การบันทึกเป็น XPS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการบันทึกไฟล์ในรูปแบบที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องการให้ไฟล์นั้นสามารถแชร์และพิมพ์ได้อย่างง่ายดายด้วย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office คุณสามารถบันทึกไฟล์เป็น XML Paper Specification (XPS) ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือ Add-in เพิ่มเติม

ไฟล์ XPS ใช้ได้ดีเมื่อไฟล์นั้นเป็นดังนี้

 • มีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

 • มีขนาดไฟล์เล็ก

 • สอดคล้องกับรูปแบบอุตสาหกรรม

บางตัวอย่างการใช้ไฟล์ XPS เช่น ประวัติส่วนตัว เอกสารทางกฎหมาย จดหมายข่าว ไฟล์ที่ใช้สำหรับอ่านและพิมพ์อย่างเดียว เอกสารที่ใช้สำหรับการพิมพ์แบบมืออาชีพ

คุณยังสามารถ บันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบ PDF เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้ด้วย

การบันทึกไฟล์เป็น XPS

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Access (ตารางและรายงาน)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

การเปลี่ยนแปลงไฟล์ XPS

Access (ตารางและรายงาน)

 1. เปิดตารางหรือรายงานที่คุณต้องการจัดพิมพ์เป็น PDF

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม ส่งออก ให้คลิก PDF หรือ XPS

  รูปปุ่ม PDF หรือ XPS

 3. ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของเอกสาร

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง

 6. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

Excel

ข้อมูลนี้ยังใช้ได้กับ Microsoft Excel Starter 2010 ด้วย

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถบันทึกแผ่นงาน Power View เป็นไฟล์ XPS ได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกบันทึกเป็น
  เพื่อดูบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบใน Excel 2013 หรือ Excel 2016 คุณจำเป็นต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

  • ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์เปิดขึ้นในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Office 365 Enterprise K1

OneNote 2013 และ OneNote 2016

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ส่งออก

 3. ภายใต้ ส่งออกที่เป็นปัจจุบัน ให้คลิกสมุดบันทึกส่วนที่คุณต้องการจะบันทึกเป็น PDF

 4. ภายใต้ เลือกการจัดรูปแบบ คลิก XPS (*.xps) แล้วคลิก ส่งออก

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึก

 6. คลิก บันทึก

OneNote 2010

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น แล้วคลิกตัวเลือกที่แสดงส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF

 3. ภายใต้ บันทึกส่วนเป็น คลิก เอกสาร XPS แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึก

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกบันทึกเป็น
  เพื่อดูบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบในPowerPoint 2013 หรือ PowerPoint 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

  • ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

โครงการ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกที่บันทึกเป็น
  เพื่อดูบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบในProject 2013 หรือโครงการ 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด คลิก เอกสาร XPS แล้วคลิก บันทึก

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการส่งออกเอกสาร ให้เลือก ขอบเขตการเผยแพร่ ว่าจะ รวมข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์ และมี การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 19500-1 (เฉพาะ PDF เท่านั้น) หรือไม่

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Publisher 2013 หรือ Publisher 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการปรับเอกสารให้เหมาะสม ให้คลิก เปลี่ยน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความละเอียดของรูปภาพและข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์ ให้คลิก ขั้นสูง

  • คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเอกสาร

  • คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

 7. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Visio 2013 หรือ Visio 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

  • ถ้าคุณต้องการเปิดในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ เลือกหลังจากจัดพิมพ์กล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์ (ใน Visio 2016 เลือกดูไฟล์หลังจากบันทึกโดยอัตโนมัติ )

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก Options เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Word

ข้อมูลนี้ยังใช้ได้กับ Microsoft Word Starter 2010 ด้วย

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกบันทึกเป็น
  เพื่อดูบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบในWord 2013 หรือ Word 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

  • ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงไฟล์ XPS

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของไฟล์ XPS คือการป้องกันไม่ให้ไฟล์ถูกปรับเปลี่ยนได้ คุณจึงไม่สามารถแปลงหรือบันทึกไฟล์ XPS ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อื่นได้ง่ายนักในกรณีที่คุณไม่มีไฟล์ต้นฉบับอยู่ด้วย

การเปลี่ยนแปลง XPS แฟ้ม ปากกาoไฟล์ Office ต้นฉบับในโปรแกรม Office ของคุณ ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ นั้นแล้ว บันทึกไฟล์ในรูปแบบ XPS อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×