การบันทึกสิ่งพิมพ์เป็นเอกสาร Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำข้อมูลจากผู้ประกาศลงในเอกสาร Word ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการใช้อีกครั้งจำนวนมาก คุณสามารถบันทึกข้อความจากสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word หรือ ถ้าคุณออกแบบหน้าใน Publisher ที่คุณต้องการใช้เป็นใบปะหน้าในสมุดรายชื่อในเอกสาร Word ของคุณ คุณสามารถวางหน้าลงในเอกสาร Word และพิมพ์เอกสารจาก Word แล้ว

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถส่งออกสิ่งพิมพ์ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดไปยัง Word ได้ แต่คุณไม่สามารถบันทึกสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของคุณ เช่น ข้อความ กราฟิก และเค้าโครงทั้งหมด ลงในเอกสาร Word ในขั้นตอนเดียวได้

ในบทความนี้

วิธีการส่งสิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง Word

บันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word

คัดลอก และวางหน้าหรือวัตถุบนหน้า

บันทึกหน้า สองหน้าเน็ต หรือวัตถุบนหน้าเป็นไฟล์รูปภาพ

วิธีส่งออกสิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง Word

คุณสามารถใช้วิธีการใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อส่งออกสิ่งพิมพ์บางส่วนหรือทั้งหมดไปยัง Word

 • บันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word     ใช้วิธีนี้สำหรับจดหมายข่าวหรือสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการใช้ใน Word จำนวนมาก บันทึกพิมพ์ของคุณในรูปแบบไฟล์สำหรับเวอร์ชันปัจจุบันของ Word เพื่อเปิดไฟล์บันทึกไว้ใน Word บันทึกในรูปแบบไฟล์ Word 97-2003 เพื่อเปิดไฟล์บันทึกไว้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

 • คัดลอก และวางหน้าหรือวัตถุบนหน้า     ใช้วิธีนี้สำหรับแผ่นพับ หน้าหัวจดหมาย หรือประกาศที่คุณต้องการนำเข้าสู่ Word แล้วทำการเปลี่ยนแปลง คัดลอกวัตถุ ส่วนที่เลือกของวัตถุ หรือหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้ววางลงในเอกสาร Word ในรูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML)

 • บันทึกหน้าเดียว สองหน้าประชิด หรือวัตถุบนหน้าเป็นแฟ้มรูปภาพ     ให้ใช้วิธีการนี้เพื่อสร้างแฟ้มรูปภาพที่คุณสามารถแทรกลงในเอกสาร Word โดยสามารถใช้ปฏิทิน หน้าปกหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่มีตาราง หรือสิ่งพิมพ์ที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใน Word ได้

ด้านบนของหน้า

บันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word

ถ้าคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word ตัวแปลงอยู่แล้วภายในแสดงข้อความบอกคุณว่า ชนิดไฟล์ที่เลือกสนับสนุนเฉพาะข้อความ ข้อความและอักษรที่จัดรูปแบบ (ฟอนต์ ขนาด สไตล์ underline สี และเอฟเฟ็กต์) จะถูกรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม ออกแบบองค์ประกอบเช่นกราฟิก และคอลัมน์จะไม่ถูกรักษาไว้

เคล็ดลับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณบันทึกข้อความในสิ่งพิมพ์เป็นเอกสาร Word

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบเขตกล่องข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณไม่ซ้อนทับกัน

 • หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้าจะคงอยู่เมื่อคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ แต่หน้าที่การใช้งานของหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะไม่ถูกรักษาไว้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้บันทึกเอกสารนั้น แล้วเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษให้กับเอกสาร Word

 • ตัวแบ่งหน้าในสิ่งพิมพ์นั้นจะถูกละเว้น คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าในเอกสาร Word หลังจากที่คุณบันทึกเอกสารแล้วได้

 • กราฟฟิกในสิ่งพิมพ์จะคงอยู่ ถ้าคุณต้องการเพิ่มกราฟฟิกจากสิ่งพิมพ์ คุณสามารถคัดลอกกราฟิกและวางแยกต่างหากลงในเอกสาร Word

บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเอกสาร Word

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ที่คุณต้องการบันทึกเป็นเอกสาร Word

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น และการเรียกดูไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร Word

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร Word

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกเวอร์ชันของ Word ที่คุณต้องการบันทึกสำหรับ เวอร์ชันเก่าของ Word จะรวมหมายเลขเวอร์ชัน สำหรับ Word 2016 เลือกเอกสาร Word สำหรับเวอร์ชันปัจจุบันของ Word

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและวางหน้าหรือวัตถุบนหน้า

คุณสามารถคัดลอกวัตถุชิ้นเดียว การเลือกวัตถุหลายชิ้น หรือวัตถุทั้งหมดในหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณและวางลงบนเอกสาร Word ในรูปแบบ HTML ได้ เมื่อคุณวางในรูปแบบ HTML การจัดรูปแบบและลักษณะข้อความจะถูกรักษาไว้ และคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือข้อความที่คุณวางไว้ในเอกสาร Word ได้

เคล็ดลับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่ที่สุดเมื่อคุณวางวัตถุลงบนเอกสาร Word ในรูปแบบ HTML

 • ถ้าคุณคัดลอกหน้าสิ่งพิมพ์ที่มีข้อความยาวเลยไปถึงกล่องข้อความในหน้าอื่น ข้อความนั้นจะไม่ถูกวางลงในเอกสาร Word เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้คัดลอกเฉพาะหน้าที่ไม่มีข้อความเลยไม่ยังหน้าอื่น

 • ถ้าคุณคัดลอกทั้งหน้าจากสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะขอบและการวางแนวของหน้ากระดาษในเอกสาร Word คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ทั้งก่อนและหลังจากที่คุณวางหน้าลงในเอกสาร Word แล้ว

 • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยตาราง เช่นปฏิทินบันทึกวัตถุพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์รูปภาพลงในรักษาเค้าโครงตารางของคุณบนหน้า

  หมายเหตุ: วิธีการนี้จะช่วยรักษาเค้าโครงดังกล่าวไว้ แต่คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงตารางในเอกสาร Word ได้

 • ถ้าคุณต้องการคัดลอกวัตถุหลายชิ้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือจัดกลุ่มวัตถุเหล่านี้ก่อนที่คุณจะคัดลอก

  1. คลิ กและลากล่องการเลือกรอบวัตถุที่คุณต้องการในกลุ่ม

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกจัดกลุ่ม

   (ใน Publisher 2007 ในมุมล่างขวาของกล่องการเลือก คลิกจัดกลุ่มวัตถุ รูปปุ่ม )

 • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีหลายหน้า คุณสามารถคัดลอกหน้าทั้งหน้าได้หน้าเดียว แต่ไม่สามารถคัดลอกทั้งสิ่งพิมพ์ได้ในครั้งเดียว ถ้าคุณกำลังดูสิ่งพิมพ์ที่มีหลายหน้าแบบสองหน้า (บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แบบสองหน้า) คุณสามารถคัดลอกหน้าที่ประชิดกัน 2 หน้าได้ในครั้งเดียว

 • ข้อความที่แสดงในแนวตั้ง (บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน) ในสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกแสดงเป็นแนวนอนในเอกสาร Word คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการวางแนวข้อความในเอกสาร Word หลังจากที่คุณวางข้อความแล้วได้

  1. ใน Word ให้คลิกกล่องข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. ภายใต้ เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก ทิศทางของข้อความ ซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้การวางแนวที่คุณต้องการ

การคัดลอกหน้าหรือวัตถุลงใน Word

 1. ให้เลือกวัตถุ Publisher ที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหน้าทั้งหมด คลิกที่พื้นที่ว่างในสิ่งพิมพ์ หรือคลิกพื้นที่ร่าง นั้นแล้ว คลิก Ctrl + A

 2. คลิกขวา แล้ว คลิ กคัดลอก

 3. เปิดเอกสาร Word

 4. บนหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการวางวัตถุ คลิกขวา จากนั้นคลิกวาง

