การตั้งค่าตัวเลือก การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะช่วยไม่ให้ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณถูกแยกออกจากกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูล การแก้ไขชื่ออัตโนมัติสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัตถุฐานข้อมูลที่จะเป็นสาเหตุให้วัตถุอื่นถูกแยกออกจากกัน

 • ทำการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ

 • บันทึกการดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่ได้ทำ

ตามค่าเริ่มต้น การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะได้รับการตั้งค่าให้ตรวจจับและแก้ไขปัญหา แต่จะไม่บันทึกสิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขไว้ การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบลดลงเล็กน้อย ดังนั้น ในกรณีที่การออกแบบฐานข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่ไม่ได้วางแผนไว้ คุณก็อาจต้องการปิดใช้งานตัวเลือกนี้ไว้ หรือคุณอาจต้องการให้ Access ติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไป คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลได้

หมายเหตุ: การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะช่วยให้ชื่อของวัตถุฐานข้อมูลสอดคล้องกันอยู่เสมอ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุฐานข้อมูลที่ถูกลบไป จะไม่รับการแก้ไขโดยตรงโดยการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ในบทความนี้

เหตุใดฉันจึงควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติทำงานอย่างไร

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติชื่อ

เหตุใดฉันจึงควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อคุณทำงานในฐานข้อมูลหนึ่งซึ่งผู้ใช้มักจะเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูลนั้นบ่อยครั้ง วัตถุฐานข้อมูลบางตัวอาจหยุดทำงานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ กรณีหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือ เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แต่ไม่มีการทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันสำหรับวัตถุต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับวัตถุต้นแบบนั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแบบสอบถามที่ยึดตามตารางชื่อ Customers และได้มีการเปลี่ยนชื่อของตารางนั้นเป็น Customer ในภายหลัง การเปลี่ยนชื่อนี้จะทำให้แบบสอบถามที่คุณสร้างขึ้นหยุดทำงานทันที ในกรณีนี้ แบบสอบถามของคุณจะไม่มีข้อผิดพลาดอื่นใด และถ้าคุณแก้ไขชื่อตารางในการออกแบบแบบสอบถาม แบบสอบถามของคุณก็จะสามารถทำงานได้อีกครั้ง

คุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติสามารถติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อให้กับคุณได้ และยังสามารถแก้ไขชื่อของฟอร์ม รายงาน ตาราง แบบสอบถาม เขตข้อมูล หรือตัวควบคุมต่างๆ (เช่น กล่องข้อความ) โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติและข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุ

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะสร้างแมปชื่อของข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุสำหรับตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานต่างๆ แมปเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน การขึ้นต่อกันของวัตถุ เพื่อดูรายการของวัตถุที่ขึ้นอยู่กับฟอร์มหรือตารางที่เลือก รวมทั้งการดูวัตถุที่ฟอร์มหรือตารางนั้นขึ้นอยู่กับด้วย แมปชื่อของวัตถุใดวัตถุหนึ่งจะได้รับการปรับปรุงทุกครั้งที่คุณบันทึกและปิดวัตถุนั้น

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย Access 97 หรือ Access รุ่นก่อนหน้านั้นจะไม่ได้เปิดใช้งานการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อไว้ ถึงแม้ว่าคุณจะแปลงฐานข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นแฟ้มฐานข้อมูลรูปแบบใหม่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อหลังจากที่คุณแปลงฐานข้อมูลนั้นเป็นรูปแบบใหม่แล้วได้ เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Access 2000, Access 2002 , Access 2003, Access 2007 หรือ Access 2010 การติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อจะได้รับการเปิดใช้งานไว้ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อใดฉันที่ไม่ควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณไม่ควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ    ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบของคุณได้ด้วยการปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

 • เมื่อคุณต้องการลดขนาดของไฟล์ฐานข้อมูลของคุณให้เล็กลง และต้องการจัดการการเปลี่ยนชื่อวัตถุด้วยตนเอง    เมื่อเปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง คุณอาจสังเกตว่าขนาดของฐานข้อมูลนั้นจะใหญ่ขึ้น ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนี้เนื่องมาจากแมปชื่อที่การแก้ไขชื่ออัตโนมัติสร้างขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ถ้าคุณปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แมปชื่อจะถูกเอาออกไป ซึ่งจะเป็นการลดขนาดของฐานข้อมูลให้เล็กลง

สิ่งที่การแก้ไขชื่ออัตโนมัติไม่ทำการแก้ไข

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะไม่แก้ไขสิ่งต่อไปนี้

 • ไม่มีการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อฟอร์ม ชื่อรายงาน หรือชื่อตัวควบคุม

 • ชื่อตาราง ชื่อแบบสอบถาม หรือชื่อเขตข้อมูลในแมโครหรือในโค้ดจะไม่ได้รับการแก้ไข

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติทำงานอย่างไร

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติมีตัวเลือกสามตัวเลือกดังต่อไปนี้ ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ และ สร้างแฟ้มเพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ตัวเลือกสองตัวเลือกหลังจะทำงานเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกแรกไว้เท่านั้น

ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติให้ติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อสำหรับฐานข้อมูลหนึ่ง Access จะทำสิ่งต่อไปนี้

