การบันทึกองค์ประกอบดีไซน์ฐานข้อมูลและการนำมาใช้ใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Access 2010 มีวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อนำดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณมาใช้ใหม่ได้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถบันทึกฐานข้อมูลทั้งฐานข้อมูลเป็นเทมเพลต บันทึกบางส่วนของฐานข้อมูลเป็นส่วนของแอปพลิเคชัน หรือบันทึกเขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลเป็นเทมเพลตชนิดข้อมูลก็ได้ ในแต่ละกรณี Access จะสร้างไฟล์ที่คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นได้ หรือคุณจะใช้ไฟล์เช่นนี้จากบริษัทอื่นก็ได้เช่นกัน

บทความนี้จะอธิบายวิธีการบันทึกวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ เป็นเทมเพลต โดยในบางกรณีจะรวมถึงข้อมูลด้วย นอกจากนี้ ยังอธิบายเกี่ยวกับเทมเพลตชนิดต่างๆ และวิธีการแชร์เทมเพลตเหล่านั้น บทความนี้จะมีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับส่วนของแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับ Access

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบใหม่ที่คุณออกแบบโดยใช้ Access และเผยแพร่ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สร้างแอป Access

ในบทความนี้

ภาพรวม

การบันทึกและการแชร์องค์ประกอบดีไซน์ฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ใหม่

การบันทึกฐานข้อมูลเป็นเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชัน (*.accdt)

การบันทึกเขตข้อมูลเป็นเทมเพลตชนิดข้อมูล (*.accft)

การนำดีไซน์ฐานข้อมูลของบริษัทอื่นมาใช้ใหม่

ภาพรวม

ในบางครั้ง คุณอาจไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เมื่อคุณได้ใช้เวลาอย่างมากในการดีไซน์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด คุณย่อมต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากดีไซน์นั้นให้มากที่สุด เช่น ด้วยการนำมาใช้ใหม่ หรือคุณอาจต้องการใช้งานออกแบบที่ผู้อื่นได้ออกแบบไว้เสร็จสมบูรณ์แล้ว Access มีวิธีหลักๆ ในการนำดีไซน์ฐานข้อมูลมาใช้ใหม่สามวิธีด้วยกัน

 • แม่แบบฐานข้อมูล   เป็นไฟล์ (ไฟล์ชนิด*.accdt) ที่คุณสามารถใช้ในการสร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยทั่วไปแล้ว จะพร้อมใช้ฐานข้อมูลจากเทมเพลต แต่คุณสามารถกำหนดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น แม่แบบฐานข้อมูลเว็บแอสเซมีความสามารถในการจัดการสินทรัพย์พื้นฐาน แต่คุณอาจต้องการขยาย โดยการเพิ่มบางแผนกหรือข้อมูลงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ เข้าถึงมาพร้อมกับเทมเพลตฐานข้อมูล ซึ่งคุณสามารถดูได้ในมุมมอง Backstage เมื่อ Access เปิด ที่หลากหลาย

 • ส่วนของแอปพลิเคชัน   จะไฟล์เหมือนเทมเพลตฐานข้อมูล แต่คุณใช้ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ แทนที่ จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับฐานข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น ส่วนแอปพลิเคชันข้อคิดเห็นมีตารางที่ถูกตั้งค่าให้ประกอบด้วยข้อคิดเห็น รวมถึงเขตข้อมูลวัน / เวลา บางส่วนของแอปพลิเคชันเริ่มตัวช่วยสร้างเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์เพื่อกำหนดวิธีการส่วนของแอปพลิเคชันพอดีกับ ด้วยตารางที่มีอยู่ของคุณ เข้าถึงมาพร้อมกับแอปพลิเคชันส่วนต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถดูได้บนแท็บสร้าง

 • ข้อมูลพิมพ์เทมเพล   คือ แฟ้มที่คุณสามารถใช้ในการสร้างชุดเขตข้อมูลและเขตข้อมูลใหม่ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้เริ่มต้นและวันสิ้นสุดข้อมูลชนิดเทมเพลเมื่อต้องการเพิ่มคู่ของเขตข้อมูลวัน / เวลาลงในตารางด้วยการคลิกเพียง แม่แบบชนิดข้อมูลใช้ชนิดไฟล์ที่แตกต่างกัน (*.accft) จากเทมเพลตฐานข้อมูลและส่วนของแอปพลิเคชัน เข้าถึงมาพร้อมกับเทมเพลต ซึ่งคุณสามารถดูได้บนแท็บเขตข้อมูล เมื่อคุณมีตาราง ที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูลชนิดข้อมูลที่หลากหลาย

การบันทึกและการแชร์องค์ประกอบดีไซน์ฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ใหม่

