การทำผลรวมในรายงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในรายงานใด ๆ ที่ประกอบด้วยตัวเลข คุณสามารถใช้ผลรวม ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ หรือผลรวมสะสมเพื่อทำให้ข้อมูลเข้าใจได้มากขึ้น บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มองค์ประกอบเหล่านี้ลงในรายงานของคุณ

ในบทความนี้

ชนิดของการรวมที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงาน

เพิ่มผลรวมหรือการรวมอื่นๆ ในมุมมองเค้าโครง

เพิ่มผลรวมหรือการรวมอื่นๆ ในมุมมองออกแบบ

คำนวณผลรวมสะสม

ชนิดของการรวมที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงาน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายชนิดของฟังก์ชันการรวมใน Microsoft Office Access 2007 ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในรายงาน

การคำนวณ

คำอธิบาย

การทำงาน

Sum

ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

Sum()

ค่าเฉลี่ย (Avg)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

Avg()

Count

จำนวนรายการในหนึ่งคอลัมน์

Count()

ค่ามากที่สุด

ค่าตัวเลขหรือค่าพยัญชนะสูงสุดในหนึ่งคอลัมน์

Max()

ค่าน้อยที่สุด

ค่าตัวเลขหรือค่าพยัญชนะต่ำสุดในหนึ่งคอลัมน์

Min()

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StDev)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยประมาณสำหรับชุดของค่าในหนึ่งคอลัมน์

StDev()

ค่าความแปรปรวน (VAR)

ค่าความแปรปรวนโดยประมาณสำหรับชุดของค่าในหนึ่งคอลัมน์

Var()

ด้านบนของหน้า

เพิ่มผลรวมหรือการรวมอื่นๆ ในมุมมองเค้าโครง

มุมมองเค้าโครงเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเพิ่มผลรวม ค่าเฉลี่ย และการรวมอื่นๆ ลงในรายงานของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงานแล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการสรุป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มผลรวมลงในคอลัมน์ตัวเลข ให้คลิกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งในคอลัมน์ดังกล่าว

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มการจัดกลุ่มและผลรวม คลิกผลรวม รูปปุ่ม

 4. คลิกชนิดของการรวมที่คุณต้องการเพิ่มสำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว

Office Access 2007 เพิ่มกล่องข้อความไปยังส่วนท้ายของรายงาน และตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของนิพจน์ที่ดำเนินการคำนวณที่คุณต้องการ ถ้ามีการจัดกลุ่มระดับใด ๆ ในรายงานของคุณ Access จะเพิ่มกล่องข้อความที่ดำเนินการคำนวณแต่ละส่วนท้ายของกลุ่มเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างระดับกลุ่มในรายงาน ดูบทความการสร้างรายงานสรุป หรือมีการจัดกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มผลรวมหรือการรวมอื่นๆ ในมุมมองออกแบบ

มุมมองออกแบบให้แก่คุณนิดควบคุมตำแหน่งและลักษณะที่ปรากฏของผลรวมของคุณ ในรายงานที่มีการจัดกลุ่ม คุณสามารถวางผลรวมหรือการรวมอื่น ๆ ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งรายงานสามารถวางในส่วนหัวของรายงานหรือส่วนท้ายของรายงาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงานแล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการสรุป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มผลรวมลงในคอลัมน์ตัวเลข ให้คลิกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งในคอลัมน์ดังกล่าว

 3. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดกลุ่มและผลรวม คลิกผลรวม รูปปุ่ม

 4. คลิกชนิดของการรวมที่คุณต้องการเพิ่มสำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว

Office Access 2007 เพิ่มกล่องข้อความไปยังส่วนท้ายของรายงาน และตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของนิพจน์ที่ดำเนินการคำนวณที่คุณต้องการ ถ้ามีระดับกลุ่มใด ๆ ในรายงานของคุณ Access จะเพิ่มกล่องข้อความที่ดำเนินการคำนวณแต่ละส่วนท้ายของกลุ่มเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างระดับการจัดกลุ่มในรายงาน ดูบทความการสร้างรายงานสรุป หรือมีการจัดกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

คำนวณผลรวมสะสม

คุณสามารถใช้ Office Access 2007 เพื่อสร้างผลรวมสะสมในรายงาน ผลรวมสะสมเป็นผลรวมที่สะสมจากระเบียนหนึ่งไปยังระเบียนถัดไปโดยครอบคลุมตลอดทั้งกลุ่มหรือทั้งรายงาน

ผลรวมสะสมในรายงาน

สร้างผลรวมสะสม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงานแล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 3. คลิกในส่วนรายละเอียด ส่วนหัวของกลุ่ม หรือส่วนท้ายของกลุ่มเพื่อสร้างกล่องข้อความ

  ถ้าป้ายชื่อปรากฎอยู่ถัดจากกล่องข้อความ ให้ลบป้ายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นค่าที่สื่อความหมาย

 4. เลือกกล่องข้อความ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อเรียกแผ่นคุณสมบัติขึ้นมา

 5. คลิกแท็บ ข้อมูล ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่คุณต้องการสร้างผลรวมสะสม

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ราคาสุทธิสำหรับเขตข้อมูลราคาสุทธิ หรือ ระดับกลุ่ม พิมพ์นิพจน์=Sum([ExtendedPrice])

 6. คลิกกล่องคุณสมบัติ ผลรวมสะสม

 7. คลิกลูกศรแบบหล่นลงในกล่องคุณสมบัติ และใช้หนึ่งในกระบวนงานต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการให้ผลรวมสะสมตั้งค่าใหม่เป็น 0 เมื่อถึงระดับการจัดกลุ่มที่สูงกว่าในระดับถัดไป ให้เลือก บนกลุ่ม ในรายการ

  • ถ้าคุณต้องการให้ผลรวมสะสมทำการสะสมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของรายงาน ให้เลือก บนทั้งหมด ในรายการ

 8. ปิดแผ่นคุณสมบัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งคุณสมบัติ ผลรวมสะสม ลงใน บนทั้งหมด คุณจะสามารถทำซ้ำผลรวมทั้งหมดในส่วนท้ายรายงาน ให้สร้างกล่องข้อความในส่วนท้ายรายงาน และตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้เป็นชื่อของกล่องข้อความที่คำนวณผลรวมสะสม ตัวอย่าง: =[ปริมาณการสั่งซื้อ]

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×