การบวก ลบ คูณ และหารค่าในตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถช่วยผู้ใช้กรอกฟอร์มในแม่แบบฟอร์มได้โดยใช้สูตรในการคำนวณค่าสำหรับตัวควบคุมตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในตัวควบคุมอื่น การคำนวณอาจรวมถึงการบวก การลบ การคูณ และการหารค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าจะใช้เพื่อการสมัครใบอนุญาต คุณสามารถเพิ่มสูตรให้กับตัวควบคุมที่คำนวณราคารวมที่ผู้รับเหมาต้องจ่ายในการสมัครโดยอัตโนมัติ ด้วยการคูณจำนวนใบอนุญาตในการสมัครด้วยราคาของใบอนุญาตแต่ละใบ

In this article

สูตรคืออะไร

การใช้ตัวดำเนินการอย่างน้อยสองตัวในสูตร

แทรกสูตรทางคณิตศาสตร์ลงในตัวควบคุม

สูตรคืออะไร

สูตรมีนิพจน์ XPath ที่ประกอบด้วยค่า เขตข้อมูล หรือกลุ่ม ฟังก์ชัน และตัวดำเนินใช้การคำนวณ และแสดงค่าอื่น ๆ คุณสามารถใช้สูตรเพื่อทำงานต่อไปนี้:

 • คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์จากค่าที่คุณระบุเมื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มหรือค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบของฟอร์ม ...

 • แสดงเฉพาะวันและเวลา

 • แสดงค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมหนึ่งในตัวควบคุมอื่น

 • ตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม

 • เรียกใช้กฎโดยยึดตามค่าจากคำนวณ โดยใช้สูตร

นิพจน์ XPath แต่ละรายการที่ถูกใช้ในสูตรคือการ รวมค่า ฟังก์ชัน และตัวดำเนินการที่ประเมินเป็นค่า ๆ เดียว สูตรสามารถประกอบด้วยนิพจน์หลาย คุณสามารถนึกถึงของสูตรเป็นประโยคประกอบอย่าง น้อยหนึ่งวลี กับแต่ละวลีที่แสดงถึงนิพจน์หนึ่งในสูตร

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและนิพจน์

สูตรประกอบด้วยนิพจน์หนึ่งรายการหรือหลายรายการ นิพจน์ คือการรวมกันของตัวดำเนินการ ชื่อเขตข้อมูล ฟังก์ชัน สัญพจน์ และค่าคงที่ที่ประเมินออกมาเป็นค่าเดียว

ฟังก์ชันคือ นิพจน์ที่ส่งกลับค่าโดยยึดตามผลลัพธ์ของการคำนวณ ค่าที่ใช้ในฟังก์ชันจะเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน XPath 1.0 มาตรฐานที่รวมอยู่ใน InfoPath ตลอดจนบางฟังก์ชัน InfoPath ที่เฉพาะเจาะจง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน InfoPath ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวดำเนินการอย่างน้อยสองตัวในสูตร

เมื่อสูตรมีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างน้อยสองตัว InfoPath จะคำนวณตามลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ รายการต่อไปนี้แสดงลำดับในการดำเนินการคำนวณ

 1. การคำนวณภายในวงเล็บ

 2. การคำนวณการคูณและการหาร

 3. การคำนวณการบวกและการลบ

ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการสองตัวที่มีความสำคัญเท่ากัน การคำนวณจะดำเนินการจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่างเช่น ให้คิดว่าคุณกำลังสร้างแม่แบบฟอร์มการสมัครใบอนุญาต ที่มีกล่องข้อความที่แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของใบอนุญาตที่ส่งในการสมัคร ค่าที่สูตรนี้ต้องการมาจากกล่องข้อความอื่นในฟอร์ม กล่องข้อความจะแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีสูตรต่อไปนี้

ใบอนุญาต1 * ค่าใช้จ่าย1 + ใบอนุญาต2 * ค่าใช้จ่าย2 /จำนวนใบอนุญาต

สูตรนี้จะรวมตัวดำเนินการการบวก (+), การคูณ (*) และการหาร (/) ตามลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ การคำนวณการคูณและการหารจะทำก่อนการคำนวณการบวก เนื่องจากตัวดำเนินการการคูณและการหารมีความสำคัญเท่ากัน การคำนวณการคูณจะทำก่อนตัวดำเนินการการหาร เพราะตัวดำเนินการการคูณ อยู่ด้านซ้ายของตัวดำเนินการการหาร สูตรนี้จะถูกคำนวณในลักษณะนี้

 1. ค่าใน ใบอนุญาต1 จะถูกคูณด้วยค่าใน ค่าใช้จ่าย1

 2. ค่าใน ใบอนุญาต2 จะถูกคูณด้วยค่าใน ค่าใช้จ่าย2 และผลลัพธ์นั้นจะถูกหารด้วยค่าใน จำนวนใบอนุญาต

 3. ผลลัพธ์ของการคำนวณในขั้นที่ 1 จะบวกกับผลลัพธ์ของการคำนวณในขั้นที่ 2

เมื่อต้องการควบคุมลำดับการคำนวณ ให้ใส่การคำนวณที่คุณต้องการทำก่อนไว้ในวงเล็บ การคำนวณในวงเล็บจะดำเนินการก่อนการคำนวณนอกวงเล็บ วางการคำนวณที่มีวงเล็บที่ด้านซ้ายของการคำนวณที่ไม่มีวงเล็บ การคำนวณที่อยู่ในวงเล็บที่ซ้อนกันจะคำนวณจากด้านในไปด้านนอกวงเล็บ

ตัวอย่างเช่น พิจารณาสูตรต่อไปนี้

((ใบอนุญาต1 * ค่าใช้จ่าย1) + (ใบอนุญาต2 * ค่าใช้จ่าย2))/จำนวนใบอนุญาต

ในการคำนวณนี้ ค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการคูณค่าในtxtPermit1QtyและtxtPermitCost1จะถูกเพิ่มไปยังค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการคูณค่าในtxtPermit2QtyและtxtPermitCost2 ผลรวมของการคำนวณนั้นจะถูกหาร ด้วยค่าในtxtNumberOfPermits

ด้านบนของหน้า

การแทรกสูตรทางคณิตศาสตร์ในตัวควบคุม

 1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการสร้างสูตร

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

 4. เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร ให้พิมพ์ค่าหรือสัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในกล่อง สูตร

  รายการในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  บวก

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีช่องว่างก่อน และ หลังตัวดำเนินการหาร ถ้าตัวดำเนินการหารมีช่องว่างก่อน และหลัง InfoPath อาจตีความ '/' เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนในตำแหน่งที่ตั้ง XPath แทนที่จะ เป็นตัวดำเนินการหาร

  เคล็ดลับ: โดยปกติสูตรทางคณิตศาสตร์จะขึ้นอยู่กับค่าจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นอาร์กิวเมนต์ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงค่าว่างในสูตรของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถือค่าว่างเป็นค่าศูนย์ ในประเภท ขั้นสูง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

  สูตรของฉันมีข้อผิดพลาด

  คลิก แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath เพื่อดูข้อผิดพลาดในสูตร ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำบางประการสำหรับแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชันในสูตรของคุณอยู่ ให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าคุณกำลังใช้อาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชันอยู่หรือไม่ บางฟังก์ชันต้องการเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในขณะที่ฟังก์ชันอื่นต้องการค่าที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • ลบสูตร และพิมพ์สูตรซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรพิมพ์อย่างถูกต้อง

 6. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×