สร้างเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชัน    บันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์*.accdt โดยใช้คำสั่งบนแท็บไฟล์ (สำหรับขั้นตอน ดูในส่วนบันทึกฐานข้อมูลเป็นเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชัน (*.accdt)) คุณสามารถใช้เทมเพลเพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือ ถ้าเป็นส่วนของแอปพลิเคชัน เพิ่มลักษณะการทำงานของฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เทมเพลตฐานข้อมูลและส่วนของแอปพลิเคชันที่คุณสร้างขึ้นจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์เทมเพลตข้อมูลการใช้งานข้ามเครือข่าย (ใน Windows 7 จะอยู่ที่ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) คุณสามารถวางไฟล์เทมเพลตไว้ในโฟลเดอร์นี้เพื่อให้พร้อมใช้งานเป็นเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชันได้ ในทำนองเดียวกัน คุณก็สามารถคัดลอกไฟล์เทมเพลตจากโฟลเดอร์นี้และส่งให้กับผู้อื่นเพื่อนำไปใช้งานตามที่พวกเขาต้องการได้เช่นกัน

หมายเหตุ: โปรดระลึกอยู่เสมอว่า คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ไฟล์จากบริษัทอื่น

สร้างเทมเพลตชนิดข้อมูล    บันทึกการเลือกเขตข้อมูลตารางเป็นไฟล์*.accft โดยใช้คำสั่งบนแท็บเขตข้อมูล (สำหรับขั้นตอน ดูส่วนบันทึกเขตข้อมูลเป็นเทมเพลตชนิดข้อมูล (*.accft))

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เทมเพลตชนิดข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์เทมเพลตข้อมูลการใช้งานข้ามเครือข่าย (ใน Windows 7 จะอยู่ที่ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) คุณสามารถวางไฟล์เทมเพลตชนิดข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์นี้เพื่อให้พร้อมใช้งานเป็นชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลใหม่ได้ ในทำนองเดียวกัน คุณก็สามารถคัดลอกไฟล์เทมเพลตจากโฟลเดอร์นี้และส่งให้กับผู้อื่นเพื่อนำไปใช้งานตามที่พวกเขาต้องการได้เช่นกัน

หมายเหตุ: โปรดระลึกอยู่เสมอว่า คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ไฟล์จากบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

การบันทึกฐานข้อมูลเป็นเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชัน (*.accdt)

คุณสามารถบันทึกฐานข้อมูลเป็นเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชันได้โดยใช้คำสั่งบนแท็บ บันทึกและประกาศ ในมุมมอง Backstage

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึกและประกาศ

 2. ภายใต้ บันทึกฐานข้อมูลเป็น ให้คลิก เทมเพลต

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างเทมเพลตใหม่จากฐานข้อมูลนี้ ให้ระบุเขตข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อ    จำเป็นออก ใส่ข้อความที่จะระบุส่วนเทมเพลตหรือแอปพลิเคชัน Access แสดงชื่อนี้ควบคู่ไปกับส่วนเทมเพลตหรือแอปพลิเคชัน

  • คำอธิบาย    ใส่ข้อความที่อธิบายเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของเทมเพลตหรือแอปพลิเคชันส่วนตัว ซึ่งปรากฏในคำแนะนำสำหรับส่วนเทมเพลตหรือแอปพลิเคชัน

  • ประเภท    เลือกเทมเพลตผู้ใช้ มีส่วนของแอปพลิเคชันที่แสดงขึ้นภายใต้เทมเพลตผู้ใช้ใน ribbon (ค่าเริ่มต้น) คุณยังสามารถเพิ่มประเภทได้ โดยพิมพ์ และคุณสามารถกำหนดนี้ และส่วนประกอบแอปพลิเคชันในอนาคตประเภทนั้น ประเภทใหม่จะแสดงขึ้นใน ribbon

  • ไอคอน    ระบุไอคอนการแสดงของส่วนเทมเพลตหรือแอปพลิเคชัน สำหรับส่วนของแอปพลิเคชัน ไอคอนนี้จะแสดงขึ้นในแกลเลอรีส่วนของแอปพลิเคชันบน ribbon

  • แสดงตัวอย่าง    ระบุรูปแบบขนาดใหญ่เพื่อแสดงเทมเพลในมุมมอง Backstage เมื่อคุณเรียกดูเทมเพลต รูปภาพนี้เป็นสิ่งที่คุณจะเห็นสำหรับแม่แบบนี้

  • ตารางหลัก    ระบุตารางที่จะเป็นตารางหลักสำหรับส่วนแอปพลิเคชัน ตารางนี้จะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นการเชื่อมโยงส่วนแอปพลิเคชันอื่น ๆ ตารางในฐานข้อมูลซึ่งคือเพิ่มส่วน เมื่อมีผู้ใช้ส่วนของแอปพลิเคชัน Access เริ่มตัวช่วยสร้างเพื่อช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าตารางหลักจะใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกตารางที่แตกต่างกันเมื่อตัวช่วยสร้างการเรียกใช้

