การย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีตหรือข้อมูลในเวิร์กชีต

การย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีตหรือข้อมูลในเวิร์กชีต

คุณสามารถใช้คำสั่ง ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน เพื่อย้ายหรือคัดลอกทั้งเวิร์กชีต (หรือที่เรียกว่าแผ่นงาน) ไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือเวิร์กบุ๊กอื่นได้ คุณสามารถใช้คำสั่ง ตัด และ คัดลอก เพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อมูลส่วนของข้อมูลไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น

คุณต้องการทำอะไร

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก ถ้าคุณต้องการย้ายหรือคัดลอกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ จากนั้นคลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ    เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. เลือก หน้าแรก > จัดรูปแบบ > ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน หรือนอกจากนี้ คุณสามารถคลิกขวาแท็บแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก ได้

  ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน
 3. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอก ให้คลิกแผ่นงานที่ควรอยู่ หลังจาก ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน

  ย้ายหรือคัดลอกกล่องข้อความ

  หรือคุณสามารถคลิก (ย้ายไปจุดสิ้นสุด) เพื่อแทรกหลังจากแผ่นงานสุดท้ายในเวิร์กบุ๊ก

 4. เมื่อต้องการคัดลอกแผ่นงานแทนที่จะทำการย้าย ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างสำเนา

  เมื่อคุณสร้างสำเนาของเวิร์กชีต เวิร์กชีตจะถูกสร้างซ้ำในเวิร์กบุ๊ก และชื่อของแผ่นงานจะระบุว่าแผ่นงานนั้นเป็นสำเนา เช่น สำเนาแรกที่คุณสร้างจาก Sheet1 จะมีชื่อว่า Sheet1 (2)

บันทึกย่อและเคล็ดลับ

 • ถ้าคุณไม่ต้องการดูเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการคัดลอก ให้ดู ย้ายหรือคัดลอกส่วนหนึ่งของเวิร์กชีตไปยังอีกส่วนหนึ่ง

 • เมื่อต้องการย้ายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน คุณสามารถลากแผ่นงานที่เลือกนั้นไปตามแถวของแท็บแผ่นงานได้ เมื่อต้องการคัดลอกแผ่นงาน ให้กด Ctrl ค้างไว้ และลากแผ่นงาน ปล่อยนิ้วออกจากปุ่มเมาส์ก่อนที่คุณจะปล่อยแป้น Ctrl

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแผ่นงานที่ย้ายหรือคัดลอก ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานนั้น คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ในแท็บแผ่นงานดังกล่าว (หรือคุณสามารถดับเบิลคลิกแท็บแผ่นงาน จากนั้นแก้ไขชื่อ)

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของแท็บแผ่นงาน ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน คลิก สีแท็บ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการใช้

  สีของแท็บ
 • โปรดจำไว้ว่าการคำนวณหรือแผนภูมิที่ยึดตามข้อมูลในแผ่นงานอาจทำงานไม่ถูกต้องถ้าคุณย้ายแผ่นงานดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน ถ้าแผ่นงานที่ย้ายหรือคัดลอกถูกแทรกระหว่างแผ่นงานที่มีการอ้างอิงโดยข้อมูลการอ้างอิงสูตร 3 มิติ ข้อมูลที่อยู่บนแผ่นงานนั้นอาจถูกรวมไว้ในการคำนวณได้โดยไม่คาดคิด

 1. เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีตไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น ตรวจดูให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กเป้าหมายนั้นเปิดอยู่ในอินสแตนซ์เดียวกันกับ Microsoft Excel

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีตระหว่างเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ในอินสแตนซ์ที่แยกต่างหากของ Excel ได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่ในอินสแตนซ์ที่แยกต่างหากจาก Excel เช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กนั้นจากไซต์ Windows SharePoint Services ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กดังกล่าวในอินสแตนซ์เดียวกันกับ Excel ด้วยการเรียกดูในกล่องโต้ตอบ เปิด (แท็บ ไฟล์ จากนั้น เปิด)

 2. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก ถ้าคุณต้องการย้ายหรือคัดลอกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ จากนั้นคลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการคัดลอก ถ้าคุณต้องการเลือกแผ่นงานทั้งหมด ให้คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด

  หมายเหตุ    เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของแผ่นที่เลือก จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 3. เลือก หน้าแรก > จัดรูปแบบ > ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน หรือนอกจากนี้ คุณสามารถคลิกขวาแท็บแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก ได้