 5. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกระทั่งคุณวางวัตถุหรือหน้าที่คุณต้องการทั้งหมดแล้ว

ด้านบนของหน้า

บันทึกหน้าเดียว สองหน้าประชิด หรือวัตถุบนหน้าเป็นแฟ้มรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกวัตถุชิ้นเดียว การเลือกวัตถุหลายชิ้น หน้าเดียวทั้งหน้า หรือแบบสองหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณให้เป็นแฟ้มรูปภาพ จากนั้นจึงแทรกรูปภาพดังกล่าวลงในเอกสาร Word

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อความของสิ่งพิมพ์หรือวัตถุที่คุณแทรกในเอกสาร Word เมื่อคุณใช้วิธีการนี้

เคล็ดลับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณวางวัตถุหรือหน้าเป็นแฟ้มรูปภาพ

 • ถ้าคุณบันทึกหน้าเดียวทั้งหน้าหรือแบบสองหน้าจากสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงระยะขอบและการวางแนวหน้ากระดาษในเอกสาร Word คุณสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังจากที่คุณแทรกแฟ้มรูปภาพลงในเอกสาร Word แล้ว

 • ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีหลายหน้า คุณสามารถบันทึกหน้าทั้งหน้าได้หน้าเดียว แต่ไม่สามารถบันทึกทั้งสิ่งพิมพ์ได้ในครั้งเดียว ถ้าคุณกำลังแสดงสิ่งพิมพ์ที่มีหลายหน้าในแบบสองหน้า (บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แบบสองหน้า) คุณสามารถบันทึกหน้าที่ประชิดกัน 2 หน้าได้ในครั้งเดียว

 • สำหรับผลลัพธ์ดีที่สุดกับดู และการพิมพ์วัตถุหรือหน้าจากสิ่งพิมพ์ของคุณใน Word บันทึกวัตถุ ด้วยการเลือกPNG รูปแบบกราฟิกเครือข่ายแบบพกพาJPEG ไฟล์ Interchange Format หรือจัดรูปแบบEnhanced Metafile ที่ความละเอียดสูง เลือกคุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ หรือพิมพ์กด (300 dpi), และวางวัตถุหรือหน้าลงในเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • รูปภาพ PNG หรือ JPEG บางรูปอาจถูกบีบอัดแล้ว ดังนั้นความละเอียดของรูปภาพเหล่านั้นอาจน้อยกว่า 600 จุดต่อนิ้ว (dpi)

 • Enhanced metaแฟ้ม สามารถบันทึกได้เพียง 96 dpi เท่านั้น

การแทรกหน้าเดียว สองหน้าประชิด หรือวัตถุจากสิ่งพิมพ์ของคุณให้เป็นรูปภาพลงใน Word

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการบันทึกด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น เพื่อบันทึกหน้าทั้งหมดหรือสองหน้าเน็ตเป็นรูปภาพ

  • คลิกขวารูปภาพ อักษรศิลป์ รูปร่าง หรือกลุ่มของวัตถุที่คุณต้องการบันทึก แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกรูปแบบรูปภาพ เช่นรูปกราฟิกเครือข่ายแบบพกพา PNG หรือJPEG ไฟล์ Interchange Format

 3. ถ้ารูปแบบรูปภาพสนับสนุนความละเอียดสูง (ปุ่ม เปลี่ยน มีอยู่แล้วในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ) ให้คลิก เปลี่ยน เลือกตัวเลือกความละเอียดที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เลือก การพิมพ์คุณภาพสูงหรือสิ่งพิมพ์ธุรกิจ (300 dpi)

 4. คลิก บันทึก

 5. เปิดเอกสาร Word แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 6. คลิก แทรก > รูปภาพ

 7. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เรียกดูตำแหน่งที่คุณบันทึกแฟ้ม คลิกที่แฟ้มนั้น แล้วจึงคลิก แทรก

 8. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 จนกระทั่งคุณแทรกวัตถุหรือหน้าที่คุณต้องการทั้งหมดแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×