การนับจำนวนข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

การนับจำนวนข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการนับข้อมูลส่งกลับ โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถนับจำนวนของรายการในเขตข้อมูลตารางหรือตัวควบคุม คุณสามารถคำนวณค่าเฉลี่ย และค้นหาค่าที่น้อยที่สุด มากที่สุด earliest และล่าสุด นอกจากนี้Access มีคุณลักษณะเรียกว่าแถวผลรวมที่คุณสามารถใช้เพื่อนับข้อมูลในแผ่นข้อมูล โดยไม่ต้องเปลี่ยนการออกแบบของแบบสอบถามของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจวิธีการนับข้อมูล

นับข้อมูล โดยใช้แถวผลรวม

นับข้อมูล โดยใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม

การอ้างอิงฟังก์ชัน aggregate

เข้าใจวิธีการนับข้อมูล

คุณสามารถนับจำนวนของรายการในเขตข้อมูล (คอลัมน์ของค่า) โดยใช้ฟังก์ชันCount ฟังก์ชันCountเป็นชุดฟังก์ชันเรียกว่าฟังก์ชันการรวม คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมเพื่อทำการคำนวณในคอลัมน์ของข้อมูล และกลับค่า ๆ เดียว Access มีตัวเลขฟังก์ชันที่นอกเหนือจากCountหนึ่งเช่นเดียวกัน:

 • ผลรวมสำหรับการรวมคอลัมน์ของตัวเลข

 • ค่าเฉลี่ยสำหรับจงคอลัมน์ของตัวเลข

 • สูงสุดสำหรับการค้นหาค่าสูงสุดในเขตข้อมูล

 • ค่าน้อยที่สุดสำหรับการค้นหาค่าต่ำสุดในเขตข้อมูล

 • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดกระจายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย (มัชฌิม)

 • ค่าความแปรปรวนการวัดค่าความแปรปรวนทางสถิติของค่าทั้งหมดในคอลัมน์

Access มีสองวิธีในการเพิ่มCountและฟังก์ชันการรวมอื่น ๆ ลงในคิวรี คุณสามารถ:

 • เปิดคิวรีของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล และเพิ่มแถวผลรวม แถวผลรวมให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งของผลลัพธ์แบบสอบถาม โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบคิวรีของคุณ

 • สร้างคิวรีแบบใช้หาผลรวม คิวรีแบบใช้หาผลรวมคำนวณผลรวมย่อยระหว่างกลุ่มของระเบียน ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการหาผลรวมย่อยยอดขายทั้งหมดตามเมือง หรือตามไตรมาส คุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมการจัดกลุ่มระเบียนของคุณ โดยใช้ประเภท คุณต้องแล้ว หาผลรวมของยอดขาย ในทางตรงข้าม แถวผลรวมคำนวณผลรวมทั้งหมดสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ (เขตข้อมูล) ของข้อมูล

หมายเหตุ: ส่วนต่าง ๆ ในเอกสารนี้แสดงวิธีใช้เน้นโดยใช้ฟังก์ชันCountแต่โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมอื่น ๆ ในแถวผลรวมและแบบสอบถามของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน aggregate อื่น ดูข้อมูลอ้างอิงฟังก์ชัน Aggregateในภายหลังในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชัน aggregate อื่น ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มแถวทั้งหมดและวิธีใช้แบบสอบถามรวมทั้งหมดการนับข้อมูล เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า ฟังก์ชันCountทำงานบนชนิดข้อมูลจำนวนมีขนาดใหญ่กว่าทำรวมฟังก์ชันอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันCountกับชนิดใด ๆ ของเขตข้อมูลยกเว้นหนึ่งที่ประกอบด้วยความซับซ้อน ซ้ำสเกลาข้อมูล เช่นเขตข้อมูลของรายการที่มีหลายค่า

ในทางตรงข้าม ฟังก์ชันการรวมจำนวนมากทำงานบนข้อมูลในเขตข้อมูลที่กำหนดให้กับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันSumทำงานกับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number ทศนิยม หรือสกุลเงินเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันแต่ละ ดูที่การอ้างอิงฟังก์ชัน Aggregateภายหลังในบทความนี้

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ให้ดูบทความปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลชนิดข้อมูล

ด้านบนของหน้า

นับข้อมูล โดยใช้แถวผลรวม

คุณสามารถเพิ่มแถวผลรวมลงในคิวรีได้ โดยการเปิดแบบสอบถามของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล เพิ่มแถว แล้ว เลือกฟังก์ชันCountหรืออื่นฟังก์ชัน aggregate เช่นSumต่ำสุดสูงสุดหรือค่าเฉลี่ย ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างแบบสอบถามพื้นฐานที่เลือก และเพิ่มแถวผลรวม

สร้างแบบสอบถามพื้นฐานที่เลือก

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

  รูป Ribbon ของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ตารางหรือตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  เลือกตารางปรากฏเป็น windows ในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม รูปนี้แสดงตารางทั่วไปในตัวออกแบบคิวรี:

  คิวรีที่มีสามเขตข้อมูลในตารางออกแบบ

 3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ

  คุณสามารถรวมเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่อธิบาย เช่นชื่อและคำอธิบาย แต่คุณต้องมีเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่คุณจะนับ

  แต่ละเขตข้อมูลปรากฏในคอลัมน์ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

 5. หรือ กลับไปยังมุมมองออกแบบ และปรับเปลี่ยนคิวรีของคุณ ดัง กขวาแท็บเอกสารของคิวรี นั้นคลิกมุมมองออกแบบ คุณสามารถปรับแบบสอบถามแล้ว ตาม ด้วยการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลตาราง เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูล เลือกคอลัมน์ในตารางออกแบบ และกด DELETE