 1. พยายามเข้าถึงฐานข้อมูลนั้นในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 2. ค้นหาวัตถุที่เปิดอยู่

 3. พร้อมท์และปิดวัตถุที่เปิดอยู่นั้น

 4. ปรับปรุงแมปชื่อโดยการเปิด บันทึก และปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานทั้งหมด

 5. คืนค่าฐานข้อมูลกลับไปยังสถานะที่เป็นอยู่ก่อนหน้าที่จะทำงานในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

การแมปชื่อที่ถูกขัดจังหวะ

การสร้างแมปชื่ออาจใช้เวลาหลายนาที คุณสามารถกด ESC เพื่อยกเลิกขั้นตอนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม แมปชื่อของวัตถุบางวัตถุจะล้าสมัย และคุณจะไม่สามารถดูข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุเหล่านั้นได้จนกว่าจะทำการปรับปรุงแมปชื่อเสียก่อน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณขัดจังหวะการทำงานของ Access (โดยการกด ESC) ในขณะที่กำลังทำการปรับปรุงแมปชื่ออยู่ Access จะไม่ปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ จะยังคงถูกเลือกไว้เหมือนเช่นเดิม ถึงแม้ว่าจะแมปชื่อจะไม่ได้รับการปรับปรุงก็ตาม เมื่อต้องการเริ่มกระบวนการปรับปรุงแมปชื่ออีกครั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไฟล์ มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้น

 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิก ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะเปิดขึ้น

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง Access จะเตือนคุณว่าจะต้องปิดวัตถุทั้งหมดที่เปิดอยู่ก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ทำจึงจะมีผลใช้

 5. ปิดฐานข้อมูล แล้วเปิดขึ้นอีกครั้ง

 6. เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ขึ้นอีกครั้ง จากนั้น ภายใต้ประเภท ฐานข้อมูลปัจจุบัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

หรือถ้าต้องการปรับปรุงแมปชื่อของวัตถุใดวัตถุหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เปิดวัตถุนั้นในมุมมองออกแบบ แล้วบันทึกวัตถุ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณปิดใช้งานการติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อคุณปิดใช้งานการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อของการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Accesจะทำสิ่งต่อไปนี้

 1. พยายามเข้าถึงฐานข้อมูลนั้นในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 2. ค้นหาวัตถุที่เปิดอยู่

 3. พร้อมท์และปิดวัตถุที่เปิดอยู่นั้น

 4. เอาแมปชื่อออกจากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานทั้งหมด

 5. คืนค่าฐานข้อมูลกลับไปยังสถานะที่เป็นอยู่ก่อนหน้าที่จะทำงานในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ถ้า Access ดำเนินกระบวนการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหรือการเอาแมปชื่อออกไม่เสร็จสมบูรณ์ ก็จะมีการบันทึกข้อผิดพลาดไว้ในตาราง ความล้มเหลวในการบันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณจะต้องเปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ได้

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Access จะใช้แมปชื่อในการพิจารณาว่าการเปลี่ยนชื่อจะส่งผลต่อวัตถุฐานข้อมูลอื่นหรือไม่ และจะทำการแก้ไขชื่อที่เปลี่ยนซึ่งปรากฏอยู่ในวัตถุเหล่านั้น

สร้างแฟ้มเพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณจะต้องเปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ และตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก สร้างแฟ้มเพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ได้

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก สร้างแฟ้มเพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Access จะติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขที่ Access ได้ดำเนินการเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อวัตถุ การแก้ไขแต่ละรายการจะปรากฏขึ้นเป็นระเบียนในตาราง แฟ้มบันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกทั้งสามตัวเลือกของการแก้ไขชื่ออัตโนมัติได้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติได้เฉพาะของฐานข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไฟล์ มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้น

 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิก ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะเปิดขึ้น

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 4. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างตัวเลือกที่คุณต้องการดังต่อไปนี้

  • ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อวัตถุในฐานข้อมูล ข้อมูลการติดตามจะบันทึกอยู่ในแมปชื่อ เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เป็นครั้งแรก Access จะสร้างแมปชื่อสำหรับวัตถุฐานข้อมูลที่มีอยู่แต่ละรายการ แมปชื่อจะได้รับการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังเลือกตัวเลือกนี้ไว้ แมปชื่อจะถูกนำไปใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อ และนำไปใช้ในการสร้างข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุ คุณไม่สามารถเข้าถึงแมปชื่อได้โดยตรง

   คุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเลือกตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติตัวเลือกอื่นได้

   หมายเหตุ: การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติ การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพียงแค่ทำให้มีการสร้างแมปที่จะนำไปใช้สำหรับการแก้ไขในอนาคตเท่านั้น

  • ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดปัญหาขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อได้เลือกตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ไว้แล้วเท่านั้น ในการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Access จะใช้แมปชื่อที่สร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

   คุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเลือกตัวเลือก สร้างแฟ้มเพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ได้

  • สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    Access จะเก็บบันทึกการแก้ไขที่การแก้ไขชื่ออัตโนมัติได้ทำไว้ การแก้ไขแต่ละรายการจะปรากฏขึ้นเป็นระเบียนในตารางไฟล์บันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×