การบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นแฟ้ม PostScript แบบแยกหน้าสำหรับการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่งแพคสิ่งพิมพ์และแฟ้มที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ Microsoft Office Publisher จะสร้างแฟ้ม Zip และแฟ้ม PDF สำหรับโรงพิมพ์ของคุณ ให้ปรึกษากับโรงพิมพ์ว่าแฟ้มเหล่านี้เป็นแฟ้มที่โรงพิมพ์ต้องการให้ส่งมอบให้หรือไม่ ถ้าแฟ้มเหล่านี้ไม่ใช่แฟ้มชนิดที่ทางโรงพิมพ์ใช้งานอยู่ โรงพิมพ์อาจขอให้คุณสร้างแฟ้ม โพสคริปต์

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

โรงพิมพ์อาจขอให้คุณใช้แฟ้ม PostScript เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้

 • โรงพิมพ์ไม่ยอมรับแฟ้ม Publisher

 • โรงพิมพ์อาจไม่ทำงานกับแฟ้ม PDF

 • โรงพิมพ์อาจใช้เฉพาะคอมพิวเตอร์ Macintosh

 • ในส่วนหนึ่งของกระบวนการขั้นตอนก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์อาจจะใช้โปรแกรมการจัดหน้าหรือโปรแกรมการพิมพ์ทับที่ต้องใช้แฟ้ม PostScript แบบแยกหน้าที่มีข้อมูลการดาวน์โหลดแบบอักษรสำหรับทุกหน้าของสิ่งพิมพ์ที่มีหลายหน้า

หน้าต่างๆ ในแฟ้ม PostScript แบบแยกหน้าสามารถถูกจัดเรียงใหม่หรือเลือกพิมพ์จากโปรแกรมของผู้ให้บริการรายอื่นได้โดยไม่มีผลต่อหน้าอื่นๆ ของการพิมพ์แฟ้ม PostScript ทั้งนี้แฟ้ม PostScript จะสามารถพิมพ์ได้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์ PostScript เท่านั้น และหลังจากที่คุณบันทึกแฟ้ม PostScript แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มนั้นได้อีก

สิ่งสำคัญ: ให้ปรึกษากับโรงพิมพ์ของคุณเพื่อกำหนดว่าคุณต้องบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นแฟ้ม PostScript แบบแยกหน้าหรือไม่ และต้องบันทึกเป็นแฟ้มแบบแยกสีหรือสีผสม

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกเป็นไฟล์ PostScript คั่นด้วยสี

บันทึกเป็นไฟล์ PostScript ผสม

การบันทึกเป็นแฟ้ม PostScript สีที่แยกกัน

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้มนั้น คุณไม่ต้องพิมพ์นามสกุลของชื่อแฟ้ม Publisherจะเพิ่ม .ps ให้โดยอัตโนมัติที่ส่วนท้ายของชื่อแฟ้มที่คุณพิมพ์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PostScript

 4. คลิก บันทึก

 5. ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript หรือ เครื่องยิงฟิล์มสี ที่คุณต้องการ ให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ PostScript ถ้าจำเป็น

  วิธีการ

  ปรึกษากับโรงพิมพ์ของคุณว่าคุณควรติดตั้งเครื่องพิมพ์ PostScript แบบใดและคุณควรติดตั้งจากที่ไหน

  1. บนเมนู เริ่ม ใน Microsoft Windows XP ให้คลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร

  2. ภายใต้ งานของเครื่องพิมพ์ ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

  3. ให้ทำตามคำแนะนำใน ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์

 6. คลิก คุณสมบัติ (Properties) แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง (Advanced)

 7. ภายใต้เครื่องพิมพ์ชื่อขั้นสูงตั้งค่าเอกสาร ขยายตัวเลือกเอกสาร และขยายตัวเลือก PostScript แล้ว

 8. ในรายการ ตัวเลือกผลลัพธ์ PostScript ให้เลือก ปรับให้เหมาะสมกับความสามารถในการเคลื่อนย้าย

 9. คลิก ตกลง

 10. บนแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์ ให้คลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ การแยกสี

 11. ในรายการ พิมพ์สีเป็น ให้คลิก การแยกสี

 12. ในรายการ เพลตเหล่านี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิก หมึกสีที่กำหนดไว้ทั้งหมด เมื่อต้องการพิมพ์เพลตสีชุดหรือสีพิเศษสำหรับหมึกทุกสีที่คุณได้กำหนดไว้ในสิ่งพิมพ์ (เมนู เครื่องมือ เมนูย่อย เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ คำสั่ง การพิมพ์สี )

  2. คลิก หมึกสีที่ใช้เท่านั้น เมื่อต้องการพิมพ์เพลตสีชุดหรือสีพิเศษสำหรับหมึกทุกสีที่กำหนดไว้ซึ่งใช้ในสิ่งพิมพ์

  3. คลิก แปลงสีพิเศษเป็นสีชุด เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะเพลตสีชุดและแปลงสีพิเศษที่กำหนดทั้งหมดเป็นสีชุด

 13. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่โรงพิมพ์ของคุณแนะนำมา ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ การตั้งค่าหน้ากระดาษ และแท็บ กราฟิกและแบบอักษร แล้วคลิก ตกลง

 14. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การบันทึกเป็นแฟ้ม PostScript สีผสม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้มนั้น คุณไม่ต้องพิมพ์นามสกุลของชื่อแฟ้ม  Publisher จะเพิ่ม .ps ไปยังท้ายชื่อแฟ้มที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PostScript

 4. คลิก บันทึก

 5. ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript หรือ เครื่องยิงฟิล์มสี ที่คุณต้องการ ให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ PostScript ถ้าจำเป็น

  วิธีการ

  ปรึกษากับโรงพิมพ์ของคุณว่าคุณควรติดตั้งเครื่องพิมพ์ PostScript แบบใดและคุณควรติดตั้งจากที่ไหน

  1. บนเมนู เริ่ม ใน Microsoft Windows XP ให้คลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร

  2. ภายใต้ งานของเครื่องพิมพ์ ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

  3. ให้ทำตามคำแนะนำใน ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์

 6. คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก ขั้นสูง

 7. ภายใต้เครื่องพิมพ์ชื่อขั้นสูงตั้งค่าเอกสาร ขยายตัวเลือกเอกสาร และขยายตัวเลือก PostScript แล้ว

 8. ในรายการ ตัวเลือกผลลัพธ์ PostScript ให้เลือก ปรับให้เหมาะสมกับความสามารถในการเคลื่อนย้าย

 9. คลิก ตกลง

 10. บนแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์ ให้คลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ การแยกสี

 11. ในรายการ พิมพ์สีเป็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิก สีผสมโทนสีเทา เพื่อบันทึกแฟ้ม PostScript ของสีผสมที่จะถูกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ขาวดำ

  2. คลิก สีผสม CMYK เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม PostScript สีผสมที่คุณสามารถใช้ในโปรแกรมจัดหน้าหรือโปรแกรมการพิมพ์ทับของผู้ให้บริการรายอื่น หรือเมื่อต้องการพิมพ์ไปยังอุปกรณ์การตรวจทาน CMYK

  3. คลิก สีผสม RGB เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม PostScript สีผสมที่จะถูกพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์สี

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม Postscript สีผสม CMYK หรือ RGB คุณต้องมีเครื่องพิมพ์ PostScript สีที่เลือกไว้

 12. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นที่โรงพิมพ์แนะนำมา ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ การตั้งค่าหน้ากระดาษ และแท็บ กราฟิกและแบบอักษร แล้วคลิก ตกลง

 13. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×