การลิงก์ฟอร์มเข้าด้วยกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณมีฟอร์มหลายรายการที่ยาว บางครั้งคุณอาจต้องการ "ดูรายละเอียดแนวลึก" อย่างรวดเร็วเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเดียว คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ใน Access โดยลิงก์ฟอร์มหลายรายการไปยังฟอร์มรายการเดียว เมื่อคุณคลิกที่รายการหนึ่งในฟอร์มหลายรายการ ฟอร์มรายการเดียวจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียด

การคลิกที่ ID บนฟอร์มหลายรายการเพื่อเปิดฟอร์มรายการเดียว

หมายเหตุ: 

 • This article doesn't apply to Access web apps – the kind of database you design with Access and publish online.

 • If you meant something else by “linking”, see Other types of form linking at the end of this article.

การสร้างฟอร์ม

ในกรณีส่วนใหญ่ ฟอร์มทั้งสองในการกำหนดค่าแบบดูรายละเอียดแนวลึกจะยึดตามตารางหรือคิวรีเดียวกัน ถ้าคุณมีคู่ของฟอร์มที่คุณต้องการใช้เรียบร้อยแล้ว (ฟอร์มหนึ่งเป็นฟอร์มแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มหลายรายการ อีกฟอร์มหนึ่งเป็นฟอร์มรายการเดียวหรือฟอร์ม "รายละเอียด") คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้ มิฉะนั้น ให้ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อสร้างฟอร์ม

สร้างฟอร์มแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มหลายรายการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์มแผ่นข้อมูล

 2. คลิก สร้าง > ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก หลายรายการ หรือ แผ่นข้อมูล ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการชนิดใด

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตามที่คุณต้องการ พิจารณาเพื่อลบคอลัมน์ให้มากเท่าที่คุณจะทำได้ ให้เหลือเพียงข้อมูลที่เพียงพอต่อการระบุถึงแต่ละรายการ

 4. บันทึกและปิดฟอร์มดังกล่าว

For more information about Multiple Item forms, see Create a form by using the Multiple Items tool.

สร้างฟอร์มรายการเดียวหรือฟอร์ม "รายละเอียด"

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์มรายละเอียด ซึ่งมักจะเป็นตารางหรือคิวรีเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับฟอร์มแรก

 2. คลิก สร้าง > ฟอร์ม

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตามที่คุณต้องการ แล้วบันทึกและปิดฟอร์มนั้น

For more information, see Create a form by using the Form tool.

การเพิ่มตรรกะที่จะเปิดฟอร์มรายละเอียด

ในตอนนี้จะเป็นการเพิ่มแมโครเล็กน้อยไปที่ฟอร์มหลายรายการหรือฟอร์มแผ่นข้อมูล แมโครจะเปิดฟอร์มรายละเอียด และทำให้แน่ใจจะมีการแสดงรายการที่ถูกต้อง

ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ค่อยได้ทำงานกับแมโครมากนัก คุณเพียงแต่คัดลอกและวาง XML ที่คุณพบในกระบวนการนี้เท่านั้น

 1. ถ้าคุณใช้ฟอร์มแผ่นข้อมูล ให้ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดขึ้นมา สำหรับฟอร์มหลายรายการ ให้คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่

 3. คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มแมโครลงไป ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ที่คุณคลิกเพื่อเปิดฟอร์มรายละเอียดเมื่อสร้างแมโครเสร็จแล้ว ในรูปภาพด้านบน แมโครได้ถูกเพิ่มลงในคอลัมน์ ID ของ frmContactList

เคล็ดลับ:  คุณสามารถเพิ่มแมโครไปที่คอลัมน์ได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์

 1. On the Event tab of the Property Sheet, click in the On Click or On Dbl Click property box (depending on whether you want the form to open by single-clicking or double-clicking the field), and then click the Build button รูปปุ่ม .

 2. ถ้า Access พร้อมท์ให้คุณเลือกตัวสร้าง ให้เลือก ตัวสร้างแมโคร และคลิก ตกลง

 3. Select this block of XML, and then press Ctrl+C to copy it to the clipboard:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. คลิกในพื้นที่ว่างของตัวสร้างแมโคร (ข้างใต้รายการดรอปดาวน์ เพิ่มการกระทำใหม่) แล้วกด Ctrl+V เพื่อวางในแมโครแอคชัน ถ้าทุกอย่างถูกต้อง คุณจะไม่เห็น XML ในตัวสร้างแมโครแม้แต่นิดเดียว เพราะจะขยายออกไปในบล็อกแมโครที่สามารถอ่านได้มากขึ้น ดังที่จะแสดงในขั้นตอนต่อไป

 5. If necessary, replace the form name (frmContactDetails) and the linking column name (ID) with the name of your form and the column you’re using to link the two forms. The picture below shows where you might need to make edits to match your own identifier names:

  ตำแหน่งที่คุณอาจต้องการแก้ไขแมโครตัวอย่างเพื่อให้ตรงกับชื่อตัวระบุของฐานข้อมูลของคุณ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก บันทึก แล้วคลิก ปิด

 7. ถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์ที่สามารถคลิกได้ปรากฏเป็นไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าสามารถคลิกได้ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่า คอลัมน์นั้นยังคงถูกเลือกอยู่ และในแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รูปแบบ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติของ แสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์ เป็น เสมอ

 8. บันทึกและปิดฟอร์ม จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้งและทดสอบแมโครโดยการคลิกหรือดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ที่คุณได้ปรับเปลี่ยนไว้

For more information about macros in desktop databases, see Add logic to a control in a desktop database.

การลิงก์ฟอร์มชนิดอื่น

To create a form/subform combination and link them together, see Create a form that contains a subform (a one-to-many form).

To create a form that is linked to a data source such as a table or query, see Create a form by using the Form tool.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×