  • ฟอร์มสร้างอินสแตนซ์    ระบุฟอร์มที่จะเปิดตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างจากเทมเพลตนี้เป็นครั้งแรก ฟอร์มนี้ตามค่าเริ่มต้นเท่านั้นเปิดครั้งเดียว ฟอร์มสามารถประกอบด้วยโค้ดที่มีการเรียกใช้เมื่อเปิด แต่การแสดงตนของโค้ดจะสร้างคำเตือนด้านความปลอดภัย

  • ส่วนของแอปพลิเคชัน    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการบันทึกฐานข้อมูลที่เป็นส่วนของแอปพลิเคชัน ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการบันทึกฐานข้อมูลเป็นเทมเพลตฐานข้อมูล

   หมายเหตุ:  คุณจะต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ก่อนที่จึงจะสามารถระบุค่าสำหรับ ตารางหลัก ได้

  • รวมข้อมูลในเทมเพลต    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นแบบ เมื่อมีสร้างฐานข้อมูลใหม่จากเทมเพล พวกเขารวมข้อมูลนี้

 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกเทมเพลตของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะบันทึกเทมเพลตของคุณไว้ที่ C:\Users\<ผู้ใช้ปัจจุบัน>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\

การบันทึกเขตข้อมูลเป็นเทมเพลตชนิดข้อมูล (*.accft)

เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตชนิดข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลหนึ่งรายการหรือชุดของเขตข้อมูล แล้วใช้คำสั่งบน Ribbon เพื่อบันทึกเขตข้อมูลนั้นเป็นเทมเพลต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าในลักษณะที่คุณต้องการก่อนที่จะเริ่ม กล่าวคือ ตั้งค่าคุณสมบัติใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนของเทมเพลตชนิดข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างเทมเพลตชนิดข้อมูล “ยูโร” คุณอาจสร้างเขตข้อมูลสกุลเงิน แล้วตั้งรูปแบบของเขตข้อมูลนั้นให้เป็น ยูโร

 1. เปิดตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกเพื่อนำมาใช้ใหม่

 3. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้คลิก เขตข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิก บันทึกส่วนที่เลือกเป็นชนิดข้อมูลใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างชนิดข้อมูลใหม่จากเขตข้อมูล ให้ระบุสิ่งต่อไปนี้

  • ชื่อ    จำเป็นออก จะระบุเทมเพลตชนิดข้อมูลของคุณ และจะแสดงในรายการของเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม

  • คำอธิบาย    ใส่ข้อความที่อธิบายเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของต้นแบบชนิดข้อมูล ซึ่งปรากฏในคำแนะนำที่จะแสดงเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือเทมเพลตชนิดข้อมูลในรายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม

  • ประเภท    เลือกประเภทที่คุณต้องการแสดงรายการแม่แบบชนิดข้อมูลในรายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม ตามค่าเริ่มต้น ประเภทมีชนิด กำหนด ผู้ใช้

  • ฟอร์มสร้างอินสแตนซ์    ถ้าต้องการ ระบุฟอร์มที่จะเปิดตามค่าเริ่มต้นในครั้งแรกที่ใช้เทมเพลชนิดข้อมูล

 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกเทมเพลตชนิดข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

การนำดีไซน์ฐานข้อมูลของบริษัทอื่นมาใช้ใหม่

คุณสามารถทำให้เทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชันจากบริษัทอื่นพร้อมใช้งานบน Ribbon ได้โดยการวางสำเนาของไฟล์ .accdt ไว้ในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. รับไฟล์เทมเพลต (ควรมีนามสกุลของไฟล์เป็น .accdt หรือ .accft)

 2. วางสำเนาของไฟล์ลงใน <System Root>Users\<ผู้ใช้ปัจจุบัน>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ โดยที่

  • <System Root> คือโฟลเดอร์รากของการติดตั้ง Windows ของคุณ (โดยปกติจะเป็น C:\) และ

  • <current user> คือชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Windowsผู้ใช้ปัจจุบัน

   หมายเหตุ:  ถ้ายังไม่มีโฟลเดอร์นี้อยู่ ให้สร้างขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตฐานข้อมูล บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ใหม่, คลิก เทมเพลตของฉัน จากนั้นคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้ส่วนของแอปพลิเคชัน ให้เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มส่วนดังกล่าว จากนั้นบนแท็บ สร้าง ให้คลิก ส่วนของแอปพลิเคชัน แล้วคลิกส่วนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตชนิดข้อมูล ให้เปิดตารางที่คุณต้องการสร้างเขตข้อมูล จากนั้นบนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้คลิก เขตข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิกเทมเพลตชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×