การถ่ายโอนที่ติดต่อระหว่าง Outlook และ Google Gmail

คุณสามารถใช้ที่ติดต่อเดียวกันทั้งใน Google Gmail และ Microsoft Outlook ได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่ติดต่อลงในตำแหน่งทั้งสองแห่งด้วยตนเอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำเข้าที่ติดต่อของคุณจาก Google Gmail มายัง Outlook

ส่งออกที่ติดต่อของคุณจาก Outlook ไปยัง Google Gmail

นำเข้าที่ติดต่อของคุณจาก Google Gmail มายัง Outlook

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Google Gmail ของคุณ

 2. ในคอลัมน์ทางด้านซ้าย ให้คลิก ที่อยู่ติดต่อ

 3. ที่บริเวณใกล้กับปุ่ม ออกจากระบบ ให้คลิก ส่งออก

 4. คลิกที่ Outlook CSV (สำหรับการนำเข้าสู่ Outlook หรือแอปพลิเคชันอื่น)

 5. คลิก ส่งออก

 6. เมื่อได้รับการพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดแฟ้มส่งออก ให้คลิก บันทึก

 7. เลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึกแฟ้มชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ของคุณ ชื่อแฟ้มเริ่มต้นคือ contacts.csv

  หมายเหตุ:  คุณสามารถลบแฟ้มนี้ได้หลังจากนำเข้าที่ติดต่อของคุณมายัง Outlook แล้วได้

 8. คลิก บันทึก

 9. ไปยัง Outlook

 10. คลิกแท็บ แฟ้ม

 11. คลิก เปิด

 12. คลิก นำเข้า

 13. คลิก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป

 14. คลิก ค่าที่มีการแบ่งโดยเครื่องหมายจุลภาค (DOS) แล้วคลิก ถัดไป

 15. ในกล่อง นำเข้าแฟ้ม ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอนที่ 8 จากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้ม

 16. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า

  • อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน

  • ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

 1. คลิก ถัดไป

 2. ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการนำข้อมูลที่ติดต่อที่นำเข้าไปเก็บไว้ แล้วคลิก ถัดไป

 3. ถ้าต้องการเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออกเพื่อกำหนดวิธีการบันทึกข้อมูลที่ติดต่อในแฟ้มที่นำเข้ามาใหม่ ให้คลิกที่ การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง

  หมายเหตุ:  ปุ่ม การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้ม อาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น ในกล่อง การกระทำต่อไปนี้จะถูกปฏิบัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเข้า จากนั้นปุ่ม การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง จึงจะพร้อมใช้งาน

  วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง

  1. ในกล่อง จาก ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการแปลงให้เป็นเขตข้อมูลของ Outlook ซึ่งแสดงอยู่ในกล่อง เป็น

   หมายเหตุ:  เขตข้อมูล ชื่อ จะไม่ปรากฏในกล่อง เป็น เนื่องจาก Outlook จะสงวนแถวแรกของช่วงที่มีชื่อไว้สำหรับชื่อเขตข้อมูล ถ้าช่วงที่คุณนำเข้าไม่มีชื่อเขตข้อมูล จะถือว่าแถวแรกของข้อมูลเป็นชื่อเขตข้อมูลและจะไม่ถูกนำเข้าเป็นข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในช่วงที่มีชื่อจะได้รับการนำเข้าอย่างถูกต้อง ให้ใช้แถวแรกเป็นชื่อเขตข้อมูล

   • เมื่อต้องการดูระเบียนเพิ่มเติมในกล่อง จาก ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

   • เมื่อต้องการเอาการแมปทั้งหมดออก ให้คลิก ล้างแมป

   • เมื่อต้องการตั้งค่าการแมปเดิมใหม่ ให้คลิก ค่าแมปเริ่มต้น

  2. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลเพิ่มเติมในกล่อง เป็น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูล ถนน (ธุรกิจ) และ เมือง (ธุรกิจ) ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจาก ที่อยู่ (ธุรกิจ)

 1. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ส่งออกที่ติดต่อของคุณจาก Outlook ไปยัง Google Gmail

ก่อนที่คุณจะส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook ควรที่จะทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมุดรายชื่อ Outlook กับที่ติดต่อ Outlook ก่อน ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นส่วนหนึ่งของ Outlook อย่างไรก็ตาม สมุดรายชื่อคือการรวบรวมรายการที่อยู่ต่างๆ ที่คุณเก็บไว้ใน Outlook เช่น อินเทอร์เน็ตไดเรกทอรี Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) หรือสมุดรายชื่ออื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน ส่วนที่ติดต่อเป็นเพียงรายการที่อยู่แบบหนึ่งที่รวมอยู่ในสมุดรายชื่อ ซึ่งเฉพาะที่ติดต่อเท่านั้นที่จะสามารถส่งออกจาก Outlook ไปยัง Google Gmail ได้โดยตรง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิกแท็บ เปิด

 3. คลิก นำเข้า

 4. คลิก ส่งออกไปที่แฟ้ม และคลิกถัดไป

 5. คลิกที่ ค่าที่มีการแบ่งโดยเครื่องหมายจุลภาค (DOS) แล้วคลิก ถัดไป

 6. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกที่โฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. เลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึกแฟ้มชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ:  คุณสามารถลบแฟ้มนี้ได้หลังจากนำเข้าที่ติดต่อของคุณมายัง Google Gmail แล้ว

 8. พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มที่ส่งออก แล้วคลิก ถัดไป

 9. ถ้าต้องการเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออกเพื่อกำหนดวิธีการบันทึกข้อมูลที่ติดต่อในแฟ้มที่นำเข้ามาใหม่ ให้คลิกที่ การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง

  หมายเหตุ:  ปุ่ม การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกไปที่แฟ้ม อาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณพยายามนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น ในกล่อง การกระทำต่อไปนี้จะถูกปฏิบัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งออก จากนั้นปุ่ม การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง จึงจะพร้อมใช้งาน

  วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง

  1. ในกล่อง จาก ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการแปลงให้เป็นเขตข้อมูลของ Outlook ซึ่งแสดงอยู่ในกล่อง เป็น

   • เมื่อต้องการดูระเบียนเพิ่มเติมในกล่อง จาก ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

   • เมื่อต้องการเอาการแมปทั้งหมดออก ให้คลิก ล้างแมป

   • เมื่อต้องการตั้งค่าการแมปเดิมใหม่ ให้คลิก ค่าแมปเริ่มต้น

  2. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลเพิ่มเติมในกล่อง เป็น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูล ถนน (ธุรกิจ) และ เมือง (ธุรกิจ) ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจาก ที่อยู่ (ธุรกิจ)

 10. คลิก เสร็จสิ้น

 11. เข้าสู่ระบบบัญชี Google Gmail ของคุณ

 12. ในคอลัมน์ทางด้านซ้าย ให้คลิก ที่อยู่ติดต่อ

 13. ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ ให้คลิก นำเข้า

 14. ภายใต้ นำเข้า ให้คลิก เลือกไฟล์

 15. เลือกแฟ้มที่คุณส่งออกในขั้นตอนที่ 10 แล้วคลิก เปิด

 16. คลิก นำเข้า

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×