การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

คุณสามารถทำให้ข้อความ รูปภาพ รูปร่าง ตาราง กราฟิก SmartArt และวัตภุอื่นๆ เคลื่อนไหวในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเพื่อทำให้มีลักษณะพิเศษแบบเป็นภาพ ซึ่งรวมถึงลักษณะการเข้า ออก การเปลี่ยนขนาดหรือสี ตลดจนการเคลื่อนย้าย สร้างงานนำเสนอสไลด์ที่มีจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือเครดิตการผลิตแบบเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเน้นประเด็น ควบคุมความต่อเนื่องของข้อมูล และเพิ่มความสนใจของผู้ชม คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวมาใช้บนสไลด์แต่ละสไลด์ ต้นแบบสไลด์ หรือเค้าโครงสไลด์แบบกำหนดเอง

PowerPoint 2013
4:05

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดู ทำให้คำปรากฏขึ้นทีละบรรทัด

(ใน PowerPointภาพเคลื่อนไหว จะไม่เหมือนกับ การเปลี่ยน โดยการเปลี่ยนจะเป็นการเคลื่อนไหวเมื่อสไลด์หนึ่งเปลี่ยนเป็นสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการเพิ่มการเปลี่ยน ให้ดู เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก)

นำภาพเคลื่อนไหวไปใช้

 1. เลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

  “วัตถุ” ในบริบทนี้คือทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือกล่องข้อความ จุดจับปรับขนาดจะปรากฏรอบๆ วัตถุเมื่อคุณเลือกบนสไลด์ (สำหรับวัตถุประสงค์การทำภาพเคลื่อนไหว ย่อหน้าภายในกล่องข้อความจะถือว่าเป็นวัตถุเช่นกัน แต่จะไม่มีจุดจับการปรับขนาดเมื่อคุณเลือก และกล่องข้อความทั้งหมดจะมีจุดจับการปรับขนาดแทน)

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว และเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นเมื่อคุณนำเสนอสไลด์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เมื่อคุณไปที่ การนำเสนอสไลด์ > ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์ กล่อง นำเสนอโดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว ไม่ได้ถูกเลือกเอาไว้ ถ้ากล่องนี้ถูกเลือกเอาไว้ ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงเมื่อคุณแสดงตัวอย่างสไลด์ของคุณ แต่จะไม่เล่นเมื่อคุณนำเสนอผลงาน

เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไปใช้กับวัตถุเดิม ให้ดูที่ นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายรายการไปใช้กับวัตถุเดียว หรือถ้าต้องการเพิ่มเส้นทางการเคลื่อนไหว ให้ดูที่ เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของเส้นทางการเคลื่อนไหว

เอฟเฟ็กต์เปิดและปิดบางอย่าง (เช่น พลิก หล่นลง และสะบัด) และเอฟเฟ็กต์เน้นบางอย่าง (เช่น สีแปรง และคลื่น) จะพร้อมใช้งานสำหรับวัตถุที่มีข้อความเท่านั้น ถ้าคุณต้องการนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุผลนี้ไปใช้ ให้ลองเพิ่มอักขระช่องว่างภายในวัตถุของคุณ

เปลี่ยนความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วของเอฟเฟ็กต์จะถูกกำหนดโดยการตั้งค่า ระยะเวลา

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทำงาน

  ตัวเลือกการกำหนดเวลาสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  (สูงสุด: 59 วินาที ต่ำสุด: .01 วินาที คุณสามารถพิมพ์ระยะเวลาหรือใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกค่าที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน)

เปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เลือก

  เมื่อคุณคลิกสไลด์

  เมื่อคลิก

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการ (การคลิกหนึ่งครั้งเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอย่างน้อยสองเอฟเฟ็กต์พร้อมกัน)

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  เริ่มต้นทันทีหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการเล่นเสร็จแล้ว (ไม่จำเป็นต้องคลิกเพื่อให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้น)

  หลังจากเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  ตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

ตั้งเวลาระหว่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ตัวเลือก หน่วงเวลา จะกำหนดระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ระบุจะเริ่มต้น ไม่ว่าจะหลังจากที่คุณคลิกหรือหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าเล่นเสร็จ

