การตั้งค่าหน้ากระดาษ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อตั้งค่าเค้าโครงและตัวเลือกการพิมพ์ของหน้ากระดาษ

คลิกบนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ จากนั้นในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

การตั้งค่าหน้ากระดาษ > ตัวเลือกหน้า

การวางแนว    เลือกระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

มาตราส่วน    ขยายขนาดหรือลดขนาดแผ่นงานหรือสิ่งที่เลือกเมื่อคุณพิมพ์ เพื่อให้พอดีตามจำนวนหน้าที่ระบุ

  • ปรับเป็น    เมื่อคุณเลือก ปรับเป็น คุณสามารถใส่เปอร์เซ็นต์ในช่อง % จากขนาดปกติ

  • พอดีกับ    เมื่อคุณเลือก พอดีกับ คุณสามารถใส่หมายเลขในกล่อง ความกว้างหน้ากระดาษ และกล่อง ความยาวหน้ากระดาษ เมื่อต้องการใช้หน้ากระดาษให้เต็มความกว้างและใช้จำนวนหน้ามากเท่าที่จำเป็น ให้พิมพ์ 1 ในกล่อง ความกว้างหน้ากระดาษ และปล่อยให้กล่อง ความสูง ว่างไว้

ขนาดกระดาษ    ในช่องนี้ ให้คลิก Letter, Legal หรือตัวเลือกขนาดอื่นๆ เพื่อระบุขนาดที่คุณต้องการใช้สำหรับเอกสารหรือซองจดหมายที่จะพิมพ์

คุณภาพการพิมพ์    ในช่องนี้ ให้คลิกความละเอียดเพื่อระบุคุณภาพการพิมพ์สำหรับแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ ความละเอียดคือจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi) ที่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ ความละเอียดสูงจะทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูงในเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์ด้วยความละเอียดสูง

หมายเลขหน้าแรก    ในช่องนี้ ให้ใส่ อัตโนมัติ เพื่อเริ่มการใส่หมายเลขหน้าด้วยเลข "1" (ถ้าเป็นหน้าแรกของงานพิมพ์) หรือที่หมายเลขลำดับถัดไป (ถ้าไม่ใช่หน้าแรกของงานพิมพ์) หรือใส่ตัวเลขเพื่อระบุหมายเลขหน้าเริ่มต้นอื่นที่ไม่ใช่เลข "1"

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าหน้ากระดาษ > ตัวเลือกระยะขอบ

ใส่การตั้งค่าระยะขอบและดูผลลัพธ์ในช่อง แสดงตัวอย่าง

  • บน ล่าง ซ้าย ขวา    ปรับค่าการวัดในช่อง บนล่างซ้าย และ ขวา เพื่อระบุระยะห่างระหว่างข้อมูลของคุณและขอบของหน้ากระดาษที่พิมพ์

  • หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ    ใส่ตัวเลขในช่อง หัวกระดาษ หรือช่อง ท้ายกระดาษ เพื่อปรับระยะห่างระหว่างหัวกระดาษและด้านบนของหน้า หรือระหว่างท้ายกระดาษและด้านล่างของหน้า ระยะห่างควรน้อยกว่าการตั้งค่าระยะขอบเพื่อป้องกันไม่ให้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษซ้อนทับข้อมูล

กึ่งกลางหน้ากระดาษ จัดข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษภายในระยะขอบโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตามแนวตั้ง กล่องกาเครื่องหมาย ตามแนวนอน หรือทั้งสองกล่อง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าหน้ากระดาษ > ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หัวกระดาษ    คลิกหัวกระดาษแบบที่มีอยู่แล้วภายใน ในกล่อง หัวกระดาษ หรือคลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างหัวกระดาษแบบกำหนดเองสำหรับแผ่นงานที่คุณต้องการจะพิมพ์ หัวกระดาษแบบที่มีอยู่แล้วภายในจะถูกคัดลอกลงในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษ ซึ่งคุณสามารถจัดรูปแบบหรือแก้ไขหัวกระดาษที่เลือกได้

ท้ายกระดาษ    คลิกท้ายกระดาษแบบที่มีอยู่แล้วภายใน ในกล่อง ท้ายกระดาษ หรือคลิก ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างท้ายกระดาษแบบกำหนดเองสำหรับแผ่นงานที่คุณต้องการจะพิมพ์ ท้ายกระดาษแบบที่มีอยู่แล้วภายในจะถูกคัดลอกลงในกล่องโต้ตอบ ท้ายกระดาษ ซึ่งคุณสามารถจัดรูปแบบหรือแก้ไขท้ายกระดาษที่เลือกได้

หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน เพื่อระบุว่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าที่มีหมายเลขคี่ควรจะแตกต่างจากหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าที่มีหมายเลขคู่

หน้าแรกต่างกัน    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน เพื่อเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออก หรือเพื่อสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษแบบกำหนดเองสำหรับหน้าแรกที่พิมพ์ เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเองสำหรับหน้าแรก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง จากนั้นบนแท็บ หัวกระดาษหน้าแรก หรือ ท้ายกระดาษหน้าแรก คุณสามารถเพิ่มข้อมูลหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าแรก