 4. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอก ให้คลิกสมุดงานที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกแผ่นงานที่เลือกไว้ หรือคุณสามารถคลิก สมุดงานใหม่ เพื่อย้ายหรือคัดลอกแผ่นงานที่เลือกไว้ไปยังสมุดงานใหม่

 5. ในรายการ แผ่นงานก่อนหน้า ให้คลิกแผ่นงานที่ควรอยู่ หลังจาก ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน หรือคุณสามารถคลิก (ย้ายไปจุดสิ้นสุด) เพื่อแทรกหลังจากแผ่นงานสุดท้ายในเวิร์กบุ๊ก

 6. เมื่อต้องการคัดลอกแผ่นงานแทนที่จะย้าย ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างสำเนา

  เมื่อคุณสร้างสำเนาของเวิร์กชีต เวิร์กชีตนั้นจะถูกทำซ้ำในเวิร์กบุ๊กปลายทาง เมื่อคุณย้ายเวิร์กชีต เวิร์กชีตนั้นจะถูกเอาออกจากเวิร์กบุ๊กต้นฉบับและจะไปปรากฏอยู่ในเวิร์กบุ๊กปลายทางเท่านั้น

บันทึกย่อและเคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีตที่ย้ายหรือคัดลอกไปไว้ในเวิร์กบุ๊กปลายทาง ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ในแท็บแผ่นงานนั้น

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของแท็บแผ่นงาน ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน คลิก สีแท็บ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการใช้

 • เวิร์กชีตที่คุณย้ายหรือคัดลอกไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นจะใช้ธีมฟอนต์ สี และเอฟเฟ็กต์เหมือนกับที่เวิร์กบุ๊กปลายทางใช้อยู่

 1. ในแผ่นงาน ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าส่วนที่เลือกมีแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ Excel จะคัดลอกข้อมูลที่อยู่ในแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นให้ด้วย คุณอาจต้องยกเลิกการซ่อนเป็นการชั่วคราวสำหรับแถวหรือคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ แล้วเลือกช่วงข้อมูลแต่ละช่วงที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกในการดำเนินการที่แยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงหรือซ่อนคอลัมน์และแถว

 2. ถ้าคุณต้องการย้ายข้อมูล ให้กด CTRL + X ถ้าคุณต้องการคัดลอก ให้กด CTRL + C

 3. ไปที่เวิร์กชีตที่คุณต้องการวางข้อมูล ไม่ว่าแผ่นงานจะอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือเวิร์กบุ๊กอื่น

 4. เลือกเซลล์ด้านบนซ้ายของพื้นที่ที่คุณต้องการวางข้อมูล

  หมายเหตุ: ข้อมูลในพื้นที่ที่จะวางจะถูกเขียนทับ นอกจากนี้ ถ้าพื้นที่ที่จะวางมีแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ คุณอาจต้องยกเลิกการซ่อนพื้นที่ที่จะวางนั้นเพื่อดูเซลล์ที่ถูกคัดลอกทั้งหมด

 5. กด CTRL + V

บันทึกย่อและเคล็ดลับ

 • ก่อนคุณวาง คุณสามารถกด CTRL + ALT + V (Ctrl, Option, V บน Mac) จากนั้นเลือกตัวเลือกเช่นความกว้างของคอลัมน์เพื่อวางในความกว้างของข้อมูลต้นฉบับ หรือเลือก ค่า เพื่อวางเฉพาะค่าและไม่ใช่สูตรของข้อมูลต้นฉบับ:

 • ตามค่าเริ่มต้น Excel จะแสดงปุ่ม ตัวเลือกการวาง ในเวิร์กชีตเพื่อให้คุณมีตัวเลือกพิเศษเมื่อคุณวางเซลล์ เช่น รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel แสดงปุ่มนี้ทุกครั้งที่คุณวางเซลล์ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้ (บนแท็บ ไฟล์ ของ Ribbon ที่ด้านบนสุดของเวิร์กบุก ให้คลิก ตัวเลือก คลิกประเภท ขั้นสูง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม ตัวเลือกการวาง เมื่อวางเนื้อหาลงในข้อความ ภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง)

 • เมื่อคุณคัดลอกเซลล์ การอ้างอิงเซลล์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณย้ายเซลล์ การอ้างอิงเซลล์จะไม่ถูกปรับ และเนื้อหาของเซลล์เหล่านั้นและของเซลล์ใดๆ ก็ตามที่ชี้ไปยังการอ้างอิงเซลล์ดังกล่าวก็อาจแสดงเป็นข้อผิดพลาดของการอ้างอิงได้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องปรับการอ้างอิงด้วยตนเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×