เปลี่ยนลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์

เมื่อต้องการจัดลำดับชุดภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ใหม่:

 1. เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว: บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้เลือก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 2. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม กำหนดเวลา ภายใต้ จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

  ตัวเลือกการกำหนดเวลาสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint
  • เลือก ย้ายไปลำดับก่อนหน้า เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  • เลือก ย้ายไปลำดับถัดไป เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ลงหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หลายครั้ง ถ้าจำเป็น เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ที่เลือกของคุณไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในลำดับภาพเคลื่อนไหว

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

เมื่อคุณทำให้วัตถุเคลื่อนไหว (เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรูปภาพ) ตัวเลขขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของวัตถุนั้น ตัวเลขนี้จะระบุสถานะของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและจะวางตามลำดับของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ปัจจุบัน

เมื่อต้องการนำภาพเคลื่อนไหวออก
 1. เลือกตัวเลขของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการนำออก

 2. กดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

การสาธิตภาพเคลื่อนไหว

สำหรับวิดีโอห้านาทีที่แสดงฟีเจอร์ภาพเคลื่อนไหวจำนวนมาก ให้ดู การฝึกอบรม: เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในสไลด์

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุ

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

  “วัตถุ” ในบริบทนี้คือทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือกล่องข้อความ จุดจับปรับขนาดจะปรากฏรอบๆ วัตถุเมื่อคุณเลือกบนสไลด์ (สำหรับวัตถุประสงค์การทำภาพเคลื่อนไหว ย่อหน้าภายในกล่องข้อความจะถือว่าเป็นวัตถุเช่นกัน แต่จะไม่มีจุดจับการปรับขนาดเมื่อคุณเลือก และกล่องข้อความทั้งหมดจะมีจุดจับการปรับขนาดแทน)

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้วเลือกลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว
  • ถ้าคุณไม่เห็นลักษณะพิเศษเข้า ออก เน้น หรือเส้นทางการเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ ให้คลิก ลักษณะพิเศษเข้าเพิ่มเติมลักษณะพิเศษเน้นเพิ่มเติมลักษณะพิเศษออกเพิ่มเติม หรือ เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

  • เอฟเฟ็กต์เปิดและปิดบางอย่าง (เช่น พลิก หล่นลง และสะบัด) และเอฟเฟ็กต์เน้นบางอย่าง (เช่น สีแปรง และคลื่น) จะพร้อมใช้งานสำหรับวัตถุที่มีข้อความเท่านั้น ถ้าคุณต้องการนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุผลนี้ไปใช้ ให้ลองเพิ่มช่องว่างภายในวัตถุของคุณ

  • หลังจากที่คุณนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับวัตถุหรือข้อความแล้ว รายการที่เคลื่อนไหวจะมีป้ายชื่อแท็กลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ออกมาระบุอยู่บนภาพนิ่ง ซึ่งแสดงอยู่ใกล้กับข้อความหรือวัตถุนั้น แท็กจะปรากฏในมุมมองปกติเมื่อเลือกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว หรือมองเห็นบานหน้าต่างงานภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น

เปลี่ยนความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วของเอฟเฟ็กต์จะถูกกำหนดโดยการตั้งค่า ระยะเวลา

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทำงาน

  ตัวเลือกการกำหนดเวลาสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  (สูงสุด: 59 วินาที ต่ำสุด: .01 วินาที คุณสามารถพิมพ์ระยะเวลาหรือใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกค่าที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน)

เปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เลือก

  เมื่อคุณคลิกสไลด์

  เมื่อคลิก

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการ (การคลิกหนึ่งครั้งเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอย่างน้อยสองเอฟเฟ็กต์พร้อมกัน)

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  เริ่มต้นทันทีหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการเล่นเสร็จแล้ว (ไม่จำเป็นต้องคลิกเพื่อให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้น)

  หลังจากเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  ตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

ตั้งเวลาระหว่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ตัวเลือก หน่วงเวลา จะกำหนดระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ระบุจะเริ่มต้น ไม่ว่าจะหลังจากที่คุณคลิกหรือหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าเล่นเสร็จ

เปลี่ยนลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์

เมื่อต้องการจัดลำดับชุดภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ใหม่:

 1. เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว: บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้เลือก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 2. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม กำหนดเวลา ภายใต้ จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

  ตัวเลือกการกำหนดเวลาสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint
  • เลือก ย้ายไปลำดับก่อนหน้า เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  • เลือก ย้ายไปลำดับถัดไป เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ลงหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หลายครั้ง ถ้าจำเป็น เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ที่เลือกของคุณไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในลำดับภาพเคลื่อนไหว

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

เมื่อคุณทำให้วัตถุเคลื่อนไหว (เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรูปภาพ) ตัวเลขขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของวัตถุนั้น ตัวเลขนี้จะระบุสถานะของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและจะวางตามลำดับของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ปัจจุบัน

เมื่อต้องการนำภาพเคลื่อนไหวออก
 1. เลือกตัวเลขของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการนำออก

 2. กดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

การนำลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหลายลักษณะไปใช้กับวัตถุเดียว

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายลักษณะ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

การดูรายการของภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่บนภาพนิ่งในปัจจุบัน

คุณสามารถดูรายการของภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว จะแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว เช่น ชนิดของลักษณะพิเศษ ลำดับของลักษณะพิเศษหลายลักษณะที่สัมพันธ์กัน ชื่อของวัตถุที่ได้รับผลกระทบ และระยะเวลาของลักษณะพิเศษ

เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานภาพเคลื่อนไหว บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

บานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหว

1. ในบานหน้าต่างงาน ตัวเลขจะระบุลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่น ตัวเลขในบานหน้าต่างงานจะสอดคล้องกับแท็บลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ที่แสดงบนสไลด์

2. เส้นเวลาแสดงระยะเวลาของลักษณะพิเศษ

3. ไอคอนแสดงชนิดของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ในตัวอย่างนี้ จะใช้เอฟเฟ็กต์ ออก

4. เลือกข้อมูลในรายการเพื่อดูไอคอนเมนู (ลูกศรลง) แล้วคลิกไอคอนเพื่อแสดงเมนู

หมายเหตุ: 

 • ลักษณะพิเศษจะปรากฏในบานหน้าต่างงานภาพเคลื่อนไหวตามลำดับที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษเหล่านั้น

 • คุณยังสามารถดูไอคอนที่ระบุเวลาเริ่มต้นของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆ บนสไลด์ เมื่อต้องการดูไอคอนการกำหนดเวลาเริ่มต้นสำหรับภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด ให้คลิกไอคอนเมนูที่อยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือก ซ่อนไทม์ไลน์ขั้นสูง

 • มีไอคอนหลายชนิดที่ระบุการกำหนดเวลาเริ่มต้นของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้:

  • เริ่มต้นเมื่อคลิก (ไอคอนเมาส์ แสดงที่นี่): ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกเมาส์

  • เริ่มพร้อมรายการก่อนหน้า (ไม่มีไอคอน): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มเล่นพร้อมกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการ การตั้งค่านี้รวมเอฟเฟ็กต์หลายรายการไว้ในเวลาเดียวกัน

  • เริ่มหลังจากรายการก่อนหน้า (ไอคอนนาฬิกา): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มขึ้นในทันทีหลังจากที่ลักษณะพิเศษก่อนหน้านี้ในรายการเล่นเสร็จ

การตั้งค่าตัวเลือกลักษณะพิเศษ การกำหนดเวลา หรือลำดับของภาพเคลื่อนไหว

 • เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกลักษณะพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของ ตัวเลือกลักษณะพิเศษ และคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • คุณสามารถระบุการกำหนดเวลาเริ่มต้น ระยะเวลา หรือการหน่วงเวลาสำหรับภาพเคลื่อนไหวได้บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลาเริ่มต้น สำหรับภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของเมนู เริ่ม และเลือกเวลาที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของระยะเวลาที่ภาพเคลื่อนไหวจะทำงาน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่อง ระยะเวลา

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการหน่วงเวลาก่อนที่ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มขึ้น ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่อง การหน่วงเวลา

