การนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

การนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมุติว่าคุณต้องการค้นหาจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันที่อยู่ในช่วงซึ่งมีค่าที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์มี

 • ค่า 5, 6, 7 และ 6 ผลลัพธ์คือค่าที่ไม่ซ้ำกันสามค่า นั่นคือ 5 , 6 และ 7

 • ค่า "สุทธา", "กิตติ", "กิตติ", "กิตติ" ผลลัพธ์คือค่าที่ไม่ซ้ำกันสองค่า นั่นคือ "สุทธา" และ "กิตติ"

มีวิธีนับค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกันหลายวิธี

คุณต้องการทำสิ่งใด

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้ตัวกรอง

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำโดยใช้ฟังก์ชัน

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้ตัวกรอง

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง เพื่อแยกค่าไม่ซ้ำกันออกจากคอลัมน์ของข้อมูล และวางเหล่านั้นไปยังตำแหน่งใหม่ จากนั้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันROWSเพื่อนับจำนวนของรายการในช่วงใหม่

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตาราง

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงของเซลล์มีส่วนหัวของคอลัมน์

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กล่องโต้ตอบ ตัวกรองขั้นสูง จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น

 4. ในกล่อง คัดลอกไปที่ ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์

  อีกวิธีหนึ่ง ให้คลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบไว้ชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงาน แล้วกด ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เฉพาะระเบียนที่แตกต่างเท่านั้น และคลิก ตกลง

  ค่าที่ไม่ซ้ำกันจากช่วงที่เลือกจะถูกคัดลอกไปที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่เริ่มด้วยเซลล์ที่คุณระบุในกล่อง คัดลอกไปที่

 6. ในเซลล์ว่างด้านล่างของเซลล์สุดท้ายในช่วง ให้ใส่ฟังก์ชัน ROWS ใช้ช่วงของค่าที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณเพิ่งคัดลอกเป็นอาร์กิวเมนต์ โดยไม่รวมส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงของค่าที่ไม่ซ้ำกันคือ B2:B45 ให้คุณใส่ =ROWS(B2:B45)

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำโดยใช้ฟังก์ชัน

ใช้ฟังก์ชัน IF, SUM, FREQUENCY, MATCH และ LEN ร่วมกันเพื่อทำงานนี้ ดังต่อไปนี้

 • กำหนดค่า 1 ให้กับเงื่อนไขจริงแต่ละเงื่อนไข โดยใช้ฟังก์ชันIF

 • เพิ่มผลรวม โดยใช้ฟังก์ชันSUM

 • นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน โดยใช้ฟังก์ชันFREQUENCY ฟังก์ชันFREQUENCYละเว้นข้อความและค่าศูนย์ สำหรับเหตุการณ์แรกของค่าระบุ ฟังก์ชันนี้ส่งกลับตัวเลขเท่ากับจำนวนครั้งของค่านั้น สำหรับแต่ละค่าเดียวกันหลังแรก ฟังก์ชันนี้ส่งกลับค่าศูนย์

 • ส่งกลับตำแหน่งของค่าข้อความในช่วง โดยใช้ฟังก์ชันMATCH ค่านี้ส่งกลับนั้นจะถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันFREQUENCYเพื่อให้สามารถประเมินค่าข้อความสอดคล้องกัน

 • ค้นหาเซลล์เปล่า โดยใช้ฟังก์ชันLEN เซลล์ว่างที่มีความยาวของ 0

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

ข้อมูล

ข้อมูล

986

กิตติ

ณัทธร

563

67

789

235

กิตติ

ณัทธร

689

789

ณัทธร

143

56

237

67

235

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10,A2:A10)>0,1))

นับจำนวนของค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ A2:A10 แต่ไม่นับเซลล์ว่างหรือค่าข้อความ (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10,B2:B10,0),MATCH(B2:B10,B2:B10,0))>0,1))

นับจำนวนของค่าข้อความและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ B2:B10 (ซึ่งต้องไม่มีเซลล์ว่าง) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""),IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""))>0,1))

นับจำนวนของค่าข้อความและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในเซลล์ A2:A10 แต่ไม่นับเซลล์ว่างหรือค่าข้อความ (6)

หมายเหตุ   

 • สูตรที่แสดงในตัวอย่างนี้ต้องป้อนเป็น สูตรอาร์เรย์. เลือกเซลล์แต่ละเซลล์ที่มีสูตร กด F2 จากนั้นกด CTRL+SHIFT+ENTER

 • เมื่อต้องการดูฟังก์ชันที่ประเมินทีละขั้น ให้เลือกเซลล์ที่มีสูตร แล้วบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ประเมินสูตร

รายละเอียดฟังก์ชัน

 • ฟังก์ชัน FREQUENCY จะคำนวณหาจำนวนครั้งที่เกิดค่าขึ้นภายในช่วงของค่าที่ระบุ จากนั้นส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขในแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น ใช้ FREQUENCY เพื่อนับจำนวนครั้งของคะแนนทดสอบ ที่อยู่ภายในช่วงของคะแนน เนื่องจากฟังก์ชันนี้ส่งกลับอาร์เรย์ ดังนั้นจึงต้องใส่ค่าในรูปแบบของสูตรอาร์เรย์

 • ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหารายการที่ระบุในช่วงของเซลล์ต่างๆ จากนั้นจะส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการดังกล่าวในช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A3 มีค่า 5, 25 และ 38 แล้วสูตร =MATCH(25,A1:A3,0) จะส่งกลับตัวเลข 2 เนื่องจาก 25 คือรายการที่สองในช่วงดังกล่าว

 • ฟังก์ชัน LEN จะส่งกลับจำนวนของอักขระในสตริงข้อความ

 • ฟังก์ชัน SUM จะบวกตัวเลขทั้งหมดที่คุณระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ แต่ละอาร์กิวเมนต์สามารถเป็นช่วง การอ้างอิงเซลล์ อาร์เรย์ ค่าคงที่ สูตร หรือผลลัพธ์จากฟังก์ชันอื่นได้ ตัวอย่างเช่น SUM(A1:A5) จะบวกตัวเลขทั้งหมดที่มีอยู่ในเซลล์ A1 ถึง A5

 • ฟังก์ชัน IF จะส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขที่คุณระบุเป็น TRUE และส่งกลับค่าอีกค่าหนึ่งถ้าเงื่อนไขนั้นเป็น FALSE

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×