การย้ายรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การย้ายรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารจากระเบียนหนึ่งไปอีกระเบียนหนึ่งเป็นกระบวนการสองขั้นตอน

เหตุใดได้อย่างไร

ในบันทึกย่อธุรกิจ, โอกาสทางการขาย หรือบันทึกการโทร ต้องเชื่อมโยงไปยังระเบียน เมื่อคุณเอาการบันทึกย่อธุรกิจ โอกาส หรือบันทึกการโทรจากระเบียน ลิงก์นั้นจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าบันทึกย่อธุรกิจ โอกาส หรือบันทึกการโทรจะเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น คุณยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าธุรกิจสังเกต โอกาส หรือบันทึกการโทรไม่ได้เชื่อมโยงไปยังระเบียนอื่น และคุณต้องการให้ข้อมูล คืนค่าการเชื่อมโยงจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ และลิงก์บันทึกย่อธุรกิจ โอกาส หรือบันทึกการโทรไปยังระเบียนอื่น

หมายเหตุ: ถ้าเจ้าของฐานข้อมูลได้ล้างโฟลเดอร์ Deleted Items ไปแล้ว คุณจะไม่สามารถคืนค่ารายการนี้ได้

ถ้าคุณเอาการเชื่อมโยงกับโครงการทางธุรกิจ, งาน ข้อความอีเมล การนัดหมาย หรือแฟ้ม ออกจากระเบียน ทั้งนี้ Business Project งาน ข้อความอีเมล การนัดหมาย หรือแฟ้มต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และคุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงอื่นกับรายการดังกล่าวได้ในภายหลัง

 • ขั้นแรกให้เชื่อมโยงรายการประวัติการติดต่อสื่อสารกับระเบียนอื่น

 • จากนั้นให้ลบรายการประวัติการติดต่อสื่อสารออกจากระเบียนเดิม

ลิงก์รายการประวัติการติดต่อสื่อสารกับระเบียนอื่น

การเชื่อมโยงรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่กับระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนจากโฟลเดอร์ Communication History

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

 2. เปิดรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น

 3. ภายใต้ Linked account, business contact, opportunity or report ให้คลิก Link To

 4. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Managerในรายการโฟลเดอร์ เลือกกลุ่มของระเบียน

 5. ในกล่องรายการ ให้เลือกระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังรายการนี้ หรือถ้าต้องการค้นหาระเบียน ให้พิมพ์ชื่อในช่อง Search

 6. คลิก Link To เพื่อเชื่อมโยงรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร แล้วคลิก OK

 7. ในการติดต่อสื่อสารประวัติรายการฟอร์ม บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด

หมายเหตุ: รายการประวัติการติดต่อสื่อสารบางรายการ เช่น Business Note หรือ Phone Log ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระเบียนได้เกินกว่า 50 ระเบียน

การเชื่อมโยงรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่กับระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนจากภายในระเบียนหนึ่ง

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. เปิดระเบียนที่มีรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก History

 4. เปิดรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น แล้วภายใต้ Linked account, business contact, opportunity or project ให้คลิก Link To

 5. ในกล่องโต้ตอบ Link to a Business Contact Manager record ในรายการ Folder ให้เลือกกลุ่มระเบียน

 6. ในกล่องรายการ ให้เลือกระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังรายการนี้ หรือถ้าต้องการค้นหาระเบียน ให้พิมพ์ชื่อในช่อง Search

 7. คลิก Link To เพื่อเชื่อมโยงรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร แล้วคลิก OK

 8. ในฟอร์มรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ (Actions) ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ลบรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

การลบรายการประวัติการติดต่อสื่อสารออกจากโฟลเดอร์ Communication History

รายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนจะปรากฏในโฟลเดอร์ Communication History มากกว่าหนึ่งรายการ เมื่อคุณเอารายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่มีหลายรายการออกรายการหนึ่ง รายการที่เหลือจะยังปรากฏในโฟลเดอร์ Communication History และชื่อระเบียนที่มีการเชื่อมโยงกับรายการจะแสดงในคอลัมน์ Linked To บนหน้าของโฟลเดอร์ Communication History

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

 2. คลิกขวาที่รายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก Delete

การเอารายการประวัติการติดต่อสื่อสารออกจากระเบียนเดิม

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. เปิดระเบียนที่คุณต้องการเอารายการประวัติการติดต่อสื่อสารออก

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก History

 4. เลือกรายการ แล้วคลิก Remove

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×