 6. คุณอาจ บันทึกคิวรีของคุณ

เพิ่มแถวผลรวม

 1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการทำเช่นนั้นสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์.accdb คลิกขวาแท็บเอกสารสำหรับแบบสอบถาม และคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล

  หรือ

  สำหรับฐานข้อมูลรูปแบบของไฟล์.mdb สร้างขึ้น ด้วยรุ่นเก่ากว่า Access บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกลูกศรภายใต้มุมมอง แล้วคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่คิวรี ทำนี้เรียกใช้แบบสอบถาม และโหลดผลลัพธ์การเข้าสู่แผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม คลิกผลรวม

  รูป Ribbon ของ Access

  แถวผลรวม ใหม่ปรากฏด้านล่างของแถวสุดท้ายของข้อมูลในแผ่นข้อมูลของคุณ

 3. ในแถวผลรวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการหาผลรวม จากนั้นนับ จากรายการ

ซ่อนแถวผลรวม

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม คลิกผลรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แถวผลรวม ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

นับข้อมูล โดยใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม

คุณสามารถนับข้อมูล โดยใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมแทนที่จะรวมแถวเมื่อคุณจำเป็นต้องนับบางส่วนหรือทั้งหมดของระเบียนส่งกลับ โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนับจำนวนของธุรกรรมขาย หรือจำนวนธุรกรรมในเมืองเดียว

โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมแทนที่จะรวมแถวเมื่อคุณใช้ค่าผลลัพธ์ในส่วนอื่นของฐานข้อมูลของคุณ เช่นรายงาน

นับระเบียนทั้งหมดในแบบสอบถาม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

  รูป Ribbon ของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  ตารางปรากฏขึ้นในหน้าต่างในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

 3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในแบบสอบถาม และให้แน่ใจว่า คุณมีเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ คุณสามารถนับเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลส่วนใหญ่ ข้อยกเว้นถูกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยความซับซ้อน ซ้ำสเกลาข้อมูล เช่นเขตข้อมูลของรายการที่มีหลายค่า

 4. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

  แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ และจัดกลุ่มตาม ปรากฏในแถวแต่ละเขตข้อมูลในแบบสอบถาม

 5. ในแถวผลรวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ และเลือกนับ จากรายการที่เป็นผลลัพธ์

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. อีกทางหนึ่งคือ บันทึกคิวรี

นับระเบียนในประเภทหรือกลุ่ม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

  รูป Ribbon ของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ตารางหรือตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  ตารางปรากฏในหน้าต่างในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

 3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลประเภทของคุณ และเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการนับ คิวรีของคุณไม่สามารถประกอบด้วยเขตข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ

 4. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

  แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ และจัดกลุ่มตาม ปรากฏในแถวแต่ละเขตข้อมูลในแบบสอบถาม

 5. ในแถวผลรวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ และเลือกนับ จากรายการที่เป็นผลลัพธ์

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. อีกทางหนึ่งคือ บันทึกคิวรี

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงฟังก์ชัน aggregate

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายฟังก์ชันการรวมที่มีการเข้าถึงสำหรับใช้ ในแถวผลรวม และ ในแบบสอบถาม โปรดจำไว้ว่า Access แสดงเพิ่มเติมฟังก์ชันการรวมสำหรับแบบสอบถามมากกว่านั้นไม่สำหรับแถวผลรวม นอกจากนี้ ถ้าคุณทำงานกับโครงการ Access (Access front end เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server), คุณสามารถใช้ชุดมีขนาดใหญ่ของฟังก์ชันการรวมที่มี SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งนั้นฟังก์ชัน ดู Microsoft SQL Server หนังสือแบบออนไลน์

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ใช้กับข้อมูลชนิด

ผลรวม

เพิ่มรายการในคอลัมน์ ทำงานบนข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสกุลเงินเท่านั้น

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน

ค่าเฉลี่ย

คำนวณหาค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ ต้องประกอบด้วยตัวเลข สกุลเงิน หรือคอลัมน์วัน / เวลาข้อมูล ฟังก์ชันการละเว้นค่า null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน วัน / เวลา

นับจำนวน

นับจำนวนของรายการในคอลัมน์

ชนิดข้อมูลทั้งหมดยกเว้นรายการที่ประกอบด้วยซับซ้อนซ้ำสเกลาข้อมูล เช่นคอลัมน์ของรายการที่มีหลายค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีหลายค่า ดูบทความไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าให้คำแนะนำและเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

ค่ามากที่สุด

ส่งกลับรายการที่ มีค่าสูงสุด สำหรับข้อมูลข้อความ ค่าสูงสุดคือ ค่าเป็นตัวอักษรสุดท้าย และ Access ละเว้นกรณี ฟังก์ชันละเว้นค่า null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน วัน / เวลา

ค่าน้อยที่สุด

ส่งกลับรายการที่ มีค่าต่ำสุด สำหรับข้อมูลแบบข้อความ ค่าเป็นตัวอักษรแรกคือค่าต่ำสุด และ Access ละเว้นกรณี ฟังก์ชันละเว้นค่า null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน วัน / เวลา

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วัดกระจายกระจายค่าจากค่าเฉลี่ย (มัชฌิม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนี้ ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน

ค่าความแปรปรวน

ประเมินค่าความแปรปรวนทางสถิติของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เฉพาะในข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสกุลเงิน ถ้าตารางประกอบด้วยค่าน้อยกว่า 2 แถว Access ส่งกลับค่า null

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าความแปรปรวนฟังก์ชัน ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×