การประมาณค่าในชุดข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่ว่าคุณต้องการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายสำหรับปีหน้าหรือประมาณผลลัพธ์ที่คาดไว้สำหรับชุดข้อมูลในการทดลองวิทยาศาสตร์ คุณสามารถใช้ Microsoft Office Excel เพื่อสร้างค่าในอนาคตจากค่าที่มีอยู่ได้โดยอัตโนมัติ หรือเพื่อสร้างค่าที่ประมาณนอกช่วงจากแนวโน้มแบบเส้นตรงหรือการคำนวณแนวโน้มแบบเรขาคณิตได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกรอกข้อมูลในชุดของค่าที่เหมาะสมกับเส้นแนวโน้มเชิงเส้นแบบง่ายหรือแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเรขาคณิต โดยใช้จุดจับเติม หรือคำสั่งชุดข้อมูล เมื่อต้องการขยายข้อมูลที่ซับซ้อน และ nonlinear คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีตหรือเครื่องมือการวิเคราะห์การถดถอย ใน Analysis ToolPak add-in ที่

ในชุดข้อมูลเชิงเส้น ค่าที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง หรือความแตกต่างระหว่างค่าแรกและค่าถัดไปในชุดข้อมูลได้ถูกบวกเข้ากับค่าเริ่มต้นแล้วบวกเข้ากับค่าในลำดับถัดไปแต่ละค่า

ส่วนที่เลือกเริ่มต้น

ชุดข้อมูลเชิงเส้นเพิ่มเติม

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูลสำหรับแนวโน้ม best-fit ของเส้นตรง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้นสำหรับแนวโน้ม

  ถ้าคุณต้องการเพิ่มความแม่นยำของชุดแนวโน้ม ให้เลือกค่าเริ่มต้นเพิ่มเติม

 2. ลากจุดจับเติมในทิศทางที่คุณต้องการเติมค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกค่าเริ่มต้นในเซลล์ C1:E1 เป็น 3, 5 และ 8 ลากที่จับเติมไปทางขวาเพื่อเติมด้วยค่าแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น หรือลากไปทางซ้ายเพื่อเติมด้วยค่าที่ลดลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการควบคุมวิธีการสร้างชุดข้อมูลด้วยตนเอง หรือเมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์เพื่อเติมชุดข้อมูล ให้ใช้คำสั่ง ชุดข้อมูล (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ปุ่ม เติม)

ในชุดข้อมูลแบบเรขาคณิต ค่าเริ่มต้นจะถูกคูณด้วยค่าที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ค่าถัดไปในชุดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ได้และแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ตามมาก็จะถูกคูณด้วยค่าท่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง

ส่วนที่เลือกเริ่มต้น

ชุดข้อมูลแบบเรขาคณิตเพิ่มเติม

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูลสำหรับแนวโน้มแบบเรขาคณิต ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้นสำหรับแนวโน้ม

  ถ้าคุณต้องการเพิ่มความแม่นยำของชุดแนวโน้ม ให้เลือกค่าเริ่มต้นเพิ่มเติม

 2. คลิกปุ่มเมาส์ขวาค้างไว้ และลากจุดจับเติมไปในทิศทางที่คุณต้องการเติมค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ปล่อยปุ่มเมาส์ แล้วคลิก แนวโน้มแบบเรขาคณิต บนเมนูทางลัด

ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกค่าเริ่มต้นในเซลล์ C1:E1 เป็น 3, 5 และ 8 ลากที่จับเติมไปทางขวาเพื่อเติมด้วยค่าแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น หรือลากไปทางซ้ายเพื่อเติมด้วยค่าที่ลดลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการควบคุมวิธีการสร้างชุดข้อมูลด้วยตนเอง หรือเมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์เพื่อเติมชุดข้อมูล ให้ใช้คำสั่ง ชุดข้อมูล (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ปุ่ม เติม)

เมื่อคุณคลิกคำสั่ง ชุดข้อมูล คุณสามารถควบคุมวิธีการสร้างแนวโน้มแบบเส้นตรงหรือแนวโน้มแบบเรขาคณิตด้วยตนเอง แล้วใช้แป้นพิมพ์เพื่อเติมค่าได้

 • ในชุดข้อมูลเชิงเส้น ค่าเริ่มต้นจะถูกนำไปใช้ในอัลกอริทึมกำลังสองน้อยที่สุด (y=mx+b) เพื่อสร้างชุดข้อมูล

 • ในชุดข้อมูลแบบเรขาคณิต ค่าเริ่มต้นจะถูกนำไปใช้ในอัลกอริทึมเส้นโค้งแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (y=b*m^x) เพื่อสร้างชุดข้อมูล

ไม่ว่าในกรณีใด ค่าที่เปลี่ยนในแต่ละครั้งจะถูกละเว้น ชุดข้อมูลที่ถูกสร้างจะเท่ากับค่าที่ถูกส่งกลับโดยฟังก์ชัน TREND หรือฟังก์ชัน GROWTH

เมื่อต้องการเติมค่าด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้เริ่มชุดข้อมูล โดยที่เซลล์นั้นจะต้องเป็นค่าเริ่มต้นในชุดข้อมูล

  เมื่อคุณคลิกคำสั่ง ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลที่ได้จะแทนที่ค่าที่เลือกเดิม ถ้าคุณต้องการบันทึกค่าเดิม ให้คัดลอกค่าไปที่แถวหรือคอลัมน์อื่น แล้วสร้างชุดข้อมูลด้วยโดยการเลือกค่าที่คัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ชุดข้อมูล

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูลลงมาตามแผ่นงาน ให้คลิก คอลัมน์

  • เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูลขวางแผ่นงาน ให้คลิก แถว

 4. ในกล่อง เปลี่ยนทีละ ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการเพิ่มให้ชุดข้อมูล

ชนิดชุดข้อมูล

ผลที่ได้จากเปลี่ยนแต่ละที

เส้นตรง

ค่าที่เปลี่ยนในแต่ละครั้งถูกเพิ่มไปยังค่าเริ่มต้นแรก แล้วเพิ่มไปยังแต่ละค่าต่อมา

เรขาคณิต

ค่าเริ่มต้นแรกจะคูณด้วยค่าค่าที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง แล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้และแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อมาจะคูณด้วยค่าที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง

 1. ภายใต้ ชนิด ให้คลิก เชิงเส้น หรือ เรขาคณิต

 2. ในกล่อง ค่าสิ้นสุด ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการให้ชุดข้อมูลไปหยุดที่ค่านั้น

หมายเหตุ: ถ้ามีค่าเริ่มต้นมากกว่าหนึ่งค่าในชุดข้อมูล และคุณต้องการให้ Excel สร้างแนวโน้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แนวโน้ม

เมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการพยากรณ์แนวโน้มอยู่แล้ว คุณสามารถสร้างเส้นแนวโน้มในแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแผนภูมิใน Excel ที่แสดงข้อมูลการขายสำหรับเดือนแรกๆ ของปี คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้มลงในแผนภูมิที่แสดงแนวโน้มการขายทั่วไป (เพิ่มขึ้น ลดลง หรือราบเรียบ) หรือที่แสดงแนวโน้มที่ประมาณสำหรับเดือนข้างหน้า

กระบวนงานนี้สมมติว่า คุณสร้างแผนภูมิที่ยึดตามข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ดูหัวข้อสร้างแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. คลิก ชุดข้อมูล ที่ต้องการเพิ่ม เส้นแนวโน้ม หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไว้

 3. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม วิเคราะห์ ให้คลิก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิกเส้นแนวโน้มการถดถอยหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือก และจัดรูปแบบเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้คลิกขวาเส้นแนวโน้ม แล้วคิลก จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม บนเมนูทางลัด

 5. เลือกตัวเลือกเส้นแนวโน้ม เส้น และลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณเลือก โพลิโนเมียล ให้ใส่ตัวเลขยกกำลังสูงสุดให้กับตัวแปรอิสระลงในกล่อง ลำดับ

  • ถ้าคุณเลือก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้ป้อนในกล่อง ช่วงเวลา ด้วยจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุ: 

 • กล่อง ชุดข้อมูลที่ใช้เป็นพื้นฐาน จะแสดงรายการชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิที่สนับสนุนเส้นแนวโน้ม เมื่อต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มลงในชุดข้อมูลอีกชุด ให้คลิกชื่อในกล่อง แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

 • ถ้าคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในแผนภูมิ xy (กระจาย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับลำดับของค่า x ที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณอาจต้องเรียงลำดับค่า x ก่อนคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การใช้ฟังก์ชัน FORECAST    ฟังก์ชัน FORECAST จะคำนวณ หรือทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ค่าที่มีอยู่ ค่าที่ทำนายคือค่า y สำหรับค่า x ที่ให้มา ค่าที่รู้ค่าคือค่า x และค่า y ที่มีอยู่ และค่าใหม่จะถูกทำนายโดยใช้การถดถอยเชิงเส้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำนายการขายในอนาคต ความต้องการสินค้า และแนวโน้มของผู้ใช้ได้

การใช้ฟังก์ชัน TREND หรือฟังก์ชัน GROWTH    ฟังก์ชัน TREND และฟังก์ชัน GROWTH สามารถประมาณค่า y ในอนาคตนอกช่วง ที่ต่อจากเส้นตรงหรือเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียลที่อธิบายข้อมูลที่มีอยู่ได้ดีที่สุด นอกจากนี้ ฟังก์ชันทั้งสอบยังคืนค่าเฉพาะค่า y ที่ได้จากค่า x ที่ทราบค่าสำหรับเส้นหรือเส้นโค้ง best-fit เมื่อต้องการลงจุดเส้นหรือเส้นโค้งที่อธิบายข้อมูลที่มีอยู่ ให้ใช้ค่า x ที่มีอยู่และค่า y ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน TREND หรือ GROWTH

การใช้ฟังก์ชัน LINEST หรือฟังก์ชัน LOGEST    คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LINEST หรือ LOGEST เพื่อคำนวณเส้นตรงหรือเส้นโค้งแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจากข้อมูลที่มีอยู่ ฟังก์ชัน LINEST และฟังก์ชัน LOGEST จะส่งกลับค่าสถิติการถดถอยต่างๆ รวมทั้งความชันและจุดตัดแกนของเส้นแบบ Best-fit

ตารางต่อไปนี้มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันแผ่นงานทั้งสองนี้

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

การคาดการณ์

ประมาณค่าในอนาคต

แนวโน้ม

ประมาณค่าในอนาคตที่เหมาะสมกับเส้นตรง

เรขาคณิต

ประมาณค่าในอนาคตที่เหมาะสมกับเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน LINEST

คำนวณหาสถิติสำหรับเส้นตรงจากข้อมูลที่มีอยู่

LOGEST

คำนวณเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียลจากข้อมูลที่มีอยู่

เมื่อคุณต้องการทำการวิเคราะห์การถดถอยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงการคำนวณ และการลงจุดส่วนที่เหลือซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การถดถอยใน Analysis ToolPak add-in ที่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูโหลด Analysis ToolPak

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×