 • เมื่อต้องการ จัดลำดับใหม่ ให้กับภาพเคลื่อนไหวในรายการ ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ และบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่ ให้เลือก ย้ายไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก่อนภาพเคลื่อนไหวอื่นในรายการ หรือเลือก ย้ายไปหลังจากนี้ เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังภาพเคลื่อนไหวอื่นในรายการ

ทดสอบเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหนึ่งลักษณะหรือมากกว่าแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  กลุ่ม แสดงตัวอย่าง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

ภาพรวมของภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้วภายในใน Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือคุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองของคุณได้ คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับแต่ละสไลด์ ต้นแบบสไลด์ หรือเค้าโครงสไลด์แบบกำหนดเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์และเค้าโครงแบบกำหนดเอง ให้ดู สร้างและกำหนดต้นแบบสไลด์ และ เค้าโครงสไลด์คืออะไร

นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับข้อความหรือวัตถุ

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

  “วัตถุ” ในบริบทนี้คือทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือกล่องข้อความ จุดจับปรับขนาดจะปรากฏรอบๆ วัตถุเมื่อคุณเลือกบนสไลด์

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว บน Ribbon ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจากนสบกสน ทำให้เคลื่อนไหว

  ภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้วภายใน

  ถ้าวัตถุที่เลือกไว้ของคุณเป็นกล่องข้อความ คุณจะมีสองตัวเลือกสำหรับแต่ละชนิดของภาพเคลื่อนไหวในรายการ ทำให้เคลื่อนไหว:

  • ทั้งหมดพร้อมกัน: ภาพเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นกับข้อความทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

  • โดยย่อหน้าระดับ 1 ภาพเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นตามลำดับสำหรับแต่ละย่อหน้าของกล่องข้อความ

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

 • เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการนำภาพเคลื่อนไหวออก

 • บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก ไม่มีภาพเคลื่อนไหว จากรายการ ทำให้เคลื่อนไหว

สร้างและนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับข้อความหรือวัตถุ

เมื่อต้องการควบคุมวิธีการและเวลาที่จะนำเอฟเฟ็กต์ไปใช้ คุณสามารถสร้างและนำภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองไปใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง หมุนหรือส่องประกาย และคุณสามารถตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้คุณได้ยินเสียงปรบมือเมื่อรูปภาพเปิดขึ้น คุณสามารถนำภาพเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งรายการไปใช้ เพื่อให้คุณสามารถทำให้ข้อความลอยเข้าหรือไม่มีเสียง แล้วทำให้ข้อความลอยออก คุณสามารถใช้ตัวเลือกเน้น เข้า หรือออก นอกเหนือจากเส้นทางการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเอง

คุณสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน บานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง จะแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว รวมถึง ชนิดของเอฟเฟ็กต์ ลำดับของเอฟเฟ็กต์ที่สัมพันธ์กับเอฟเฟ็กต์อื่นๆ และส่วนหนึ่งของข้อความของเอฟเฟ็กต์

บานหน้าต่างงานการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

1. ไอคอนจะระบุเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆ บนสไลด์ ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้:

 • เริ่มต้นเมื่อคลิก (ไอคอนเมาส์ แสดงที่นี่): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกสไลด์

 • เริ่มพร้อมรายการก่อนหน้า (ไม่มีไอคอน): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นพร้อมกับที่เอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการเริ่มเล่น (ซึ่งก็คือ การคลิกหนึ่งครั้งจะเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสองเอฟเฟ็กต์หรือมากกว่า)

 • เริ่มหลังจากรายการก่อนหน้า (ไอคอนนาฬิกา): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นทันทีหลังจากเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการสิ้นสุดการเล่น (ซึ่งก็คือ ไม่จำเป็นต้องคลิกเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นเอฟเฟ็กภาพเคลื่อนไหวถัดไป)

2. เลือกข้อมูลในรายการเพื่อดูไอคอนเมนู (ลูกศรลง) แล้วคลิกไอคอนเพื่อแสดงเมนู

3. ตัวเลขระบุลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่น ตัวเลขจะสอดคล้องกับป้ายชื่อที่เชื่อมโยงกับรายการที่เคลื่อนไหวในมุมมองปกติที่แสดงบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

4. ไอคอนแสดงชนิดของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ในตัวอย่างนี้ จะใช้เอฟเฟ็กต์ เน้น

