใส่จำนวนที่คุณต้องการให้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างเลื่อนไป ค่า 0 (ศูนย์) ระบุว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างถูกตั้งสมมุติฐานว่าเท่ากัน

  Variable 1 Variance (known)      ใส่ค่าความแปรปรวนประชากรที่รู้ค่าสำหรับช่วงข้อมูลเข้าของตัวแปร 1

  Variable 2 Variance (known)      ใส่ค่าความแปรปรวนประชากรที่รู้ค่าสำหรับช่วงข้อมูลเข้าของตัวแปร 2

  Labels      ให้เลือก ถ้าแถวแรกหรือคอลัมน์แรกของช่วงข้อมูลเข้าของคุณมีป้ายชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าช่วงข้อมูลเข้าของคุณไม่มีป้ายชื่อ Microsoft Office Excel จะสร้างป้ายชื่อข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับตารางผลลัพธ์

  Alpha      ใส่ระดับความมั่นใจของการทดสอบ ค่านี้ต้องอยู่ในช่วง 0...1 ระดับ Alpha เป็นระดับนัยสำคัญที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นในการมีข้อผิดพลาดชนิด I (ปฏิเสธสมมุติฐานที่เป็นจริง)

  Output Range      ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์ Excel จะกำหนดขนาดของพื้นที่ผลลัพธ์และแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

  New Worksheet Ply      คลิกเพื่อแทรกแผ่นงานใหม่ในสมุดงานปัจจุบัน และวางผลลัพธ์เริ่มจากเซลล์ A1 ของแผ่นงานใหม่ เมื่อต้องการตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง

  New Workbook      คลิกเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ที่ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในแผ่นงานใหม่นั้น

  หมายเหตุ: 

  • ฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาใช้บนแผ่นงานเพียงหนึ่งแผ่นในแต่ละครั้ง เมื่อคุณทำการวิเคราะห์ข้อมูลกับแผ่นงานที่จัดกลุ่ม ผลลัพธ์จะปรากฏที่แผ่นงานแรก และตารางที่จัดรูปแบบว่างจะปรากฏบนแผ่นงานที่เหลือ เมื่อต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในแผ่นงานส่วนที่เหลือ ให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์คำนวณแผ่นงานแต่ละแผ่นใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×