การป้อนและแก้ไขข้อมูลโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

ให้กด

เมื่อต้องการ

ENTER

ทำให้รายการเซลล์เสร็จสมบูรณ์ และย้ายลงในส่วนที่เลือก

SHIFT+ENTER

ทำให้รายการเซลล์เสร็จสมบูรณ์ และย้ายส่วนที่เลือกขึ้น

TAB

ทำให้รายการเซลล์เสร็จสมบูรณ์ และย้ายส่วนที่เลือกไปทางขวา

SHIFT+TAB

ทำให้รายการเซลล์เสร็จสมบูรณ์ และย้ายส่วนที่เลือกไปทางซ้าย

Esc

ยกเลิกรายการเซลล์

BACKSPACE

ลบอักขระของจุดแทรกไปทางซ้าย หรือลบส่วนที่เลือก

DELETE

ลบอักขระของจุดแทรกไปทางขวา หรือลบส่วนที่เลือก

CTRL+DELETE

ลบข้อความจนถึงท้ายบรรทัด

แป้นลูกศร

ย้ายหนึ่งอักขระไปทางซ้าย (ลูกศรซ้าย) หรือไปทางขวา (ลูกศรขวา) ภายในเซลล์ หรือส่งกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งก่อนหน้าของจุดแทรก (ลูกศรขึ้น) หรือย้ายไปยังท้ายเนื้อหาเซลล์ (ลูกศรลง) หรือย้ายขึ้นหนึ่งเซลล์ ย้ายลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาภายในแผ่นข้อมูล

HOME

ย้ายไปยังต้นบรรทัดภายในเซลล์ หรือย้ายไปยังต้นแถวภายในแผ่นข้อมูล

END

ย้ายไปยังท้ายบรรทัดภายในเซลล์ หรือย้ายไปยังท้ายแถวภายในแผ่นข้อมูล

CTRL+PERIOD

ย้ายตามเข็มนาฬิกาไปยังมุมถัดไปของช่วงของเซลล์ที่เลือก

F2

แก้ไขและผนวกข้อมูลในเนื้อหาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่

CTRL+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

ป้อนวันที่ (แผ่นข้อมูลเท่านั้น)

CTRL+SHIFT+: (เครื่องหมายจุดคู่)

ป้อนเวลา (แผ่นข้อมูลเท่านั้น)

CTRL+C

คัดลอกส่วนที่เลือก

CTRL+V

วางส่วนที่เลือก

CTRL+X

ตัดส่วนที่เลือก

DELETE

ล้างเนื้อหาของส่วนที่เลือก

CTRL+SHIFT+ เครื่องหมายบวก

แทรกเซลล์ว่าง

CTRL+ –

ลบส่วนที่เลือก

CTRL+Z

เลิกทำการกระทำสุดท้าย


ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×