รายการแบบเคลื่อนไหวจะอยู่บนสไลด์ตามแท็กลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ แท็กนี้จะสอดคล้องกับเอฟเฟ็กต์ในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง และแท็กจะแสดงอยู่ทางด้านข้างของข้อความหรือวัตถุ แท็กจะปรากฎเมื่ออยู่ในมุมมองปกติที่มีบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แสดงอยู่เท่านั้น

เคล็ดลับ: สำหรับตัวอย่างทีละขั้นตอนของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับข้อความหรือวัตถุ ให้ดู ใช้ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองไปใช้ใน Office PowerPoint 2007 ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 3. ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิก เพิ่มเอฟเฟ็กต์ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความหรือวัตถุปรากฎด้วยเอฟเฟ็กต์ ให้ชี้ไปที่ เข้า แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น เอฟเฟ็กต์หมุน ให้กับข้อความหรือวัตถุที่มองเห็นบนสไลด์ ให้ชี้ เน้น แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้ข้อความหรือวัตถุออกจากสไลด์ ให้ชี้ ออก แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้ข้อความหรือวัตถุในเข้ามาตามรูปแบบที่ระบุ ให้ชี้ เส้นทางการเคลื่อนไหว แล้วคลิกเส้นทาง

 4. เมื่อต้องการระบุวิธีการนำเอฟเฟ็กต์ไปใช้กับข้อความหรือวัตถุของคุณ ให้คลิกขวาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ บนเมนูทางลัด

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับข้อความ บนแท็บ เอฟเฟ็กต์การกำหนดเวลา และ ข้อความเคลื่อนไหว ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อทำให้ข้อความเคลื่อนไหว

  • เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับวัตถุ บนแท็บ เอฟเฟ็กต์ และ การกำหนดเวลา ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนไหว

เอฟเฟ็กต์จะปรากฏในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ตามลำดับที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษเหล่านั้น

ทดสอบเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหนึ่งลักษณะหรือมากกว่าแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ที่ด้านล่างของการบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิก เล่น

การทดสอบลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอยู่สี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 • เอฟเฟ็กต์ เข้า จะทำให้วัตถุค่อยๆ ปรากฏในโฟกัส หรือลอยเข้ามาจากขอบด้านใดด้านหนึ่งของสไลด์ หรือเด้งเข้ามาก็ได้

 • เอฟเฟ็กต์ ออก จะรวมถึงการทำให้วัตถุลอยออกไปจากสไลด์ หายไปจากมุมมอง หรือหมุนตัวออกไปจากสไลด์

 • เอฟเฟ็กต์ เน้น จะทำให้วัตถุลดหรือเพิ่มขนาด เปลี่ยนสี หรือหมุนรอบตัวเอง

 • คุณสามารถใช้ เส้นทางการเคลื่อนไหว เพื่อเลื่อนวัตถุขึ้นหรือลง ไปทางซ้ายหรือขวา หรือเป็นรูปดาวหรือวงกลม (หรือเอฟเฟ็กต์แบบอื่นๆ ได้) คุณยังสามารถวาดเส้นทางการเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ด้วย

คุณสามารถใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบเดี่ยวๆ หรือจะผสมผสานเอฟเฟ็กต์หลายอย่างก็ได้ ตัวอย่างเช่น ทำให้ข้อความบรรทัดหนึ่งลอยเข้ามาพร้อมกับมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เอฟเฟ็กต์เข้า ลอยเข้า และเอฟเฟ็กต์เน้น เพิ่ม/ลด คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์ แล้วใช้บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวเพื่อตั้งค่าเอฟเฟ็กต์เน้นให้เกิดขึ้น กับก่อนหน้านี้

แกลเลอรีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว จะแสดงเฉพาะเอฟเฟ็กต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นได้มากขึ้นด้วยการคลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว เลื่อนลง แล้วคลิก เอฟเฟ็กต์เข้าเพิ่มเติม, เอฟเฟ็กต์เน้นเพิ่มเติม, เอฟเฟ็กต์ออกเพิ่มเติม หรือ เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมใน PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นทีละบรรทัดใน PowerPoint

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×