การทดสอบความยากง่ายในการอ่านเอกสารของคุณ

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อ Outlook และ Word เสร็จสิ้นการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร รวมถึงคะแนนอ่านตามการทดสอบต่อไปนี้:

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Outlook

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก จดหมาย และภายใต้ เรียบเรียงข้อความ ให้คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ตรวจไวยากรณ์และการสะกด ไว้แล้ว

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสถิติที่ได้จากความยากง่ายในการอ่าน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ เปิดไฟล์ที่คุณต้องการตรวจสอบ และตรวจสอบการสะกด เมื่อ Outlook หรือ Word เสร็จสิ้นตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ภายใต้ เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจไวยากรณ์และการสะกด ไว้แล้ว

 4. เลือก แสดงสถิติที่ได้จากความยากง่ายในการอ่าน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ เปิดไฟล์ที่คุณต้องการตรวจสอบ และตรวจสอบการสะกด เมื่อ Outlook หรือ Word เสร็จสิ้นตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกที่แท็บ สะกด จากนั้น คลิกที่การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. ภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขไวยากรณ์ใน Outlook เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจไวยากรณ์และการสะกด

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสถิติที่ได้จากความยากง่ายในการอ่าน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ เปิดไฟล์ที่คุณต้องการตรวจสอบ และตรวจสอบการสะกด เมื่อ Outlook หรือ Word เสร็จสิ้นตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด จะถูกเลือก

 4. ภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขไวยากรณ์ใน Word เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถิติการอ่าน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคะแนนความยากง่ายในการอ่าน

การทดสอบความยากง่ายในการอ่านแต่ละแบบจะจัดอันดับการอ่านโดยคิดจากค่าเฉลี่ยของจำนวนพยางค์ต่อคำและจำนวนคำต่อประโยค ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีที่การทดสอบแต่ละแบบให้คะแนนความยากง่ายในการอ่านของไฟล์ของคุณ

การทดสอบแบบ Flesch Reading Ease

การทดสอบนี้จะจัดอันดับข้อความบนสเกล 100 คะแนน คะแนนยิ่งสูง หมายถึงเอกสารนั้นยิ่งเข้าใจได้ง่าย สำหรับไฟล์มาตรฐานส่วนใหญ่ คุณต้องการให้คะแนนอยู่ระหว่าง 60 และ 70 คะแนน

สูตรสำหรับคะแนนแบบ Flesch Reading Ease มีดังนี้

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

โดยที่

ASL = ความยาวโดยเฉลี่ยของประโยค (จำนวนคำที่หารโดยจำนวนประโยค)

ASW = จำนวนเฉลี่ยของพยางค์ต่อคำ (จำนวนพยางค์ที่หารโดยจำนวนคำ)

การทดสอบแบบระดับคะแนน Flesch-Kincaid

การทดสอบนี้จัดอันดับข้อความ ในระดับคะแนนของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น คะแนน 8.0 หมายถึง นักเรียนชั้นปีที่แปดจะสามารถเข้าใจเอกสารนั้นได้ สำหรับเอกสารส่วนใหญ่ ควรตั้งจุดมุ่งหมายให้ได้คะแนน 7.0 ถึง 8.0 โดยประมาณ

สูตรสำหรับระดับคะแนนแบบ Flesch-Kincaid มีดังนี้

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

โดยที่

ASL = ความยาวโดยเฉลี่ยของประโยค (จำนวนคำที่หารโดยจำนวนประโยค)

ASW = จำนวนเฉลี่ยของพยางค์ต่อคำ (จำนวนพยางค์ที่หารโดยจำนวนคำ)

ทำความเข้าใจว่าภาษามีผลต่อคะแนนความยากง่ายในการอ่านอย่างไร

ภาษาที่คุณใช้ในเอกสารอาจมีผลต่อการตรวจสอบและการแสดงคะแนนความยากง่ายในการอ่านของโปรแกรม Office ของคุณได้

 • ถ้าคุณตั้งค่า Word เพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของข้อความในภาษาอื่น และเอกสารที่มีข้อความในหลายภาษา Word จะแสดงสถิติความยากง่ายในการอ่านสำหรับข้อความในภาษาสุดท้ายที่ได้รับการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารมีสามย่อหน้า  โดยที่ย่อหน้าแรกเป็นภาษาอังกฤษ ย่อหน้าที่สองเป็นภาษาฝรั่งเศส และย่อหน้าที่สามเป็นภาษาอังกฤษ  Word จะแสดงสถิติความยากง่ายในการอ่านสำหรับข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 • สำหรับภาษายุโรปบางภาษาภายในเอกสารภาษาอังกฤษ Word จะแสดงเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการนับและค่าเฉลี่ย แต่จะไม่แสดงความยากง่ายในการอ่าน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×