ปรับมาตราส่วนตามเอกสาร    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับมาตราส่วนตามเอกสาร เพื่อระบุว่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรใช้ขนาดแบบอักษรและมาตราส่วนเดียวกับแผ่นงาน กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการให้ขนาดแบบอักษรและมาตราส่วนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษเป็นอิสระจากมาตราส่วนของแผ่นงานเพื่อสร้างการแสดงผลที่สอดคล้องกันบนทุกหน้ากระดาษ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

จัดชิดระยะขอบกระดาษ    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดระยะขอบกระดาษ เพื่อให้แน่ใจว่าระยะขอบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษจัดตำแหน่งตรงกับระยะขอบซ้ายและขวาของแผ่นงาน กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบซ้ายและขวาของหัวกระดาษและท้ายกระดาษเป็นค่าเฉพาะที่เป็นอิสระกับระยะขอบซ้ายและขวาของแผ่นงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าหน้ากระดาษ > ตัวเลือกแผ่นงาน

พื้นที่พิมพ์    คลิกช่อง พื้นที่พิมพ์ เพื่อเลือกช่วงแผ่นงานที่จะพิมพ์ แล้วลากผ่านพื้นที่บนแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์ ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่ปลายด้านขวาของช่องนี้จะย้ายกล่องโต้ตอบชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถใส่ช่วงได้โดยการเลือกเซลล์ในแผ่นงาน หลังจากที่คุณเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

หัวเรื่องที่จะพิมพ์    เลือกตัวเลือกภายใต้ หัวเรื่องที่จะพิมพ์ เพื่อพิมพ์คอลัมน์เดียวกันหรือแถวเดียวกันเป็นหัวเรื่องบนทุกๆ หน้าของแผ่นงานที่พิมพ์ ให้เลือก แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน ถ้าคุณต้องการใช้แถวบางแถวเป็นหัวเรื่องแนวนอนสำหรับแต่ละหน้า เลือก คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย ถ้าคุณต้องการหัวเรื่องแนวตั้งบนแต่ละหน้า จากนั้นบนแผ่นงาน ให้เลือกหนึ่งหรือหลายเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวหัวเรื่องที่คุณต้องการ ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่ปลายด้านขวาของช่องนี้จะย้ายกล่องโต้ตอบชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถใส่ช่วงได้โดยการเลือกเซลล์ในแผ่นงาน หลังจากที่คุณเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

พิมพ์    ระบุสิ่งที่จะพิมพ์จากแผ่นงาน ระบุว่าเอกสารที่พิมพ์จะเป็นสีหรือขาวดำ และระบุคุณภาพการพิมพ์

  • เส้นตาราง    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง เพื่อรวมเส้นตารางของแผ่นงานในเอกสารที่พิมพ์ โดยค่าเริ่มต้นจะไม่พิมพ์เส้นตาราง ไม่ว่าเส้นตารางจะแสดงอยู่บนแผ่นงานหรือไม่ก็ตาม

  • ขาวดำ    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขาวดำ เมื่อคุณใช้เครื่องพิมพ์สีแต่คุณต้องการใช้สีดำและสีขาวเท่านั้นเมื่อพิมพ์ ตัวเลือกนี้ถูกปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณใช้เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์เฉพาะสีขาวดำ

  • คุณภาพแบบร่าง    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณภาพแบบร่าง เพื่อพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้คุณภาพการพิมพ์ลดลงเมื่อเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้มีโหมดคุณภาพแบบร่าง ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่มีโหมดคุณภาพแบบร่าง

  • หัวแถวและหัวคอลัมน์    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หัวแถวและหัวคอลัมน์ เพื่อรวมส่วนหัวเหล่านี้ในเอกสารที่พิมพ์

  • ข้อคิดเห็น    ในช่องนี้ ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการให้คำอธิบายประกอบที่คุณเพิ่มลงในสมุดงานปรากฏขึ้นในเอกสารที่พิมพ์ เลือก ที่ส่วนท้ายของแผ่นงาน เพื่อรวมคำอธิบายประกอบทั้งหมดและพิมพ์คำอธิบายเหล่านั้นด้วยกันบนหน้าที่เพิ่มเข้ามาที่ท้ายเอกสารที่พิมพ์ เลือก เหมือนที่แสดงบนแผ่นงาน เพื่อพิมพ์คำอธิบายประกอบในตำแหน่งดั้งเดิมของแผ่นงาน คำอธิบายประกอบจะไม่รวมอยู่ในเอกสารที่พิมพ์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก ไม่มี ถูกเลือกอยู่เป็นค่าเริ่มต้น

  • ให้ข้อผิดพลาดในเซลล์    ในช่องนี้ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้แสดงข้อผิดพลาดของเซลล์ที่ปรากฏบนแผ่นงานในเอกสารที่พิมพ์ โดยค่าเริ่มต้น ข้อผิดพลาดจะแสดงตามที่ปรากฏ แต่คุณจะไม่สามารถแสดงข้อผิดพลาดโดยการเลือก <ว่าง> แสดงข้อผิดพลาดเป็นยัติภังค์คู่โดยเลือก -- หรือแสดงข้อผิดพลาดเป็น #N/A ได้

ลำดับของหน้า    คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง เพื่อควบคุมลำดับการระบุหมายเลขและการพิมพ์ข้อมูลเมื่อข้อมูลไม่พอดีในหนึ่งหน้า รูปภาพตัวอย่างจะแสดงทิศทางที่เอกสารของคุณจะถูกพิมพ์เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนพิมพ์

พิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×